BEST HOTEL PROPERTIES Imid*ová prezentácia 22. februára 2010

Download Report

Transcript BEST HOTEL PROPERTIES Imid*ová prezentácia 22. februára 2010

B E S T H OT E L P R O P E RT I E S a . s .
Branislav Babík
11. apríl 2011, Praha
DISCLAIMER
Táto prezentácia je určená výlučne pre informačné a reklamné účely a jej cieľom je informovať o podnikateľskej stratégii
spoločnosti Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej len „spoločnosť BHP“). Akcie spoločnosti
BHP sú obchodované na paralelnom trhu kótovaných cenných papierov Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Základné
imanie spoločnosti BHP je rozdelené na 35 025 000 kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s nominálnou hodnotou 10
Eur / 1 akcia. Emisia má pridelený ISIN SK1120005105. Za účelom prijatia uvedenej emisie na kótovaný paralelný trh Burzy
cenných papierov v Bratislave, a.s. bol spracovaný prospekt cenného papiera emisie akcií SK1120005105 zo dňa 11.09.2009 (v
texte aj ako Prospekt). Prospekt je zverejnený na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. www.bsse.sk
a na internetovej stránke spoločnosti BHP www.besthotelproperties.sk Informácie uvedené v tejto prezentácii nie sú založené na
historických údajoch, ale obsahujú predpovede o výkonnosti v budúcnosti, ktoré vychádzajú z racionálnych predpokladov
podporených objektívnymi údajmi. Predpovede nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti, a preto ich nie je
možné považovať za záväzné. Spoločnosť BHP nemôže záväzne vyhlásiť ani žiadnym spôsobom garantovať, že uvedené
predpovede budú naplnené, respektíve že obsah informácií uvedených v prezentácií sa v budúcnosti nezmení a preto aj budúce
výsledky spoločnosti BHP (vrátane hospodárskych) sa môžu odlišovať od predpovedí uvedených v tejto prezentácii. Spoločnosť
BHP za žiadnych okolností nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody, straty a/alebo ujmy, ktoré by prípadne mohli
vzniknúť osobám dôsledkom použitia týchto informácií a/alebo ako dôsledok spoľahnutia sa na ich aktuálnosť, presnosť,
úplnosť. V uvedených súvislostiach spoločnosť BHP tiež výslovne upozorňuje a odkazuje na zverejnený Prospekt a v ňom
uvedené rizikové faktory spojené s investovaním do akcií emitovaných spoločnosťou BHP, ako aj na skutočnosť, že kurz akcií na
burze sa môže zmeniť (rásť, alebo klesať) a to aj v závislosti od aktuálnej situácie na finančných trhoch.
SVET BHP
•
Základné imanie 350,25 mio. EUR;
•
Jedna z najväčších spoločností svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy;
•
Luxusné hotely riadené na základe manažment kontraktu;
•
Akcie spoločnosti kótované na Burze cenných papierov v Bratislave;
S KU PINA A JEJ PO RTFÓ LIO
Ikona moskovského hotelierstva so storočnou
tradíciou
Trvalo najlepší kongresový hotel v Bratislave
Baltschug Kempinski v Moskve
Crowne Plaza v Bratislave
opätovne otvorený v roku 1992
230 izieb
opätovne otvorený v auguste 2005
224 izieb
Známy medzi cestovateľmi ** kvôli svojim
službám a umiestneniu
Hotel Kadashevskaya v Moskve
otvorený v októbri 2009
35 izieb
reštaurácia Mamma Giovanna
Hotel s najvyššími štandardmi poskytovaných
služieb v Bratislave
„Destinácia v destinácii“ s viac ako storočnou
tradíciou
Kempinski Hotel River Park
v Bratislave
Grand Hotel Kempinski High Tatras na
Štrbskom Plese
otvorený v júni 2010
231 izieb
** ocenenie Tripadvisor “Kadashevskaya je piatym najobľúbenejším hotelom v Moskve“ (marec 2011)
opätovne otvorený v máji 2009
98 izieb
B A LT S C H U G K E M P I N S K I V M O S K V E
•
Unikátne služby hotela využili mnohí svetoví politici ako napríklad: Angela Merkelová, Silvio
Berlusconi, či slovenský prezident Ivan Gašparovič. Hostili sme aj hviezdy šoubiznisu: Stinga, Rod
Stewarta, Michael Jacksona, Elton Johna a ďalších.
•
Pobyt AC Sparta Praha počas Európskej ligy.
•
Konferenčné miestnosti pravidelne slúžia ako pôda pre rokovania najvyšších predstaviteľov Kremľa.
•
Začiatok rekonštrukcie za 30 mio. EUR.
•
V portfóliu od decembra 2009.
R E KO N Š T R U KC I A H O T E L A B A LT S C H U G K E M P I N S K I
Kraznler
Entrance Lobby
Restaurant
C R O W N E P L A Z A V B R AT I S L AV E
•
Crowne Plaza sa stala hotelom roka 2010 – v regióne EMEA (východná a stredná Európa a Ázia), ale
získala aj ocenenie Best Radhotel 2010 – už po druhýkrát udelila agentúra Rad und Reisen.
•
Spomedzi množstva známych ľudí, ktorí navštívili náš hotel, spomeňme jeho Veličenstvo kráľa Harald V.
s manželkou a tibetského exilového vodcu - štrnásteho Dalajlámu v októbri 2009.
•
Zo sveta športu sa môžeme pochváliť českou národnou reprezentáciou.
•
V portfóliu od apríla 2010.
H O T E L K A DA S H E V S K AYA V M O S K V E
•
Piata
priečka spomedzi 181 moskovských hotelov na najväčšej medzinárodnej referenčnej
webstránke pre cestovateľov www.tripadvisor.com.
•
Unikátna reštaurácia Mamma Giovanna – otvorená a manažovaná pod patronátom talianskeho
šéfkuchára Massima Attanasia.
•
Miesto, kde večeral okrem Gerarda Depardieu aj známy anglický spevák Rod Stewart.
•
Stretnutie veľvyslancov krajín V4 v Rusku.
•
Hotel súčasťou portfólia od augusta 2010.
K E M P I N S K I H O T E L R I V E R PA R K V B R AT I S L AV E
•
Kempinski Hotel River Park ponúka ubytovanie a služby na najvyššej úrovni v 231 komfortne a elegantne
zariadených hotelových izbách s nádherným výhľadom. V hoteli je k dispozícii jedenásť konferenčných
miestností a sú vybavené najmodernejšou technikou.
Na najvyššom – 11. poschodí je luxusné mestské spa a fitness centrum – ZION SPA.
•
Spomedzi množstva známych osobností kultúrneho a spoločenského života, ktoré bývali v hoteli spomenieme syna
Franka Sinatru - Franklina W. E. Sinatru, Plácida Dominga, či Shinéad O´ Connor.
Hotel je taktiež miestom častých politických stretnutí (prezident republiky I. Gašparovič, premiérka I. Radičová...)
•
Krst knihy Richarda Müllera – ENTER.
•
GLOBSEC 2011 (Global Security Forum).
•
V portfóliu BHP – december 2010.
G R A N D H O T E L K E M P I N S K I H I G H TAT R A S N A
Š T R B S KO M P L E S E
•
Ocenenia: TOP Trend hotel 2009 a 2010, ale aj iné ako: Cena verejnosti, Stavba roka 2009, zaradenie na
Hotels Hot List 2010 od Conde Nast Traveler, ocenenie Slovakia’s Leading Hotel od World Travel Awards
a nominácia na Best Business Hotel 2010 od Wallpaper Magazine.
•
Grand Hotel Kempinski High Tatras sa taktiež ocitol v prestížnom výbere stovky najlepších európskych
hotelov, ktorý prináša každoročne mienkotvorný nemecký cestovateľský magazín Geo Saison.
•
Koncert Richarda Müllera v novembri 2010.
•
Spolupráca s Teamom Slovakia – D. Hantuchová, M. Martikán a N. Kuzminová.
•
Premiéra filmu Román pre mužov – M. Donutil, T. Pauhofová, V. Hybnerová...
•
Hotel v portfóliu od februára 2011.
BUDDHA – BAR V PRAHE
•
Jedinečný koncept pražského Buddha – Baru dopĺňa portfólio unikátnych hotelov.
•
Prináša myšlienku tzv. Eatertainmentu – spojenia výborného jedla, skvelej hudby a exotického
ambientu.
•
Raymond Visan dohliadal na celkový koncept pražského Buddha – Baru.
•
Konal sa tu pražský krst knihy ENTER Richarda Müllera, ktorého sa zúčastnili okrem ostatných
významných hostí aj manželia Havlovci.
P R E VÁ D Z KO V É A F I N A N Č N É U K A Z O VAT E L E
HLAVNÉ UKAZOVATELE SKUPINY
31.12.2010
12 mesiacov
V EUR
Počet izieb
Obsadenosť %
720
58,20%
Priemerná cena za izbu
184
Tržby na izbu – RevPAR
107
V tis. EUR
Tržby celkom
27 424
Hrubý prevádzkový zisk - GOP
10 075
EBITDA
4 168
EBITDA %
15%
EBITDA 2
6 023
EBITDA 2 %
ZISK/(STRATA) ZA OBDOBIE
Čistý zisk distribuovateľný akcionárom*
Zisk na akciu - EPS (v EUR)
Prezentované finančné údaje predstavujú konsolidované výsledky
rastúceho portfólia BHP počas 12 mesiacov roku 2010 ku dňu 31.
december 2010.
Výsledky odrážajú výkonnosť nasledujúcich hotelov pre príslušný
počet mesiacov (ako vstupovali do portfólia):
Baltschug Kempinski v Moskve – 12 mesiacov
Crowne Plaza v Bratislave – 8 mesiacov
Hotel Kadashevskaya v Moskve – 4 mesiace
Kempinski Hotel River Park v Bratislave – O mesiacov **
Z dôvodu, že BHP má dynamicky rastúce portfólio hotelov (230 izieb k
1. januáru 2010 vs. 720 izieb k 31. decembru 2010), nie je možné
prezentovať historické trendy celého portfólia. Trendy v historických
výkonoch sú prezentované len pre jednotlivé hotely.
22%
4 227
10 787
0,119
* Čistý zisk distribuovateľný akcionárom – podľa slovenských zákonov sa dividenda vypláca z čisteho
individuálneho zisku
**Kempinski River Park vlastnený od 27. decembra 2010; prevádzkovaný od 1.1.2011
V Ý KO N N O S Ť Z A J E D N O T L I V É H O T E LY
2010 KPI jednotlivých hotelov (v EUR)
300.0
80%
60%
200.0
40%
100.0
20%
0.0
0%
Miera obsadenosti nad 50% vo všetkých hoteloch portfólia okrem
novootvorených hotelov na Slovensku
 S priemernou mierou obsadenosti 59.3% a ADR* 252.4 EUR patrí Baltschug
Kempinski v Moskve medzi top 5 hotelov na moskovskom trhu
 Napriek vysokému nárastu ponuky na bratislavskom trhu si hotel Crowne Plaza
udržal svoju klientelu a je 1 v obsadenosti z pomedzi konkurentov
 Napriek iba nedávnemu otvoreniu (október 2009) vykazuje hotel Kadashevskaya v
Moskve už 55% mieru obsadenosti a rastie vo všetkých ukazovateľoch KPIs.
ADR
Rev PAR
 GH Kempinski High Tatras, otvorený v máji 2009, ukazuje pozitívne trendy v
obsadenosti % aj Rev PAR**
Obsadenosť
2010 Výkonnosť jednotlivých hotelov (v tis.
EUR)
30,000
40%
20,000
20%
0%
10,000
-20%
0
-40%
-10,000
-60%
 Najnovší prírastok na bratislavskom trhu 5 - hviezdičkových hotelov, Kempinski
River Park je už trhovým lídrom z pohľadu ADR (priemerná cena za ubytovanie cca 112 EUR od otvorenia v júni, oproti 79 EUR v rámci porovnávanej skupiny)***
Baltschug Kempinski patrí EBITDA maržou 30% medzi najlepšie
hotely na európskom trhu
 Výsledky portfólia sú ťahané vlajkovou loďou – Baltschug Kempinski v Moskve, s
celkovými príjmami 21,972 tis. EUR, EBITDA 6,610 tis. EUR
 Hotel Kadashevskaya v Moskve, GH Kempinski High Tatras a Kempinski River Park
Bratislava otvorené počas roku 2009, respektíve počas roku 2010, sú stále v procese
konsolidácie výkonov a v nábehovej krivke
Príjmy
*ADR – priemerná cena za izbu
**RevPAR – tržby na izbu
EBITDA
EBITDA%
***Zdroj: STR Reports
S T R E D N O D O B É A D L H O D O B É S T R AT E G I C K É C I E L E
2011
2011 vs. 2015 Vlastnené vs. manažované* izby
2015
4%
Vlastníme 4 hotely (783 izieb) a
riadime 1 hotel (35 izieb)
Vlastníme 6 hotelov (1,263 izieb)
a riadime 5 hotelov (545 izieb)
30%
70%
PLATFORMA
96%
Vlastnené
Manažované
Príjmy vytvárané z pozície
platformy ostávajú hlavnými
výnosmi Spoločnosti.
BHP vlastní hotely, ktoré sú
manažované renomovanými
medzinárodnými operátormi.
Nie sú žiadne ďalšie významné
výnosy z prevádzky hotelov.
PLATFORMA
& OPERÁTOR/
POSKYTOVATEĽ
SLUŽIEB
Prostredníctvom vlastných zdrojov spoločnosť vytvára
nové príjmy z prevádzky hotelov tretích strán využívaním
know how z hotelového priemyslu a investícií do
renomovaných hotelových reťazcov.
Okrem základných výnosov
Spoločnosť vytvára aj ďalšie výnosy
pochádzajúce z:
manažovanie hotelov tretích
strán
development a prenájom
nehnuteľností
 consulting a poradenstvo
*2015: manažované izby sa podieľajú na čistom zisku 6%
EVENT MANA ŽMENT
•
Primárny cieľ – priniesť hosťom a akcionárom pridanú hodnotu prostredníctvom výnimočných podujatí
(koncerty, dražby...minimálne 5x do roka).
•
Cieľ – vygenerovať dodatočných cca 400 tis. EUR tržieb pre hotely v prvom roku fungovania event
manažmentu.
•
Synergické efekty
1. spolupráca pri loyalitnom programe s privátnymi bankármi a concierge
2. outsourcing hotelových služieb Kempinski – Palác Motešických;
3. balíky na ubytovanie v spolupráci s ABS Jets.
•
Plánované podujatia na rok 2011: Beauty Fashion Weekend, Miro Žbirka, Karel Gott, Lucie Bílá, letná
škola tenisu s Dominikom Hrbatým, detská kanoistika s Michalom Martikánom, detský víkend s Nasťou
Kuzminovou, zimná tenisová škola s Danielou Hantuchovou, Tango festival, Champagne gastronomické
večere, Milan Lasica and Bratislava Hot Serenaders...
M A N UÁ L K VA L I T Y
•
Cieľ – byť najlepší všade tam, kde pôsobíme;
•
Prítomnosť majiteľov v hoteloch na dennej báze – feedback na generálnych manažérov hotelov – vznik
unikátneho kontrolného mechanizmu – owners wishes;
•
Vzácna kombinácia skúseností vedenia so sieťami Kempinski, InterContinental Hotels Group
a Starwood v kombinácii s „owners wishes“ – jedinečná pridaná hodnota!
B H P V KO C K E
•
BHP má vo svojom portfóliu spolu 818* izieb na Ruskom a
Slovenskom trhu
Hotely dosiahli v roku 2010 celkovo tržby 37 mio. EUR**
EBITDA hotelov dosiahla v roku 2010 celkovo 6,4 mio. EUR**
•
Atraktívna investícia – hodnota uložená
v reálnych aktívach (budovy, pozemky)
•
Výnosný biznis – hotely, ktoré aj v čase krízy dokážu zarobiť a patria
medzi lídrov na trhu
•
Pridaná hodnota BHP – využitie„know how“
v podobe manažovania ďalších hotelov, využitím synergií
(akcionársky klub, event manažment, somelier, F&B, úspora nákladov...)
* Stav k 1.2.2011
** Hodnoty sú jednoduchým sčítaním výkonnosti jednotlivých hotelov za celý rok a nie sú totožné s konsolidovanými výsledkami Skupiny BHP
W W W. B E S T H O T E L P R O P E RT I E S . S K
Táto prezentácia je vlastníctvom spoločnosti BHP. Akékoľvek jej ďalšie použitie, rozmnožovanie, spracovanie, preklad, zaradenie do súborného diela,
zverejňovanie, prenos alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti, obsiahnutých v tejto prezentácii, vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti BHP.
Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!