Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan

Download Report

Transcript Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan

1(2)
Riksarkivets myndighetsspecifika
föreskrifter om gallring och annan
arkivhantering
RA-MS 2010:25
Riksarkivets föreskrifter om överlämnande av arkiv och införlivande
av handlingar från Banverket till Trafikverket;
beslutade den 28 april 2010.
Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 och 3 arkivförordningen
(1991:446) och med tillämpning av 9 kap. 2 § Riksarkivets föreskrifter och
allmänna råd (RA-FS 1991:1) 1 om arkiv hos statliga myndigheter om överlämnande och införlivande av handlingar från Banverket till Trafikverket
(dnr RA 231-2010/1473).
Tillämpning och omfattning
1 § Föreskrifterna gäller för
Myndigheter:
Banverket och Trafikverket
Arkivbildare:
Banverket med föregångare
Tidsomfattning: Till och med den 31 mars 2010
Överlämnande och införlivande
2 § Banverket med föregångares arkiv ska överlämnas till Trafikverket.
Handlingar upptagna i bilagan till denna författning tillhörande Banverkets arkiv får införlivas i Trafikverkets arkiv.
Upptagningar för automatiserad behandling
3 § Upptagningar för automatiserad behandling, som får införlivas i den
övertagande myndighetens arkiv, ska i den fortsatta hanteringen kunna
hänföras till den överlämnande myndigheten. Om detta inte är möjligt ska
arkivexemplar av upptagningarna framställas före införlivandet och tillföras
den överlämnande myndighetens arkiv.
Både den överlämnande och den övertagande myndigheten ska upprätta sådan dokumentation som behövs för fortsatt tillgänglighet.
Bestämmelser om arkivexemplar, dokumentation och annan hantering
av upptagningar finns i Riksarkivets föreskrifter om upptagningar för automatiserad behandling.
1
Ändrade genom RA-FS 1997:4 och RA-FS 2008:4
Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725).
I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.
2(2)
RA-MS 2010:25
Noteringar
4 § Både de överlämnande myndigheterna och den övertagande myndigheten ska göra noteringar om överlämnandet i sina arkivbeskrivningar och
– vid införlivande – i sina arkivförteckningar. Bestämmelser om detta finns i
9 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) 2 om
arkiv hos statliga myndigheter. Det finns också ett allmänt råd om anteckning i ärenderegister m.m. fogat till paragrafen.
Denna författning träder i kraft omedelbart och gäller till utgången av år
2010.
Tomas Lidman
Britt-Marie Östholm
2
Ändrade genom RA-FS 1997:4 och RA-FS 2008:4
1(3)
Bilaga till RA-MS 2010:25
Följande handlingar tillhörande Banverkets arkiv får införlivas i Trafikverkets arkiv.
Handling
Beskrivning
Pågående ärenden den
31 mars 2010
Trafikverket tar över handläggningen, även ritningar och
projektarkiv för pågående projekt.
Personalakter
Avser personal hos Banverket som övergår till Trafikverket
för anställning.
Förvaltningshandlingar
och teknisk dokumentation, inklusive broarkiv
och geotekniskt arkiv
APDL
Ingår även ritningar.
Projekteringssystem fjärrstyrning.
ArcGIS för huvudkontoret, banregionerna och
telenät
(ArcView/ArcMap)
Ärling(Arling)
Ärendehanteringssystem – felrapporteringssystem.
Arthur
Hantering av behörigheter.
ASTA
Datorstödd telefoni.
Autocad
CAD-program.
BAF
Lista över applikationer som är godkända av Banverket
ICT.
Banstat
Banstat är ett system som samlar in detaljerad information
gällande tågtrafiken och möjliggör uppföljning och rapportering av denna via analyser.
Banverkets adressregister.
Banverkets stödsystem för att underlätta hantering av
trafikinformation.
BAR
Basun
Verktyg för att presentera, bearbeta och analysera
geografisk information.
Beppe
BESSY
Bemanningsplaneringssystem för Banverket Trafik.
Besiktningssystem (alla anläggningar).
Bildarkivet
BIS
Administrationprogram för Banverkets bildarkiv.
Baninformationssystemet med information om
järnvägsnätet och anläggningar i anslutning till nätet.
BR-Behörighetsregister
Behörighetsregister där signal – säkerhetsgranskare,
besiktningsmän, SISÄkontrollanter, växelkontrollanter med
mera registreras.
Administrativt system för designfiler i CAD-miljö.
BVADM och BVCAD
BVSlipersAnalys
Läser in slipersbesiktning från handdator och lagrar det i
databas. Analyserar besiktningsresultat.
Chemsoft
En databas med lagringsfunktion av Banverkets kemiska
produkter.
Daglig Graf
Utskrifter av tåggrafer.
Detektoranalys
Mätvärden från detektorer.
DNA 5.2
Klientapplikationer för att hantera samtal hos telefonister
(OWS), telefonkatalogdata (DMG) och telefonväxeldata
(EMG).
DS-Analys är en applikation för drift- och felanalys på bl.a.
växlar och vägskydd. Applikationen hämtar information från
trafikledningssystemen.
DS-Analys
2(3)
Bilaga till RA-MS 2010:25
Handling
Beskrivning
Etam
GELD
System för tågklarerare på en stambana som visar tåg och
hinder.
Banverkets fastighetsregister. Innehåller information om
ägda registerfastigheter samt hyreshantering för ägda och
uthyrda byggnader. Koppling till GIS samt fastighetsrelaterade dokument lagrade i IDA.
Eldriftledning.
Geo 2004
Beräkningsprogram för geodesi och lantmäteri.
HASP
HASP är Projekt Hallandsås system för hantering av mätobjekt och mätvärden i syfte att uppfylla fastställda krav.
Heta arbeten
Administrativt program för utfärdande av certifikat i heta
arbeten.
IDA, Integrerat Digitalt
Arkiv
Teknisk dokumenthantering.
InRail 7.0
Spår- och markprojekteringsprogram.
IVAR (x:akta ETT)
Nätinventariesystem.
JPBS
Järnvägarnas funktion för personcertifiering.
JPBS består av flera delsystem:
Klientdelen är en windowsklient som används av Banverkets handläggare för att administrera företag, personer
och behörigheter.
Webbdelen gör det möjligt för kontaktpersoner att se och
uppdatera “deras” innehavares behörigheter. De kan också
ta ut rapporter över behörigheter som förfallit med mera.
Det finns också en möjlighet för en kontrollant att via en
webbsida mata in ett kontrollnummer för att därigenom få
se vilka behörigheter en viss innehavare innehar.
System för kartläggning av kraftanläggningar.
Kundinformationssystem.
Frits LEB4
Kaka
Kontakt
Kundwebb
(customerweb)
Körorder
CUSTOMERWEB är en applikation där vissa av Telenäts
interna och externa kunder kan ”logga in” för att se driftrelaterade uppgifter om förbindelser i Banverkets kabelnät.
Uppgifterna går även till kunder via fax alternativt e-post.
Säkerhetsorder till tåg.
LARS
System för lager och reservdelshantering.
Laslo
System för lastning och lossningspunkter i järnvägsnätet,
anläggningsinformation.
System för att operativt ändra och titta på trafikinformation.
Linaria TTRAF
LÖ2000
Marklösen
System för laster som överskrider lastprofilen,
simulering & beslutsstöd.
Ett ärendehanteringssystem för markåtkomst.
Materialkatalogen
Materialkatalogen.
Microstation2004Edition
Banverkets CAD-plattform.
Mobisir
Mobilkommunikation för tåg.
3(3)
Bilaga till RA-MS 2010:25
Handling
Beskrivning
NYS
Nyckelhanteringssystem databas.
Ofelia Analys
Ärendehanteringssystem, bandriftcentralerna.
Opera
System för att visa tåg i realtid.
Optram
Verktyg för analys av mätdata från mätvagnar.
OPUS
System för planering, uppföljning och styrning av objekt.
Patcy
Projekteringsverktyg för ATC, Automatic Train Control.
PLS
Projektledningssystem, stöd för beställare och utförare.
Primavera
Projektplaneringsverktyg.
ProClarity (administrativ
del av Duvan)
Projektrum
Analyssystem.
IT-verktyg för projektarbete.
Pumba
Lager för tidtabell till Basun och Opera.
Qmark
RIB XM (Klient)
System för felrapportering för felaktig produkt från
leverantör (ärendehantering).
Integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor.
ServiceWeb
MobiSIR felärendesystem.
SOFIE
En databas för museiföremål, lagring av bilder och texter.
Steg
Strix Spårlägesdatabas
Steg är ett prototypsystem för att i skarp miljö testa ett nytt
sätt för trafikledaren att styra tåg.
Spårlägesdatabas, data från periodiska mätningar.
Synergi
Avvikelsehantering inklusive möjlighet till riskhantering.
Taganalys (Tåganalys)
Uppföljning, tåganalys.
Telelogic Doors
Kravhanteringssystem.
Tigris
Syftet med Tigris är att förse tidtabellsverktyget TrainPlan
med infrastrukturdata och gångtider. Tigris kan även förse
applikationen PcGTP med infrastruktur och fordonsdata.
Teleinformationssystem.
TIS
Topocad
TPOS
Trainplan
Tur&Retur
Geodesiprogram för beräkning och bearbetning av geodetisk data. Funktionerna är gjorda för hantering av
geodetisk mätdata, terrängmodeller, nätutjämning, enkel
väg- och markprojektering, kommunikation med
marknadens vanligaste överföringsformat.
System för insamling och distribution av tågpositioner.
Leverans- planerings- och kapacitetsfördelningsverktyg på
statens spåranläggning. Tiden på banan fördelas mellan
tåg och banarbeten.
Webbapplikation för hantering av reseräkningar.