tøyenstandarden

Download Report

Transcript tøyenstandarden

Rutineliste for Tøyen skole høst 2012
•
Innmarsj ved skolestart: Alle elever stiller opp ute. Mellomtrinnet stiller opp i skuret, småskolen i
skolegården.
•
Utmarsj friminutt: Alle lærere sørger for at alle elever er ute av klasserommene, låser døren og følger sine
elever ut.
•
I undervisningstiden: Elevene har i utgangspunktet ikke anledning til å forlate klasserommet i
undervisningstiden, verken for å gå på do eller annet. Unntaket er 1. og 2. trinn som bør få lov til å gå på
do i timen, dersom det viser seg å være prekært. Alle elever som av en eller annen grunn må forlate
klasserommet, skal få et gangpass fra læreren sin, som de må vise ved forespørsel fra ledelsen eller andre
voksne ved skolen.
•
I friminuttene: A inngangene og C inngangen låses av inspiserende lærer i friminuttene.
•
Utetid: 1.trinn har på seg vester med TØYEN skole på
•
På slutten av dagen: Det er ikke lenger anledning for storesøsken og foreldre og vente på elever i
skolegården. (Ledelsen sender ut brev om at venting må skje utenfor porten og at det er viktig å være
presis både før og etter skolen, da vi nå er dobbelt så mange på skolen.)
•
Skoledagens slutt: Alle de voksne følger sine elever ut og helt frem til porten når dagen er slutt. Vahl
skoles lærere følger sine elever bort Sørlie gata og ned bakken.
ELEVSTANDARD
• Jeg bidrar til et godt skolemiljø ved å vise respekt for
medelever og voksne på skolen og ved å følge skolens
regler.
• Jeg bidrar til god arbeidsro og har god
arbeidsinnsats.
• Jeg viser at jeg har en positiv innstilling til skolen min.
• Jeg kommer presis til undervisning.
• Jeg gjør lekser til avtalt tid og har med riktig utstyr.
LÆRERSTANDARD
Slik tilrettelegger vi for gode læringsprosesser ved Tøyen skole
OPPSTART
ARBEIDSØKT
AVSLUTNING
Praktisk oppstart:
Alt du trenger til undervisningen må være på plass når
timen starter(cd, kritt, svamp, kopier, bøker, teknisk
utstyr osv.)
Lærer henter elevene presis til timen (henter elevene
på anviste plasser)
Alt nødvendig utstyr tas med fra gangen
 Lærer håndhilser på alle elever ved døra.
Tydelig oppstart. Alle lærere i klassen starter timen på
samme måte.
Elevene tar av sko, yttertøy og caps
Lærer tar fravær i løpet av dagen
Aktiviteter:
•Formidling, dialog, elevaktivitet (individuelt eller
samarbeid) – VARIASJON med fokus på innhold
•Tilpasset opplæring
•Lærer veileder rundt i klassen eller fra kateter
Faglig avslutning:
•Klar avslutning av læringsøkten med oppsummering
av faglig mål og viktige begreper, samt påminnelse av
hva som skjer neste økt, hva de må ha med osv.
•Gi ros for god arbeidsro/arbeidsinnsats Knyttes til
konkrete situasjoner, hendelser
•Sjekk at viktige beskjeder er oppfattet og minn
elevene om lapper, lekser, prøver og lignende
Faglig oppstart:
Undervisningen starter først når alle elever er
kommet til ro, tatt frem bøker utstyr og er
oppmerksomme
Mål for timen står på tavlen når elevene kommer inn;
faglige mål for timen formidles elevene
Kjennetegn/kriterier utarbeidet med elevene og
tydeliggjort for alle. Hva er bra, når er målet er nådd?
Plan for timen og dagen står på tavlen når elevene
kommer inn- ”tre punkter”
Kollektiv formidling i starten av timen med tydelige
beskjeder og instruksjoner
Sjekk at elevene forstår
Aktivitetsskifte:
•Varsle at ”det nærmer seg”
•Gi de som trenger det hjelp til å avslutte eller bli
ferdig
•Sikre oppmerksomhet
•Gi tydelig beskjed
•En ting av gangen
Støynivå:
•Veksle mellom ”Helt stille” og ”faglig samarbeid” (rolig
innestemme/hviskestemme)
•Hvis det generelle støynivået i klassen blir for høyt –
sikre oppmerksomhet og minn om regler
•Når enkeltelever er urolig – gi tilbakemelding privat
(følg konsekvenstrapp)
Praktisk avslutning:
•Rydde
•Hva skjer neste time? (nytt klasserom – ta med utstyr)
•Ingen går ut før timen er over og friminuttet begynner
•Elevene står ved pulten. En og en rekke/gruppe
slippes ut når det er ryddet (lærer står i døren – skal ha
oversikt)
•Lærere er til stede i korridoren helt til alle elevene er
ute av gangen
•Elever som avslutter i spesialrom skal ikke innom sitt
eget klasserom før friminutt (hvis ikke faglærer følger)
Støynivå:
•”Helt stille”
Støynivå:
”Helt stille”
GENERELT: bruk ros og oppmuntring! (5:1 forhold) , - vær blid og hyggelig! Bygge gode relasjoner!
ikke vent på de store), - Bruk konsekvenstrapp ved forstyrring av undervisning
- Vær proaktiv (reager på de små tingene –
Konsekvenstrapp
(Ved forstyrring av undervisning)
3. Opplæring utenfor klasserommet
• Kontakt sosiallærer eller nærmeste leder. Elev jobber utenfor
klasserommet
• Lærer samtaler med eleven i etterkant av timen – finner fram til støttetiltak
• Lærer informerer foresatte og kontaktlærer
2. Privat samtale
• På gang/grupperom eller klasserom hvis mulig (evt kontakte
sosiallærer/nærmeste leder som kan komme å være i klassen)
• Tydelig beskjed om hva som er forventet oppførsel (bruk elevstandard)
• Gjør rede for konsekvenser ved gjentagelse, neste trinn
1. Mild påminnelse
Tilsnakk/tegn (helst privat), minn om aktuell elevstandard på en mild måte.
KONSEKVENSTRAPP VED GJENTATTE BRUDD PÅ
ELEVSTANDARD
3. Bekymring til administrasjonen
• Send en skriftlig bekymring til sosiallærer/inspektør
• Bekymringen må innholde en problembeskrivelse og en kort beskrivelse
av hva som er gjort i saken/tiltak som er prøvd
• Saken drøftes i elevsaksmøte (sosiallærer/ledelse)
• Mulige utfall: ressursteam, tv-møte, BV-melding, utvidet konferanse,
henvisning BUP, alternative undervisningstilbud
2. Foreldrekonferanse
• Klargjør problem
• Bli enig om tiltak
• Bli enig om evaluering (gjerne underveis også)
• Gi beskjed om konsekvenser hvis problemet forsetter; 3. trinn
1. Elevsamtalen (formell)
• Klargjør problemet for eleven slik du ser det - lytt på eleven, finn en felles forståelse
• Vær tydelig på hva du forventer fremover (bruk elevstandard)
• Veiledende samtale - tilby hjelp
• Bli enig om tiltak
• Evaluer etter en avtalt tid/underveis
• Informer foresatte
• Gi tydelig beskjed om konsekvenser ved gjentagelse; foreldrekonferanse
• Dette er en god mulig å skape gode relasjoner (bruke negative hendelser til å styrke en relasjon)
Når skal konsekvenstrappen tas i bruk
• Hvis elever blir tilsnakket i undervisningen i
klasserom gjentatte ganger, følges
konsekvenstrapp for gjentatte brudd på
elevstandard
• Denne trappen følges også hvis andre
elevstandarder brytes gjentatte ganger
• Faglærere skal også gjennomføre denne
oppfølgingen, hvis det er i deres timer den
uønskede atferden foregår