Prednostné právo akcionárov na nové akcie

download report

Transcript Prednostné právo akcionárov na nové akcie

Kapitálová smernica
Prednostné právo
akcionárov na nové akcie
PVP Právo obchodných spoločností
20. 4. 2011
Mária PATAKYOVÁ
Štruktúra kapitálovej smernice

77/91/EHS : vymedzenie právnej formy,
obchodné meno, náležitosti zakl. dok. a ich
publicita, minimálna výška ZI 25 000 eur,
nepeňažné vklady, menovitá/paritná účtovná
hodnota, splatenie 25% pri vzniku, skryté
vklady, zákaz vrátenia vkladov, zákaz rozdelenia
majetku akcionárom, príkaz na spôsob
rozdelenia zisku, povinnosť vrátiť plnenie, strata
na ZI, zákaz upisovania a nadobúdania
vlastných akcií s výnimkami, zákaz finančnej
výpomoci, zvýšenie ZI, prednostné právo na
upisovanie, zníženie ZI,
Zmeny druhej smernice


101/92/EHS článok 24a nadobúdanie vlastných
akcií cez ovládané spoločnosti (riešenie
koncernov v článku 3) –- pozastavenie
hlasovacích práv
2006/68/ES reakcia na Akčný plán,
článok 10a ocenenie aktív, článok 10b publicita
ocenenia, zmena článku 19 odsek 1:
nadobudnutie vlastných akcií, článok 23 ods.1:
zmena podmienok finančných transakcií +
článok 23a, zmena ods. 1 v čl. 32 (zabezpečenie
veriteľov pri znížení ZI), zmena ods. 1 v čl. 41
(podpora účasti zamestnancov)
Domáce zadanie


Účel smernice: Zabezpečiť minimálnu
mieru rovnocennej ochrany akcionárov
a veriteľov a.s., ako spoločností, ktorých
činnosť v hospodárstve prevažuje a často
prekračuje štátne územia
Nájdite premietnutie ustanovení
kapitálovej smernice v platnom znení OBZ
Čo je a aký význam má
prednostné právo akcionárov ?



Mynersova správa
www.dti.gov.uk/cld/public.htm
Majetková hodnota prednostného práva
Hodnota prednostného práva z pohľadu
kontroly spoločnosti
Baillie Gifford, Mynersová správa


Sme toho názoru, že prednostné právo akcionárov
predstavuje skutočnú ochranu vlastníckeho práva
a zabraňuje prevodu hodnôt v prospech tretích strán
a zároveň podporuje proces komunikácie medzi
spoločnosťou a akcionármi. Vidíme silnú väzbu medzi
ochranou práv akcionárov a výkonom týchto práv
v spojení s ich zodpovednosťou.... Spoločnosť môže
odporučiť svojim akcionárom, aby sa odchýlili od voľby
opcie prednostného práva, ale táto voľba nie je
v pôsobnosti orgánov spoločnosti. Táto otázka musí byť
rozhodnutá vlastníkmi, ale nie zamestnancami
spoločnosti.
(Baillie Gifford, citované podľa Mynersovej správy, s.
12).
Prístup k prednostnému právu
v USA

Rozhodnutie z roku 1807, Gray v. Portland Bank,
3 Mass. 364)

Sumarizácia prednostného práva Najvyšší súd
USA v roku 1922 (Miles v Safe Deposit & Trust
Co. 259 U.S. 247, 252, 42 S.CT) :
„je to hodnota, ktorá je neoddeliteľná od
vlastníctva starých akcií a ako taká je
rozpoznaná tak univerzálne, že sa stala axiómou
v americkom práve korporácií“
Prístup k prednostnému právu
v USA




Reštrikcie v aplikácii prednostného práva od roku 1930,
a to v dôsledku štátnej legislatívy, ktorá dovoľovala, aby
stanovy spoločností obmedzili, resp. vylúčili toto právo.
Čiastočne v dôsledku konkurencie medzi štátnymi
právnymi poriadkami začali „opt-out“ ustanovenia
prevládať – zmena ponímania podstaty prednostného
práva vo viacerých štátoch, dochádza k úprave tzv. „optin“ klauzúl, ktorá predpokladala, že implicitne prednostné
právo nie je akcionárom dané.
Delaware upravilo „opt-in“ systém v roku 1967,
k tomuto spôsobu sa priklonilo 33 jurisdikcií U.S. (napr.
California, Illinois, New Jersey, New York), ostatné
štáty zvolili „opt-out“ systém (Ohio, Texas, Nevada).
Viaceré štáty, ako aj burzy (NYSE, NASDAQ) požadujú
obvykle pri zvýšení kapitálu o viac ako 20% súhlas
akcionárov.
Prednostné právo akcionárov
v komunitárnej úprave


Úprava prednostného práva je v komunitárnej
úprave vykonaná v článku 29 kapitálovej
smernice (77/91/EHS z 13.12.1976, OJ L 26, 31.
Januára 1977, 1–13)
V priebehu každého zvyšovania základného
imania upísaného peňažnými vkladmi musia byť
akcie prednostne ponúknuté akcionárom
pomerne podľa podielu na základnom imaní,
ktorý predstavuje ich akcie.
Prednostné právo akcionárov
v komunitárnej úprave


Znenie komunitárnej úpravy prednostného
práva vychádza z nemeckej úpravy, ktorej
rozsah je však širší, nakoľko ustanovuje
prednostné právo aj pri nepeňažných
vkladoch.
Táto črta nemeckej úpravy bola
predmetom aj rozhodovania ESD
o predbežnej otázke v prípade Siemens
(C-42/95 [1996] ECR I-6017)
Prednostné právo akcionárov
v komunitárnej úprave


Prednostné právo akcionárov sa vzťahuje nielen
na emisiu mladých akcií, ale na všetky cenné
papiere, s ktorými je spojené právo na
upisovanie akcií,
alebo ktoré sú prevoditeľné na akcie (čl. 29 ods.
6) - pri týchto cenných papieroch sa pravidlá
z prednostného práva nevzťahujú na premenu
týchto cenných papierov na akcie
Prednostné právo akcionárov
v komunitárnej úprave


Akcionári musia byť informovaní o novej emisii
akcií a o prednostnom práve akcionárov na jej
participácii podľa pravidiel publikačnej smernice
alebo v písomnej forme, ak sú vydané akcie na
meno. Lehota na vykonanie prednostného
práva nemôže byť kratšia ako 14 dní.
ESD v prípade Pafitis (C-441/93 [1996] CER I1347) rozhodol, že zverejnenie ponuky v dennej
tlači nie je možné považovať za oznámenie v
písomnej forme tak, ako to vyžaduje čl. 29 ods.
3 smernice.
Prednostné právo akcionárov
v komunitárnej úprave

Zakladateľská listina ani stanovy spoločnosti
nemôžu obmedziť alebo vylúčiť prednostné
právo akcionárov. Takéto rozhodnutie môže
prijať len valné zhromaždenie väčšinou
predpísanou v čl. 40 smernice (t.j. aspoň 2/3
väčšinou hlasov prítomných akcionárov alebo
jednoduchou väčšinou akcionárov, ak sa pre
konštituovanie kvóra valného zhromaždenia
vyžaduje prítomnosť zástupcov aspoň polovice
upísaného základného imania – výber je na
národnom právnom poriadku)
Prednostné právo akcionárov
v komunitárnej úprave

Komisia, v záujme prevencie „súťaže“
medzi národnými úpravami (obdoba
nástupu „opt-out“ schémy v U.S. od roku
1930) vyzvala 14.12.2004 vládu
v Španielsku na zmenu zákona, ktorý
dovoľoval, aby o výnimke z prednostného
práva nerozhodovali akcionári, ktorí by
takto mohli byť znevýhodnení.
Prednostné právo akcionárov
v komunitárnej úprave


Valné zhromaždenie rozhoduje o obmedzení
alebo o vylúčení prednostného práva po
zdôvodnení, ktoré má predložiť riadiaci alebo
výkonný orgán.
Ťažiskovou časťou zdôvodnenia má byť
otázka emisného kurzu mladých akcií, ktorá
podmieňuje rozhodovanie akcionárov so
znalosťou veci v otázke znehodnotenia ich
investície, resp. straty kontroly v spoločnosti.
Prednostné právo akcionárov
v komunitárnej úprave


Smernica zároveň umožňuje, aby členské štáty
v zakladateľskom dokumente, stanovách alebo
rozhodnutím valného zhromaždenia (väčšinou podľa
čl. 40) ustanovili oprávnenie obmedziť alebo vylúčiť
prednostné právo akcionárom tým orgánom, ktorý je
oprávnený rozhodovať o zvýšení základného imania
v rámci schváleného základného imania. Toto
oprávnenie môže byť dané na maximálne obdobie
piatich rokov.
Smernica dovoľuje, aby členské štáty derogovali
aplikáciu prednostného práva v prípade emisie
mladých akcií v prospech zamestnancov
(čl. 41 ods. 1).
Prednostné právo akcionárov
v slovenskej právnej úprave




Harmonizovaná úprava v slovenskom právnom poriadku je
premietnutá v ustanovení § 204a OBZ.
O prednostnom práve rozhoduje valné zhromaždenie, v rámci
prijímania uznesenia o zvyšovaní základného imania, a teda
hlasovaním podľa § 202 ods. 1 (oddelené hlasovanie
majiteľov jednotlivých druhov akcií).
Ak sa pri zvyšovaní základného imania schváli splatenie
emisného kurzu nepeňažným vkladom, ipso iure z tejto
skutočnosti následne vyplýva, že akcionári strácajú právo na
prednostné upísanie nových akcií. Z uvedeného dôvodu je pri
verejnej výzve vylúčené splácanie emisného kurzu
nepeňažným vkladom (§ 204 ods. 1 in fine).
Slovenská právna úprava nevyžaduje splnenie ďalších
podmienok tak, ako je tomu v prípade úpravy nemeckej alebo
českej (prípad Siemens) - dôležitý záujem spoločnosti na
získaní predmetu nepeňažného vkladu.
Prednostné právo akcionárov
v slovenskej právnej úprave




Postup pri zvýšení základného imania
nepeňažným vkladom aj peňažnými
vkladmi
Právo na informáciu o prednostnom práve
na upísanie nových akcií
Rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá
je oprávnená uplatniť právo na
prednostné upísanie akcií
Písomná cesia -
Prednostné právo akcionárov
v slovenskej právnej úprave





Dôležitý záujem spoločnosti pri obmedzení
prednostného práva akcionárov
Rešpektovanie príkazu vyplývajúceho z §176b
OBZ
Pri dodržaní proporcionality možná diferenciácia
v rámci jednotlivých druhov akcií a ich
jednotlivých emisií
Predstavenstvo je povinné vypracovať písomnú
správu, v ktorej odôvodní navrhovaný postup
Úloha dozornej rady
Podmienené zvýšenie základného
imania a prednostné právo
akcionárov


Aj pri rozhodnutí o podmienenom zvýšení
základného imania je relevantná kogentná
právna norma § 204a o prednostnom práve
doterajších akcionárov na upísanie nových akcií
Rozhodnutie o zvýšení základného imania je pri
podmienenom zvýšení limitované jednou
polovicou základného imania spoločnosti v čase
rozhodnutia o podmienenom zvýšení
základného imania (§ 207 ods.2)
Zvýšenie základného imania
predstavenstvom a prednostné
právo akcionárov



Predstavenstvo získava taký rozsah
oprávnení pri zvýšení základného imania,
ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného
spôsobu zvyšovania základného imania
spoločnosti
Zo stanov spoločnosti môže toto
oprávnenie predstavenstva vyplývať už pri
založení spoločnosti
Maximálne obdobie piatich rokov
Zvýšenie základného imania
predstavenstvom a prednostné
právo akcionárov



Valné zhromaždenie rozhoduje o schválení
uznesenia o poverení rovnako ako
o niektorom z konkrétnych spôsobov
zvýšenia základného imania
Inštitút „schválené základné imanie“
Určenie spôsobov, ktorými môže
predstavenstvo vykonať zvýšenie
základného imania
Zvýšenie základného imania
predstavenstvom a prednostné
právo akcionárov


Rozhodovanie o vylúčení prednostného práva
akcionárov - musí táto skutočnosť vyplývať
z poverenia?
ÁNO - Rozhodnutie predstavenstva o obmedzení
alebo vylúčení prednostného práva akcionárov,
ktoré je v rozpore s poverením alebo zákonom
(výnimka ustanovená pre zamestnancov), bude
rozhodnutím, pri vykonaní ktorého sa prekročí
pôsobnosť predstavenstvu zverená, úkony v mene
spoločnosti, ktorými sa prejaviť vôľa spoločnosti,
nebudú spoločnosť zaväzovať
(§ 13 ods.3)
Zvýšenie základného imania
predstavenstvom a prednostné
právo akcionárov


Ak z poverenia bude vyplývať oprávnenie upísať akcie
nepeňažným vkladom, obligatórnou náležitou
uznesenia valného zhromaždenia je určenie orgánu,
ktorý bude oprávnený schváliť predmet nepeňažného
vkladu a súvisiace otázky (tieto oprávnenia nie sú ex
lege zverené predstavenstvu, ale ani dozornej rode).
Rozhodnutie predstavenstva na základe obsahovo
neúplného rozhodnutia valného zhromaždenia by
spôsobilo neplatnosť subskripcie zo strany tretej osoby.
Deklarovanie neplatnosti subskripcie ako právneho
úkonu by podliehalo všeobecnému ustanoveniu §80
písm. c) OSP alebo §183-§131 ?
Implicitný zákaz pre iné
obmedzenie ?


Inštitút prednostného práva na upísanie
nových akcií vs. inštitút „predkupného
práva“ na akcie akciovej spoločnosti zo
strany akcionárov i zo strany spoločnosti
Je možné realizovať predkupné právo pri
akciách na doručiteľa? Uveďte argumenty
v prospech a proti takejto možnosti
Ďakujem za pozornosť

Priestor na Vaše otázky...