Štátny rozpočet

Download Report

Transcript Štátny rozpočet

Štátny rozpočet
Definícia.
Centralizovaný peňažný fond štátu
 Pokladnica štátu
 Finančný plán štátu na jeden rok, ktorý
schvaľuje parlament
 Je to bilancia príjmov a výdavkov štátu
 Za jeho zostavenie a kontrolu je
zodpovedné Ministerstvo financií SR

Príjmy štátneho rozpočtu.
Daňové príjmy(z jednotlivých druhov daní)
 Nedaňové príjmy(príjmy z vlastníctva
majetku, poplatky, dary clo...)
 Príjmy zo splácania úverov, pôžičok, z
predaja akcií...

Daň.
Dane tvoria hlavný zdroj
príjmov do štátneho
rozpočtu!
 Dane tvoria viac ako 80%
príjmu štátneho rozpočtu
 Je to povinná platba,
ktorú jednotlivé subjekty
odvádzajú do štátneho
rozpočtu v stanovenej
výške a lehote
 Delíme ich: na priame a
nepriame

Priame dane.

Platia sa v závislosti od výšky príjmu alebo
majetku daňového poplatníka
Nepriame dane.
Sú zahrnuté: v cene tovarov
 Do štátného rozpočtu ich odvádza
predajca tovaru alebo služby
 Patrí sem daň z pridanej hodnoty(skrátene
DPH, je v súčasnosti vo svete základný
typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z
hlavných príjmov štátneho rozpočtu) a
spotrebné dane ako z vína, piva, liehovín,
z tabaku...

DPH.

Ak napríklad koncový spotrebiteľ kúpi (je
oprávnený nakladať s tovarom ako
vlastník) v maloobchode predmet za 1000
SKK (vrátane DPH 19 %, teda 1190 SKK),
tak uvedených 190 SKK fyzicky zaplatí
koncový spotrebiteľ obchodníkovi, ale do
štátneho rozpočtu túto sumu (190) fyzicky
v čiastkach odvedú platitelia dane
napríklad výrobca + veľkoobchodník +
maloobchodník).
Výdavky štátneho rozpočtu.
Verejná spotreba obyvateľstva(školstvo,
zdravotníctvo...)
 Verejná spotreba štátu(obrana, súdy...)
 Transferové platby domácnostiam(podpora
v nezamestnanosti, dávky sociálnej
starostlivosti)
 Transfery obciam
 Investičná činnosť štátu

Doplnenie.

Na základe pomeru príjmov a výdavkov
štátneho rozpočtu vzniká:
– rozpočtový prebytok
– rozpočtový deficit – schodok
– vyrovnaný rozpočet
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010
( v eurách )



























Príjmy spolu 12 530 698 951
A. Danové príjmy 8 619 969 000
A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 065 145 000
v tom: dan z príjmov fyzickej osoby 138 417 000
v tom: zo závislej cinnosti 124 378 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej cinnosti a z prenájmu 14
039 000
dan z príjmov právnickej osoby 1 779 888 000
dan z príjmov vyberaná zrážkou 146 840 000
A.2 Dane za tovary a služby 6 497 161 000
v tom: dan z pridanej hodnoty 4 504 367 000
spotrebné dane 1 992 688 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon cinnosti 106 000
A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 28 918 000
v tom: podiel na vybratých financných prostriedkoch 28 918 000
A.4
Sankcie uložené v danovom konaní a sankcie súvisiace s
úhradami za služby
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom
28 745 000
B. Nedanové príjmy 626 414 487
B.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 62 562 723
B.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 296 888
285
B.3 Kapitálové príjmy 41 520 173
B.4 Úroky z tuzemských a zahranicných úverov, pôžiciek a
vkladov 72 625 541
B.5 Iné nedanové príjmy 152 817 765
C. Granty a transfery 3 284 315 464
Tuzemské granty a transfery 386 814 850
Zahranicné transfery (EÚ) 2 897 500 614















Výdavky spolu 16 276 746 951
A. Bežné výdavky 13 851 355 430
A.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 555
176 258
A.2 Poistné a príspevok do poistovní 512 975 173
A.3 Tovary a služby 1 745 528 601
A.4 Bežné transfery 8 893 425 491
A.4.1 z toho: na platené poistné za skupiny osôb ustanovené
zákonom 1 528 062 431
A.4.2 sociálne dávky 993 525 517
A.4.3 transfery nefinancným subjektom 911 001 448
A.4.4 transfery obciam a VÚC 1 460 217 251
A.4.5 odvody do rozpoctu Európskej únie 813 953 876
A.5 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 144 249
907
B. Kapitálové výdavky 2 425 391 521
z toho: transfery obciam a VÚC 139 972 222
Prebytok / Schodok ( +/- ) -3 746 048 000
Otázka.

Aký bude štátny rozpočet na rok 2010 na
základe príjmov a výdavkov?
Odpoveď.
Prebytok / Schodok ( +/- )
-3 746 048 000
=Rozpočtový deficit
Otázka na zamyslenie.

Prečo štátny rozpočet vykazuje schodok?
Čím je to asi zapríčinené?
Domáca úloha.

Vyhľadajte na internete štátny rozpočet z
rokov 2007-2009 a porovnajte ho zo
štátnym rozpočtom roku 2010.
Ďakujem za pozornosť