HMS utfordringer i landbruket

Download Report

Transcript HMS utfordringer i landbruket

Utfordringene

• Ikke vant med HMS • Motstand mot regelverk • Fortsatt bondehøvdinger som motarbeider HMS. • Aksept for risiko. • Travel hverdag og lange dager. • Arbeid med levende dyr og store maskiner

Mye bra !

• Ny generasjon med HMS-aksept. • Rekruttering fra andre bransjer der HMS-fokus er innarbeidet. • Nye driftsbygninger med bedre arbeidsmiljø. • Bedre teknisk utstyr. • Mange har tatt HMS-kurs.

Skadefri Bonde Hyppige skadeårsaker

• Håndtering av dyr • Traktor • Maskiner • Fall

Skadefri bonde

Observasjoner og inntrykk fra besøksgårdene • Kvalitetssikring. Lite aktiv bruk av tiltaksplan. • Brann. De fleste har brannvarslingsanlegg. Lite bruk av brannceller. Noe mangelfullt slukkeutstyr. • El. Eksterne kontroller fungerer delvis. • Fallfarer. Halvparten av gårdene hadde manglende fallsikring . • Teknisk utstyr. Mye bra. Manglende deksel/defekte vernedeksel på halvparten av gårdene

Skadefri bonde Observasjoner og inntrykk fra besøksgårdene • Bygg. Manglende HMS-tenking på nye bygg. • Håndtering av dyr. For lite bruk av drivganger. Manglende plan for håndtering. • Kjemikalier. Stort sett grei oppbevaring av plantevernmidler. Dårlig ang. andre kjemikalier. Lite kunnskap om kjemikaliene. Dårlig håndtering av tom emballasje. • Silo/gjødselgass. Mange nestenulykker. De fleste bevisst på farene.

Kvalitetssikring

• De fleste er tilsluttet KSL. De skal i utgangspunktet da ha et godkjent kvalitetssystem. • Kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurdering, utarbeidelse av tiltaksplaner og avvikshåndtering. Store forskjeller om de har et aktivt system. • Flere utgaver av HMS-system.

Risikovurdering…….?

Brann

• Serviceavtaler på varslingsanlegg fungerer stort sett greit. • Mye fokus på brann. Mange har laget beredskapsplakater. Bør de kopieres og ligge hos brannvesenet ? • Utfordringer med brannceller, ventilasjonsanlegg og mye teknisk utstyr.

Elektrisk anlegg.

• Mye elektrisk utstyr av varierende kvalitet. • Serviceavtaler for elektriske anlegg fungerer til dels dårlig. Utfordring ! • Mere termo fotografering. • Tøft miljø for el-komponenter. • Hyppig årsak til brann !

I El-kontrollen som baseres på standarden, klassifiserer de feil og mangler som finnes i tre kategorier. De er som følger: • • Klasse Klasse 1 : utbedringsfristen er ved neste kontroll 2 :

Mindre Viktig

avvik avvik: : Avviket overvåkes Avviket . . Ny kontroll avtales utbedres snarest mulig og . Den maksimale senest innen 1 måned etter at kontrollen er utført. • Klasse 3 :

Alvorlig

avvik : Avviket må utbedres omgående. Det er også slik at en feil klassifisert som klasse 2 kan utvikle seg til klasse 3. Resultatene fra disse 35 kontrollene viser: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Pilot 167 211 14 LHMS 72 237 47 Totalt 239 448 61 20 stk 15 stk

Fallfarer

• Opplagte fallfarer på de fleste gårder. • Usikrede luker, forluker/siloluker. • Manglende sikring av gjødselkummer og press saftkummer. Dødsfeller for barn. • Dårlig sikring ved arbeid i høyden.

Fallfarer……………

Teknisk utstyr

• Mange ulykker med traktor. Bruk av setebelte ville redusert omfanget av disse ulykkene. • Manglende nødstoppknapp på mange maskiner, eller feil plassert nødstopp. • Problem med sertifisert kontroll på enkelte maskiner/løfteutstyr.

Farlige maskiner……….

Håndtering av dyr

• Drivganger og fanghekker er viktige elementer for å unngå skader. • Ha plan for flytting av dyr. Nabosamarbeid. • Alltid være minst 2 ved flytting av dyr. • Sterkt morsinstinkt – obs ved løse dyr. • Kjenne dyrenes signaler.

Dyretragedier

• Psykisk syk bonde. • Ulykke/dødsfall. • Alkohol/rus. • For mange jobber. • Økonomi.

Hva må til for å bedre HMS kulturen i Norsk Landbruk ?

• HMS – kursing. • Risikoakseptet må bort. • Jevnlig fokus og oppfølging. • Økt tilsyn. • Landbruket inn i bransjeforskriften.