No Slide Title

download report

Transcript No Slide Title

TRANSKRIPCIJA
RNK nukleotidi
RNK polimeraza
3’
5’
pravac transkripcije
5’
matrični lanac DNK
novosintetisana RNK
rastući RNK lanac
RNK
polimeraza
formiranje
fosfodiestarske
veze
ribonukleozid trifosfat
5’-3’ pravac
polimerizacije
matrični lanac DNK
GEN
DNK
5’
promotor RNK kodirajuća sekvenca
3’
terminator
nematrični lanac
3’
5’
matrični lanac
mesto otpočinjanja
transkripcije
mesto završetka
transkripcije
RNK kodirajuća sekvenca
promotor
RNK polimeraza
zatvoren promotorski kompleks
s faktor
-35
-10
otvoren promotorski
kompleks
oslobadjanje s
faktora
inicijalni nukleotid
pravac transkripcije
RNK/DNK hibrid
elongacija RNK lanca
promotor
RNK kodirajuća sekvenca
STARTNI SIGNAL
DNK
start
matrični DNK lanac
transkripcija
RNK
segment sa
dvostrukom
simetrijom
DNK
RNK
transkript
formiranje
terminalne
petlje
PROKARIOTE
EUKARIOTE
DNK
DNK
transkripcija
transkripcija
mRNK
pre-mRNK
obrada
polipeptid
translacija
mRNK
translacija
polipeptid
RNK polimeraze u eukariotskoj ćeliji
lokalizacija
produkti
RNK pol I
nukleolus
28S , 18S , 5.8S rRNK
RNK pol II
nukleus
mRNK i neke snRNK
RNK pol III
nukleus
tRNK , 5S rRNK i neke snRNK
mRNK
protein- kodirajuća sekvenca
3’ netranslatorna
završna
sekvenca
(3’ UTR)
5’
3’
5’ netranslatorna
lider sekvenca
(5’ UTR)
start kodon
stop kodon
transkripciona jedinica
promotor
terminator
start
RNK polimeraza
1. inicijacija
RNK
DNK matrica
2. elongacija
3. terminacija
transkript
PROMOTOR
TATAAAA
5’
3’
GC CAAT
-90 -75
transkripcioni
faktor
5’
3’
3’
5’
ATATTTT
TATA box
matrični lanac DNK
-30
TATAAAA
ATATTTT
3’
5’
transkripcioni faktori
5’
3’
TATAAAA
ATATTTT
RNK polimeraza II
3’
5’
II D
DNK
TATA box
početak transkripcije
RNK polimeraza II
TF IIB
II D
II H
TF IIF
II B II F
TF IIE
II D
+
II B
II E
+
TF IIH
II F
kompletni inicijalni
transkripcioni kompleks
7’ METILGUANOZIN
guanin
nukleotid
početak mRNK
metil grupa
baza
pre-mRNK
sinteza
poly
(A)
repa
RNK polimeraza
sinteza RNK
jedinica transkripcije
egzon 1
intron
egzon 2
DNK
5’ lider
3’
transkripcija
egzon 1
intron
egzon 2
m7GpppN1
(Cap)
3’
5’
hn RNK (primarni transkript)
egzon 1
intron
egzon 2
m7GpppN1
5’
3’
OH
pre-m RNK
egzon 1
intron
egzon 2
m7GpppN1
5’
3’
AAAAA….
poly(A) rep
isecanje introna
egzon 1
m7GpppN1
5’
egzon 2
3’
AAAAA….
zrela m RNK
RNK transkript (pre-mRNK)
Egzon 2
Egzon 1
protein
drugi proteini
snRNK
snRNK
splajsozom
komponente
splajsozoma
isečeni intron
mRNK
Egzon 1
Egzon 2
pre-mRNK
zasecanje na 5’
egzon-intron granici
zasecanje na 3’
egzon-intron granici
2’ - 5’
PROKARIOTSKI RIBOZOM
EUKARIOTSKI RIBOZOM
70s
50s
80s
30s
60s
40s
28S RNK
5S RNK
5S RNK
23S RNK
34 proteina
16S RNK
21 protein
5,8 S RNK
18S RNK
49 proteina
33 proteina
spejser
spejser
promotor gen za 16S rRNK
DNK
gen za 23S rRNK
gen za
5S
rRNK
5’
spejser
terminator
3’
spejser
16S
5’
spejser
23S
spejser
5S
spejser
pre-rRNK (30S rRNK)
3’
spejser
isecanje uz pomoć RNaze III
p16S
16 S
p23S
23 S
zrele rRNK
p5S
5S
repetitivna jedinica ribozomske DNK
transkripciona jedinica ribozomske DNK
DNK
gen za
gen za
18S gen za 5,8S 28S
transkripcija
45S pre-rRNK
41S pre-rRNK
20S pre-rRNK
32S pre-rRNK
28S rRNK
18S rRNK
5.8S rRNK
3’
A
C
C
5’
antikodon
mesto vezivanja
aminokiseline
3’ kraj za koji se
vezuje
aminokiselina
petlja IV
petlja I
petlja III
antikodon
antikodon
antikodon
tRNK.Ser
spejser
tRNK.Thr