Finan*ný mana*ment

download report

Transcript Finan*ný mana*ment

Štátny rozpočet
Organizácia a legislatíva verejnej správy
Ing. Ján Koščo, PhD.
TU v Košiciach, F BERG, ÚPaM
Štátny rozpočet
bilancia príjmov a výdavkov štátu
vyjadrujúca peňažne vzťahy spojené s
plnením funkcií štátu; plán príjmov a
výdavkov štátu
Je to najdôležitejší finančný nástroj
presadzovania štátnej hospodárskej
politiky
Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom
Štátny rozpočet
Môže byť:
schodkový
prebytkový
vyrovnaný
Rozpočtový proces
Riadi sa zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov
vymedzuje subjekty verejnej správy,
príjmy a výdavky rozpočtu, rozpočtový
proces, rozpočtové a príspevkové
organizácie, pravidlá hospodárenia
s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Subjekty verejnej správy
právnické osoby zapísané v registri
organizácií vedenom Štatistickým úradom
Slovenskej republiky a zaradené vo verejnej
správe v súlade s jednotnou metodikou
platnou pre Európsku úniu:



a) v ústrednej správe (ministerstvá, štátne
rozpočtové a príspevkové organizácie),
b) v územnej samospráve (vyššie územné celky
a obce a ich rozpočtové a príspevkové
organizácie),
c) vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch
zdravotného poistenia.
Rozpočet verejnej správy
štátny rozpočet na príslušný rozpočtový
rok a súhrn rozpočtov ostatných
subjektov verejnej správy na príslušný
rozpočtový rok,
štátny rozpočet na rok nasledujúce dva
roky po príslušnom rozpočtovom roku a
súhrn rozpočtov ostatných subjektov
verejnej správy na nasledujúce dva roky
po príslušnom rozpočtovom roku,
Štátny rozpočet
je základnou súčasťou rozpočtu verejnej
správy
zabezpečuje sa ním financovanie hlavných
funkcií štátu
Obsahuje:



rozpočtované príjmy,
rozpočtované výdavky
finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami
a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych
finančných aktív alebo štátnych finančných pasív
Aktíva
Štátne finančné aktíva sú prostriedky
štátu vytvorené
z výsledkov rozpočtového hospodárenia
minulých rokov a z ďalších
finančných operácií štátu.
Pasíva
Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu
z minulých rokov
Ročnú bilanciu štátnych aktív a štátnych
pasív vypracúva
ministerstvo a predkladá ju vláde a
národnej rade ako prílohu
návrhu štátneho záverečného účtu
Príjmy štátneho rozpočtu
dane, pokuty a iné sankcie spojené s daňou
od právnických osôb a fyzických osôb
poplatky, pokuty a iné sankcie
úroky z prostriedkov získaných z úverov
prijatých vládou získané za obdobie od ich
prijatia do ich použitia
príjmy kapitol
vratky príspevkov, dotácií a odvody
vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov
so štátnym rozpočtom
Príjmy štátneho rozpočtu
výnosy z majetkových účastí štátu a výnosy z
prevodu správy majetku
odvod za porušenie finančnej disciplíny
penále a pokuty
vratky za prostriedky štátneho rozpočtu
vrátené Európskej únii v predchádzajúcich
rokoch
podiel na vybratých finančných prostriedkoch
odvádzaných do rozpočtu Európskej únie ako
kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich
výberom
Príjmy štátneho rozpočtu
úroky z kreditných zostatkov peňažných
prostriedkov vedených na účtoch Štátnej
pokladnice v Národnej banke Slovenska
výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak
osobitný predpis neustanovuje inak
ďalšie príjmy ustanovené osobitným zákonom
Výdavky štátneho rozpočtu
výdavky štátnych rozpočtových organizácií a
príspevky štátnym príspevkovým
organizáciám
výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv
výdavky súvisiace s poskytovaním
medzinárodnej pomoci rozvojovým krajinám
odvody Európskej únii okrem cla a odvodov z
produkcie cukru
výdavky na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy obciam a vyšším
územným celkom
Výdavky štátneho rozpočtu
záväzky štátu vyplývajúce z plnenia
povinností ustanovených osobitnými
predpismi
úroky a poplatky spojené so správou schodku
štátneho rozpočtu a správou štátneho dlhu
úroky spojené s realizáciou záruky
poskytnutej štátom, ak nie sú poskytnuté
formou návratnej finančnej výpomoci
ďalšie výdavky ustanovené zákonom o
štátnom rozpočte
Výdavky štátneho rozpočtu
Z výdavkov štátneho rozpočtu možno v
súlade so zákonom o štátnom rozpočte
poskytovať dotácie právnickým osobám
a fyzickým osobám (zvyčajne na
základe žiadosti)
Výdavky štátneho rozpočtu sa
rozpočtujú a poskytujú formou bežných
výdavkov a kapitálových výdavkov.
Rozpočtový proces
Garantom tvorby štátneho rozpočtu je
Ministerstvo financií SR
východiská rozpočtu verejnej správy
schválených vládou spravidla do konca apríla
- na základe dosiahnutých
makroekonomických ukazovateľov
prezentovaných štatistickým úradom
a odhadu vývoja základných
makroekonomických ukazovateľov na
nasledujúci rok
Rozpočtový proces
MF SR zostavuje smerné čísla rozpočtu –
celkové príjmy, celkové výdavky
a predpokladaný rozpočtový deficit prípadne
prebytok
berú do úvahy všetky zmeny v hospodárstve
a legislatíve, ktoré môžu ovplyvniť príjmy
a úlohy, ktoré je potrebné financovať
v nasledujúcom roku, ktoré ovplyvňujú
výdavky.(Napr. zmena DPH a odvodov)
Rozpočtový proces
Ministerstvo financií rozpošle návrh rozpočtu
jednotlivým ministerstvám (rezortom)
Návrh rozpočtu obsahuje návrh celkových
príjmov a výdavkov kapitoly a rozpis
záväzných ukazovateľov:




limit výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu
programu vlády SR
zámery a vybrané ciele programu vlády
príjem kapitoly štátneho rozpočtu
limit výdavkov štátneho rozpočtu
Rozpočtový proces
Rezort rozpíše návrh rozpočtu
v Rozpočtovom informačnom systéme
podľa položiek rozpočtovej klasifikácie
na podriadené organizácie
Podriadené organizácie konkretizujú
rozpočet
Rozpočtová klasifikácia
Tvorí ju druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia, ekonomická
klasifikácia a funkčná klasifikácia
Povinnosť uplatňovať rozpočtovú
klasifikáciu sa vzťahuje na všetky
subjekty verejnej správy.
Druhová klasifikácia
označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou
rozpočtu sektora verejnej správy
2 štátny rozpočet
21 príjmy a výdavky rozpočtových
organizácií – vrátane príjmov a
výdavkov rozpočtu ústredného
orgánu
štátnej
správy
ako
rozpočtovej organizácie
22 príspevkové organizácie rozpočet príspevkovej organizácie
23 štátne finančné aktíva vrátane
mimorozpočtových účtov
3 rozpočet Sociálnej poisťovne
4 rozpočet zdravotnej poisťovne
6
rozpočet
Fondu
národného
majetku Slovenskej republiky
7 rozpočet štátneho účelového
fondu
8 rozpočet obce
9
rozpočet
Slovenského
pozemkového fondu
10 rozpočet vyššieho územného
celku
Organizačná klasifikácia
umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa
kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej
správy
Kapitoly sú ministertsvá a ostatné ústredné orgány
verejnej správy napr. Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad
pre verejné obstarávanie, Úrad jadrového dozoru Slovenskej
republiky, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky, Protimonopolný úrad, Národný bezpečnostný úrad,
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
Všeobecná pokladničná správa, Slovenská akadémia vied
Organizačná klasifikácia
Kapitola ministerstva zdravotníctva má číslo
21
Zdravotné poisťovne sú považované za
samostatné kapitoly, čísla ich kapitol sú
v klasifikácii označené v skupine 400
Ekonomická klasifikácia
vymedzuje členenie príjmov výdavkov
podľa ekonomických druhov
Príjmy sú čelené na:



100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
Daňové príjmy
1. Daň z príjmu fyzických osôb
2. Daň z príjmu právnických osôb
3. Daň z príjmu vyberaná zrážkou - táto
daň je vyberaná ako redukcia príjmu,
na ktorý sa aplikuje špeciálna daňová
sadzba (pozostáva z dane z úrokov z
depozít, nájomného apod.). Zákon o
dani z príjmu uvádza pravidlá
zdaňovania
Daňové príjmy
4. Daň z pridanej hodnoty
5. Spotrebné dane
6. Daň s používania tovarov a povolenia
na výkon činností. Táto "daň" je
uvalená na používanie vládneho
majetku. Národná klasifikácia tejto
položky ako "daňového" príjmu je v
súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
Daňové príjmy
7. Dane z medzinárodného obchodu a
transakcií.
8. Sankcie
9. Iné dane a daňové príjmy z minulej
daňovej sústavy.
Nedaňové príjmy
1. Príjmy z podnikania a vlastníctva
majetku. Tie môžu mať podobu
dividend, odvodov voľného zostatku
zisku, úhrad za vyťažené nerasty,
nájomného z prenajatých pozemkov.
2. Administratívne a iné poplatky a
platby
3. Kapitálové príjmy
Nedaňové príjmy
4. Úroky z domácich a zahraničných
úverov
5. Iné nedaňové príjmy (Vrátené
neoprávnene použité alebo zadržané
prostriedky štátneho rozpočtu, príjmy z
prenajatých budov, odvody z
príspevkových organizácií, náhrady
poistného plnenia, atď.). Všetky tieto
príjmy sú cash.
Granty a transfery
zahŕňajú prijaté transfery od organizácií
patriacich do verejnej správy a od
ostatných domácich organizácií, od
nadnárodných organizácií (zdroje z EÚ),
príp. medzinárodných organizácií.
Prechodné položky (refundácie,
mylné platby,...)
Výdavky
Výdavky sa členia na:









600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s
úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
700 Kapitálové výdavky
710 Obstarávanie kapitálových aktív
720 Kapitálové transfery
Príjmové a výdavkové finančné operácie sú finančné
operácie, ktoré neovplyvňujú hospodárenie
v rozpočtovom roku, ale sú príjmom a výdavkom :






400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných
finančných výpomocí (len istín)
420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných
finančných výpomocí(len istín)
430 Z predaja majetkových účastí
440 Z predaja privatizovaného majetku Fondu národného
majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového
fondu
450 Z ostatných finančných operácií






500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na
majetku a ostatné výdavkové operácie
820 Splácanie istín
Funkčná klasifikácia
bola vydaná štatistickým úradom ako
klasifikácia výdavkov verejnej správy
podľa funkcií, ktoré verejné správa
vykonáva podla medzinárodnej
klasifikácie COFOG
Zdravotníctvo je začlenené v triede 07 Zdravotníctvo
Ďalšie údaje
kód programu podľa programového
rozpočtovania
kód zdroja, ktorý identifikuje, z akého
zdroja je výdavok platený
Rozpočet zdravotných poisťovní
Základom pre zostavenie rozpočtu
poisťovne je odhad vývoja poistencov

počet ekonomicky aktívnych
poistencov
 zamestnanci
 SZČO
 samoplatitelia


počet poistencov, za ktorých hradí
poistné štát
priemerný počet poistencov celkom
Štruktúra príjmov ZP
154 001 Zamestnanci
154 002 Samostatne zárobkovo činné osoby
154 004 Zamestnávatelia
154 005 Štát
212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov
a objektov
229 200 Ostatné poplatky a platby
231 000 Príjem z predaja kapitálových aktív
242 000 Úroky z vkladov
292 006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia
292 022 Príjmy z výnosov z regresných náhrad
292 200 Ostatné nedaňové príjmy
453
Zostatok finančných prostriedkov
z predchádzajúceho roka
Výdavky zdravotných poisťovní
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do
poisťovní
630 Tovary a služby

Výdavky na zdravotnú starostlivosť sú
rozpočtované podľa ekonomickej klasifikácie na
podpoložke 637 034 Služby zdravotníckym
zariadeniam, ale sú ďalej špecifikované podľa
funkčnej klasifikácie
U k a z o v a te ľ fu n k č n e j / e k o n o m ic k e j
k la s ifik á c ie 6 3 7 0 3 4
07
Z D R A V O T N ÍC T V O
0 7 .1
Z d ra v o tn íc k e v ýro b k y, p rís tro je a z a ria d e n ia
0 7 .1 .1
F a rm a c e u tic k é výro b k y
0 7 .1 .3
T e ra p e u tic k é p o m ô c k y a vyb a ve n ie
0 7 .2
A m b u la n tn á z d ra v o tn á s ta ro s tliv o s ť
0 7 .2 .1
V š e o b e c n á le k á rs k a z d ra v o tn á s ta ro s tliv o s ť
0 7 .2 .1 .1
P rim á rn a zd ra vo tn á s ta ro s tlivo s ť -p ra k tic k ý le k á r p re d o s p e lýc h
0 7 .2 .1 .2
P rim á rn a zd ra vo tn á s ta ro s tlivo s ť -p ra k tic k ý le k á r p re d e ti a d o ra s t
0 7 .2 .1 .3
P rim á rn a zd ra vo tn á s ta ro s tlivo s ť -g yn e k o ló g
0 7 .2 .1 .4
L e k á rs k a s lu žb a p rve j p o m o c i
0 7 .2 .1 .5
Z á c h ra n n á zd ra vo tn á s lu žb a vrá ta n e le te c k e j zá c h ra n n e j s lu žb y
0 7 .2 .2
Š p e c ia liz o v a n á z d ra v o tn á s ta ro s tliv o s ť
0 7 .2 .2 .1
D ia lyza č n é s tre d is k á
0 7 .2 .2 .2
Š p e c ia lizo va n é za ria d e n ia a m b u la n tn e j s ta ro s tlivo s ti, v k to rýc h s a p o s k ytu je zd ra vo tn á le k á rs k a s ta ro s tlivo s ť
0 7 .2 .3
S to m a to lo g ic k é s lu ž b y
0 7 .2 .4
In é z d ra v o tn íc k e s lu ž b y
0 7 .2 .4 .1
A g e n tú ra d o m á c e j o š e tro va te ľs k e j s ta ro s tlivo s ti
0 7 .2 .4 .2
D o p ra vn á zd ra vo tn á s lu žb a
0 7 .2 .4 .3
Š p e c ia lizo va n é za ria d e n ia a m b u la n tn e j s ta ro s tlivo s ti, v k to rýc h s a n e p o s k ytu je zd ra vo tn á le k á rs k a s ta ro s tlivo s ť
0 7 .3
Ú s ta v n á z d ra v o tn á s ta ro s tliv o s ť
0 7 .3 .1
V š e o b e c n á n e m o c n ič n á s ta ro s tlivo s ť
0 7 .3 .2
Š p e c ia lizo va n á n e m o c n ič n á s ta ro s tlivo s ť
0 7 .3 .4
S lu žb y o p a tro va te ľs k ýc h d o m o v a zo ta vo vn í
0 7 .6
Z d ra v o tn íc tv o in d e n e k la s ifik o v a n é
0 7 .6 .0
P e n á le
0 7 .6 .0
L ie č e n ie v c u d zin e
0 7 .6 .0 .6
S p rá va a p re vá d zk y Z P (d e ts k é k lim a tic k é p o b yty)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky je povinné vypracovať návrh
súhrnného rozpočtu za zdravotné
poisťovne a prerokovať ho s MF SR
Návrh rozpočtu verejnej správy
predkladá ministerstvo financií vláde do
15. augusta bežného roka, ak vláda
neurčí neskorší termín. O návrhu
rozpočtu verejnej správy rozhoduje
vláda spravidla do 30. septembra
bežného roka.
Vláda predkladá národnej rade návrh
rozpočtu verejnej správy do 15. októbra
bežného roka
Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový
rok schvaľuje národná rada zákonom o
štátnom rozpočte
Zákon o štátnom rozpočte
schvaľuje limit výdavkov štátneho
rozpočtu, maximálnu výšku
rozpočtovaného schodku alebo
minimálnu výšku rozpočtovaného
prebytku štátneho rozpočtu, ak nie sú
príjmy štátneho rozpočtu a výdavky
štátneho rozpočtu vyrovnané
rozpočtuje výšku príjmov štátneho
rozpočtu
Záväzné ukazovatele schválené zákonom o
štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
rozpisuje ministerstvo financií všetkým
správcom kapitol (ministerstvám), pričom
tieto ukazovatele môže určiť podrobnejšie.
Ministerstvá rozpisuju záväzné ukazovatele na
podriadené organizácie, ktoré ich rozpisujú
podľa podpoložiek rozpočtovej klasifikácie
Plnenie rozpočtu v priebehu roka
Údaje o plnení rozpočtu sa predkladajú
MF SR za každý kalendárny štvrťrok
v štruktúre, v akej sa rozpočet
predkladal na schválenie
Rozpočtové prostriedky je možné
čerpať len do výšky, v akej boli
schválené a len na účel, na ktorý boli
schválené
Rozpočet v priebehu roka možno
zmeniť rozpočtovými opatreniami
Rozpočtové opatrenia sú



presuny rozpočtových prostriedkov
povolené prekročenie limitu výdavkov
viazanie rozpočtových prostriedkov
O plnení rozpočtu vypracuje správca kapitoly
návrh záverečného účtu kapitoly a zúčtovanie
príspevkov a dotácií, ktorý sa predkladá MF
SR
MF SR sumarizuje údaje z rezortov
a predkladá návrh záverečného účtu štátu
vláde
Vláda predkladá národnej rade návrh
štátneho záverečného účtu za predchádzajúci
rozpočtový rok najneskôr do šiestich
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka