תכנית התקשוב הלאומית למאה ה-21

download report

Transcript תכנית התקשוב הלאומית למאה ה-21

ךוניחה תכרעמ תמאתהל תינכותב םיפתתשמה םירומה תוגאד 21 ה האמל לארשיב Teachers Concerns Regarding the "Adapting the Israeli Education System to the 21st Century" Program רמוע ' גירא ןהכ תליג

םינרוא תללכמ םינרוא תללכמ החותפה הטיסרבינואה [email protected]

[email protected]

יגולונכטה ןדיעב דמולה םדאה הדימל תויגולונכט ירקחמל יתנשה סיי 16.2.2012

' צ סנכ

רקחמל עקרה

יתכרעמ ברו יגולונכט יונש לש יביטקפא לוהינו העמטהל תונמדזהה .

התוללכב ךוניחה תכרעמ דדומתהל הלחה ומע רגתא אוה

21 ה האמל לארשיב ךוניחה תכרעמ תמאתהל תימואלה תינכותה האצי " 21 ה האמל תימואלה בושקתה תינכת .

א " " : הרצקב תארקנה עשת םידומילה תנשב ךרדל

רפסה יתבב תינשדח היגוגדפ לש המויקל ליבוהל תינכתה תרטמ , לוהינהו הארוהה רופיש ללוכ עדימ תויגולונכט לש העמטה ךות .

21 ה האמה תויונמוימ תיינקהו תרושקתה רופיש

רפס יתבב ליחתה תינכתה םושיי , הירפירפל תופידע תתל ידכ לכל בחרתי המושיי הגרדהבו םורדה זוחמבו ןופצה זוחמב םיידוסי .

ץראב רפסה יתב

רקחמה תובישח

םירומה לש יטקרפהו ילאטנמה םמלוע תא ןיבהל בושח ולוהינב חילצהל ידכו יוניש תלחהל םידקמ יאנתכ .) Fullan , 2001 ( תימואלה בושקתה תינכת לש תחלצומ העמטהו לוהינ ץראב ךוניחה תכרעמ תא םדקל יושע .

21 ה האמל תיתועמשמ הדימב הטילש , יונשל תונכומ , םירומ תוגאד : םייזכרמ םינתשמ .

בושקת ימושיב .

םהיניב םירשקהו ולא םינתשמ לע הנבהה תרבגה

(Hall & Hord, 2006)

Teachers Concerns םירומ תוגאד דרוהו לוה לש תוגאדה לדומ רפסה תיבב םייונשל סחיב םירומה לש תוניינעתה לש םינוש םידקומ גיצמ תועדומו הרכה עדיב ןיינע

י תדידמל " ןולאש םירומה תוגאד יונש ךילהתב ע ףקותו חתופ דרוהו לוה

ישיא ןיינע תונגראתהב ןיינע תואצותב ןיינע הלועפ ףותישב ןיינע שדחמ תודקמתה

) Armenakis and Haris, 2003)

יונשל תונכומ

.

ןיול טרוק לש " הרשפה " ה גשומל הבחרה הווהמ רבכו יחרכהכ יונשה תא םיספות ןוגראה ירבח המכ דע לע םג תססובמ טרפה לש יונשל תונכומה .

.

שומימ תינוגראה תואיצמה תא ולש ידוחייה שוריפה תחלצה לע עיפשמה יטירק םרוג איה יונשל תונכומ תיינב .

םושייה

י תדידמל ןולאש " יונשל תונכומ ע ףקותו חתופ םירחאו סיקנמרא

רקחמה תורטמ

הנושארה המיעפה תא ווחש תימואלה בושקתה תינכת םושייל הנושארה הנשה םותב םיקיסעמה םיטביהה םהמ , דומלל םירומה תוגאד .

םרפס תיבב תא ןייפאל 21 ה האמל

.

יונישל םתונכומ יהמו םתוא הטילשה תדימ .

יבגל םירומה תסיפת ןיב רשקה תא קודבל יונישל םתונכומו םהיתוגאד ןיבל בושקת ימושייב םהלש

רקחמה תטיש

רקחמה תייסולכוא המיעפ " ב וללכנש ץראה ןופצב רפס יתבמ םירומ םידומילה תנשב המשייל ולחהו תינכותב " הנושארה .

א " עשת םיפתתשמו המיגד ס " היתב העבשב םידמלמה םירומ .

100 ל ןתינ ןולאש תינכתה לש הנושארה המיעפב ופתתשהש 40.1

: עצוממ ליג , םישנ 88 , יברעה רזגמהמ םירומ 50

רקחמה ילכ

: ןולאש הנבנ

.

יללכ עדימו יעוצקמ עקר , יפרגומד עקר • .

םינוש בשחמ ימושייב הטילשה תדימ לע ימצע חוויד • ) 2006 ( Hall & Hord לש ןולאשה לע ססובמ , יונש תעב םירומה תוגאד • עגונב תוגאדל םיעגונה םידגה ובלוש .

יונש תעב םירומה תוגאד תדידמל .

םייגולונכט םיטביהל ויפתושו סיקנמרא לש לדומה לע ססובמ , יונשל םירומה תונכומ • (Bernerth, Armenakis, Pitts & Walker, 2007) םיפתתשמה םירומ " ע ךרעוה םאתומה ןולאשה לש הארנה ףקותה .

בושקתה תינכותב •

SD

0.72

0.79

1.21

1.14

1.31

1.22

1.20

1.27

α=0.86

) N=100 ( בושקת ימושיב םירומה לש תספתנ הטילש אל ללכ 1 5 הלועמ : חווט M הלועמ וא ההובג הטילש םירומה % ) 4,5 (

4.53

94%

ינורטקלא ראודב שומיש

4.40

3.88

89% 74%

עדימ שופיחו השילג טנרטניאב םילילמת דבעמב הטילש

3.82

65%

Power Point תוגצמ תיינב

3.17

45%

יתתיכ רתא לועפת

3.08

3.20

42% 42%

תידומיל הביבס תיינב תבשקותמ םיבשקותמ םירועיש תיינב

2.34

23%

םכח חול לועפת

SD 21 M ה האמל תימואלה בושקתה תינכותל סחייתהב םירומה תוגאד ידדמ (N=100) ' סמ םידגיה ) ךרוצה ( הגאדה רוקמ 1.00

1.88

0.58

3.91

0.74

3.00

1.13

2.83

4 3 8 5 )α= 0.88

( תועדומו הרכה תסנכה תובקעב רפסה תיבב יונישה היהי המ עדוי שממ אל ינא .

.

בושקתה תינכת בושקתה תינכתב אלו םירחא םיניינעב קוסע ינא .

קהבומ אל )α= 0.51

( עדי .

בורקה דיתעב בושקתה תינכת ינממ שורדת המ תעדל ןיינועמ ינא ונאש הממ רתוי הבוט בושקתה תינכת המב תעדל ןיינועמ יתייה .

התע םישוע )α= 0.77

( ישיא ןיינע ילש הארוהה יכרדב תונשל ינממ םיפצמ המ תעדל הצור יתייה בושקתה תינכת תסינכ תובקעב ידמעמ לע בושקתה תינכת תעפשה היהת המ תעדל ןיינועמ ינא יעוצקמה )α= 0.92

( תונגראתה בושקתה תינכת תובקעב יופצה הדובעה סמועמ דרטומ ינא תולטמ תא ןיכהלו ןגראתהל ןמז קיפסמ יל היהי אלש גאוד ינא בושקתה תינכת תסנכה ללגב הארוהה

1.14

2.29

0.93

2.20

0.73

3.54

3 4 6 )α= 0.86

( תואצות

תינכת תעפשה יבגל תקפסמ הקידב העצבתה אלש ךכמ גאדומ ינא םידימלתה לע בושקתה בושקתה תינכת יפלכ םידימלתה תודמעל סחיב דרטומ ינא

)α= 0.79

( הלועפ ףותיש

םע תפתושמ הדובע בושקתה תינכת תובקעב חתפל ןיינועמ יתייה םירחא םיתווצ םעו ילש תווצה תא בלשל ןיינועמ ינא בושקתה תינכת תעפשה תא ריבגהל ידכ םירחא םע יצמאמ

)α= 0.79

( שדחמ תודקמתה

ץמאמל הרומת הווהיו יתארוה רופישל ליבוי יונישהש הווקמ ינא

0.80

1.88

7

תא תונשל וא רפשל , קימעהל , ףיסוהל ךיא עיפשהל הצור יתייה בושקתה תינכת

)α= 0.84

( םייגולונכט תוששח

דויצב ידמ תובר תולקת הנייהתש ךכמ דרטומ ינא תינכת תרגסמב דויצב שומישב םיישק יל ויהיש ךכמ דרטומ ינא בושקתה

SD

תונכומ דדמ תא וביכרהש םידגיהה לש ןקת תויטסו םיעצוממ (N=100) 21 ה האמל תימואלה בושקתה תינכותל םירומה

M

1.14

3.84

בושקתה תינכת תעמטהל תיתועמשמ הרוצב םורתל ןכומ ינא 1.15

1.08

0.96

1.25

1.16

1.03

0.77

3.76

3.74

3.59

בושקתה תינכת תעמטה ךילהתב תובר עיקשהל ןכומ ינא בושקתה בולישב עיקשהל תישפנ תונוכנ שיגרמ ינא בושקתה תינכת תא םשייל ןיינועמ ירפס תיבב םירומה תווצ 3.54

2.23

1.57

1.36

בושקתה תינכת ןעמל ימצע תא שידקהל הצור ינא ךבוסמ אוה רפסה תיבב בושקתה תינכת בוליש יכ שיגרמ ינא * השקו בושקתה תינכתל דגנתמ ינא * בושקתה תינכת לש יונישה ךילהתל ימצע תא םיאתהלמ ענמנ ינא * דדמה תיינבב ךופיה םהב עצובש םידגיה *

תינכותל תונכומהו תוגאדה לש ןקת תויטסו םיעצוממ : T ןחבמ בושקת ימושיב הטילשה תדימ יפל תימואלה בושקתה הבר ) N=56) הטילש הטעומ ) N=44) הטילש

SD

0.76

M

1.56

SD

1.13

M

2.29

הגאדה רוקמ

*** תועדומו הרכה 0.57

0.67

1.08

1.04

0.93

0.52

3.92

2.94

2.61

2.17

2.09

3.80

0.60

0.82

1.14

1.26

0.91

0.81

3.90

3.07

3.11

2.45

2.34

3.21

עדי ישיא ןיינע * תונגראתה תואצות הלועפ ףותיש *** שדחמ תודקמתה 0.55

0.63

1.60

4.18

0.86

0.90

2.24

3.60

*** םייגולונכט תוששח *** תונכומ *p<0.05; ***p<0.001

תוימושיי תוצלמה

םירומה לש תונוש תוגאד םא תוסחייתהו הבשקה , , רתוי חלצומ תויהל יושע יונישה ךילהת תרושקת תשרדנ .

ולוהינ תעב ןובשחב וחקליי .

תמאתומ • .

ימושיב םינמוימ אלו םינמוימ םירומ לש םהיתוגאדב םילדבהה םג ומכ םאתומ לוהינלו םינושה םיכרצל הבשקהל ךרוצ םירצוי בושקת העמטהה תקמעהבו תודדומתהב םינמוימה םירומב רזעיהל תורשפא • .

בושקתב תימצעה תוללוחהו ןוחטיבה קוזיחו הרשכה לע שגד ןתמ • תונמוימ תיינקהל רבעמ רתוי הפיקמ תוסחייתה תשרדנ ץוחנ יונשה המ םשל המנפהו הנבה .

: תונכומ רצוויתש ידכ , , דבב דב בושקתב דועו שומימ רב יונשהש הנומאו רפסה תיב רובעו םירומה רובע •

תעמטה תקמעה לוהינב עייסל יושע רקחמב ףסאנש עדימה איה םהב רפסה יתבב " 21 ה האמל תימואלה בושקתה תינכת " .

םיפסונ רפס יתבבו תמשוימ לוכי ןחבאמ ילכל יחכונה רקחמה תרגסמב גצוהש ןולאשה חותיפ םירומה תוגאד לע עדימ תלבקל רפסה יתב תולהנה תא תרשל .

יונשל םתונכומו יונשה ךלהמב םרפס תיבב

הבשקהה לע הדות