Horizontalni-temata-8.10.13-Lucie

Download Report

Transcript Horizontalni-temata-8.10.13-Lucie

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Lucie Bendlová 8. října 2013

Obsah

OBSAH : • Úvod • Cíl horizontálních témat • Neutrální vliv • Rovné příležitosti • Udržitelný rozvoj • Horizontální témata – obecně, dokumentace • Zásada plnění HT • Důsledky nenaplnění HT • Příklady environmentálních kritérií a jejich naplnění • Příklady kritérií RP a jejich naplnění • Souhrn

Úvod

• Horizontální témata jsou průřezové oblasti všech ROP • Nařízení EK č. 1083/2006 definuje HT ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (RP) UDRŽITELNÝ ROZVOJ (UR) • EU považuje HT za zásadní politiku a princip • ČR považuje HT za strategické téma

Cíl horizontálních témat

Cíl HT

P řispět v rámci zařazení do projektů:

• ke zlepšení stavu životního prostředí • ke zlepšení situace v oblasti RP

Žadatel prokazuje v žádosti o dotaci, že projekt nemá negativní vliv na HT.

Neutrální vliv

Projekty s neutrálním vlivem na UR

Žadatel v žádosti Benefit7, v záložce „PROJEKT“ políčko: „Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma

– udržitelný rozvoj“, „Projekt má pozitivní vliv na

horizontální téma – rovné příležitosti“ NEZAŠKRTÁVÁ Vyplní záložku „HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA“

Viz. Příloha č. 12 Příručky pro žadatele, Průvodce horizontálními tématy

Rovné příležitosti

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Princip

: potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

RP se vztahují i na znevýhodněné skupiny – imigranti, azylanti, osoby s nízkou kvalifikací, propuštění vězni atp.

NEGATIVNÍ VLIV NA RP NENÍ PŘÍPUSTNÝ

Rovné příležitosti

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – rovné příležitosti.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu: Uvedení oblasti RP, ve které dojde ke zlepšení situace, a které znevýhodněné skupiny se bude týkat.

Jakým způsobem dojde ke zlepšení situace RP.

Popsat dopady realizovaných aktivit/opatření na RP.

NEGATIVNÍ VLIV NA RP NENÍ PŘÍPUSTNÝ

Udržitelný rozvoj

UDRŽITELNÝ ROZVOJ V rámci ROP SZ – zaměření na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ KRITÉRIA

kvantifikovatelná nekvantifikovatelná

Udržitelný rozvoj

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – udržitelný rozvoj.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu: Uvedení oblasti ŽP, ve které dojde ke zlepšení situace.

Jakým způsobem dojde ke zlepšení situace ŽP.

Popsat dopady realizovaných aktivit/opatření na ŽP.

NEGATIVNÍ VLIV NA ŽP NENÍ PŘÍPUSTNÝ

Horizontální témata - obecně, dokumentace

• Naplňování a dopad HT je sledován při realizaci projektu a je předmětem kontroly i v době udržitelnosti •

Dokumentace:

Průvodce horizontálními tématy = Příloha č. 12 Příručky pro žadatele • Externí metodický pokyn č. 62 - Příloha č. 2

UPOZORNĚNÍ :

Již při výběru kritéria je nutné zvážit JAK NAPLNÍM A DOLOŽÍM PLNĚNÍ DANÉHO KRITÉRIA

V rámci prováděných kontrol projektu (realizace, udržitelnost ) je naplnění kritérií kontrolováno a požadováno doložení jejich naplnění.

Důsledky nenaplnění HT

Pokud příjemce v rámci realizace či udržitelnosti projektu

nenaplní HT, ke kterým se zavázal:

Udržitelný rozvoj

porušení smluvních podmínek

1.

2.

Již proplacená dotace

– porušení rozpočtové kázně

Před proplacením dotace

– krácení způsobilých výdajů dle rozsahu nenaplnění kritéria

Příklady environmentálních kritérií a jejich naplnění

Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?

• Celkovou rozlohu příjemce změří pomocí geodetického zaměření lokality, výstupem je zákres na podkladě katastrální mapy v PD – návaznost na indikátor Plocha nově založené nebo obnovené veřejné zeleně v sídlech (ha) Zahrnuje projekt využívání recyklátů?

• Počet tun recyklátů využitých v rámci projektu = recyklát vzniklý drcením a tříděním stavebního odpadu (t)

Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory • Zajištění péče o seniory (pečovatelská služba, zdravotní péče), zavedení nebo rozšíření volnočasových aktivit pro seniory, usnadnění přístupu seniorů na trh práce, speciální vzdělávací akce pro seniory V pro rámci projektu budou vytvořeny vhodné podmínky sladění pracovního a osobního života • pružná pracovní doba, vytvoření podmínek pro práci z domova, možnost částečných úvazků, vybudování firemní mateřské školy

Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění

Projekt obsahuje pohybu osob se vybudování zařízení pro zlepšení sníženou orientací • informační tabule v Braillově písmu, vodící pruhy, zvukové majáky, hlásiče Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor • přebalovací pulty, dětské koutky, bezbariérové WC, opatření umožňující samostatný pohyb a orientaci osob se zrakovým a jiným postižením

Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění

Projekt obsahuje pohybu osob se vybudování zařízení pro zlepšení sníženou mobilitou • bezbariérové přístupy, výtahy, nízkopodlažní autobusy Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů • podpora apod.

zájmových/volnočasových aktivit pro mládež, integrační služby pro osoby po výkonu trestu, drogově závislé

Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění

Publicita projektu a reflektuje princip oslovení cílových skupin rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin • přístupnost webových stránek pro uživatele se zdravotním handicapem, genderově citlivé obraty, vícejazyčné verze, místní noviny a časopisy přístupné v infocentrech, na úřadech práce, u lékaře, apod.

HT se zadávají při vyplňování žádosti o dotaci

Souhrn

Důkladně promyslet , zda nabízená kritéria lze splnit Naplňování a dopad je sledován při realizaci projektu a je předmětem kontroly Nepodceňujte HT, i když se vám jeví jako málo významná.

Přehled zkratek

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK HT Horizontální témata ROP Regionální operační program EU Evropská Unie ČR Česká republika RP Rovné příležitosti UR Udržitelný rozvoj ROP SZ Regionální operační program Severozápad ŽP Životní prostředí PPŽ Příručka pro žadatele