Ergoterapi Virksomhetsbasert

Download Report

Transcript Ergoterapi Virksomhetsbasert

Ergoterapi
Virksomhetsbasert
Aktivitetsanalysesystem
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter
i aktivitetsutførelse (2012)
Utarbeidet av
• Brian Ellingham, Høgskolen I Oslo og Akershus
• Ellen Gjertsen Clark, Diakonhjemmet Sykehus
• Lene Fogtmann Jespersen, Bærum Sykehus, Vestre
Viken/Oslo Universitets Sykehus
• Liv Annerløv, Lovisenberg Diakonale Sykehus
ARBEIDSKOPI til gjennomsyn og kommentarer
Tilbakemeldinger til [email protected]
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Innhold
1. Introduksjon til Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem - EVA .................................. 3
1.1 Om EVA systemet .......................................................................................................................... 4
1.1.1 EVA - Anvendelse i undervisning ................................................................................................ 4
1.1.2 Anvendelse i klinisk virksomhet ................................................................................................. 4
2. EVA grunnlag og innhold ..................................................................................................................... 5
2.1 Bakgrunn ....................................................................................................................................... 5
2.2 Struktur og Innhold ....................................................................................................................... 6
2.3 Aktivitetsanalyse i forberedelse og gjennomføring av aktivitetsbasert kartlegging og
intervensjon......................................................................................................................................... 7
2.3.1 Analyse av aktivitetsform ........................................................................................................... 8
2.3.2 Analyse av aktivitetsutførelse .................................................................................................... 8
2.3.3 Aktivitetsanalyse i terapeutisk (metodisk) bruk av aktivitet ...................................................... 8
3.1 Trinnanalyse – ferdighetsanalyse skjema.................................................................................... 11
3.1.1 Utfylling av skjemaet i analyse av aktivitetsformer.............................................................. 12
3.2 Ferdighetsanalyseskjemaene ...................................................................................................... 13
3.2.1 Utfylling av ferdighetsanalyseskjemaene i analyse av aktivitetsutførelse ........................... 13
3.3.1 Glossar: motoriske ferdigheter ............................................................................................ 17
3.4 Skjema for analyse av prosessferdigheter................................................................................... 18
3.4.1 Glossar: prosessferdigheter.................................................................................................. 19
3.5 Skjema for analyse av kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter ......................................... 20
3.5.1 Glossar: kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter ........................................................ 21
4.1 Rapportering fra aktivitetsbasert vurdering................................................................................ 22
4.2 Disposisjon for rapportering etter vurdering av aktivitetsutførelse ........................................... 22
4.2.1 Mal for kopiering til elektronisk journal (for eksempel frase i DIPS) ....................................... 23
4.2.2 Utdypningsnotater om malens innhold ................................................................................... 23
Kilder: .................................................................................................................................................... 25
Mer informasjon om EVA systemet: ................................................................................................. 25
Vedlegg: ................................................................................................................................................. 26
Side 2
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
1. Introduksjon til Ergoterapi Virksomhetsbasert
Aktivitetsanalysesystem - EVA
Ergoterapeuter muliggjør menneskets deltakelse i aktivitetene som fremmer personlig utvikling,
mestring av hverdagen, samfunnsdeltakelse, livskvalitet og helse. Når deltakelse i aktiviteter
begrenses av for eksempel sykdom eller skader, fysiske omgivelser eller sosiale faktorer kan dette ha
negative konsekvenser for livskvalitet og helse. Engasjement i aktivitet, derimot, kan styrke helse og
livskvalitet. Sentralt i ergoterapi intervensjon er "metodisk bruk av aktivitet" i behandling og
helsefremmende arbeid ved:
•
•
å tilpasse aktiviteter og omgivelser for at mennesker kan utføre aktiviteter i hverdagen
å engasjere mennesker i aktiviteter som styrker deres funksjon, ferdigheter og kapasitet
Metodisk (terapeutisk) bruk av aktivitet forutsetter at ergoterapeuten analyserer og vurderer
aktiviteter og identifiserer rammefaktorer påvirker aktivitetsutførelsen (fysiske, sosiale og kulturelle),
krav som stilles til aktører (fysisk og psykisk kapasitet og personlig motivasjon) og handlingssekvenser
og ferdigheter som inngår i aktivitetsutførelsen. Analyse av aktivitet er utgangspunktet for
kartlegging og vurdering av personers prestasjon, kapasitet, ferdigheter og muligheter for å kunne
utføre aktiviteter. Aktivitetsanalyse er grunnlaget for tilrettelegging av aktiviteter for å fremme
deltakelse (Crepeau, 2003).
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) ble utviklet på ergoterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) for bruk i undervisning. EVA består av et utvalg
av skjema som sammenfatter begrepssystemer hentet fra standardiserte instrumenter, formaliserte
kontrollerte vokabularer, teoretiske modeller, konsensus og erfaring (Ellingham & Opsahl, 2003). EVA
har blitt utviklet over mange år og skjema inkludert, fjernet og justert i respons til behovet for
undervisningsmateriale. EVA anvendes i ferdighetstrening, studentoppgaver, praksis og eksamen.
I de siste årene har det blitt kjent at enkelte ergoterapeuter og miljøer har tatt EVA skjemaer i bruk
som observasjons- og kartleggingsverktøy i klinisk virksomhet. Dette reiste spørsmål om EVAs
egnethet for klinikk fordi systemet var utviklet for pedagogisk formål og ikke validert for klinisk bruk.
En klinisk anvendbarhetsstudie for deler av EVA systemet ble gjennomført i 2011-2012 som et
samarbeidsprosjekt mellom ergoterapeututdanningen og tre sykehus i Oslo-regionen. EVA skjemaer
ble prøvd ut i ulike kliniske miljøer som inkludert både somatikk, psykiatri og førstelinjestjenester. De
første analyser av resultater fra prosjektet indikerer at bruken av de utvalgt EVA skjemaene for
analyse av ferdigheter i aktivitetsutførelse:
•
•
•
•
•
tydeliggjør ergoterapeuters aktivitetsperspektiv
styrker felles begrepsbruk
strukturerer observasjon og dokumentasjon
fremmer rapportering og kommunikasjon i tverrfaglige team
kan bidra til å øke etterspørsel av ergoterapi
Side 3
Ergoterapi
terapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
1.1 Om EVA systemet
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem
ktivitetsanalysesystem (EVA) brukes i analyse av aktivitet (activity)
(
eller virksomhet (occupation). Crepeau (2003) omtaler virksomhetsbaserte aktivitetsanalyse
(Occupation-based
based Activity Analysis)
Analysis slik:
In contrast to activity analysis and theory-focused
theory focused activity analysis, occupation-based
occupation
activity
analysis places the person in the foreground. It takes into account the particular persons
interests,
rests, goals, abilities, and contexts, as well as the demands
demands of the activity itself.
(Crepeau, 2003)
EVA består av et utvalg av skjema som analyserer ulike deler av menneske-aktivitet
aktivitet-omgivelses
(MAO) systemet (figur 1). MAO modellen forestiller den grunnleggende ergoterapeutiske forståelse
at aktivitetsutførelse er resultatet av samspillet mellom mennesket,
mennesket
omgivelsene og aktivitetens form. EVA skjema brukes i ulike
Aktivitet
kombinasjoner ut fra analysens formål. Skjema kan settes sammen
for å gi en helhetlig oversikt over handlinger i en aktivitet og de
personlige og kontekstuelle faktorene som påvirker den
(virksomhetsanalyse). Alternativt kan et begrenset utvalg av skjema
Mennesket
Omgivelser
velges for å belyse spesifikke faktorer (aktivitetsanalyse)
(aktivitets
– for
eksempel handlingssekvenser (trinnanalyse) og kroppsfunksjoner.
kropps
Figur 1 MAO-systemet
EVA-skjema brukes i analyse av aktivitetsformer
ktivitetsformer ("oppskrifter"
("oppskrifte for
gjennomføring av aktiviteter) og analyse av aktivitetsutførelse (observasjon
observasjon og vurdering av personer
som utfører aktiviteten). Analyse
nalyse av en aktivitetsform gir et grunnlag for vurdering av aktivitetsutførelse og et grunnlag for tilrettelegging av aktiviteter i ergoterapi intervensjoner.
1.1.1 EVA - Anvendelse i undervisning
EVA-skjema
skjema anvendes i undervisning om aktivitetsanalyse og i studentoppgaver gjennom hele
ergoterapiutdanningen ved HiOA. Studenter anvender verktøyet for å få innsikt i faktorene
faktor
som
påvirker menneskets deltakelse i aktivitet, tilegne seg fagterminologi og utvikle analytiske
analytisk ferdigheter
innen:
• Emne 1: Helse, aktivitet og aktivitetsanalyse:
aktivitetsanalyse: ferdighetstrening, mappeoppgaver og
aktivitetsprosjekt
• Emne 3: Barn og unges hverdagsliv:
hverdagsli aktivitetsprosjekt
• Emne 4: Somatisk helse – aktivitet og deltakelse: aktivitetsanalyse
• Emne 5: Psykisk helse og samfunnsdeltakelse: ferdighetstrening
• Emne 6: Praksis – somatisk helse: klinisk anvendelse
• Emne 7: Occupation, Health and Older People: ferdighetstrening
ferd
og mappeoppgave
• Emne 8: Praksis – psykisk helse:
helse klinisk anvendelse
1.1.2 Anvendelse i klinisk virksomhet
På grunn av interesse fra praksisfeltet gjøres denne manualen tilgjengelig for klinikere som ønsker å
benytte EVA systemet. Forfatterne vil understrekke at EVA i utgangspunkt ikke var utviklet som et
klinisk instrument, men preliminær resultater fra anvendbarhetsstudiet referert til tidligere indikerer
at EVA-skjema
skjema kan ha en verdi i kartlegging og vurdering av personers aktivitetsutførelse.
aktivitetsutførel EVA kan
Side 4
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
være et supplement og/eller alternativ til valide og reliable kliniske instrumenter som krever
sertifisering. Studenter og nylig kvalifiserte ergoterapeuter kan bruke EVA skjema som et verktøy for
å komme raskt i gang med å anvende systematisk aktivitetsobservasjon og vurdering. Samtidig
stimuleres enhetlig dokumentasjonspraksis. Forfatterne tar forbehold om at validering av systemet
for klinisk bruk er i en tidlig fase.
2. EVA grunnlag og innhold
2.1 Bakgrunn
Analyse av virksomheter/aktiviteter er en sentral del av den ergoterapeutiske arbeidsprosess. Tidlig i
fagets utvikling viste begrepet "aktivitetsanalyse" til beskrivelser av enkelte aktiviteter med
retningslinjer for hvordan disse kunne brukes i behandling av bestemte pasientgrupper. Det vil si
aktivitetsanalyse var rettet mot terapeutisk (metodisk) bruk av aktivitet som tiltak for bestemte
diagnoser og brukergrupper.
Som følge av utviklinger av ergoterapiteori og modeller i 1980-1990 tallet ble det tydelig at
utdanningens "pedagogisk" aktivitetsanalyseskjema, utviklet på tidlig på 1980 tallet for bruk i
undervisning, var utilstrekkelig for helhetlig analyse av aktivitet. Skjemaet manglet analysebegrep
som fanget opp omgivelsenes påvirkning og muligheter, samt aktørens motiv og meningsaspekt i
virksomheten/aktiviteten.
Et nytt "pedagogisk" analyseskjema ble utarbeidet basert på det eksisterende skjemaet, MOHO
(Kielhofner, 1995), Virksomhetsteori (Opsahl & Ravn, 2003) og American Occupational Therapy
Associations (AOTA) "Uniform terminology" (Hopkins & Smith, 1993). Fra MOHO ble det hentet
spesielle analysebegrep som skiller mellom ferdighet og funksjoner og begrep knyttet til motivasjon,
vaner, omgivelser og klassifisering av virksomheter. Fra Virksomhetsteori kom begrep om motiv og
mening; "objektiv betydning" og "personlig mening" og omgivelsenes betydning (natur, kultur,
samfunn). AOTAs definisjoner fra Uniform Terminology ble brukt spesielt i forbindelse med begrep
som omhandler funksjoner (occupational performance components). Det nye skjemaet ble utgitt
som en "virksomhetsbasert aktivitetsanalyse" – Virksomhetsanalyse 2000 (VA2000).
VA2000 skilte seg fra det tidligere skjemaet på to hovedområder:
•
•
det omfattet og tydeliggjorde systemet: menneske – virksomhet – omgivelser
det introduserte "mening" som en viktig del av en ergoterapeutisk aktivitetsanalyse
VA2000 besto av to deler, den ene omhandlet analyse av aktivitetens form og den andre en persons
utførelse av aktiviteten. VA2000 gjennomgikk flere revisjoner og endringer i respons til
tilbakemeldinger fra studenter og lærer. En vanlig innvending mot VA2000 var at den var upraktisk i
bruk fordi den var for omfattende, kompleks og innholdsrik.
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystemet (EVA) ble lansert i 2003 som et svar på
tilbakemeldingene. Hovedendringene besto i at analyseskjemaet ble delt opp i enkeltstående skjema,
som dekket ulike analytiske nivåer og områder. Siden lanseringen har EVA skjemaene blitt utviklet
videre og er fortsatt i utvikling.
Side 5
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
2.2 Struktur og Innhold
EVA systemet består av skjema som velges og kombineres ut i fra analysens hensikt. En
virksomhetsanalyse er en helhetlig analyse som omfatter alle deler av det menneske-aktivitetomgivelse (MAO) samspillet. Analyse foretas av ulike grunner, for eksempel i utredning og
intervensjon rettet mot en persons evne til å utføre hverdagsaktiviteter i sitt hjem. I slike
intervensjoner trenger man innsikt i personens kapasitet til å møte hverdagsaktivitetenes krav
innenfor hjemmets fysiske og sosiale rammer. Alternativt kan en aktivitetsanalyse være aktuelt til
avgrenset formål, som for eksempel vurdering av en persons evne til å engasjere i fysiske aktiviteter.
I slike tilfeller kan man for eksempel begrense utvalget til skjemaer som omhandler handlingssekvenser, fysiske funksjoner og motoriske ferdigheter.
Figur 2 illustrerer EVA systemets struktur, innhold og relasjoner mellom systemets skjema. Øverst i
systemet (figur 2 – nivå 1) er et forenklet skjema som brukes til å oppsummere hovedelementene av
MAO samspillet. Dette "Virksomhetsanalyseskjemaet" kan brukes alene til analysen – eller i
kombinasjon med andre skjema (figur 2 - nivå 2 og 3) som brukes til dypere analyse av enkelte
områder (kroppsfunksjoner for eksempel). I det sistenevnte tilfellet kan man bruke
"virksomhetsanalyseskjemaet" til oppsummering av resultater fra de detaljerte skjemaene.
Alternativt kan virksomhetsanalyseskjemaets innhold og terminologi brukes som et utgangspunkt for
en disposisjon til en aktivitetsanalyse i rapportformat.
På lavere nivå i systemet (figur 2 nivå 2 og 3) er skjema brukt til dypere analyse av enkelte områder. I
aktivitetsanalyse, i motsetning til virksomhetsanalyse, er fokus kun på noen få områder i MAOsystemet. Skjema velges ut fra analysens formål, for eksempel ved bruk av en kjøkken-aktivitet i
observasjon av en person etter hjerneslag for å vurdere aktivitetsutførelsen. Denne manualen
fokuserer på ferdigheter på Nivå 3 og handlingssekvensskjema fra Nivå 2 (fremhevet i figuren). Se
forklaring på neste side.
Figur 2. Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem for ergoterapi - struktur og innhold
Side 6
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vertikal organisering
EVA systemet kan deles på "nivåer" – skjema som er høyre opp i systemet kan sammenfatte
analysene fra skjema lavere i systemet.
•
•
•
Nivå 1 – skjema eller disposisjoner for rapporter på dette nivået er helhetlige analyser av
aktiviteten. Innhold i analysen kan bygge på oppsummeringer av analyseskjema på lavere
nivåer i systemet.
Nivå 2 – skjema på dette nivået dekker ulike områder i MAO systemet. Utvalgte skjema kan
settes sammen for å analysere deler av MAO systemet (aktivitetsanalyse) aller hele MAO
systemet (virksomhetsanalyse). Skjemaene kan bygge på og oppsummere skjema på lavere
nivåer.
Nivå 3 – skjema på dette nivået er brukt til dypere analyser av områdene som dekkes av
skjema på nivå 2. For eksempel spesifisering av aktivitetens utførelsesferdigheter.
Horisontal organisering
EVA er et verktøy for analyse av menneske-aktivitet-omgivelses (MAO) samspillet. Skjema og
disposisjoner på øverste nivå omfatter MAO systemet. På nivå 2 og 3 er analyseskjema knyttet til
enten mennesket, aktiviteten eller omgivelsene. Det gjenstår videreutvikling av skjema på nivå 3.
•
•
•
Menneske – skjema på nivå 2 omhandler personens egenskaper, motivasjon og
kroppsstruktur og funksjoner som de relaterer til utførelse av aktiviteten.
Aktivitet – skjema på nivå 2 brukes til analyse av de observerbare operasjoner/handlinger
som inngår i en aktivitet/virksomhet. Skjemaene omhandler handlingssekvenser ("trinn")
og/eller utførelsesferdigheter (performance skills). Tre skjema for dypere analyse av
ferdigheter er utviklet på nivå 3.
Omgivelser – kun et skjema er utviklet på nivå 2 for analyse av omgivelsene.
2.3 Aktivitetsanalyse i forberedelse og gjennomføring av aktivitetsbasert
kartlegging og intervensjon.
Målet for ergoterapi intervensjon er å engasjere mennesker i aktiviteter som fremmer helse og
samfunnsdeltakelse og bygger på aktivitets-/virksomhetsanalyse. Ved ergoterapeututdanningen
skilles mellom to hovedtyper aktivitetsanalyser - analyse av
Aktivitet
aktivitetsform (occupational form) og analyse av
Occupation
aktivitetsutførelse (occupational performance).
Konseptet om forholdet mellom aktivitet (occcupation),
aktivitetsform (occupational form) og aktivitetsutførelse
Aktivitetsutførelse
Aktivitetsform
Occupational
(occupational performance) ble introdusert av David
Occupational form
performance
Nelson i American Journal of Occupational Therapy og
Figur 3 Aktivitet, form og utførelse
senere integrert i Model of Human Occupation
(Kielhofner, 1995, 2008; Nelson, 1988, 1995). Nelson argumenterer at ergoterapeuter tenker på to
ting samtidig når de tenker på virksomhet/aktivitet – en forestilling om hvordan aktiviteter normalt
utføres (aktivitetsform) og hvordan enkelte brukere gjennomfører aktivitetene (aktivitetsutførelse).
Både aktivitetsform og aktivitetsutførelse er avhengig av konteksten aktiviteten utføres innenfor.
Side 7
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Enkelte EVA skjema brukes til både analyse av aktivitetsformer og analyse av aktivitetsutførelse
uavhengig av nivå. Ved å bruke samme skjema og samme terminologi fremheves sammenhengen
mellom form og utførelse.
2.3.1 Analyse av aktivitetsform
Aktivitetsformer (Occupational forms) er forestillinger eller "oppskrifter" for hvordan en aktivitet skal
gjennomføres av aktuelle aktører innenfor gitte rammer. Aktivitetsformer dannes av rammefaktorer i
de fysiske omgivelser og en bevisst eller ubevisst konsensus blant aktuelle aktører om hvilke
fremgangsmåter og krav gjelder for utførelsen av aktiviteten. Aktiviteter kan ha ulike aktivitetsformer
avhengig av de fysiske og sosiale kontekster hvor de gjennomføres. En kjøkkenaktivitet som
gjennomføres på en ergoterapiavdeling som et ledd i utredning kan stille helt andre krav enn samme
aktivitet utført i pasientens hjem. Det kan være at en person klarer aktiviteten på avdeling men ikke
hjemme – eller motsatt. Det er derfor viktig at ergoterapeuter er bevisst betydningen av at
aktivitetsformer kan variere i ulike kontekster og tar dette i betraktning i deres kliniske resonering.
Når en person utfører en aktivitet kan man si at han gjennomfører en aktivitetsform (Kielhofner,
2008; Nelson, 1988). Aktivitetsutførelsen vurderes med referanse til gjeldende aktivitetsformer og
hvor utførelse avviker fra form kan det være en indikasjon for ergoterapiintervensjon.
Systematisk virksomhets-/aktivitetsanalyse gir ergoterapeuter detaljert innsikt i hvilke handlinger og
krav som gjelder for ulike aktiviteter, samt identifisere hvordan personlige og kontekstuelle faktorer
påvirker aktiviteten. Analyse av aktivitetsform kan ha ulike formål:
•
•
•
•
Å velge eller tilpasse en aktivitet for å fremme mestring, aktivitetsdeltakelse og livskvalitet for
personer med funksjonsnedsettelse
Å velge eller tilpasse aktiviteter i forbindelse med forebyggende eller helsefremmende tiltak.
Å velge eller tilpasse aktiviteter for anvendelse i behandling og rehabiliteringsarbeid
Å identifisere hvilke krav en aktivitet stiller når den skal brukes som grunnlag for observasjon,
kartlegging og vurdering
2.3.2 Analyse av aktivitetsutførelse
Aktivitetsutførelse (Occupational performance) er gjennomføring av en aktivitet/aktivitetsform.
Analyse av aktivitetsutførelse baseres på observasjon og vurdering av en personens prestasjon i
gjennomføring av aktiviteten. Observasjoner kan sammenlignes med en standard som beskrives av
analyse av aktivitetsform for å identifisere avvik fra prestasjonen som forventes av en typisk aktør,
eller i forhold til personens tidligere prestasjoner. Analyse av aktivitetsutførelse kan ha ulike formål:
•
•
•
•
Å kartlegge og vurdere personens kapasitet, funksjon og ferdigheter
Å identifisere problem enkelte trinn og operasjoner gir og som vil innvirke på gjennomføring
av aktiviteten
Å tilpasse aktiviteten (aktivitetsform) i forhold til personens kapasitet og behov
Å vurdere/evaluere resultatet av ergoterapiintervensjon
2.3.3 Aktivitetsanalyse i terapeutisk (metodisk) bruk av aktivitet
Terapeutisk (metodisk) bruk av aktivitet er en sentral ergoterapeutisk metode hvor personer
engasjeres i aktiviteter for ulike terapeutiske formål. Aktivitetsanalyse er et viktig grunnlag for
Side 8
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
kliniske resonnering ved metodisk bruk av aktivitet. Det er imidlertid store variasjoner i hvorvidt
ergoterapeuter gjør eksplisitt bruk av aktivitetsanalyse og dokumenterer det i journaler og rapporter.
Følgende modell illustrerer hvordan aktivitetsanalyse kan inngå i terapeutisk/metodisk bruk av
aktivitet. I dette tilfellet gjennomføres en aktivitetsbasert kartlegging og vurdering av en persons
evne til å utføre en aktivitet. Vurderingen kan inngå i utredningsarbeid eller som del(er) av en
ergoterapeutintervensjon.
Figur 4 Aktivitetsanalyse i vurdering av aktivitetsutførelse
1. Velg aktivitet
Aktiviteter velges i henhold til kartleggingens formål, som for eksempel å utrede en persons evne til å
utføre bestemte hverdagsaktiviteter eller å kartlegge mulig utfall på grunn av en medisinsk tilstand
eller skade. En aktivitet kan velges fordi den antas å være egnet til observasjon og vurdering av
spesifikke ferdigheter og funksjoner. Personens erfaring og motivasjon for enkelte aktiviteter er
faktorer som bør tas hensyn til i valg av aktiviteten siden disse påvirker prestasjon.
Ergoterapimodeller som MOHO (Kielhofner, 2008) og CMOP (Townsend & Polatajko, 2007) kan
anvendes for å identifisere aktuelle aktiviteter.
2. Analyser aktivitetsform
Den valgte aktiviteten analyseres for å klargjøre rammefaktorer, fremgangsmåter og hvilke
ferdigheter og funksjoner som kreves for å gjennomføre aktiviteten. Skjema kan brukes for å
dokumentere analyse av aktivitetsformen, som for eksempel EVA-systemets "trinnanalyse" og
"kroppsfunksjoner" analyseskjema. Det kan være nyttig for erfarne ergoterapeuter å gjennomføre
og dokumentere analyser av aktiviteter som brukes rutinemessig som en del av et ergoterapitilbud,
både for bevisstgjøring og kvalitetssikring. Analyse av aktivitetsform kan baseres på observasjon av
personer som utfører aktiviteten, egen utprøving av aktiviteten eller med referanse til
dokumentasjon og personers beskrivelser av aktiviteten.
Analysen av aktivitetsform gir et grunnlag for videre planlegging og tilrettelegging av
aktivitetssituasjon som skal brukes i kartlegging og vurdering. I noen tilfeller kan analysen av
aktivitetsform avdekke at aktiviteten er uegnet for observasjon av ferdighetene man ønsker å
kartlegge fordi det ikke stilles tilstrekkelig krav til disse. Alternativt kan analysen avdekke at
aktiviteten blir for utfordrende for personen på grunn av for høye krav relativt til personens
kapasitet. I begge tilfeller kan man enten gå tilbake til første trinn og velge en annen aktivitet eller
tilpasse og/eller gradere aktivitetsformen under planlegging av aktiviteten (trinn 3).
Side 9
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
3. Planlegg aktivitet
Aktiviteten planlegges med referanse til analysen av aktivitetsform. Rammefaktorer og handlingene
som inngår i enkelte trinn kan justeres i henhold til tilgjengelige resurser, personens kapasitet og
vurderingens formål. I tilfeller hvor aktivitetsformen endres betraktelig kan den nye formen
analyseres (gå tilbake til trinn 2) for å vurdere hvordan endringene påvirker krav til funksjon og
ferdigheter.
4. Gjennomfør aktivitet
Terapeuten observerer personen som gjennomfører aktiviteten (aktivitetsutførelse). Observatøren er
spesielt oppmerksom på funksjoner og ferdigheter som analysen av aktivitetsform har identifisert
som sentrale. Samtidig er det viktig å legge merke til eventuelle problem med handlinger og
ferdigheter som ifølge analyse av aktivitetsform forventes å stille store krav til.
5. Analyser aktivitetsutførelse
Observasjoner fra gjennomføring av aktiviteten oppsummeres og systematiseres for å vurdere
personens prestasjon og identifisere eventuelle problem knyttet til enkelte ferdigheter og
funksjoner. Analysen av aktivitetsformen kan brukes som en standard for å vurdere prestasjon.
6. Konklusjon, dokumentasjon og videreføring
Analyse/vurdering av aktivitetsutførelse oppsummeres og hovedpoengene systematiseres som
grunnlag for terapeutens konklusjoner om personens evne til å utføre aktiviteten på en selvstendig,
effektiv og trygg måte som tilfredsstiller personens og omgivelsenes behov og krav. Eventuelle
problem og deres årsak identifiseres (aktivitetsdiagnose – se kapitel 4). Vurderingen brukes som
grunnlag for videre ergoterapibehandling, oppfølging av tverrfaglig team eller anbefalinger for videre
utredning og intervensjon hos andre instanser. Se kapitel 4 for forslag til dokumentasjon.
3. Anvendelse og innhold i et utvalg av EVA-skjemaer
Fire analyseskjema presenteres i denne manualen. Utvalget tilsvarer skjemaene som var grunnlag for
den kliniske anvendbarhetsstudie omtalt i kapitel 1. Skjemaene ble ansett som de meste aktuelle for
bruk i de sykehusene som deltok i studiet. Ergoterapitilbudet fokuserer på vurdering og intervensjon
rettet mot personers kapasitet til å utføre hverdagsaktiviteter. Resultater av ergoterapeutenes
vurderinger og intervensjoner formidles i tverrfaglig team og bidrar til utforming av tiltak. Skriftlig
dokumentasjon av aktivitetsutførelse er nødvendig for å sikre oppfølging av personens muligheter
for aktivitet og deltakelse videre.
Analyseskjemaene er valgt fordi de fremhever ergoterapeuters aktivitetsperspektiv og kompetanse
som bidrag inn i det tverrfaglige fellesskap med tydeliggjøring av:
•
•
handlingssekvenser – analyse og beskrive av trinn og operasjoner i gjennomføring av
aktiviteter (trinnanalyse)
motoriske ferdigheter – analyse av observerbare bevegelser og kroppsbruk i aktiviteter
Side 10
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
•
•
prosessferdigheter – analyse av observerbare handlinger som strukturerer og styrer fremdrift
og gjennomføring av aktiviteter
kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter – analyse av observerbare handlinger som
fremmer samarbeid og relasjoner i gjennomføring av aktiviteter
Skjemaene kan anvendes til analyse av aktivitetsformer og/eller aktivitetsutførelse (se kapitel 2). I
denne manualen omtales skjemaene med vekt på anvendelse i vurdering av aktivitetsutførelse.
Analyse av aktivitetsformer er basert på observasjon av typiske aktører som gjennomfører
aktiviteter, egne erfaringer med utprøving av aktiviteter, eller beskrivelser og dokumentasjon fra
ulike kilder. Analysene beskriver krav aktiviteter stiller til typisk aktører når de gjennomføres innenfor
deres aktuelle kulturelle, sosiale, fysiske og temporale rammer. Analyse av aktivitetsformer er
grunnlaget for aktivitetsbasert observasjon og vurdering samt valg og tilpassing av aktiviteter i
forhold til personers kapasitet og behov. I denne manualen omtales bruk av "trinnanalyse skjema" i
analyse av aktivitetsformen som er grunnlaget for observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse.
Analyse av aktivitetsutførelse er basert på observasjon av en bestemt person i gjennomføring av en
definert aktivitet. Observasjoner kan sammenlignes med analysen av aktivitetsform, der den
foreligger, for å identifisere avvik fra prestasjonen som forventes av en typisk aktør. Observasjoner
kan også sammenlignes med personens tidligere prestasjoner i samme aktivitet. Analysen gir et
grunnlag for vurdering av personens kapasitet og ferdigheter. Samtidig gir den et utgangspunkt for
tilpassing av aktiviteter med mål å fremme funksjon og muliggjøre aktivitet og deltakelse. I denne
manualen omtales "analyse av ferdigheter" skjema som verktøy for observasjon og vurdering av
aktivitetsutførelse.
3.1 Trinnanalyse – ferdighetsanalyse skjema.
Ved å fylle ut skjemaet beskriver man rammen for aktiviteten og analysen/vurdering av
aktivitetsutførelse. Dette er viktig fordi prestasjon og ferdigheter påvirkes av samspillet mellom
mennesket, aktiviteten og omgivelsene. Dette samspillet må tas hensyn til når analysen brukes som
grunnlag for videre tiltak.
Trinnanalyseskjemaet beskriver trinn og
operasjoner som inngår i en aktivitet og de
sentrale ferdighetene som anvendes på de enkelte
trinn.
Trinnanalyse av aktivitetsform beskriver
fremgangsmåten som forventes når en typisk
aktør utfører aktiviteten innenfor dets sosiale,
fysiske og temporale rammer. Sentrale ferdigheter
som forventes brukt i vanlig gjennomføring av
aktiviteten identifiseres. Vær oppmerksom på at trinn og ferdigheter kan inngå i den forventete
fremgangsmåten selv om disse, teknisk sett, ikke er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten.
Side 11
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Analyse av aktivitetsformer innebærer analyse av alle handlinger som er vanlig å gjennomføre –
uansett om de er "nødvendig" eller ikke.
3.1.1 Utfylling av skjemaet i analyse av aktivitetsformer
Øverst på skjemaet registreres informasjon om aktiviteten og aktøren(e) eller gruppen som er
utgangspunkt for standarden (aktivitetsform) for hvordan aktiviteten gjennomføres og hvilke krav
stilles:
•
•
•
•
•
Aktør: Noter gruppe/person som setter standard for utførelsen av aktiviteten. For eksempel
"Menn i 50 årene", "Student ved ergoterapeututdanningen"
Kryss av for analyse av: Aktivitetsform.
Aktivitet: Navn på aktiviteten.
Dato: Dato for analyse.
Vurdert av: Navn på ergoterapeuten som gjennomfører analysen.
I skjemaets hoveddel beskrives aktivitetsformen, fremgangsmåten (trinn/operasjoner) og
ferdighetene som anvendes av en typisk aktør/gruppemedlem.
•
•
•
•
•
Kort beskrivelse av aktiviteten: Beskrivelse av aktivitetens tidsrammer, innhold og mål.
Beskrivelse av trinn eller operasjon: Aktiviteten deles opp i for eksempel opp til 10-15 trinn.
Hvert trinn skal være en "logisk" enhet som kan variere i detaljer, for eksempel "kle på
yttertøy" som et trinn i aktiviteten "gå ut og handle mat" sammenlignet med "vri skruen en
gang" i aktiviteten "monter stikkontakt”. Antall trinn/operasjoner, og hvor detaljerte de skal
beskrives, vurderes etter skjønn. Vurderingen kan baseres på aktivitetens kompleksitet,
analysens formål og aktørens kapasitet og behov. I analyse av aktivitetsform vil trinnene
fungere som en oppskrift for gjennomføring av aktiviteten.
Nøkkelpunkter/kommentarer: Her kan man gi utdypende informasjon om gjennomføring av
enkelte trinn/operasjonen. Man kan også tilføre tips og råd som kan fremme et vellykket
resultat. For eksempel "juster stolen for å få en bedre sittestilling".
Motoriske, prosess- og/eller kommunikasjonsferdigheter: Termen "ferdigheter"
(performance skills) viser til de observerbare handlingene som inngår i en aktivitet.
Gjennomføring av hvert trinn vil involvere ulike kombinasjoner av motoriske, prosessog/eller kommunikasjonsferdigheter. I analyse av aktivitetsform trekker man frem de
viktigste og mest avgjørende ferdighetene som forventes anvendt av en typisk aktør. Bruk
termene som angis i glossarene for de enkelte ferdighetsanalyseskjema nedenfor.
Konklusjon: Om prosessen, sentrale ferdigheter og eventuelle tilpassinger: Oppsummering
av hovedtrekk og de viktigste momenter fra aktiviteten. Noter for eksempel:
o hva kjennetegner aktiviteten (type aktivitet, ulike kontekster og grupper)
o hvilke sentrale krav til ferdigheter aktiviteten stiller for å gjennomføres
o operasjoner og eller ferdigheter som er spesielt avgjørende for vellykket
gjennomføring
o egnethet i henhold til terapeutisk formål
o behov for tilpassing i henhold til terapeutisk formål
Side 12
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Trinnanalyseskjemaet kan brukes som observasjonsskjema i vurdering av aktivitetsutførelse eller
oppsummering av prestasjon, funksjon og ferdigheter knyttet til aktivitetens ulike trinn og
handlingssekvenser.
3.2 Ferdighetsanalyseskjemaene
Forfatterne anbefaler at alle tre ferdighetsanalyseskjema som omtales i denne manualen brukes slik
at man blir fortrolig med deres innhold og anvendelsesområde. Deltakerne i anvendbarhetsstudiet
opplevde at på tross av deres forventninger hadde de nytte av skjemaene som omhandlet områder
utenfor deres vanlig fokus. Ergoterapeuter på somatisk avdeling så nytten av å observere
kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter, terapeuter ved en psykiatrisk avdeling dro nytte av å
observere motorisk- og prosessferdigheter. Når man er fortrolig med skjemaene kan man eventuelt
velge å kun bruke enkelte skjema avhengig av analysens formål og aktuelle problemområder som
skal utredes. Skjemaene har samme format uavhengig av ferdighetsområde.
Skjemaene beskriver observerbare ferdigheter (performance skills (Kielhofner, 1995)) som inngår i
gjennomføring av aktiviteter. I denne manualen omtales ferdighetsanalyseskjema brukt i vurdering
av aktivitetsutførelse. Man kan imidlertid velge å bruke skjemaene til utvidet analyse av aktivitetsformer som en del av forberedelse til observasjon av aktivitetsutførelse.
Analyse av ferdigheter i aktivitetsutførelse baseres på observasjon og vurdering av en person som
gjennomfører en aktivitet. Anvendelsen av alle ferdigheter skal beskrives eller kommenteres. Har
man ingen kommentarer i forhold til observert ferdighet eller ferdigheten ikke er aktuell i aktiviteten
burde dette noteres (unngå blanke felt). Ferdighetene graderes i henhold til hvor tilfredsstillende,
trygt og/eller selvstendig utførelsen er i henhold til aktivitetens krav.
3.2.1 Utfylling av ferdighetsanalyseskjemaene i analyse av aktivitetsutførelse
Øverst på skjemaene registreres personalia og annen
informasjon om aktiviteten og analysen. Dette
tilsvarer punktene omtalt tidligere under
"Trinnanalyse":
•
•
•
•
•
Aktør: Navn til personen som gjennomfører
aktiviteten.
Kryss av for analyse av: Aktivitetsutførelse
(observasjon).
Aktivitet: Type, ramme, mål og kontekst for
aktiviteten.
Dato: Dato for observasjon.
Vurdert av: Navn på personen som
gjennomfører observasjon/analysen.
I skjemaets analysedel beskrives de observerte
ferdigheter personen anvender i gjennomføringen av
aktiviteten. Den delen består av:
Side 13
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
•
Ferdigheter: I første kolonne oppgis ferdigheten som skal vurderes. Termen "ferdigheter"
(performance skills (Kielhofner, 1995)) viser til observerbare handlinger. Verb brukes for å
understreke at ferdigheter (i dette perspektiv) er noe man gjør, ikke noe man "har".
•
Kommentarer: I andre kolonne beskrives og kommenteres personens anvendelse av
ferdigheten når aktiviteten utføres. Man sammenligner personens ferdigheter opp mot
standarden som beskrives i analysen av aktivitetsformen. Vær oppmerksom på at ferdigheter
kan inngå i aktiviteten selv om de teknisk sett ikke er nødvendige for å få et vellykket
resultat. I slike tilfeller skal ferdigheten vurderes og kommenteres.
•
Gradering: I tredje kolonne graderes den enkelte ferdighet ut fra det
Gradering
som er observert. En ferdighet kan brukes mye i en aktivitet og blir
0---------|---------1
dermed viktig for gjennomføring. Alternativt kan en ferdighet brukes
få ganger, men har avgjørende betydning for gjennomføring av viktige trinn eller
operasjoner. Ferdigheten graderes høyt hvis personens prestasjon er optimal i forhold til hva
aktiviteten krever (det vil si de krav og forventninger som defineres av aktivitetsformen).
En skala brukes i graderingen av de enkelte ferdighetene hvor man tar stilling til om
personens prestasjon er tilfredsstillende. For å være helt tilfredsstillende må utførelsen av
ferdigheten være selvstendig, adekvat i forhold til aktivitetens krav og utføres på en sikker og
effektiv måte. Ved å benytte en graderingsskala får man en visuell profil som tydeliggjør
ferdigheter eller ferdighetskategorier som kan være viktig i vurdering av en persons
muligheter for å engasjere i aktiviteter.
Sett ett kryss mellom 0 og 1 på skalaen. Et kryss tett inntil "1" viser at anvendelsen av
ferdigheten er helt tilfredsstillende, selvstendig og trygg. Sett krysset tett inntil "0" for å
indikere helt uselvstendig eller meget utilfredsstillende bruk av ferdigheten. Ett kryss nær
midten indikerer en ferdighet på vippen til å være tilfredsstillende eller utilfredsstillende.
Bruk kommentarfeltet til å beskrive utførelsen og/eller begrunne graderingen. Tabellen
nedenfor er et eksempel på hvordan man kan bruke skalaen, kryss kan imidlertid plasseres
hvor som helst på skala for å nyansere observasjoner, også mellom plasseringene som vises
til i tabellen
Eksempler på gradering av aktivitetsutførelse
Helt tilfredsstillende, selvstendig, trygg og effektiv
Mindre tilfredsstillende, svakheter men klarer seg
Gjennomfører, men meget svak, risiko for svikt
Ueffektiv eller utrygg gjennomføring
Meget utilfredsstillende, kanskje hjelp for å gjennomføre
Helt utilfredsstillende, kanskje farlig, kan ikke gjennomføre
Gradering
0---------|-------X1
0---------|----X---1
0---------|X-------1
0-------X|---------1
0---X----|---------1
0X-------|---------1
• Kommentarer/konklusjon: Nederst på de enkelte ferdighetsskjema er et felt for
oppsummering av de viktigste observasjoner. Det er viktig å få frem personens sterke og
mindre sterke ferdigheter som har betydning for gjennomføringen av aktiviteten. Får frem
faktorer som har betydning for dokumentasjon av aktivitetsutførelsen og videre tiltak.
Side 14
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Et felt for gradering av aktiviteten som helhet er inkludert. For eksempel kan det tenkes at
de fleste eller alle ferdigheter graderes som "tilfredsstillende", men samlet sett vurderes
utførelsen som "utilfredsstillende" eller utrygg.
Viktige ferdigheter kan ha vært gradert tett inn til midtstreken slik at utførelsen samlet sett
anses som utilfredsstillende, ineffektivt, uselvstendig og/eller utrygg.
Side 15
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
3.3 Skjema for analyse av motoriske ferdigheter
Motorisk ferdigheter anvendes når personer flytter
seg selv og/eller gjenstander i rom. Motoriske
ferdigheter er observerbare handlinger og må ikke
forveksles med fysiske/motoriske kroppsfunksjoner
som bevegelsesutslag, muskelstyrke osv. (EVA
systemet har egne skjema for vurdering av funksjoner
og kapasitet).
Motoriske handlinger konstrueres i samspillet mellom
individets mål og motiv, hans fysiske og kognitive
kapasitet, aktivitetens form og krav samt de fysiske og
sosiale omgivelsene.
Gradering av motoriske ferdigheter: i graderingen
skilles mellom tilfredsstillende (selvstendig, effektiv
og sikker) og utilfredsstillende (uselvstendig,
ineffektiv og utrygg). Utførelsen graderes som
utilfredsstillende på venstre side av midtlinje hvis
kvaliteten er slik at det gir et uønsket resultat (eks.
mister objekter på gulvet), skaper utrygge eller farlige situasjoner (eks. risiko for å falle) eller hvis
aktøren trenger hjelp av en annen person (eks. fysisk støtte, flytting av gjenstander innen
rekkevidde). Trenger en person mye verbal instruksjon (eks. "strekk ut armen") må man vurdere om
dette bør graderes som utilfredsstillende/uselvstendig selv om selve ferdigheten/bevegelsen
deretter utføres "perfekt". Behovet for mye instruksjon kan skyldes en uvant situasjon, men kan også
være tegn på kognitiv svikt som kan ha betydning for motorisk funksjon. Uansett gradering bør
påfallende behov for verbal instruksjon kommenteres på skjemaet.
Side 16
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
3.3.1 Glossar: motoriske ferdigheter
Verb brukes som betegnelser for de enkelte ferdighetene personer anvender i gjennomføring av
aktiviteter. Verb anvendes for å indikere at ferdigheter er handlinger, noe man gjør som kan
observeres. Motoriske ferdigheter ordnes under fem kategorier: kroppsholdning, mobilitet,
koordinasjon, tilpasset kraft og energi. Termene som brukes i skjemaet er basert på terminologien
anvendt i Model of Human Occupation – MOHO (Kielhofner, 1995) og Assessment of Motor and
Process Skills – AMPS (Fisher & Bray Jones, 2010).
Motoriske Ferdigheter:
Ferdigheter knyttet til forflytting og bevegelse av seg selv og objekter i aktivitetsutførelse.
Kroppsholdning
Kategori: å stabilisere og orientere kroppen i relasjon til gjenstander man
må forholde seg til mens man er bevegelse
Stabiliserer
Retter opp
Plasserer
Stabiliserer kroppen og opprettholder truncus kontroll. Balanse når man sitter,
står og går eller flytter, løfter og drar gjenstander
Opprettholder vertikal stilling
Plasserer kroppen og armer i forhold til gjenstander for å fremme effektive
armbevegelser
Mobilitet
Kategori: å bevege seg selv og kroppsdeler
Går
Beveger seg på en jevn overflate. Går, skifter retning og snur.( Inkluderer
forflytning i rullestol)
Strekker armen, og eventuelt truncus for å kunne gripe eller plassere gjenstander
Aktivt bøyer, vrir og roterer kroppen for å fremme effektivt arbeid
Rekker
Bøyer
Koordinasjon
Kategori: å bevege kroppsdeler i forhold til hverandre og omgivelsene.
Spatiale (romlig) og temporale (tidsmessig) organisering av bevegelse
Koordinerer
Samordner bevegelser av ulike kroppsdeler for å støtte eller stabilisere
gjenstander i bilaterale motoriske oppgaver
Bruker presise fingerbevegelser når man griper, slipper og manipulerer objekter i
hånden
Beveger armer og hender på en jevn, kontrollert og sammenhengende måte
Manipulerer
Har flyt
Tilpasset kraft
Kategori: å bruke og regulerer passende muskelkraft i forhold til
oppgavens krav
Flytter
Transporterer
Løfter
Justerer
Griper
Dytter og drar objekter over en overflate eller rundt en akse
Bringer med seg objekter mens man forflytter seg fra et sted til et annet
Løfter gjenstander fra et underlag
Tilpasser kraft, hastighet og bevegelsesutslag
Griper og holder fast gjenstander
Energi
Kategori: å bruke og opprettholde fysisk energi i handlinger
Holder ut
Fullfører en aktivitet uten å vise tegn til utmattelse eller å ta hvilepauser eller
pauser for å få igjen pusten.
Opprettholder tempo/hastighet gjennom en handling
Holder tempo
Side 17
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
3.4 Skjema for analyse av prosessferdigheter
Prosessferdigheter anvendes for å strukturere og
styre aktivitetsutførelse. Prosessferdigheter er
observerbare handlinger og må ikke forveksles med
kognitive funksjoner (EVA systemet har egne skjema
for vurdering av funksjoner og kapasitet).
Prosessferdigheter oppstår i samspillet mellom
individets mål og motiv, hans fysiske og kognitive
kapasitet, aktivitetens form og krav samt de fysiske
og sosiale omgivelsene.
Gradering av prosessferdigheter: i graderingen skilles
mellom tilfredsstillende (selvstendig, effektiv og
sikker) og utilfredsstillende (uselvstendig, ineffektiv
og utrygg). Utførelsen graderes som utilfredsstillende
på venstre side av midtlinje hvis kvaliteten er slik at
det gir et uønsket resultat (eks. unøyaktighet i
håndtering av redskap), skaper usikre eller farlige
situasjoner (eks. er uoppmerksom på farer) eller hvis
aktøren trenger fysisk hjelp eller verbal veiledning av en annen person (eks. for å finne frem eller
organisere materiale og/eller delhandlinger).
Side 18
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
3.4.1 Glossar: prosessferdigheter
Verb brukes som betegnelser for de enkelte ferdigheter personer anvender i gjennomføring av
aktiviteter. Verb anvendes for å vise at ferdigheter er handlinger, noe man gjør som kan observeres.
Ferdighetene ordnes under fem kategorier: energi, anvendelse av kunnskap, organisering av tid,
organisering av rom og gjenstander, avpassing. Termene som brukes i skjemaet er basert på
terminologien utviklet i Model of Human Occupation – MOHO (Kielhofner, 1995) og Assessment of
Motor and Process Skills – AMPS (Fisher & Bray Jones, 2010).
Prosessferdigheter:
Ferdigheter knyttet til strukturering og styring av aktivitetsutførelse.
Energi
Kategori: å bruke og opprettholde passende mental energi i handlinger
Holder tempo
Opprettholder tempo/hastighet gjennom en handling
Holder oppmerksomhet
Opprettholder oppmerksomhet på handlingen
Anvendelse av kunnskap Kategori: å oppsøke og bruke kunnskap når nødvendig i en handling
Velger
Velger passende redskap og materiale
Anvender
Anvender redskap og materiale på en passende måte i henhold til
bruksområde
Håndterer
Holder, støtter og stabiliserer redskap og materiale på en hensiktsmessig
måte
Er målrettet
Utfører og fokuserer på handlinger som er rettet mot fullføring av
oppgaven
Søker kunnskap
Oppsøker informasjon ved å stille spørsmål eller lese tekst
Organisering av tid
Kategori: å strukturere og regulere handlinger i tid
Begynner
Starter en handlingssekvens eller operasjon uten nøling
Fortsetter
Gjennomfører en handlingssekvens uten unødvendig avbrudd
Gjør i rekkefølge
Utfører operasjoner i logisk og/eller hensiktsmessig rekkefølge for mest
effektiv bruk av tid og energi
Avslutter
Fullfører og avslutter operasjoner og handlinger på passende tidspunkt
uten persevering
Organisering av rom og
Kategori: å organisere rom og gjenstander for å fremme handlinger
gjenstander
Søker/lokaliserer
Bruker logiske søkestrategier. Finner frem redskaper og materiale
Samler
Samler sammen nødvendig redskap og materiale
Organiserer
Plasserer redskap og materiale på en hensiktsmessig måte for å fasilitere
gjennomføring av aktiviteten
Rydder
Setter redskap og materiale på plass og rydder arbeidsområdet
Navigerer
Tilpasser bevegelse av kroppen, kroppsdeler eller mobilitetshjelpemidler i
forhold til omgivelsene for å unngå hindringer
Orienterer seg
Å finne frem i rom og omgivelser
Avpassing
Kategori: å forutse, tilpasse, justere og korrigere handlinger gjennom
læring og konsekvenser av feil
Legger merke til/reagerer Reagerer på en passende måte til miljømessige og perseptuelle stimuli
på
som gir informasjon om fremgang i aktiviteten
Tilpasser handlinger
Tilpasser egne handlinger i forkant av eller i respons til problemer for å
unngå uønskede resultater
Tilpasser omgivelser
Endrer omgivelsene og/eller plassering av gjenstander innenfor
arbeidsområdet i forkant av eller i respons til situasjoner eller problemer
som oppstår eller kan oppstå i aktiviteten
Tar lærdom av
Forutser og forebygger uønskede situasjoner fra å gjenta seg eller
fortsette. Lærer av erfaring, feil eller verbale hint
Side 19
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
3.5 Skjema for analyse av kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter
Kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter
anvendes i sosial omgang og samarbeid med andre
mennesker. Kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter er observerbare handlinger som oppstår i
samspillet mellom mennesker. Samspillet påvirkes av
individets mål og motiv, hans fysiske og kognitive
kapasitet, aktivitetens form og krav samt de fysiske og
sosiale omgivelsene.
Om gradering av kommunikasjons- og
interaksjonsferdigheter: i graderingen skilles mellom
tilfredsstillende (selvstendig, effektiv og sikker) og
utilfredsstillende (uselvstendig, ineffektiv og utrygg).
Utførelsen graderes som utilfredsstillende på venstre
side av midtlinje hvis kvaliteten er slik at det gir et
uønsket resultat (eks. mislykket felles produkt eller
uheldig samspill mellom parter), skaper usikker eller
farlig situasjoner (eks. konflikter og trusler) eller hvis
personen trenger veiledning eller støtte for å delta i
en interaksjon (eks. for å gjøre seg forstått, for å bevare roen, delta i gruppesetting).
Side 20
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
3.5.1 Glossar: kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter
Verb brukes som betegnelser for de enkelte ferdigheter personer anvender i gjennomføring av
aktiviteter. Verb anvendes for å vise at ferdigheter er handlinger, noe man gjør som kan observeres.
Ferdighetene ordnes under tre kategorier: kroppsspråk, informasjonsutveksling og relasjoner.
Termene som brukes i skjemaet er basert på terminologien utviklet i Model of Human Occupation –
MOHO (Kielhofner, 1995) og Assessment of Communication and Interaction Skills – ACIS (Forsyth,
Salamy, Simon, & Kielhofner, 1998).
Kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter:
Ferdigheter knyttet til sosial omgang og samarbeid med andre mennesker
Kroppsspråk
Kategori: å kommunisere og samhandle ved bruk av kroppen
Berører
Berører andre på en hensiktsmessig måte i interaksjoner
Bruker øyne
Bruker øynene i kommunikasjon med andre, inkluderer blikk-kontakt
Bruker ansiktsuttrykk
Bruker mimikk
Gestikulerer
Bruker kroppen for å kommunisere eller forsterke følelser og holdninger
Flytter seg
Beveger hele kroppen gjennom rom i relasjon til andre, inkluderer
avstand/nærhet
Orienterer kroppen
Snur kroppen i relasjon til andre eller felles oppgave/aktivitet
Inntar stillinger
Inntar passende stillinger i forhold til oppgaven og interaksjon med andre
Informasjonsutveksling
Kategori: å dele informasjon og formidle egne standpunkter
Artikulerer
Taler klart og tydelig
Står frem/sier fra
Uttrykker seg ærlig og direkte angående følelser, meninger og holdninger,
uten å krenke andre
Spør
Ber om informasjon som er aktuelt for aktiviteten eller den sosiale
interaksjonen
Engasjerer
Igangsetter og deltar i interaksjoner
Uttrykker
Uttrykker passende følelser og holdninger i sosial- og
samarbeidssituasjoner
Modulerer
Effektiv bruk av trykk, volum og modulasjon av stemmen i tale
Deler
Deler kunnskap eller personlig informasjon relevant for oppgaven eller
diskusjonen
Snakker
Gjør seg forstått gjennom bruk av meningsfylte ord, fraser og setninger
Opprettholder
Opprettholder jevn og sammenhengende tale av passende lengde
Relasjoner
Kategori: å etablere og opprettholde mellommenneskelige forhold i
kommunikasjon og samhandling
Samarbeider
Koordinerer sosial interaksjon og innsats med andre mot felles mål
Tilpasser seg
Følger eksplisitte og implisitte sosiale normer
Holder fokus
Retter samtale og handlinger mot den sosiale interaksjonen og/eller
aktiviteten
Relaterer
Oppfører seg på en måte som fremmer kontakt med andre
Respekterer
Tar hensyn til og tilpasser seg andre personers reaksjoner og
forventninger
Side 21
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
4. Dokumentasjon av EVA-basert vurdering av aktivitetsutførelse
Anvendbarhetsstudiet omtalt tidligere indikerer at bruk av EVA systemet gir et strukturert grunnlag
for rapportering av aktivitetsbasert observasjon og vurdering av pasienter. Bruk av systemets
terminologi bidrar til konsekvent begrepsbruk og fokus på aktivitet i rapportering blant
ergoterapeuter.
4.1 Rapportering fra aktivitetsbasert vurdering
Ergoterapeutens spesiale kompetanseområde (domain of concern (Townsend & Polatajko, 2007)) er
menneskets engasjement i aktiviteter som fremmer helse, mestring, livskvalitet og samfunnsdeltakelse. I et tverrfaglig team har ergoterapeuten et særansvar for å vurdere pasienters kapasitet
til å utføre disse aktivitetene og å bidra til iverksettelse av tiltak som er tilpasset pasientens kapasitet
og behov for aktivitetsdeltakelse. Ergoterapeuters aktivitetsperspektiv er et unik og viktig bidrag til
det tverrfaglige teamets forståelse av konsekvenser av for eksempel sykdom, skader og funksjonsnedsettelse for personens evne til å mestre sin hverdag. Ergoterapeuters vurderinger bidrar til
utvikling av korte- og langsiktige individuelle tverrfaglige behandlingsplaner og omsorgsstrategier.
Formidling av ergoterapivurderinger i tverrfaglig team er ikke uproblematisk. Ergoterapiens
aktivitetsperspektiv kan være vanskelig å uttrykke i kontekster der det medisinske fagspråket
dominerer (Mattingly & Fleming, 1994). I Norge har ergoterapeuter en utfordring ved at det ikke
finnes en etablert konsensus om egen fagterminologi eller oversettelse av termer fra
engelskspråklige kilder.
For å kvalitetssikre og gjøre dokumentasjon av ergoterapivurderinger tydeligere kan man ta i bruk
"aktivitetsdiagnoser" (Fawcett, 2007; Rogers, 2004). Aktivitetsdiagnosen (occupational diagnosis) kan
dokumenteres i en "occupational diagnosis statement" (Rogers, 2004):
1.
2.
3.
4.
Beskrivelse (descriptive component): problemer med å delta i/utføre aktiviteter
Forklaring (explanatory component): terapeutens hypotese om årsaken til problemet
Indikasjoner (cue component): hvilke tegn terapeuten baserer sin årsaks-hypotese på
Patologi (pathological component): observerte problemer kan omtales i tilknytting til
personens medisinske diagnose eller som bidrag til avklaring av mulige medisinske årsaker
4.2 Disposisjon for rapportering etter vurdering av aktivitetsutførelse
Følgende mal for rapportering er utviklet på bakgrunn av erfaringer fra anvendbarhetsstudiet.
Elektroniske tverrfaglige journal- og rapporteringssystemer brukes i de fleste helseforetak og denne
malen var utviklet for bruk med "DIPS systemet". Malen kan imidlertid tilpasses andre elektronisk
journalsystemer eller benyttes i papir format.
Malen er beregnet for rapportering av aktivitetsbasert observasjoner med bruk av EVA. Der man
oppgir at man har benyttet EVA analysen er det viktig at innholdet og formen gjenspeiler systemets
terminologi og fokus. En måte å kvalitetssikre dette er å bruke rapporteringsmalen som anvist under
(se for øvrig vedlagt eksempler). Det er utviklet laminert "hjelpekort" i lommeformat med stikkord
sammenfallende med ferdighetsverbene samt stikkord for aktivitetsdiagnoser og årsaksforhold som
terapeuten kan benytte under aktivitetsobservasjon og rapportskriving (se vedlegg 3).
Side 22
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
4.2.1 Mal for kopiering til elektronisk journal (for eksempel frase i DIPS)
Dokumentbetegnelse: Ergoterapivurdering - Aktivitetsutførelse
Observasjonen er basert på EVA - Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse.
Aktivitet: (hva, hvor, rammer)
Målsetting: (hvorfor utføres denne aktiviteten og hvorfor i angitte rammer)
Motoriske ferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og
utholdenhet.
Prosessferdigheter
Pasienten er observert med fokus på oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering
av tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing.
Kommunikasjonsferdigheter
Pasienten er observert med fokus på kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner.
Vurdering og konklusjon
(Aktivitetsdiagnose med mulige årsaksforhold, utførelse i hht
selvstendighet/sikkerhet/effektivitet/anstrengelse og behov for videre utredning/tiltak)
OBS: Punkter i parentes er veiledende stikkord for terapeuten og slettes når rapporten ferdigstilles.
Utdypende tekst i kursiv under overskriftene skal være med i rapporten for å formidle hva en har sett
etter under observasjonen og for å fremme enhetlig rapportering.
4.2.2 Utdypningsnotater om malens innhold
Ergoterapivurdering – Aktivitetsutførelse
Dato/ergoterapeut: (hvis det ikke fremkommer automatisk i journalsystem)
Observasjonen er basert på EVA – Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetssystem
Aktivitet: Aktiviteten og kontekst – beskriv aktiviteten, situasjon og rammer eventuelt om
aktiviteten er kjent for personen, om den er selvvalgt og pasientens motivasjon m.m.
Målsetting: For eksempel hvilke klinisk spørsmål skal utredes, grunn for valg av aktivitet, hensikt
med observasjonen og valgte aktivitet
Motoriske ferdigheter:
Pasienten er observert i henhold til kroppsholdning; mobilitet; koordinasjon; tilpasset kraft og
utholdenhet:
Spesifiser eventuelle problem knyttet til anvendelse av enkelte ferdigheter. Bruk EVA
terminologi og gi eksempler. Terapeuten kan omtale faktorer som er aktuelle med hensyn til
aktivitetsdiagnosen (occupational diagnosis) som inngår i total vurderingen av aktivitetsutførelse
(siste skjema/felt). Terapeuten kan velge alle fire av de følgende punktene eller bruke kun punkt
Side 23
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
1 og 2 – og integrere punkt 3 og 4 i totalvurdering av aktivitetsutførelse til slutt:
1. Beskrivelse: av (motoriske) operasjoner/handlinger som er utilfredsstillende utført
2. Forklaring: med referanse til de aktuelle motoriske ferdigheter
3. Indikasjoner: tegn på årsaker til problemet som for eksempel symptomer (fysiske og
psykiske), og kontekstuelle faktorer (fysiske, sosiale, temporale og aktivitetsform).
4. Patologi (hvor aktuelt): observerte problemer kan omtales i tilknytting til personens
medisinske diagnose, eller observasjoner kan omtales i tilknytting til avklaring av mulige
medisinske årsaker.
Prosessferdigheter:
Pasienten er observert i henhold til energi; anvendelse av kunnskap; organisering av tid; organisering
av rom og gjenstander; avpassing:
Tilsvarende innhold til "Motoriske ferdigheter" skjema/felt, men fokus på
prosessferdigheter.
Kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter:
Pasienten er observert i henhold til kroppsspråk; informasjonsutveksling, relasjoner:
Tilsvarende innhold til "Motoriske ferdigheter" skjema/felt, men fokus på kommunikasjonsog interaksjonsferdigheter.
Vurdering og konklusjon: Aktivitetsutførelsen vurderes i henhold til selvstendighet,
trygghet/sikkerhet, aktivitetsdiagnose, mulige årsaksforhold samt behov for videre utredning og
tiltak:
Kort generell omtale og vurdering av aktivitetsutførelse i henhold til selvstendighet,
trygghet/sikkerhet.
Aktivitetsdiagnose (occupational diagnosis) hvor dette er aktuelt:
1. Beskrivelse: problemer med aktivitetsutførelse
2. Forklaring: med referanse til de aktuelle ferdigheter
3. Indikasjoner: på årsaker til problemer som for eksempel symptomer (fysiske og
psykiske), og kontekstuelle faktorer (fysiske, sosiale, temporale og
aktivitetsform).
4. Patologi (hvor aktuelt): observerte problemer kan omtales i tilknytting til
personens medisinske diagnose eller observasjoner i tilknytting til avklaring av
mulige medisinske årsaker.
Konklusjon med eventuelle forslag til videre utredning og tiltak.
Se vedlegg for eksempler.
Side 24
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Kilder:
Crepeau, E. B. (2003). Analyzing occupation and activity: A way of thinking about occupational
performance. In E. B. Crepeau, E. S. Cohn & B. A. B. Schell (Eds.), Willard and Spackman's
Occupational Therapy (10 ed.). Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
Ellingham, B., & Opsahl, K. (2003). Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem for Ergoterapi (EVA).
from http://www.hf.hio.no/ergo/eva
Fawcett, A. J. L. (2007). Principles of Assessment and Outcome Measurement for Occupational
Therapists and Physiotherapists. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Fisher, A. G., & Bray Jones, K. (2010). Assessment of Motor and Process Skills. Vol. 1: Development,
Standardization, and Administration Manual (7th ed.). Fort Collins, CO: Three Star Press.
Forsyth, K., Salamy, M., Simon, S., & Kielhofner, G. (1998). A User's Guide to the Assessment of
Communication and Interaction Skills (ACIS). Version 4. Chicago: University of Illinois.
Hopkins, H., & Smith, H. (1993). Willard and Spackman's Occupational Therapy (9th ed.).
Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
Kielhofner, G. (1995). A Model of Human Occupation, Theory and Application (2 ed.). Baltimore:
Williams & Wilkins.
Kielhofner, G. (2008). A model of human occupation - theory and application (4th ed.): Lippincott
Williams & Wilkins.
Mattingly, C., & Fleming, M. H. (1994). Clinical Reasoning - Forms of Inquiry in a Therapeutic Practice.
Philadelphia: F.A: Davis Company.
Nelson, D. L. (1988). Occupation: Form and performance. The American Journal Of Occupational
Therapy.: Official Publication Of The American Occupational Therapy Association, 42(633).
Nelson, D. L. (1995). Aktivitet: Form og utførelse. Ergoterapeuten(10), 14-21.
Opsahl, K., & Ravn, G. (2003). Virksomhetsteorien - den kulturhistoriske skolen. Ergoterapeuten(11),
8.
Rogers, J. C. (2004). Occupational Diagnosis. In M. Molineux (Ed.), Occupation for Occupational
Therapists. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (Eds.). (2007). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational
Therapy Vision for Health, Well-Being, & Justice Through Occupation. Ottowa: CAOT
Publications ACE.
Mer informasjon om EVA systemet:
EVA Nettsider: http://www.hf.hio.no/ergo/eva
Nedlasting av EVA-skjemaer i .docx og .pdf: http://www.hf.hio.no/ergo/eva/download
Kontakt: Brian Ellingham, Ergoterapeututdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus.
E-mail: [email protected]
Side 25
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg:
1. Eksempel – dokumentasjon fra observasjon og vurdering av
aktivitetsutførelse – Fru Hansen, morgenstell
1.
2.
3.
4.
5.
Trinnanalyse av aktivitetsform
Motoriske ferdigheter
Prosessferdigheter
Kommunikasjons- og interaksjons ferdigheter
Rapport fra observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse
2. Eksempler – rapporter fra observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse fra
ulike fagområder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Somatikk 1
Somatikk 2
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Førstelinje 1
Førstelinje 2
3. Mal til hjelpekort – oversikt over sentrale termer i lommeformat
LAST NED EVA/SKJEMA FRA: http://www.hf.hio.no/ergo/eva/download
Side 26
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 1.1: Eksempel – dokumentasjon fra observasjon og vurdering av
aktivitetsutførelse – Morgenstell - Trinnanalyse av aktivitetsform
Side 27
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 1.2: Eksempel – dokumentasjon fra observasjon og vurdering av
aktivitetsutførelse – Fru Hansen, morgenstell – motoriske ferdigheter
Analyse av motoriske ferdigheter anvendt i en aktivitet
Aktør: Pas. Fru Hansen
Aktivitet: Morgenstell på badet
Dato
Kryss av for analyse av: Form ❏ Utførelse X
Vurdert av:
Kroppsholdning
Ferdighet
Stabiliserer
Retter opp
Plasserer
Kommentarer
Bruker tid å komme i balanse, men klarer seg _ fall fare?
Bruker tid å komme i balanse, men klarer seg – fall fare?
Gradering
0---------|-X------1
0---------|-X------1
0---------|-------X1
Kommentarer
Går fint med rullator, stiv i bevegelse
Strekker armen, med noe besvar (eks gre håret)
Klarer seg med stor besvær og bruker tid, vil helst ha hjelp,
vanskelig å bøye hofte og løfte ben
Gradering
0---------|-----X--1
0---------|--X-----1
Kommentarer
Gradering
0---------|-------X1
0---------|X-------1
0---------|X-------1
Mobilitet
Ferdighet
Går
Rekker
Bøyer
0---------|X-------1
Koordinasjon
Ferdighet
Koordinerer
Manipulerer
Har flyt
Klarer seg med stor besvær, må ta tiden til hjelp
Veldig stiv i bevegelse, grov og fin, fare for fall?
Tilpasset kraft
Ferdighet
Flytter
Transporterer
Løfter
Justerer
Griper
Kommentarer
(Rullator)
Ikke observert
Små objekter
Mangler kraft – begrenset tilpassing
Gradering
0---------|-------X1
0---------|---------1
0---------|-------X1
0---------|---X----1
0---------|-------X1
Kommentarer
Klarer seg men bruker mye krefter
Klarer seg men bruker mye tid
Gradering
0---------|X-------1
0---------|--X-----1
Kommentarer/konklusjon
Pasienten klarer seg i aktiviteten men flere motoriske ferdigheter ligger på
grensen til å være uselvstendig.
Gradering
Utholdenhet
Ferdighet
Holder ut
Holder tempo
0--------X|---------1
Skjemaet baseres på begrep fra Model of Human Occupation (Kielhofner 1995, 2002, 2008) og AMPS (Fisher 2003). Oppdatert/fylt ut: 06.10.2012
Side 28
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 1.3: Eksempel – dokumentasjon fra observasjon og vurdering av
aktivitetsutførelse – Fru Hansen, morgenstell – prosessferdigheter
Analyse av prosess ferdigheter anvendt i en aktivitet
Aktør: Pas. Fru Hansen
Aktivitet: Morgenstell på badet
Dato
Kryss av for analyse av: Form ❏ Utførelse X
Vurdert av:
Energi
Ferdighet
Holder tempo
Holder
oppmerksomhet
Kommentarer
OBS – motoriske ferdigheter
Gradering
0---------|-------X1
0---------|-------X1
Søker og anvender kunnskap
Ferdighet
Velger
Anvender
Håndterer
Er målrettet
Søker kunnskap
Kommentarer
Gradering
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
Organisering av tid
Ferdighet
Begynner
Fortsetter
Gjør i rekkefølge
Avslutter
Kommentarer
Gradering
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
Organisering av gjenstander og rom
Ferdighet
Søker/lokaliserer
Samler
Organiserer
Rydder
Navigerer
Kommentarer
Glemmer fort hvor hun har lagt ting
Ikke observert, tilrettelagt av ergoterapeut
Glemmer fort hvor hun har lagt ting
Gradering
0---------|X-------1
0---------|---------1
0---------|X-------1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
Avpassing
Ferdighet
Legger merke
til/reagerer på
Tilpasser
handlinger
Tilpasser
omgivelser
Tar lærdom av
Kommentarer
Eks. fyller vann, passe temperatur.
Gradering
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
Glemmer hvor hun har lagt ting, kompenserer dårlig
Kommentarer/konklusjon
Klarer seg stort sett bra, strukturerer og gjennomfører aktiviteter – noe tegn
nedsatt arbeidshukommelse?
0---------|-X------1
Gradering
0---------|-----X--1
Skjemaet baseres på begrep fra Model of Human Occupation (Kielhofner 1995, 2002, 2008) og AMPS (Fisher 2003). Oppdatert/fylt ut: 06.10.2012
Side 29
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 1.4: Eksempel – dokumentasjon fra observasjon og vurdering av
aktivitetsutførelse – Fru Hansen, morgenstell – kommunikasjons- og
interaksjonsferdigheter
Analyse av kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter
anvendt i en aktivitet
Aktør: Pas. Fru Hansen
Kryss av for analyse av: Form ❏ Utførelse X
Aktivitet: Morgenstell på badet (ergoterapeut tilstedet)
Dato
Vurdert av:
Kroppsspråk
Ferdighet
Berører
Bruker øyner
Bruker
ansiktsuttrykk
Gestikulerer
Flytter seg
Orienterer
kroppen
Inntar stillinger
Kommentarer
Ikke observert
Ikke observert
Ikke observert
Gradering
0---------|---------1
0---------|---------1
Ikke observert
Ikke observert
Ikke observert
0---------|---------1
0---------|---------1
Ikke observert
0---------|---------1
0---------|---------1
0---------|---------1
Informasjonsutveksling
Ferdighet
Artikulerer
Står frem/sier fra
Spør
Engasjerer
Uttrykker
Modulerer
Deler
Snakker
Opprettholder
Kommentarer
Ikke observert
Ber om hjelpe der det er vanskelig
Eks. uttrykker oppgitthet
Eks: sier hun er sliten, hva som er vanskelig i aktiviteten
Ikke observert
Gradering
0---------|-------X1
0---------|---------1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|---------1
Relasjoner
Ferdighet
Samarbeider
Tilpasser seg
Holder fokus
Relaterer
Respekterer
Kommentarer
Ikke observert
Gradering
0---------|---------1
0---------|-------X1
0---------|-------X1
0---------|---------1
0---------|---------1
Ikke observert
Ikke observert
Kommentarer/konklusjon
Aktiviteten utføres vanligvis alene, interaksjon med ergoterapeut begrenset til
enkelte spørsmål/svar knyttet til handlingen.
Side 30
Gradering
0---------|-------X1
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 1.5: Eksempel – dokumentasjon fra observasjon og vurdering av
aktivitetsutførelse – Fru Hansen, morgenstell – Rapport fra observasjon og vurdering av
aktivitetsutførelse
Ergoterapivurdering – Aktivitetsutførelse
Dato/ergoterapeut: 27. mars 2012 / Anne
Observasjonen er basert på EVA – Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetssystem
Aktivitet: Morgenstell på badet tilknyttet pasientrom, sitter ved vasken, bruker rullator i gange
Målsetting: Vurdere selvstendighet og sikkerhet i morgenstell
Motoriske ferdigheter
Pasienten er observert i henhold til kroppsholdning; mobilitet; koordinasjon; tilpasset kraft; utholdenhet
Hun reiser seg selvstendig, går selvstendig med rullator inn til badet, noe ustø og stiv i bevegelsene, men
stabiliserer og finner balansen selv. Hun bøyer og strekker seg med besvær, men mestrer det etter noe tid.
Ekstra vansker med å løfte bena opp i buksene og trekke benklær opp til knærne. Ber om hjelp til sokker, sko og
benklær, ellers selvstendig i påkledning med noen vansker med manipulering (knapper og tannprotese og
høreapparat) og nedsatt evne til å rekke (ved greing av håret på bakhodet).
Prosessferdigheter
Pasienten er observert i henhold til oppmerksomhet, anvendelse av kunnskap; organisering av tid;
organisering av rom og gjenstander; avpassing
Velger adekvat og utfører målrettet og i hensiktsmessig rekkefølge. Søker kunnskap hun mangler og ber om
hjelp ved behov. Viser nedsatt evne til å legge merke til og glemmer ganske umiddelbart hvor hun har lagt
gjenstander.
Kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter
Pasienten er observert i henhold til; kroppsspråk, informasjonsutveksling, relasjoner
Samarbeider godt og spør etter hjelp og uttrykker at hun er sliten og oppgitt over sine vansker. Demonstrerer
adekvat kommunikasjon innenfor aktivitetens rammer.
Vurdering
Fru Hansen er stiv i bevegelsene både grov- og finmotorisk. Hun bøyer og strekker seg med betydelig
anstrengelse og ber derfor om hjelp til påkledning nedentil. Hun er ustø og utsatt i forhold til fall, tross adekvat
bruk av hjelpemidler som rullator og dusjkrakk. Fru Hansen viser tegn til nedsatt arbeidshukommelse og bruker
lang tid under aktivitetsutførelsen. Hennes primære vansker synes å være svekkelser i muskel-skjelletsystemet,
samt mulig nedsatt nærhukommelse.
Fru Hansen har behov for god tilrettelegging, tilsyn og kan ha god nytte av litt fysisk hjelp. Hun kan da utføre
mye av morgenstellet selvstendig på en trygg og mindre anstrengende måte. Det vil være aktuelt å utrede
videre på i-adl nivå (f.eks. på kjøkken) for å vurdere hennes boevne, behov for bistand og ytterligere
tilrettelegging i eget hjem.
Side 31
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 2.1: Eksempel – rapport fra observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse –
somatikk 1
Ergoterapivurdering, Aktivitetsutførelse
Observasjonen er basert på EVA-Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse.
Aktivitet: Koke en kjele med vann og trekke en kanne med te. Servere en kopp. Kjent aktivitet
som utføres daglig og pasienten ønsker å utføre. På treningskjøkken hvor pasienten blir vist
rundt før gjennomføring, rullator tilgjengelig.
Målsetting: Avdekke eventuelle aktivitetsproblem som en del av helhetlig vurdering i forhold
til boevne/utskriving til eget hjem.
Motoriske ferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og
utholdenhet. Hun støtter seg til kjøkkenbenk under gange uten rullator. Hun stabiliserer
kroppen under gange, retter seg opp og plasserer seg hensiktsmessig ved kjøkkenbenken.
Mister balansen og holder på å falle underveis der terapeuten må gripe inn for å ta i mot. Må
sitte for å ta seg inn. Ønsker å fortsette aktiviteten uten bruk av rullator, reiser seg, tar et skritt
og holder igjen på å falle, men tar seg inn. Pasienten når både objekter plassert høyt i skapet ved
å strekke seg og objekter nederst i skapet på bakkenivå ved å bøye seg. Hun flytter objekter
rundt på kjøkkenbenken, koordinerer, løfter og griper disse godt. Pasienten holder tempo, men
blir fort utmattet.
Prosessferdigheter
Pasienten er observert i forhold til oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering av
tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing. Pasienten har problem med å lokalisere
utstyr hun trenger og leter lite hensiktsmessig, ser i samme skap gjentatte ganger, men er
målrettet og finner til slutt det hun trenger. Velger en stor kjele, bruker en teskje til å ta teblader
i tekanne. Pasienten holder tempo, organiserer ved å samle alt i samme område på
kjøkkenbenken, utfører delhandlingene i rekkefølge og navigerer langs kjøkkenbenken. Rydder
ved å lukke igjen skap og skuffer underveis.
Kommunikasjonsferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner.
Forholder seg til instruksjon og samtaler upåfallende med adekvat stemmeleie og kroppsspråk.
Vurdering og konklusjon
Pasienten vurderes til å ikke være trygg eller selvstendig i denne aktiviteten grunnet hennes
store falltendens. Hun har noe vansker med å holde oppmerksomheten med påfølgende nedsatt
korttidshukommelse som hemmer henne til å forholde seg til informasjon. Hun er noe ukritisk
til egen funksjon der hun ikke tar hensyn til sin fallfare der hun ikke viser evne til å tilpasse seg
eller benytte hjelpemidler.
Medisinsk bakgrunn for hennes fall bør utredes nærmere. Det anbefales opptreningsopphold på
institusjon før eventuell hjemreise der det er nødvendig med hjemmebesøk fra ergoterapeut for
sikkerhetsvurdering.
Side 32
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 2.2: Eksempel – rapport fra observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse –
somatikk 2
Ergoterapivurdering, Aktivitetsutførelse
Observasjonen er basert på EVA-Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse
Aktivitet: Morgenstell ved vasken, forflytning fra seng over i rullestol og fra pasientrom til bad i
rullestol, sitter i rullestol ved vasken.
Målsetting: Kartlegging av pasientens funksjonsnivå i morgenstell og påkledning.
Motoriske ferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og
utholdenhet. Har behov for personhjelp fra liggende til sittende på sengekant. Vansker med å
stabilisere truncus i sittende. Holder seg fast i fotenden som støtte. Reiser seg til stående med
støtte av to personer. Pasienten retter seg og har tyngdepunkt bakover, klarer ikke føre frem
venstre ben og forflytter seg raskt og ukontrollert over i rullestol, holder seg i en person. Sitter
skjevt i stolen og må oppfordres til å justere sittestilling, gjør dette på egenhånd. Blir trillet til
vasken. Utfører stellet med høyre arm/hånd og sitter bakoverlent, plasserer truncus noe
uhensiktsmessig i forhold til aktiviteten han skal utføre. Manipulerer og koordinerer høyre hånd
(med andre kroppsdeler) med ujevn flyt og varierende tempo i bevegelser, ingen bilaterale
handlinger. Han mister gjenstander ut av grepet flere ganger, lite tilpasset kraft. Spastisk
bevegelsesmønster i venstre sides ekstremiteter. Må ha fysisk hjelp for store deler av
påkledningen.
Prosessferdigheter
Pasienten er observert i forhold til oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering av
tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing.
Pasienten er orientert om hensikten med aktiviteten og husker avtalen. Han er noe rask i
bevegelsesmønsteret og venter ikke på instruksjon, trenger gjentatte ganger muntlig
igangsetting. Har behov for terapeutens verbale innspill for å ha fremdrift i aktiviteten og
organisering av omgivelsene, stopper opp mellom delmomentene. Rydder ikke etter de ulike
delhandlingene. (skrur ikke på lokk på deodorant osv.).Gjentar bevegelser og delhandlinger i
aktiviteten. Vasker seg med dryppende våt klut. Tilpasser ikke temperatur på vannet og skrur
ikke av kranen uten muntlig påminning. Lett irritabel ved påminnelser. Bortforklarer og ønsker
ikke først å forholde seg til veiledning, men tilpasser seg noe etterhvert.
Kommunikasjonsferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner.
Pasienten har ingen taleforstyrrelser. Kommuniserer tydelig egne ønsker og forholder seg
adekvat til interaksjon og tar initiativ til samtale og informasjonsutveksling.
Vurdering og konklusjon
Pasienten vurderes til å ikke være selvstendig i denne aktiviteten. Han har behov for
tilrettelegging og trygging med tanke på fallforebygging. Han er rask og uvøren i
bevegelsesmønsteret i tillegg til spastisitet og venstresidige pareser som hemmer sikkerheten.
Han viser vansker med å håndtere gjenstander bl.a. grunnet nedsatt evne til å tilpasse kraft og
Side 33
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
koordinasjon. Grunnet pasientens reduserte innsikt samt problem med prosessferdigheter
generelt vil pasienten ha behov for personhjelp og tilrettelegging for tilfredsstillende og trygg
gjennomføring av morgenstell og påkledning.
Videre er det aktuelt med trening av generell mobilisering, vektlegging av økt selvstendighet og
trygghet i praktiske aktiviteter. Pasienten har behov for veiledning og støtte til
innsiktsbearbeiding.
Side 34
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 2.3: Eksempel – rapport fra observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse –
psykiatri 1
Ergoterapivurdering - Aktivitetsutførelse
Observasjonen er basert på EVA - Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse
Aktivitet: Lage vaffelrøre og steke vafler i kjøkkengruppe med 3 personer. Treningskjøkken
med merking på skap og skuffer. Kjent aktivitet, vanligvis utført alene.
Målsetting: Kartlegge pasientens funksjonsnivå i ADL-ferdigheter som grunnlag for planlegging
videre og avdekke tilretteleggingsbehov før utskriving.
Motoriske ferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og
utholdenhet. Står stødig og viser god kroppsholdning. Tregt bevegelsesmønster, arbeider i
jevnt, rolig tempo, men viser utholdenhet. Skjelver i begge hendene, uttrykker smerter i høyre
håndledd etter å ha brukt håndmixer, men gjennomfører alle delhandlinger uten hjelp.
Prosessferdigheter
Pasienten er observert i forhold til oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering av
tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing.
Skrur ikke av kokeplate etter at smør er smeltet og fjernet kjelen fra komfyren. Nedsatt
arbeidstempo. Har ingrediensene i en uhensiktsmessig rekkefølge, griper det hun ser uten å
følge rekkefølge i oppskrift, tar enkelte ingredienser i to ganger, utelater andre. Samtidig
glemmer hun hva hun skal hente frem fra skap etter å ha lest oppskrift (eks. hvetemel).
Organiserer ikke ingredienser og utstyr i forkant, men rydder opp underveis. Anvender redskap
hensiktsmessig og tar initiativ til å rydde.
Kommunikasjonsferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner. Spør
ikke om hjelp underveis, tar ikke initiativ til samtale, men svarer på direkte henvendelser. Lette
ordletingsvansker, men gir tilstrekkelig utfyllende svar. Samarbeider med de andre i gruppen.
Vurdering og konklusjon
Lite effektiv da hun arbeider med nedsatt tempo. Manglende struktur og nedsatt
organiseringsevne fører til at aktiviteten tar lengre tid enn forventet. Er i behov av muntlig
veiledning for å kunne gjennomføre aktiviteten på en sikker og effektiv måte. Samtidig viser hun
evne til å forholde seg til punktvis, avgrenset, instruksjon. Anvender redskap uten vansker og
samarbeider godt, rydder på eget initiativ.
Videre planlegges det videre utredning med hjemmebesøk i neste uke bl.a. for vurdering av
pasientens boevne.
Side 35
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 2.4: Eksempel – rapport fra observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse –
psykiatri 2
Ergoterapivurdering, Aktivitetsutførelse
Observasjonen er basert på EVA - Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse
Aktivitet: Gå tur (runde) sammen med 2 personale og samtale underveis.
Målsetting: Ledd i behandlingsplan om ukentlig selvvalgt aktivitet sammen med andre for
sosial interaksjon. Gå en kjent runde som utført for flere måneder siden.
Motoriske ferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og
utholdenhet. Går i jevnt tempo, fullfører innenfor normert tempo uten synlig anstrengelse.
Bruker en krykke som ikke er tilpasset og har et noe usymmetrisk bevegelsesmønster, anvender
mye kraft ved å holde på krykken. Pasient opprettholder ikke en vertikal stilling og har
tyngdepunkt mot høyre.
Prosessferdigheter
Pasienten er observert i forhold til oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering av
tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing. Kler seg passende for turen i forhold til vær
og temperatur. Organiserer tiden på en hensiktsmessig måte og starter å gå på eget initiativ. Er
målrettet og gjennomfører runden, finner frem uten hjelp og orienterer seg forsvarlig i forhold
til trafikken. Håndterer ikke krykken formålstjenlig og tar ikke i mot instruksjon om hvordan
anvende den mer hensiktsmessig.
Kommunikasjonsferdigheter
Pasienten er observert i forhold til kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner.
Pasienten uttrykker seg lite, svarer med enstavelsesord eller svært korte setninger. Uttrykker
ingen interesser for å holde samtalen gående, gir liten respons på ulike tema som invitasjon til
samtale. Han viser begrenset kroppsspråk, tidvise antydninger til smil.
Vurdering og konklusjon
Pasienten er selvstendig ved gjennomføring av aktiviteten turgåing, men mestrer ikke
målsetning om samtaletrening under turen. Han viser nedsatte kommunikasjons-ferdigheter
med nedsatt initiativ og avgrensede svar som ikke leder til sosial interaksjon i
aktivitetssituasjonen. I forhold til sikkerhet i trafikken gjennomfører han uten risiko. Motorisk
viser han vansker med kroppsholdning og er lite effektiv ved anvendelse av krykke. På tross av
dette fullføres turen med godt og jevnt tempo. Videre planlegges nye turer og utprøving av
andre aktiviteter med mulighet for sosial stimulering.
Side 36
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 2.5: Eksempel – rapport fra observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse –
førstelinjetjenester 1
Ergoterapivurdering, Aktivitetsutførelse
Observasjonen er basert på EVA - Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse.
Aktivitet: Oppvarming av ferdigmiddag i mikrobølgeovn uten tilrettelegging. Kjent aktivitet på
eget kjøkken.
Målsetting: Kartlegging av selvstendighet og eventuelle hjelpebehov
Motoriske ferdigheter
Brukeren er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og
utholdenhet. Beveger seg stødig rundt på kjøkkenet. Griper redskaper og viser god
koordinasjon og tilpasser kraft i grep. Upåfallende utholdenhet.
Prosessferdigheter
Brukeren er observert i forhold til oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering av
tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing. Velger selv hvilken middagsrett og tar ut av
kjøleskap. Tar hele pakken, med innpakking (papp) og setter i mikrobølgeovnen. Begynner å
sette innstilling på mikrobølgeovnen, stopper opp, og henvender seg til u.t. Får muntlig
veiledning for å åpne pakken og tar innholdet over i plastboks. Trykker på "start" slik at
automatisk oppstart med 30 sekunder settes i gang. Vender så oppmerksomhet mot terapeut og
tar initiativ til samtale. Reagerer ikke på pipesignal ved avsluttet kortprogram til
mikrobølgeovnen. Terapeut gjør han oppmerksom på at mikrobølgeovn har stoppet. Bruker
responderer ikke på informasjonen. Terapeut veileder bruker med å lese oppvarmingsanvisning
på forpakningen og hjelper deretter fysisk til med å justere innstilling på mikrobølgeovnen.
Bruker finner frem bestikk, glass, tallerken og dekker på bordet. Reagerer på lydsignal og tar
maten ut og setter den på bordet.
Kommunikasjonsferdigheter
Brukeren er observert i forhold til kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner. Har
vansker med å uttrykke seg. Forveklser og leter etter ord, stopper opp i samtale. Støtter seg
mye på kroppsspråk med gestikulering og ansiktsuttrykk samt benytter mange gjentagende
("faste") fraser. Henvender seg til terapeut og viser forståelse for det som sies eller leses.
Vurdering og konklusjon
Bruker vurderes til å ikke være selvstendig i denne aktiviteten. Han utfører flere av
delaktivitetene selvstendig, men er avhengig av muntlig veiledning og personhjelp til adekvat
håndtering av mikrobølgeovn og utstyr tilpasset denne. Han viser vansker med organisering av
tid og rekkefølge av delhandlinger, som igjen viser nedsatt evne til problemløsing der han er
avhengig av terapeut for å løse situasjoner. Tar selv intiativ til å søke hjelp, tross
kommunikasjonsvansker som hemmer noe i samtale. Han viser samtidig nedsatt evne til delt
oppmerksomhet, hvilket kan utgjøre en sikkerhetsrisiko ved håndtering av elektriske artikler
eller åpen flamme.
Videre oppfølging: Det vurderes at bruker har behov for praktisk hjelp for tillaging av
middagsmat.
Side 37
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
Vedlegg 2.6: Eksempel – rapport fra observasjon og vurdering av aktivitetsutførelse –
førstelinjetjenester 2
Ergoterapivurdering, Aktivitetsutførelse
Observasjonen er basert på EVA - Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse.
Aktivitet: Gå fra hvilestol i stuen, ut av leilighet, ned relativt smal trapp (30 trinn) med gelender
begge sider, ut hovedinngang. Rullator på flatt underlag, gelender og forflytningsbelte i trapp,
terskeleliminatorer. En stol plassert øverst og en nederst i trappen.
Målsetting: Aktiviteten er et delmål for pasienten til å komme ut av egen bolig for sosial
stimulering (isolert siste 2 år, kun gått inne og opp/ned trappen i oppgangen).
Motoriske ferdigheter
Brukeren er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og
utholdenhet. Skyver fra på armlener og reiser seg, griper rullator og går med korte skritt,
subbende gange og flektert kroppsholdning. Ved trappen plasserer han rullator til siden, griper
gelender på begge sider, går ned trappen et trinn ad gangen, høyre ben først, hele trappen ned.
Terapeut holder lett i forflytningsbelte bak. Setter seg på stol nederst. Sitter og hviler et par
minutter. Uttrykker at han er sliten og vil ikke gå videre ut. Går trappen opp igjen et trinn ad
gangen, venstre ben først, etter. 6 trinn stopper han opp. Terapeut må fysisk stimulere for
videre forflytning gjennom lett skyving i ryggen/sete ved forsering av hvert enkelt trinn resten
av trappen. Ved toppen av trappen griper han rullator og går uten videre bistand tilbake til
hvilestolen i stuen.
Prosessferdigheter
Brukeren er observert i forhold til oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering av
tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing.
Bruker er oppmerksom og fokuserer på handlingen. Viser sviktende grad av målrettethet der
han avbryter aktivitet før fullførelse (går ikke ut hoveddør) og stopper opp underveis (i trapp
oppover). Liten reaksjon på ytre stimuli (tale o.l.). Orienterer seg i forhold til omgivelsene,
plasserer og håndterer rullator hensiktsmessig under ulike deler av aktiviteten.
Kommunikasjonsferdigheter
Brukeren er observert i forhold til kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner.
Snakker tydelig, upåfallende kroppsspråk, har behov for noe gjentagelser av spørsmål og
informasjon. Terapeuten kommer med tidvise verbale innspill på utførelsen, men bruker
responderer ikke.
Vurdering og konklusjon
Motorisk preget av redusert kraft i underekstremitetene, mest uttalt på høyre side. Han har
også nedsatt utholdenhet. Bruker har behov for sikring av gange i trapp, enten personstøtte
eller heis. Han viser nedsatt evne til å forholde seg til auditiv stimuli, mulig grunnet nedsatt
hørsel, men en kan ikke utelukke oppmerksomhetsvansker. Dette bør vurderes nærmere med
tanke på valg aktuelle sosialiseringstiltak og opptrening (individuell/gruppe). Videre arbeid for
å aktivisere bruker utenfor leiligheten prioriteres i henhold til opprinnelig målsetning sammen
med behov for sikringstiltak.
Side 38
Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA)
Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2012)
3. Mal til hjelpekort – oversikt over sentrale termer i lommeformat
Hjelpekortet er utviklet for å hjelpe ergoterapeuten å huske og anvende EVA terminologien i
daglig arbeid. Kortet er i lommeformat slik at terapeuten kan bære det med seg og referere til
den under notat taking i observasjoner og rapportskriving.
Klipp ut, lim sammen, laminer..
Forside
OBSERVERT UTFØRELSE
Motoriske ferdigheter
Kroppsholdning: stabiliserer, retter opp, plasserer
Mobilitet: går, rekker, bøyer
Koordinasjon: koordinerer, manipulerer, har flyt
Tilpasset kraft: flytter, transporterer, løfter, justerer, griper
Utholdenhet: holder ut, holder tempo
Prosessferdigheter
Oppmerksomhet: holder tempo, holder oppmerksomhet
Søker og anvender kunnskap: velger, anvender, håndterer,
er målrettet, søker kunnskap
Organisering av tid: begynner, fortsetter,
gjør i rekkefølge, avslutter
Organisering av gjenstander og rom: søker/lokaliserer,
samler, organiserer, rydder, navigerer, orienterer seg
Tilpassing/justering av adferd: legge merke til/reagerer på,
tilpasser handling, tilpasser omgivelser, tar lærdom av
Kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter
Kroppsspråk: berører, bruker øyne, bruker ansiktsuttrykk,
gestikulerer, flytter seg, orienterer kroppen, inntar stillinger
Informasjonsutveksling: artikulerer, står frem/sier fra,
spør, engasjerer, uttrykker, modulerer, deler, snakker,
opprettholder
Relasjoner: samarbeider, tilpasser seg, holder fokus,
relaterer, respekterer
Bakside
AKTUELLE FORKLARINGER
(for vurderingsnotat)
Aktivitetsdiagnose:
Beskrivelse, forklaring, indikasjoner (årsak) og kontekst,
evnt. patologi (medisinsk)
Årsaksforhold (kroppsfunksjoner):
Sansing: eks. syn, hørsel, lukt, taktil sans, leddsans, balanse
Persepsjon: eks. oppfattelse av: form, objekt, retning,
rom, kropp, tid, mengde
Kognisjon: hukommelse, oppmerksomhet,
konsentrasjon, problemløsing, språk,
regneferdighet
Fysiske funksjoner: eks. muskelstyrke,
bevegelsesutslag, kondisjon, respirasjon
Vurdering:
Selvstendighet, sikkerhet, effektivitet, anstrengelse
Behov for videre vurdering/tiltak
(oppdatert høst 2012)
Side 39