Samarbeid fastlegar og Flora kommune

download report

Transcript Samarbeid fastlegar og Flora kommune

Samarbeid fastlegar og Flora
kommune
Jan Helge Dale
Fastlege og kommuneoverlege
Sunnfjord medisinske senter i Flora –
samlokalisering av kommunale og statlege helse
og velferdstenester
Byggetrinn I
Sunnfjord medisinske senter
• Byggetrinn 2 og 3: (2011-2014)
• Utviding NAV
• Utviding Legegruppa SMS og samlokalisering
kommunepsykolog og kommunal
kreftkoordinator.
• Kommunale rus og psykiatritenester
• Helse Førde med poliklinikkar, rtg avd og
ambulansestasjon.
Legegruppa SMS AS
• Etablert 2001 ved samanslåing av 2 legekontor med 5
og 3 legar.
• 13 fastlegar no og ein spes i fys medisin. Turnuslege.
• AS for «styring av usemje», arbeidsgivarfunksjon og
kostnadsfordeling.
• Dagleg leiar (lege) med arbeidsgivaransvar.
• Kvalitetsbok med forpliktingar i høve administrativ og
fagleg praksis.
• Faste møtestrukturar og løpande
kvalitetsutvikling/internkontroll.
«Samhandlingsreforma»
• Kommunane skal behandle sjukare pasientar med
mange diagnosar.
• Tverrfagleg samarbeid vert avgjerande viktig.
Starte med områder med gjensidig nytte!
• Alle faggrupper og avdelingar i kommunen er
avhengig av hjelp/samarbeid med andre.
• Ny organisering løyser nokre utfordringar , men
skaper nye ! Treng kommunen
«spesialavdelingar» ???
• Kommunen har berre ein legespesialist«fastlegen»
Samarbeid fastlegar heimesjukepleien
• Kvalitetsutviklingsprosjekt/forbetringsprosjekt
frå Legegruppa SMS 2004-2005.
• Medisinbestilling der heimesjukepleien adm
medikament for pasienten. Delegasjonsvedtak
og samstemming av fastmedisinlister.
• Rutinegjennomgang på legekontoret og i dei
tre heimesjukepleieavdelingane.
• Semje om nye og forbetra rutinar.
• Måling av effekt.
H o v ed p ro sess fo r å k v a litetssik re m ed isinu tlev erin g i sam a rb eid m ed h eim esju k ep leie
M ålg rup p e: P ersoner som tre ng hje lp a v he im es ju kep le ie til m ed ika m e ntha nd te ring
O p p gave : T a im ot m ed is inbestilling frå P L O , sje kke at d e n sam s varar m ed fastleg e n s i lis te.
R eturnere rp til P L O
M ålsetting : P as ie nt, P L O og fastlege op ererer m ed sam e m ed is inliste. S pare d obb e ltarb e id.
A u ke s ikkerhe it. U nngå u nød ve nd ig e e ige na nde lar for p as ie nte n.
P asie nt s om tre ng hje lp frå P L O til
m ed ika m e ntha nd tering
P asie nte n,pårøra nde e ller fastlege te k konta kt
m ed P L O for å få hje lp m ed m ed ika m e ntha nd tering.
P asie nt og P L O fyller u t de leg as jonsskjem a
og se nd er de t til fastlege n
F astleg e s ig nerer skje m e t og re turnerer de t til P L O .
F astleg e lagar nota t og O B S m e ld ing i journa l
P L O skriv m ed is inb estilling
L eg e n e ndrar
fastm ed is in ved
konsu ltas jon, tlf.
e l. ep ikris e
M edhje lpar
sje kker om bestilling
sam svarar m ed liste over
faste m ed is inar
N ei
N EI
Ja
M edhje lpar s kriv u t resep t og
liste over fast m ed is in til
PLO
F astleg e s ig nerar resep t og lis te over
fast m ed is in til P L O
L eg e n se nder resept til
ap ote k/b a ndag is t
M edhje lpar s je kker
om lis te sa m svarer m ed
ep ikris e/journa l
JA
P L O sender
doku m e ntasjon – e vt.
a vklarer fe il
M edhje lpar b er P L O om
doku m e ntas jon til fastleg e n (tlf)
M edhje lpar se nd er m e ld ing
til fastleg e i W inM ed om a vta le, e vt. m e ld ing om fe il hos
PLO
F astleg e skriv ut resept; e vt.
ka lle inn pas ie nte n
P asie nt har få tt resept p å
rett m ed is in m ed rett
e ig e na nd e l
L eg e n oppda terer faste
m ed is iner og se nd er
m e ld ing til P L O
V ersjon nr: 4
D ato:14.03.05
Samarbeid fastlegar- heimesjukepleien
• Sjå på konkret praksis – ofte for generelle og
overordna problem som vert fokusert.
• Finne områder for forbetring – starte med dei
områder der raskt gjensidig nytte.
• Praktikarane og ikkje berre leiarane må møtast.
Leiaransvar å legge til rette for det !
• «Bygge stein på stein»
• Endringar må vere konkrete, dei tek tid og dei må
minnast på !
• Demmings sirkel – «kvalitetsforbetringshjulet».
Organisatorisk tilrettelegging
• Døgntenester – mange tilsette i kontakt med
ein pasient.
• Primærpleieprinsippet(meiransvar)
• Tildeling av primærkontakt etter kven du har
som fastlege
• Primærkontakt- «primærgruppe» –
spl./omsorgsarb-hj.pl.
• Definere oppgåver for primærkontakt.
PRIMÆRKONTAKTAR
Kva ansvar har du som primærkontakt?
2 spl og 1-2 hjpl i kvar guppe delt opp mot eit antal legar. Sjå eiga
liste.
ANSVARSOMRÅDER:
Dosering av vekedosett til dine primærbrukarar.
Bestilling av medisinar og reseptar for dine primærbrukarar.
Kontakt med lege
Gjennomføring av møte med primærlegar, minst 2 møter per år
Pleieplan skal være oppdatert til ein kvar tid.
Rett adresse
Legg deg inn som primærkontakt i nettverket
til brukar slik at andre kan sjå kven som er
kontakt. Fjern dei som ikkje er primærkontakt.
Legg inn fastlege og apotek i nettverket.
Iplos oppdatert til ein kvar tid ved endring i
brukar sitt funksjonsnivå.
Dialog med pårørande.
Kan problemstillingar vente til neste dag eller
til primærkontaktane er på jobb skal det
sendast mail til vedkommande om
problemstillinga. Primærkontakten skal ordne
opp i problemet.
Sørg for at det til ein kvar tid er medikament 1 mnd
framover.
Ha oversikt over kva du bestiller til ein kvar tid, ha
kontroll.
Innhente og oppdatere Iplos Diagnosar fortløpande.
Samarbeid med saksbehandlar.
Formidling av vedtak.
Oppdatere medisinlister etter utskriving frå sjukehus.
Kopi av epikrise SKAL sendast fastlege + send ny
oppdatert medisinliste for godkjenning.
Ved endring av primærkontakt eller fastlege er du
pliktig til å ta kontakt med legen og avtale eit møte der
dykk gjennomgår brukarane på lista og avklarar
samarbeidet vidare.
Å være primærkontakt i heimetenesta i FK vil sei at du
må følje opp dei punkta som blir lista opp over.
Sjå til at du har kontakt med dei brukarane du har
ansvar for innimellom
Alle oppgåver som ikkje vert utført vil bli rekna som
avvik.
Du har sjølv ansvar for å sjå til at du får tid til å utføre
desse oppgåvene i arbeidstida. Meld frå til
avdelingsleiar
Tilrettelegging hjå fastlegen
• Elektronisk kommunikasjon med forventa svarfrist.
• Tilrettelegging av timebok også med øhj timar som hjspl
kan nytte saman med pas eller på vegne av pas.
• Merking av journal for påminning om melding til hjspl.
• Oppdatering av medikamentlister og oversending av
relevante notat. «Fastlegen si medikamentliste er einaste
rette»
• Gjensidig utveksling av mobilnummer.
• Sjukebesøk, deltaking i terminalomsorg og tilsyn med
pasientar i kommunale akuttsenger/på korttidsplass etter
utskriving frå sjukehus.
• «Fastlegen er kommunen sin spesialist på sine
listepasientar».
Tilrettelegging hjå «kommunen»
• «Møteinnkallingar» om trong for møter på kort
sikt.
• Kjennskap til «Normaltariffen»
• Avtaleformular og honorering ved frikjøp for
planarbeid/ad hoc oppgåver.
• Fordeling av oppgåver mellom fastlegane.
• Bruk av 7,5 timar avtalefesta arbeid.
• Møter med sakshandsamar/tildelingskontor
under sakshandsaming, på legen sitt kontor.
«Leiing»
• «Man samordner ikke uvitenhet»- Fredrik Melbye
• Mi erfaring er at alle ynskjer gjere best
mogeleg jobb for pasienten og det bør vere
utgangspunktet for samarbeid.
• Felles forståing.
• Starte der størst gjensidig nytte-motiverande
• Kontakt jamnleg mellom dei som skal
samarbeide – personlege relasjonar/ansvar.
Organisasjonskultur
«Helse og velferdssenter»
• Fysisk nærleik mellom samhandlande avdelingar gjer
systematisk samhandling lettare.
• Fastlegekontor må få plass i slike senter.
• Fastlegekontora bør verte noko større(fleire legar) for
nødvendig systematisk forbetringsarbeid og tverrfagleg
deltaking.
• Korleis få til praktisk dag til dag leiing mellom avdelingar til
beste for pasienten? Gjensidige avtalar.
• Horisontal samhandling mellom faggrupper/avdelingar i
kommunen like viktig som vertikal samhandling mot
helseforetak.
• Store kommunale utfordringar og med samhandling andre
kommunale profesjonar (NAV, rehab. ,rus-psykiatri mm)