Prezentácia programu PowerPoint

download report

Transcript Prezentácia programu PowerPoint

Opis života Panny Márie
Život Panny Márie je nám
časovo síce veľmi vzdialený,
ale obsahom veľmi blízky.
Žila ako jednoduché dievča
v galilejskom mestečku
Nazaret. Pochádzala možno
z kmeňa Júdu. V mladom
veku sa zasnúbila s tesárom
Jozefom, s ktorým prežila
svoj život v úplnej čistote.
Jej hlavnou charakteristikou
okrem chudoby bola veľká
nábožnosť. Veľmi skoro po
svojom zasnúbení s Jozefom
sa stala neobyčajná vec:
zjavil sa jej archanjel Gabriel
a oznámil jej, že počne
a porodí syna, ktorý bude
Božím Synom a on vykúpi
svet.
Povedal jej aj ďalšiu správu o tom, že jej
príbuznej sv. Alžbete v Júdsku sa tiež narodí
dieťa. Preto sa Mária rýchlo vybrala do
judských hôr, aby jej pomáhala. Alžbete sa
narodil syn, ktorý sa menoval Ján Krstiteľ.
Len čo sa Mária vrátila domov,
dozvedela sa, že rímsky cisár
August vydal rozkaz o sčítaní
ľudu. Preto sa všetci obyvatelia
Rímskej ríše museli dostaviť
do mesta, z ktorého
pochádzali, aby sa zapísali
v štátnych záznamoch. Tak sa
Jozef s Máriou museli dať na
cestu do Betlehema, lebo rod
sv. Jozefa pochádzal
z Betlehema.
Práve tam prišiel Panne Márii čas pôrodu
a narodil sa Pán Ježiš, čo slávime na Vianoce.
Panna Mária sa potom veľmi
starala o malého Ježiša a aj ho
sprevádzala na cestách do
chrámu v Jeruzaleme a potom
sa niekoľkokrát spomína aj
počas Ježišovej verejnej
činnosti. Napokon sa spomína
aj na Ježišovej krížovej ceste:
Verne stála pod krížom
na Golgote a na
Ježišovo slovo z kríža
prijala Jána a všetkých
veriacich za svoje deti
(Jn 19,26).
Po Ježišovom nanebovstúpení
zostala s komunitou kresťanov
v Jeruzaleme. Tradícia zachovala aj
tú správu, že Pannu Máriu si vzal
k sebe Ján apoštol do Efezu
(dnešné Turecko). V Jeruzaleme
je tiež zachovaná tradícia, že bola
pochovaná v Getsemanskej
záhrade.
Hľa, Tvoja Matka!
Hľa, Tvoj syn!
Pravdy viery o Panne Márii
Prvou pravdou viery o Panne Márii je
pravda o jej Nepoškvrnenom počatí.
Táto pravda znamená, že Panna Mária
bola osobitnou Božou milosťou
uchránená od dedičného a aj od
každého osobného hriechu. Anjel
povedal Márii:
8. December
Prikázaný sviatok
Zdravas´, milosti plná, Pán s tebou... (Lk 1,28).
Výraz „milostiplná“ znamená trvalý
stav, v ktorom žije Panna Mária pred
Bohom. Článok viery o Nepoškvrnenom
počatí vyhlásil pápež Pius IX.
dňa 8. decembra 1854.
Ďalšou pravdou viery o Panne Márii je pravda
o jej nanebovzatí. Dogmu (článok viery) vyhlásil
pápež Pius XII. dňa 1. novembra 1950
Znamená: Panna Mária bola
po skončení pozemského života
s telom aj dušou vzatá do nebeskej
slávy. Je to vlastne prirodzený
dôsledok jej úplnej bezhriešnosti.
Hoci táto dogma bola vyhlásená len
v polovici 20. storočia, predsa
kresťania od počiatku verili v túto
pravdu a svätili ju oddávna.
Slávnosť nanebovzatia Panny Márie
sa slávi každoročne 15. augusta.
Tretia pravda:
Božie materstvo- 1. január
Vychádza sa z toho, že Ježiš Kristus
v momente svojho počatia bol
človekom, ktorý bol neoddeliteľne
zjednotený s večným Bohom, teda
Bohočlovek. Preto Panna Mária
počala a porodila nie iba človeka,
ale Bohočloveka. Právom jej teda
patrí titul Matka Božia
(=Bohorodička). Táto pravda viery
bola definovaná na Efezskom
koncile roku 431.
Štvrtou pravdou viery o Panne Márii je
pravda o jej celoživotnom panenstve.
Znamená to, že Panna Mária nemala iné
deti okrem Pána Ježiša a že žila Bohu
zasväteným životom pri svojom
manželovi sv. Jozefovi. Aj Ježiša počala
z Ducha Svätého: Duch Svätý zostúpi na
teba a moc Najvyššieho ťa zatieni (Lk 1,35).
Vo vyznaní viery sa modlíme: Verím
v Ježiša Krista... ktorý sa počal z Ducha
Svätého, narodil sa z Márie Panny...
Túto pravdu spomenul po prvý raz
Druhý carihradský (konštantinopolský)
koncil v roku 553.
Mariánska úcta miništrantov
podľa evanjelia
Vo Svätom písme máme niekoľko zmienok, ktoré
sú základom mariánskej úcty nášho veriaceho
ľudu. Môžu byť celkom užitočné aj pre dobrého
miništranta.
1. Pri anjelskom zvestovaní, keď si Panna Mária
vypočula anjelovu správu, odpovedala:
Hľa, služobnica Pána, nech
sa mi stane podľa tvojho
slova (Lk 1,38).
Panna Mária tu vystupuje ako krásny vzor
poslušnosti voči Božej vôli. V ochotnom plnení
Božej vôle je jej veľkosť. Podobne robí aj
zbožný miništrant.
2. Panna Mária pri návšteve svojej
príbuznej sv. Alžbety oslavuje Boha za to,
že Boh plní svoje dávne prisľúbenia a
posiela na svet Mesiáša. Tam vyspievala
svoj chválospev .
Velebí moja duša Tu sa ukázala Máriina nábožnosť
Pána... (Lk 1,46-55). v plnom svetle svojej krásy.
Obidve sväté ženy sa tešia aj z toho, že Pán Boh posiela na svet
predchodcu Mesiáša, ktorým bol sv. Ján Krstiteľ. Navyše, Panna
Mária tu ukázala aj svoju lásku k Svätému písmu, pretože jej
chválospev Magnificat je zostavený podľa chválospevu Anny,
matky proroka a sudcu Samuela (1Sam 2,1-10), ktorý Panna
Mária iste poznala. Aj to nech je pre miništranta pekný vzor
pre mariánsku úctu: oslava Boha a láska k Svätému písmu.
3. Panna Mária sa na začiatku verejnej činnosti Pána
Ježiša zúčastnila spolu s ním a apoštolmi na svadbe
v Káne Galilejskej. Ukázala sa tam ako starostlivá, bystrá
a diskrétna osoba. Zbadala, že sa mladomanželom míňa
víno a že im z toho hrozí pravdepodobne veľká blamáž.
Ticho informovala Ježiša dvomi slovami: Nemajú vína...
(Jn 2,3) a potom dala posluhujúcim pokyn: Urobte
všetko, čo vám (Ježiš) povie (Jn 2,5).
Matka Pána Ježiša je tu pre
miništranta vzorom pozornosti
a diskrétnosti. Miništrant tu má
v Panne Márii aj spoľahlivú
ukazovateľku duchovného života:
robiť všetko, čo a ako Ježiš
hovorí...
4. Na Kalvárii Panna Mária nemohla
chýbať. Tradícia nám zachovala cennú
spomienku na Pannu Máriu, ktorá sa
počas krížovej cesty stretáva so svojím
trpiacim Synom a trpí spolu s ním
(4. zastavenie krížovej cesty).
Keď Ježiš potom zomieral na kríži,
v posledných momentoch svojho života
odovzdal Pannu Máriu za Matku Jánovi
a rovnako aj každému človeku: Hľa, tvoja
Matka! (Jn 19,27). Tak sa aj každý miništrant stal
jej synom. Z ktorého miništranta by Panna
Mária nemala radosť, keď pekne a nábožne
posluhuje pri oltári jej Božieho Syna?
5. Po veľkonočných a turíčnych
udalostiach sa Panna Mária
spomína ako ostávala
v spoločenstve apoštolov a ďalších
Ježišových nasledovníkov a spolu
s nimi sa modlila (porov. Sk 1,14).
Panna Mária už vtedy vystupovala
ako Matka, ktorá prvotnú Cirkev
sprevádza svojím príhovorom. Tak
je to aj s dnešnou Cirkvou a s jej
členmi. Každý miništrant si môže
Pannu Máriu uctievať ako svoju
Matku, ochrankyňu
a sprievodkyňu života.
Je ešte mnoho iných textov
a príkladov zo života
svätých, ktoré hovoria ako
sa Panna Mária stará
o Cirkev a o tých,
ktorí sú jej zverení.
Uživotnenie
Zapamätaj si dátumy najväčších
mariánskych sviatkov:
8. december, 1. január
a 15. august a usiluj sa
porozumieť tajomstvá,
ktoré sa vtedy v Cirkvi slávia.
Pousiluj sa osobne sa
zasvätiť Panne Márii, aby ťa
na tvojich životných cestách
sprevádzala a orodovala za
teba u Pána Ježiša.
Pripomínaj si toto
zasvätenie najmä v
mariánskych mesiacoch máj
a október a obnovuj si ho.
Nauč sa naspamäť
modlitbu Pod tvoju
ochranu...
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná. Amen.