Miestna akčná skupina Dudváh (Slovensko)

download report

Transcript Miestna akčná skupina Dudváh (Slovensko)

„Rural Development (Possibilities of cooperation of the LEADER groups)“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

• • • • •

Opatrenie 4.2 - Vykonávanie projektov spolupráce

realizuje sa (ak je súčasťou integrovanej stratégie)na základe

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z PRV 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2

Vykonávanie projektov spolupráce

Miestna akčná skupina (MAS) môže predložiť projekt spolupráce aj keď nebol definovaný v stratégii (na základe výzvy) 1 MAS v SR = max. 2 projekty národnej alebo nadnárodnej spolupráce/1 kalendárny rok max. 4 projekty spolupráce v celom programovom období 2007 – 2013

1 projekt = max. 40 000 EUR výška oprávnených výdavkov

(národná aj nadnárodná spolupráca)

Činnosti

1. spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch; 2. ochrana spoločného kultúrneho bohatstva; 3. budovanie kapacít; 4. ochrana spoločného kultúrneho bohatstva.

Výzvy

2 výzvy:

 výzva č. 1 – od 5. apríla 2011 do 31. mája 2011  výzva č. 2 – od 1. januára 2012 do 31. marca 2012.

1. výzva

• prijatých 19 ŽoNFP v sume oprávnených výdavkov 728 418 €. o národná spolupráca – 6 projektov (231 524 €) o nadnárodná spolupráca – 13 projektov (496 893 €).

2. výzva

prijatých 14 ŽoNFP v sume oprávnených výdavkov 536 316 €. o národná spolupráca – 3 projektov (116 081 €) o nadnárodná spolupráca – 11 projektov (420 235 €).

1.

Projekty spolupráce medzi slovenskými a maďarskými MAS

Turizmus v slivkovom regióne

– Koordinačná MAS • Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku (Poľsko) – Partneri: •

Partnerstvo Bachureň (Slovensko)

• • Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" (Poľsko)

CSERHÁTALJA LEADER Nonprofit Kft. (Maďarsko) * HU strana financuje projekt z vlastných zdrojov. 2.

Cestovný ruch v regióne Podunajsko

– Koordinačná MAS •

Miestna akčná skupina Čierna voda (Slovensko)

– Partneri: •

Miestna akčná skupina Dudváh (Slovensko)

Pannónia Kincse Leader Egyesület (Maďarsko)

Turizmus v slivkovom regióne – partneri a ich ciele

o Koordinačná MAS • Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku (Poľsko) o Partneri: • Partnerstvo Bachureň (Slovensko) • Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" (Poľsko) • CSERHÁTALJA LEADER Nonprofit Kft. (Maďarsko) • MAS z regiónov, ktoré majú podobné tradície v pestovaní a spracovaní sliviek spolupracujú s cieľom využiť potenciál regiónu a tradíciu v pestovaní sliviek smerom k turistickému ruchu.

Činnosti vykonávané v rámci projektu

1. Analýza trhu cestovného ruchu a výber poskytovateľov služieb cestovného ruchu v partnerských krajinách PL,SK a HU (FO, malé firmy, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie).

2. Rozvoj Databázy slivkových atrakcií v každej z partnerských krajín.

3. Vytvorenie internetovej stránky ( www.theplum.eu

) s obsahom - Databáza slivkových atrakcií a informácie o projekte, partneroch a vykonávaných úlohách + publikácia ďalších propagačných materiálov.

4. Proces certifikovania poskytovateľov služieb cestovného ruchu, ktorí propagujú spoločnú značku miestnych výrobkov vyrobených zahraničnou organizáciou, ktorá bude zahrňovať zástupcov partnerov projektu.

5. Propagačné aktivity, ako napr. pouličné slávnosti, zábavy, pikniky, konferencie, študijné návštevy a pod.

Cestovný ruch v regióne Podunajsko – partneri a ich ciele

o o Koordinačná MAS •

Miestna akčná skupina Čierna voda (Slovensko)

Partneri: •

Miestna akčná skupina Dudváh (Slovensko)

Pannónia Kincse Leader Egyesület (Maďarsko)

• • Územie MAS Stará Čierna voda (6 obcí) a MAS Dudváh (12 obcí) – katastrálne prepojené, nachádzajú sa na Podunajskej nížine Územie PKLE (spája 65 obcí) sa nachádza v regióne Západného Zadunajska (región Nyugat-dunántúli), 50 km od území regiónov SR.

• •

Projekt bol podaný, nastali komplikácie z HU strany.

Projekt - Cestovný ruch v regióne Podunajsko nebol realizovaný.

Činnosti, ktoré mali byť vykonávané v rámci projektu

1. Vyhotovenie spoločnej štúdie marketingu vidieckeho cestovného ruchu

(projekt I)

2. Workshop s ukážkou remeselných výrobkov a miestnych produktov a špecialít

(projekt I)

3. Tvorba a marketing spoločných regionálnych produktov vidieckeho cestovného ruchu

(projekt II)

3.1 Vytvorenie spoločných tematických ciest – regionálnych produktov vidieckeho CR

- Cesta kultúrneho bohatstva - Gastronomická cesta - Cesta remeselníkov - Cesta voľno-časových zážitkových možností

3.2 Interaktívna informačná brožúra Marco Polo 3.3 Interaktívne propagačno-dokumentárne filmy 3.4 DVD médium tematických ciest 4. Záverečná konferencia s vidieckym veľtrhom remeselných výrobkov, miestnych produktov a špecialít a s návštevou

tematických ciest (projekt III) 5. Manažment projektu (projekt III)

Ďakujem za pozornosť !

www.mpsr.sk

www.apa.sk