litteraturhistorie

Download Report

Transcript litteraturhistorie

FAKTAARK 750 – 1350

RUNER

Runene oppstod sannsynligvis i germanske stammer ved Svartehavet i det 2.- 3. århundre. Runene spredde seg nordover med folkevandringene. Runene gikk ut av bruk ellers i Europa til fordel for det latinske alfabetet, som fulgte med kristendommens utbredelse. Fra ca år 1000 kom runer som var mer tilpasset det latinske alfabetet. Slike runer ble brukt helt fram til ca 1800. De fleste runene ble risset i tre. Hensikt: Å bli husket ( = grafitti) Lengste runeskrift 725 tegn Fra 1100-tallet bruker alminnelige mennesker runer. Øvelsespinner nyttet ved opplæring. Runer ble risset i alle retninger i en sammenhengende tekst, og omtrent på alle slags bruksgjenstander. I middelalderen brukes bokskrift og runer om hverandre ( penn og blekk var høgteknologi)

VIKINGENES REISER

De seilte langs elvene i Europa, eller kystene. Vikingene var kjent som fredelige handelsmenn gjennom flere hundre år i Nordvest-Europa. Vikingene begynte å angripe og plyndre klostre, byer, og områder langs kysten fra 700- 870.) Fordi: Reaksjon på den franske kongens angrep mot forsvarsverkene i Danmark. Også et forsvar mot en kristen kirke som kunne være brutal mot “barbarene.”

SAMFUNN

På 800-tallet var det ca. 30 småriker i Norge. Innbyggere: år 1000: 250.000 - år 1340: 360.000 ( 20.00 i byer)

Slekta ( ætten) og familien var det viktigste, - ikke enkeltpersonen. Ætten ble kollektivt straffet for et familiemedlems ulovligheter. Urett eller vold mot et familiemedlem måtte hevnes dersom dette ikke ble forlik. Æren sto høgt, og var grunnlaget for rettferdighet. Lovene ble bestemt på årstinget, og lært utenat av lovsigemennene. Kongen ble valgt på tinget, og han hadde samme retten som andre folk.

LITTERATUR

Før 1100: Muntlig overlevering. Fra 1100 : oversetting fra fransk og latin til morsmålet. Fra Bibelen + heltedikt Skrevet på kalveskinn ( = pergament). Skinnbøker med omsalg av treplater. Latin ble kalt bokmal på norrønt. Eddadikt : forfattere ukjent. ( På rim for å huskes bedre) Voluspå: Fortelling om hvordan verden, guder og mennesket ble til Håvamål: Odins leveregler for menneskene. Heltedikt: Eks Sigurd Fåvnesbane som drepte en drage og tok skatten. Skaldedikt: Skalden( dikteren) ansatt hos en konge/ jarl. Hensikt er å sikre et godt ettermele. ( lovkvad = hyllingsdikt). Islendingesoger: Ukjente forfattere. Handler om kjente familier / menn påIsland 930- 1030. Nedskrevet på 1200-tallet. Reportasje- stil. Kongespeilet: Ukjent forfatter, samtale mellom far og sønn om hvordan man skal opptre som konge, handelsmann og ridder.

Snorre Sturlason

Den yngre Edda: Bok om hvordan dikte ( skaldskap) og gudelære. Kongesagaer: Fortelling om norske konger fram til 1177. =Heimskringla

FAKTAARK 1350 – 1600 Samfunn

 Økonomiske nedgangstider i hele Europa på 13- og 1400 tallet.  Minst halvparten av Norges befolkning døde under Svartedauen.  De tyske hanseatene har omtrent monopol på import og eksport av handelsvarer.  1389 Kalmarunionen med Danmark og Sverige.  Humanisme: ikke – religiøs tenkning ; mennesket i sentrum, ikke Gud Ny vitenskap rokket ved den dominerende rollen til den katolske kirken. Johann Gutenberg finner opp boktrykkerkunsten på 1400- tallet ( første trykte Bibel 1455)

Oppdagelser

 Columbus finner Vest- India ( 1492)  Copernicus ( 1543) beviser at jorda kretser rundt sola, i motsetning til den katolske kirkens påstand om at jorda var universets sentrum ( boka kom på lista over forbudte bøker)

Renessansen = gjenfødelse

Idealene innen kunst og litteratur er den greske antikken.

Religion

 Martin Luther og reformasjonen = den protestantiske opposisjon til den katolske kirken.  Reformasjonen fortrengte latin fra kirka. Innførte salmesang og prekener på dansk.

Litteratur

 Mest offentlige brev og lovtekster i begynnelsen av perioden.  Litteraturen er felles for Norge og Danmark.  Fortsatt mye religiøs litteratur, men også mer oppdiktet litteratur ( ballader, helgener, heltedikt).  Humanistisk litteratur: geografi, historie, biologi  Muntlig tradisjon med eventyr, sagn og folkeviser lever videre i bygdene  Store deler av Bibelen oversatt til norrønt ( Island 1584), i Norge til dansk 1550, (til bokmål 1851, og nynorsk 1921.) Ute i Europa blir folketeater populært ( Shakespeare), og dans og sang.

Språk

 Det norrøne skriftspråket døde ut.  1600 - tallet: ingen kunne lese eller skrive gammelnorsk i Norge ( bare på Island).  Påvirkning av tysk gjennom handel ( hanseatene),  Større språkforskjeller mellom by og land.  Latin blir erstattet med dansk fra 1370 i statens saker.

 Før 1500 var lovspråket norsk. Etter 1500 er det dansk  Felles kanselli ( sentralt forvaltningsorgan, som et departement) der språket er dansk.

FAKTAARK 1600- 1800

SAMFUNN 1600 – tallet :  inneholder mye krig, nød og uro ( trettiårskrigen )  det første trykkeri i Norge (1643) 1700- tallet  Den industrielle revolusjon begynner i midten av århundret  Den franske revolusjon ( 1789), demokrati begynner å avløse den kongelige enevelde  Naturvitenskap : Isac Newton og tyngdekraften  Flere lærer å lese ( menn) = lærelyst  Pietisme: en streng kristendom soim betraktet det nye som synd LITTERATUR  Norsk- dansk felleslitteratur  Mye salmediktning.  Petter Dass: Nordlands Trompet ( = hverdagsliv og geografi i Nord- Norge).  Ludvig Holberg: Komedier, satirer,historie ( Jeppe på bjerget, Erasmus Montanus, Nils Klim.  Norsk dikter: Johan Herman Wessel ( Kjærlighet uten strømper – en parodi) KULTUR 1600- tallet Barokk = Gud i sentrum + En pompøs, overdådig kunststil 1700- tallet: Opplysningstid: vitenskap, fornuft, naturvitenskapelig tenkemåte. Det enkle blir idealet, en reaksjon på barokkens overdrivelser. Skjønnhet ut fra fornuft. Tilbake til naturen ( begynnelsen på romantikken )

FAKTA- ARK 1800- 1900

SAMFUNN

Norge fikk egen grunnlov i 1814 og ble i union med Sverige til 1905. Egne skolebygg Omreisende lærere ble ertstattet av fast ansatte med bedre utdanning. Demokratiet utvikles, flere får stemmerett. Universitet i Kristiania 1811. Utvandring til Amerika pga fattigdom, søke lykke. Industriell revolusjon økte befolkning i byene, og avstanden mellom fattig og rik blir større. Aviser blir mer alminnelig. Elektrisitet, telegraf, telefon endrer samfunnet, og Darwins utviklingslære snur opp ned på den etablerte forståelsen av hvordan livet på jorda har utviklet seg. Marx lære om kapitalismens utnyttelse av arbeidere fikk stor innflytelse. Tankegangen om ytringsfrihet som en demokratisk rettighet brer om seg. I første del av århundret er det fortsatt overklassen ( embedtsmenn, handelsborgere ) som skriver skjønnlitteratur og som leser den. Folk flest kom mest i kontakt med religiøs litteratur ( samler, andaktsbøker, testamenter , Luthers katekisme))

NORSK SPRÅK

En nasjon må ha et eget språk:  bygge på gjeldende danske skrivemåte eller finne røttene fra norrønt ?  talemål eller skriftspråk som grunnlag?  gradvis endring eller omveltning ?  by eller bygdemålet? Ivar Aasen, Knud Knudsen.

ROMANTIKKEN ( 1800 – 1870)

 Løsrivelse fra fornuften  Det eksotiske, natur, harmoni, lengsel og guddommelighet  Lyrikk viktig sjanger  Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven

NASJONALROMANTIKKEN: ( 1800- 1880)

 Fremstilte bonden i idyll, fremfor å skrive om hvor vanskelig det var  Nasjonalhistoriske dramaer og bondefortellinger + interesse for det norrøne ( sagaer)  Samlet inn diktning og dialekter for å dokumentere norsk historie (Asbjørnsen og Moe Ivar Aasen

Spørsmål fra perioden 750- 1600

rett feil

REALISMEN ( 1870- 1900 )

 Camilla Colett markerte overgangen fra nasjonalromantikken og til realismen  Tok opp problemer i samfunnet ( fattig – rik, kvinnens stilling, makt, dobbeltmoral  Romanen og dramaet ble viktige sjangre  Ibsen, Bjørnson, Kielland, Lie : de fire store norske forfatterne

NATURALISMEN ( 1860- 90 )

 Gikk lengre i å beskrive de mørke sidene i samfunnet. Realistene hadde tro på at samfunnet kunne endres, mens naturalistene mente det ikke var noe håp (pessimistisk livssyn : Var du født fattig ble du fattig osv )  Determinisme : skjebnen er allerede bestemt uten at du kan forandre den  Arne Garborg og Amalie Skram

NYROMANTIKKEN 1890 - 1910

 Mennesket i sentrum, men forfatterne beskrev det indre mennesket og ikke samfunnet rundt  naturmystikk  Knut Hamsun og Sigbjørn Obstfelder viktig forfattere  Følelsen av tradisjoner som ble mindre viktig, tilvekst i byene, osv var ofte utgangspunkt for skrivingen ( fremmedgjøring pga store forandringer i samfunnet)

750-1350

En myte er en fortelling som skal forklare noe ved tilværelsen Runer er en skrifttype som vikingene importerte fra Mesopotamia Perioden 750-1350 kalles i Norge norrøn tid, og ikke tidlig middelalder Det var bare de av kongelig slekt som fikk lære å skrive i tiden 750-1350 Den Eldre Edda er navnet på en samling gude- og heltediktdikt Håvamål er historien om Tor med hammeren Kongene ansatte egne diktere for at de skulle skrive eventyr for barna En skald er det samme som en dikter Snorre Sturlasson skrev alle islendingesagaene (ættesagaer) Norge ble samlet til ett rike under en konge i 1240 1350 markerer skillet mellom runeskrift og latinsk alfabet Romerske munker brakte det latinske alfabetet til Norge Perioden 1350-1600 kasses renessansen, og betyr gjenfødelse Kalmarunionen var begynnelsen til union med Danmark, og slutter i 1814 Handelen med tyske hanseater hadde ingenting å si for det norske språket Utenlandske ord som tas i bruk i norsk språk, kalles fremmedord Med Svartedauen i 1349-51 døde de norske folkeeventyrene ut Martin Luther innførte salmesang i kirkene Boktrykkerkunsten utfordret troen på at Bibelen hadde svar på alt Norsk litteratur i perioden1350-1600 er stort sett lovtekster på latin nr 1

Spørsmål perioden 1350 - 1600

I engelsk finner vi ord av norrøn opprinnelse rett feil

2 3 4 5 6 7 8 Perioden 1350-1600 kalles renessansen, og det betyr gjenfødelse Kalmarunionen var starten på union med Danmark, og den slutter i 1814 Utenlandske ord som tas i bruk i norsk språk, kalles fremmedord Med Svartedauen 1349-51 døde de norske folkeeventyrene ut Martin Luther innførte samlesang i gudstjenestene Norsk litteratur i perioden 1350- 1600 er stort sett lovtekster på latin Bibelen ble oversatt til norsk i 1401 9 Hanseatene er navnet en gruppe tyske diktere 10 Johan Wisental finner opp boktrykkerkunsten i 1560 12 Danskekongen vedtok en lov i 1413 som forbød nordmenn å skrive gammelnorsk 13 Humanisme = en ikke – religiøs kultur med mennesket i sentrum 14 På 1500- tallet var det forfattere i Norge som skrev om historie, geografi og zoologi 15 William Shakespeare var en engelsk konge som skrev ballader 16 Svært mange nordmenn er i denne perioden analfabeter 17 Utdanningen i Norge skjer ved universitetet i Bergen 18 Nå er det slutt på spørsmålene