Transcript soli

*
*ДЕФИНИЦИЈА СОЛИ:
* Соли су неорганска једињења састављена од
јона метала и киселинског остатка
* То су јонска једињења кристалне структуре
*
* Већина минерала у природи се налази у
облику соли: карбонати,сулфати, хлориди,
силикати...
*
*
*Врсте соли:
*Неутралне Na3PO4
*Киселе
NaH2PO4
*Базне
MgOHCl
*
*Неутрализација је реакција
између киселина и база при чему
настају соли и вода.
*H+ + OHH 2O
киселина + база
*HCl
+ NaOH
NaCl + H2O
*
Кисело
+
базно
неутрално
Назив киселине
Јон киселинског остатка
Хлоридна киселина
Cl–
Сулфитна киселина
SO32Сулфатна киселина
SO42Нитритна киселина
NO2–
Нитратна киселина
NO3–
Карбонатна киселина
CO32Фосфатна киселина
PO43-
*
Назив соли
ХЛОРИД
СУЛФИТ
СУЛФАТ
НИТРИТ
НИТРАТ
КАРБОНAТ
ФОСФАТ
I I I II
I III
HCl H2SO4 H3PO4
3
I III
-Na PO4 и добија се формула Na3PO4
6
II III
– Ca PO4 и добија се формула Ca3(PO4)2
*
* Базе
киселине
соли
NaOH
H2SO4
Na2SO4
KOH
H2CO3
K2CO3
Mg(OH)2
HNO3
Mg(NO3)2
Fe(OH)3
HCl
FeCl3
Zn(OH)2
H2SO4
ZnSO4
NaOH
H3PO4
Na3PO4
*
* Na3PO4 natrijum fosfat
* Na2HPO4 dinatrijum hidrogenfosfat
* NaH2PO4 natrijum dihidrogenfosfat
* MgOHCl magnezijumhidroksi hlorid
* FeCl2 gvožđe (II) hlorid
* FeCl3 gvožđe (III) hlorid
*
* Хидратисане соли су соли које уз сваку
формулску јединицу садрже и одређен број
молекула воде у кристалној решетки.
* CuSO4 · 5H2O плави камен
* ZnSO4 · 7H2O – бели камен
* FeSO4 · 7H2O – зелени камен
* MgSO4 · 7H2O – горка со
*
Реакције за добијање соли:
1. Неутрализација
2. Реакција метала са киселинама
3. Реакција оксида метала са киселинама
4. Реакција база са оксидима неметала
5. Директна синтеза из елемената
6. Реакција двоструке измене
*
Реакција метала са киселинама
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
цинк сулфат
*
Реакција оксида метала са киселинама
CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
бакар(II) сулфат
*
Реакција база са оксидима неметала
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
калцијум карбонат
*
Директна синтеза из елемената
Pb + I2 → PbI2
олово(II) јодид
Реакција натријума и хлора
http://youtu.be/t62g3CfASKo
*
Реакција двоструке измене
Pb(NO3)2 + 2NaI → PbI2 + 2NaNO3
олово(II) јодид
*