Transcript Slide 1

Tema 3
Finansinių ataskaitų nagrinėjimas
Temos struktūra
• 3.1 Detalesnis finansinių ataskaitų ir pinigų
srautų nagrinėjimas
• 3.2 Standartizuotos finansinės ataskaitos
• 3.3 Koeficientinė analizė
• 3.4 Du Pont lygybė
• 3.5 Finansinės informacijos naudojimas
1
3.1
Detalesnis finansinių ataskaitų ir pinigų srautų nagrinėjimas
Balansas
Assets (Turtas)
2003
2004
Change
Pokytis
Current assets (Trumpalaikis turtas)
Cash (pinigai)
84
98
+14
Accounts receivable (gautinos sumos)
165
188
+23
Inventory (atsargos)
393
422
+29
642
708
+66
Net plant and equipment (Pastatai ir
įrengimai)
2.731
2.880
+149
Total assets (Turtas iš viso)
3.373
3.588
+215
Total current assets (Trumpalaikis turtas
iš viso)
Net fixed assets (Ilgalaikis turtas)
2
3.1
Detalesnis finansinių ataskaitų ir pinigų srautų nagrinėjimas
Liabilities and Shareholders' Equity
(Įsipareigojimai ir nuosavybė)
2003
2004
Change
Pokytis
Current liabilities (Trumpalaikiai įsipareigojimai)
Accounts payable (Mokėtinos sumos)
312
344
+32
Notes payable (Mokėtini vekseliai)
231
196
-35
Total current liabilities (Trump. Įsipareigojimai
iš viso)
543
540
-3
Long-term debt (Ilgalaikės skolos)
531
457
-74
500
550
+50
Retained earnings (Nepaskirstytasis pelnas)
1.799
2.041
+242
Total shareholders’ equity ( Nuosavybė iš viso)
2.299
2.591
-292
Total liabilities and shareholders' equity
(Įsipareigojimai ir nuosavybė iš viso)
3.373
3.588
+215
Shareholders' equity (Akcininkų nuosavybė)
Common stock and paid-in surplus
(Paprastosios akcijos ir akcijų priedai)
3
3.1
Detalesnis finansinių ataskaitų ir pinigų srautų nagrinėjimas
Sources of cash: (Pinigų šaltiniai)
Increase in accounts payable (Mokėtinų sumų padidėjimas)
32
Increase in common stock (Paprastųjų akcijų padidėjimas)
50
Increase in retained earnings (Nepaskirstytojo pelno
padidėjimas)
Total sources (Pinigų šaltiniai iš viso)
242
324
Uses of cash (Pinigų panaudojimas)
Increase in accounts receivable
(Gautinų sumų padidėjimas)
23
Increase in inventory (Atsargų padidėjimas)
29
Decrease in notes payable (Mokėtinų vekselių
sumažėjimas)
35
Decrease in long-term debt (Ilgalaikių skolų sumažėjimas)
Net fixed assets acquisitions (Ilgalaikio turto įsigijimai)
Total uses (Pinigų panaudojimasiš viso)
Net addition to cash (Grynųjų pinigų pasikeitimas)
74
149
310
14
4
3.1
Detalesnis finansinių ataskaitų ir pinigų srautų nagrinėjimas
2004 m. Pelno nuostolių ataskaita
Sales (Pardavimai)
Costs of goods sold (Sąnaudos)
2.311
1.344
Depreciation (Nusidėvėjimas)
Earnings before interest and taxes
(EBIT) Pelnas prieš apmokestinimą
276
691
Interest paid (Sumokėtos palūkanos)
Taxable Income (Apmok. Pajamos)
Taxes (Mokesčiai)
Net Income (Grynasis pelnas)
141
550
187
363
Dividends (Dividendai)
Addition to retained earnings
(Nepaskirst. Pelnas)
121
242
5
3.1
Detalesnis finansinių ataskaitų ir pinigų srautų nagrinėjimas
2004 m. Pinigų srautų ataskaita
Cash, beginning of year
Operating activity
84
Net income
+ 363
Depreciation
+ 276
Increase in accounts payable
+ 32
Increase in accounts receivable
-23
Increase in inventory
-29
Net cash from operating activity
+ 619
Investment activity
Fixed asset acquisitions
Net cash from investment activity
- 425
- 425
6
3.1
Detalesnis finansinių ataskaitų ir pinigų srautų nagrinėjimas
2004m. Pinigų srautų ataskaita
Financing activity
Decrease in notes payable
- 35
Decrease in long-term debt
-74
Dividends paid
-121
Increase in common stock
+ 50
Net cash from financing activity
Net increase in cash
Cash, end of the year
-180
+ 14
98
7
3.1
Detalesnis finansinių ataskaitų ir pinigų srautų nagrinėjimas
Pinigų srautų ataskaita
•Pagrindinė veikla
+ Net income Grynasis pelnas
+ Depreciation Nusidėvėjimas
+ (–) Any decrease (increase) in current assets (except cash)
+ (–) Sumažėjimas (padidėjimas) tr. turto (išskyrus pinigus)
+ (–) Increase (decrease) in accounts payable
+ (–) padidėjimas (sumažėjimas) mokėtinų sumų
•Investicinė veikla
+ Beginning fixed assets Ilgalaikis turtas pradžioje
– Ending fixed assets Ilgalaikis turtas pabaigoje
– Depreciation Nusidėvėjimas
•Finansinė veikla
+ (–) Increase (decrease) in notes payable
+ (–) Padidėjimas (sumažėjimas) mokėtini vekseliai
+ (–) Increase (decrease) in long-term debt
+ (–) Padidėjimas (sumažėjimas) ilgalaikių skolų
+ Increase in common stock
+ Padidėjimas akcinio kapitalo
– Dividends paid (sumokėti dividendai)
8
3.2 Standartizuotos finansinės ataskaitos
Bendro dydžio balansas
Assets
2003
2004
Change
Current assets
Cash
2,5%
2,7%
+0,2%
Accounts receivable
4,9%
5,2%
+0,3%
11,7%
11,8%
+0,1%
19,1%
19,7%
+0,6%
80,9%
80,3%
- 0,6%
100,0%
100,0%
0,0%
Inventory
Total current assets
Net fixed assets
Net plant and equipment
Total assets
9
3.2 Standartizuotos finansinės ataskaitos
Bendro dydžio balansas
Liabilities and Shareholders' Equity
2003
2004
Change
Current liabilities
Accounts payable
9,2%
9,6%
+ 0,4%
Notes payable
6,8%
5,5%
- 1,3%
Total current liabilities
16,0%
15,1%
- 0,9%
Long-term debt
15,7%
12,7%
- 3,0%
Common stock and paid-in surplus
14,8%
15,3%
+ 0,5%
Retained earnings
53,3%
56,9%
+ 3,6%
Total shareholders’ equity
68,1%
72,2%
+ 4,1%
100,0%
100,0%
0,0%
Shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity
10
3.2 Standartizuotos finansinės ataskaitos
Bendro dydžio pelno nuostolių ataskaita
Sales
100,0%
Costs of goods sold
58,2%
Depreciation
11,9%
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
29,9%
Interest paid
6,1%
Taxable Income
23,8%
Taxes
8,1%
Net Income
15,7%
Dividends
5,2%
Addition to retained earnings
10,5%
11
3.2 Standartizuotos finansinės ataskaitos
Bazinių metų balansas
Assets
2003
2004
Pokytis
Current assets
Cash
Accounts receivable
Inventory
Total current assets
84
98
1,17
165
188
1,14
+393
+422
1,07
642
708
1,10
2.731
2.880
1,05
3.373
3.588
1,06
Net fixed assets
Net plant and equipment
Total assets
12
3.2 Standartizuotos finansinės ataskaitos
Common-Base Year Balance Sheet
Liabilities and Shareholders' Equity
2003
2004
Pokytis
Current liabilities
Accounts payable
312
344
1,10
Notes payable
231
196
0,85
Total current liabilities
543
540
0,99
Long-term debt
531
457
0,86
500
550
1,10
Retained earnings
1.799
2.041
1,14
Total shareholders’ equity
2.299
2.591
1,13
Total liabilities and shareholders' equity
3.373
3.588
1,06
Shareholders' equity
Common stock and paid-in surplus
13
3.3 Koeficientinė analizė
Finansinių rodiklių grupės
•Trumpalaikio mokumo arba likvidumo rodikliai
•Galimybė apmokėti sąskaitas per trumpą laikotarpį
•Ilgalaikio mokumo arba finansinio sverto rodikliai
•Galimybė įvykdyti ilgalaikius įsipareigojimus
•Turto valdymo arba apyvartumo rodikliai
•Turto naudojimo efektyvumą ir intensyvumą nusakantys
rodikliai
•Pelningumo rodikliai
•Galimybė kontroliuoti sąnaudas
•Rinkos vertės rodikliai
•Ne tik finansinių ataskaitų duomenys
14
3.3 Koeficientinė analizė
Short-Term Solvency, or Liquidity, ratios
3.3.1 Current ratio
Current assets
708
Current ratio = ——————— =——— = 1,31
Current liabilities
540
15
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
16
3.3 Koeficientinė analizė
Short-Term Solvency, or Liquidity, ratios
3.3.2 Quick (or Acid-Test) ratio
Current assets — Inventory
Quick ratio = ———————————————
Current liabilities
=
708 — 422
= —————— = 0,53
540
17
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
18
3.3 Koeficientinė analizė
Short-Term Solvency, or Liquidity, ratios
3.3.3 Cash ratio
Cash
Cash ratio = ——————— =
Current liabilities
98
= —————— = 0,18
540
19
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
20
3.3 Koeficientinė analizė
Short-Term Solvency, or Liquidity, ratios
3.3.4 Net working capital to total assets
Net working capital to total assets =
Net working capital
= ———————————
Total assets
=
708 - 540
= —————— = 0, 047 = 4,7%
3588
21
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
22
3.3 Koeficientinė analizė
Short-Term Solvency, or Liquidity, ratios
3.3.5 Interval measure
Current assets
Interval measure = ———————————— =
Average daily operating costs
708
708
= —————— = —————— = 192 days
1.344 / 365
3,68
23
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
24
3.3 Koeficientinė analizė
2004 Income Statement
Sales
Costs of goods sold
2.311
1.344
Depreciation
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
276
691
Interest paid
Taxable Income
Taxes
Net Income
141
550
187
363
Dividends
Addition to retained earnings
121
242
25
3.3 Koeficientinė analizė
Long-Term Solvency, or Financial Leverage, ratios
3.3.6 Total debt ratio
Total assets — Total equity
Total debt ratio = —————————————————— =
Total assets
3.588 — 2.591
= —————————————— = 0,28
3.588
26
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
27
3.3 Koeficientinė analizė
Long-Term Solvency, or Financial Leverage, ratios
3.3.7 Debt / equity ratio
Total assets — Total equity
Debt / equity ratio = —————————————————— =
Total equity
3.588 — 2.591
= —————————————— = 0,39
2.591
0,28
Debt / equity ratio = —————— = 0,39
0,72
28
3.3 Koeficientinė analizė
Long-Term Solvency, or Financial Leverage, ratios
3.3.8 Equity multiplier
Total assets
Equity multiplier = ——————————— =
Total equity
3.588
= ———————— = 1,39
2.591
1,00
Equity multiplier = —————— = 1,39
0,72
29
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
30
3.3 Koeficientinė analizė
Long-Term Solvency, or Financial Leverage, ratios
3.3.9 Long-term debt ratio
Long-term debt
Long-term debt ratio = ———————————————— =
Long-term debt + Total equity
457
= —————————— = 0,15
457 + 2.591
31
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
32
3.3 Koeficientinė analizė
Long-Term Solvency, or Financial Leverage, ratios
3.3.10 Times interest earned ratio
EBIT
Times interest earned ratio = —————————— =
Interest
691
= —————— = 4,9
141
33
3.3 Koeficientinė analizė
2004
Income Statement
Sales
Costs of goods sold
2.311
1.344
Depreciation
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
276
691
Interest paid
Taxable Income
Taxes
Net Income
141
550
187
363
Dividends
Addition to retained earnings
121
242
34
3.3 Koeficientinė analizė
Long-Term Solvency, or Financial Leverage, ratios
3.3.11 Cash coverage ratio
EBIT + Depreciation
Cash coverage ratio = ———————————————— =
Interest
691 + 276
= —————————— = 6,9
141
35
3.3 Koeficientinė analizė
2004
Income Statement
Sales
Costs of goods sold
2.311
1.344
Depreciation
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
276
691
Interest paid
Taxable Income
Taxes
Net Income
141
550
187
363
Dividends
Addition to retained earnings
121
242
36
3.3 Koeficientinė analizė
Asset Management, or Turnover, ratios
3.3.12 Inventory turnover and days, sales in inventory
Costs of goods sold
1.344
Inventory turnover = ————————————— = ———— = 3,2
Inventory
422
365
365
Days’ sales in inventory = —————————— = ———— =
Inventory turnover 3,2
= 114 days
37
3.3 Koeficientinė analizė
2004
Income Statement
Sales
Costs of goods sold
2.311
1.344
Depreciation
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
276
691
Interest paid
Taxable Income
Taxes
Net Income
141
550
187
363
Dividends
Addition to retained earnings
121
242
38
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
39
3.3 Koeficientinė analizė
Asset Management, or Turnover, ratios
3.3.13 Receivables turnover and Days’ sales in receivables
Sales
2.311
Receivables turnover = ——————————— = ———— = 12,3
Accounts receivable 188
365
365
Days’ sales in receivables = ——————————— = ———— =
Receivables turnover 12,3
= 30 days (average collection period)
40
3.3 Koeficientinė analizė
2004
Income Statement
Sales
Costs of goods sold
2.311
1.344
Depreciation
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
276
691
Interest paid
Taxable Income
Taxes
Net Income
141
550
187
363
Dividends
Addition to retained earnings
121
242
41
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
42
3.3 Koeficientinė analizė
Asset Management, or Turnover, ratios
3.3.14 Payables turnover and Days’ sales in payables
Costs of goods sold
1.344
Payables turnover = ————————————— = ———— = 3,9
Accounts payable
344
365
365
Days’ sales in payables = ——————————— = ———— =
Payables turnover
3,9
= 94 days
43
3.3 Koeficientinė analizė
2004
Income Statement
Sales
Costs of goods sold
2.311
1.344
Depreciation
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
276
691
Interest paid
Taxable Income
Taxes
Net Income
141
550
187
363
Dividends
Addition to retained earnings
121
242
44
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
45
3.3 Koeficientinė analizė
Asset Management, or Turnover, ratios
3.3.15 NWC turnover
Sales
2.311
NWC turnover = ————— = ———————— = 13,8
NWC
708 — 540
3.3.16 Fixed asset turnover
Sales
2.311
Fixed asset turnover = ————————— = ————— = 0,8
Net fixed asset 2.880
46
3.3 Koeficientinė analizė
2004
Income Statement
Sales
Costs of goods sold
2.311
1.344
Depreciation
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
276
691
Interest paid
Taxable Income
Taxes
Net Income
141
550
187
363
Dividends
Addition to retained earnings
121
242
47
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
48
3.3 Koeficientinė analizė
Asset Management, or Turnover, ratios
3.3.17 Total asset turnover
Sales
2.311
Total asset turnover = ———————— = —————— = 0,64
Total assets
3.588
49
3.3 Koeficientinė analizė
Profitability measures
3.3.18 Profit margin
Net income
363
Profit margin = ——————— = ————— = 15,7%
Sales
2.311
3.3.19 Return on assets (ROA)
Net income
363
Return on assets = ——————— = ————— = 10,12%
Total assets
3.588
50
3.3 Koeficientinė analizė
2004
Income Statement
Sales
Costs of goods sold
2.311
1.344
Depreciation
Earnings before interest and taxes
(EBIT)
276
691
Interest paid
Taxable Income
Taxes
Net Income
141
550
187
363
Dividends
Addition to retained earnings
121
242
51
3.3 Koeficientinė analizė
Assets
2003
2004
Current assets
Cash
98
Accounts
receivable
165
188
Inventory
Total current
assets
2004
Accounts payable
312
344
Notes payable
231
196
393
422 Total current liabilities
543
540
642
708 Long-term debt
531
457
500
550
Net fixed assets
Total assets
2003
Current liabilities
84
Net plant and
equipment
Liabilities and
Shareholders' Equity
Shareholders' equity
2.731
3.373
2.880 Common stock and paidin surplus
Retained earnings
1.799 2.041
Total shareholders’
equity
2.299 2.591
3.588 Total liabilities and
shareholders' equity
3.373 3.588
52
3.3 Koeficientinė analizė
Profitability measures
3.3.20 Return on equity (ROE)
Net income
363
Return on equity = ——————— = ————— = 14%
Total equity
2.591
Average assets = (3.373 + 3.588) / 2 = 3.481
Average equity = (2.299 + 2.591) / 2 = 2.445
363
ROA = ———— = 10,43%
3.481
363
ROE = ———— = 14,85%
2.445
53
3.3 Koeficientinė analizė
Market Value ratios
3.3.21 Earnings per share (EPS)
We assume that our company has 33 million shares
outstanding and the stock sold for 88 per share at the end of
the year.
Net income
363
EPS = ——————————————— = ——— = 11
Shares outstanding
33
54
3.3 Koeficientinė analizė
Market Value ratios
3.3.22 Price-earnings (PE) ratio
Price per share
88
PE ratio = ——————————————— = ——— = 8 times
Earnings per share
11
3.3.23 Market-to-book ratio
Market value per share
Market-to-book ratio = —————————————— =
Book value per share
88
88
= ——————— = ——— = 1,12 times
(2.591 /33 ) 78,5
55
3.4
Du Pont Lygybė
Grynasis pelnas
ROE
=
—————————
Nuosavybė iš viso
Padauginus iš Turtas/Turtas ir Pardavimai/Pardavmai
lygybėje niekas nepasikeičia:
Gr.pelnas
Turtas
Pardavimai
Nuosavybės grąža = ——————— x ————— x ————— =
Nuosavybė Turtas
Pardavimai
56
3.4
Du Pont Lygybė
Gr.pelnas
Pardavimai
Turtas
ROE = ———————— x ————— x ———————— =
Pardavimai
Turtas Nuosavybė
ROE = Gr. pelningumas x Viso turto apyvartumas x
Nuosavybės multiplikatorius
ROE = 15,7% x 0,64 x 1,39 = 14%
57
3.4
Du Pont Lygybė
Du Pont lygybė apibrėžia , kad nuosavybės grąžą nulemia
trys veiksniai :
1. Veiklos efektyvumas (matuojama grynuoju pelningumu)
2. Turto apyvartumas (matuojama turto apyvartumo
rodikliu)
3. Finansinis svertas (matuojamas nuosavybės
multiplikatoriaus rodikliu)
58
3.5 Finansinės informacijos naudojimas
Kam naudojamos finansinių ataskaitų informacija?
•Vidiniams poreikiams
•Išskirstyti išteklius, kapitalą padaliniams
•Išmatuoti veiklos rezultatus ir atlyginti už juos
•Išoriniams poreikiams
•Suteikti prekinius kreditus užsakovams, klientams
•Investuotojų sprendimams pagrįsti
•Paskolų sutartims su bankais sudaryti
•Konkurencijos analizei
•Planuojant ilgalaikius turto pirkimus
•Etalono naudojimas (Benchmarks)
•Eilės metų laikotarpio palyginimas
•Lygių grupės - tos pačios šakos, kategorijos, grupės ir
pan. Bendrovių bei jų rodiklių, indeksų palyginimas.
(Peer group)
59
3.5 Finansinės informacijos naudojimas
Finansinių ataskaitų analizės problemos
•Teorijos poreikis
• Nėra įtikinamų argumentų, kurie įrodytų kad finansinių
ataskaitų duomenimis galima naudotis priimant sprendimus
dėl vertės ir rizikos nustatymo.
•Kuris rodiklis yra svarbiausias?
•Kokia rodiklio vertė yra “teisingiausia”?
•Konglomeratai
•Jie nėra tokie, kurie veikia vienoje gamybos šakoje ar
sektoriuje
•Sunku rasti palyginimą
•Bendri siekiai
•Finansinių ataskaitų palyginamumas tarp šalių
60