Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė

download report

Transcript Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė

Elektroninių viešųjų
paslaugų teikimo
pavyzdžių analizė
Dalė Dzemydienė
Mykolo Romerio universitetas
[email protected]
Elektroninių paslaugų
įgyvendinimo priemonės

Reikalavimai sukurti bendrą Europos paslaugų
vykdymo elektroninėje erdvėje sistemą veikia
paslaugų tobulinimą viešojo administravimo
sektoriuje;

LR Vyriausybės nutarimas “„Dėl elektroninės
valdžios koncepcijos patvirtinimo“ :

siekiama gerinti viešųjų paslaugų teikimą valstybės ir
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos
Respublikos gyventojams, verslo subjektams (2002).
Elektroninių paslaugų
įgyvendinimo priemonės
Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų
strategijoje numatyta:
Įdiegti e. valdžios paslaugų sistemą taikant
veiklos vykdymo scenarijus šioms paslaugų
grupėms:
vyriausybė – pilietis,
vyriausybė – verslas,
vyriausybė – vyriausybė

E. valdžios koncepcijoje
numatyta:



skatinti informacines paslaugas teikiančių
įmonių konkurenciją, nepriklausyti nuo vienos
įmonės, teikiančios informacinių technologijų
paslaugas;
užtikrinti informacinių technologijų
saugumą, kai viešosioms paslaugoms teikti
naudojamos skaitmeninės technologijos;
skatinti elektroninio parašo vartojimą
viešajame ir privačiame sektoriuose;
E. valdžios koncepcijoje
numatyta:



atkreipti dėmesį į neįgaliuosius ir viešosioms
paslaugoms teikti naudojamą specifinę aplinką;
atsižvelgti į tai, kad šios paslaugos skiriamos
įvairaus amžiaus gyventojams, įgyvendinant
e.valdžios projektus,
skatinti informacinių technologijų lietuviškos
terminijos plėtotę,
E. valdžios koncepcijoje
numatyta:


reorganizuoti valdymo struktūrą;
įdiegti e. valdžią, kad valstybės valdymas
taptų:




atviresnis,
demokratiškesnis,
atskaitingesnis,
efektyvesnis;
E. valdžios koncepcijos įgyvendinimo
priemonių 2006–2008 m. plane
numatoma realizuoti 90 % valstybės institucijų teikiamų
pagrindinių viešųjų paslaugų e. erdvėje iki 2008 m.:












pajamų ir turto deklaravimas,
laisvų darbo vietų paieška,
socialinio draudimo išmokų ir kompensacijų (nedarbo, socialinio
draudimo išmokos, stipendijos, socialinė parama šeimai ir vaikams ir
kt.) skyrimas,
asmens dokumentų išdavimas,
transporto priemonių registravimas,
statybos leidimų išdavimas,
pranešimų policijai teikimas,
leidinių publikacijų paieška viešosiose bibliotekose,
gimimo mirties, santuokos ir ištuokos liudijimų išdavimas,
gyvenamosios vietos deklaracijų priėmimas,
konsultacijų dėl sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų teikimas
ir registracija priėmimas pas sveikatos priežiūros specialistą,
paraiškų mokytis universitete kelti kvalifikaciją teikimas.
Verslo subjektams skirtos
viešosios paslaugos







verslo subjektų mokesčių deklaravimas,
naujų įmonių registravimas,
duomenų teikimas Statistikos departamentui prie LR
Vyriausybės,
viešieji pirkimai naudojant IRT,
valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas,
muitinės deklaracijų pateikimas,
leidimų, kuriuos reikia derinti su aplinkos apsaugos
tarnybomis, išdavimas.
Didesnis dėmesys skiriamas viešųjų paslaugų
teikimo gyventojams ir verslo subjektams
užtikrinimui :




įdiegti vartotojų švietimo ir konsultavimo
informacinę sistemą,
sukurti ir įdiegti vartotojų skundų ir prašymų
nagrinėjimo internetinę sistemą,
pateikti informaciją apie eismo sąlygas
valstybinės reikšmės keliuose,
teikti asmeninę informaciją valstybinio
socialinio draudimo išmokų gavėjams ir
apdraustiesiems,
E. valdžios paslaugų teikimo
brandos lygmenys
Pirmojo lygmens paslaugos – institucijų
interneto tinklapiuose pateikti informaciją apie
tai, ką ir kaip reikia daryti norint gauti vieną ar
kitą viešojo administravimo paslaugą, kad
žmogus, būdamas namie arba darbo vietoje,
galėtų sužinoti atsakymus į jam rūpimus
klausimus.
Pavyzdžiui, kaip registruoti naujagimį, įsteigti
bendrovę, užsiregistruoti pas gydytoją ir t. t.

E. valdžios paslaugų teikimo
brandos lygmenys


Antrasis lygmuo – tai ne tik pradinė informacija,
bet ir paaiškinimai, konkreti pagalba, kaip vieną
ar kitą viešąją paslaugą galima atlikti internete.
Virtualioje erdvėje rasime dokumentų formas,
kurias galima ne tik išsispausdinti, bet užpildyti.
Jei užpildytas dokumentų formas įmanoma
pateikti elektroniniu būdu viešajai įstaigai, tai jau
galima laikyti, kad užtikrinama trečiojo lygmens
paslauga.
E. valdžios paslaugų teikimo
brandos lygmenys

ketvirtojo lygmens paslaugos automatizuoto
atlikimo galimybės:
jei nuotoliniu būdu galima atlikti ne tik
visas paslaugos užsakymo operacijas, bet
ir gauti reikalingus patvirtinimus bei
rezultatus
Perkeliant viešąsias paslaugas į
aukštesnį, trečiąjį ar ketvirtąjį viešųjų
paslaugų atlikimo per internetą brandos
lygmenį, reikia išspręsti:



fizinių ir juridinių asmenų identifikavimo;
tapatybės nustatymo valstybės
informacinėse sistemose problemą;
pertvarkyti viešojo administravimo
ryšius.
e. paslaugų IT architektūra turi
užtikrinti:
Tarpusavio suderinamumo esmė yra susitarimas dėl bendrų
duomenų modelių ir bendrų protokolų informacijos apsikeitimui.
Protokolai turi palaikyti duomenų modelius per taip vadinamus
metaduomenis (t.y. informacija apie duomenis), kurie aprašo ir
apibrėžia duomenis. Kitaip sakant, organizacijos, kurios turi
apsikeisti duomenimis, turi būti susitarusios dėl duomenų
apibrėžimo.
Tarpusavio suderinamumas svarbus kuriant susietas tarpusavyje e.
valdžios paslaugas. Jis leidžia pasiekti suderinamumą pačiu
efektyviausiu keliu. Architektūriniu požiūriu tai reiškia, kad būtina
turėti bendrus integravimo principus ir standartus informacijos
apsikeitimui.
e. paslaugų IT architektūra turi
užtikrinti:
Saugumas yra būtinas apsaugant viešąją informaciją ir tarp e.
valdžios paslaugų teikėjų (valstybinių institucijų) ir tarp paslaugos
vartotojų. Saugumo aspektai yra pagrindinis faktorius e. valdžios
plėtrai ir turi turėti aukštą prioritetą. Tai yra vienas svarbiausių
reikalavimų IT architektūrai.
 Saugumo architektūra turi tenkinti teisinius reikalavimus,
pagristus piliečių norus dėl saugios informacijos priežiūros ir
tarnautojų poreikius siūlant efektyvų aptarnavimą ir gerą
paslaugą.
 Kuriant architektūrą reikia iš anksto susisteminti informaciją pagal
slaptumo lygius ir pagal teisę ją naudoti atskiroms grupėms.
 Taipogi specifiniai saugumo sprendimai, tokie kaip prieigos
kontrolės sistemos ar sertifikatai turi tenkinti bendrus tarpusavio
suderinamumo reikalavimus.
Pagrindinės pasaulinio tinklo
paslaugų (PTP) ypatybės yra
tokios:

PTP organizuojamos remiantis standartiniais XML, HTTP ir TCP/IP
protokolais ir jos turi tinklo sąsajų pakankamai detalaus aprašymo
galimybes, įgalinančias kurti taikomąsias programas,
sąveikaujančias per šias tinklo paslaugas.

Šios tinklo paslaugos yra suderinamos su eile tinklo taikomųjų
programų platformų tokių, kaip Microsoft .NET ir Sun Microsystems
J2EE atviros platformos specifikacijomis.
[1]
Maskeliūnas S. Modernių informacinių sistemų ontologijos ir paslaugų reikalavimų formulavimas //
http://www.ktu.lt/lt/mokslas/konf03/konf_02/IT2003/Sekcija03.pdf
E. Paslaugoms orientuota
architektūra




Pasaulinio tinklo paslaugos sudaro į paslaugas orientuotos
architektūros pagrindą, suteikdamos galimybę šią architektūrą
sukurti.[1]
Pasaulinio tinklo paslaugos yra protokolų ir standartų rinkinys,
naudojamas informacijos apsikeitimui tarp programų.[2]
[1] Content management that fuels the real-time enterprise: The
growing importance of XML and Web services //
http://www.inmagic.com/news/white_papers/Strohlein_WhitePap
er.pdf ;
[2] Web service // http://www.free-definition.com/Webservice.html ;
Pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaugų
XML pagrindo atviri standartai:

SOAP (simple object access protocol) –
transporto lygmens protokolas pagal OSI (Open System
Interconnection reference model) modelį, skirtas tūrinio
pernešimui tarp programų.
SOAP pranešimai yra nepriklausomi nuo jokios operacinės sistemos
ar protokolo ir gali būti perduodami naudojant įvairius
internetinius protokolus (pvz. SMTP ar HTTP);
OSI modelis – tai daugiasluoksnė struktūra, kuri atspindi tinklo
programinės ir techninės įrangos sąveiką darbo seanso metu
SOAP // http://www.webopedia.com/TERM/S/SOAP.html ;
Pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaugų
XML pagrindo atviri standartai:

UDDI (universal description, discovery and
integration) tinklo paslaugų registracijos ir
paieškos protokolas, naudojamas
paslaugoms saugoti, skelbti, skirstyti į
kategorijas ir pateikti nuorodas į teikiamas
paslaugas;
Pagrindiniai pasaulinio tinklo paslaugų
XML pagrindo atviri standartai:

WSDL (Web services description language)
protokolas, apibrėžia pasaulinio tinklo
paslaugų sąsajas, duomenų ir pranešimų
tipus, sąveikos modelį. WSDL – tai kalba,
kurią naudoja UDDI protokolas.[1]
[1] WSDL //http://www.webopedia.com/TERM/W/WSDL.html;
Tinklo paslaugų funkcinė schema
(Web service // http://www.free-definition.com/Web-service.html )
Kita svarbi ir specifinė pasaulinio
tinklo paslaugų technologija ebXML ir GovML specifikacijos
ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup
Language) yra „modulinis specifikacijų paketas, kuri
leidžia bet kokio dydžio ir bet kurioje geografinėje
vietovėje esančioms įmonėms vystyti komercinę
veiklą per Internetą.
GovML specifikacija buvo kuriama, vykdant Europos
Komisijos finansiškai remiamą eGOV projektą
Pagrindinis eGOV projekto tikslas buvo „specifikuoti, kurti,
diegti ir įvertinti integruotą platformą skirtą tiesioginės
kreipties (angl. on-line) vieno langelio e. valdžios paslaugų
įgyvendinimui


GovML (The Governmental Markup Language) buvo pristatytas
kaip XML žodynas, skirtas realizuoti duomenų ir informacijos
perdavimą tarp paskirstytų paslaugos tiekėjų (angl. back-office) ir
portalo (angl. front-office), t.y. palaikyti informacijos ir paslaugų
teikimą gyventojams ir komercinėms struktūroms.
GovML duomenų struktūrą sudaro trys žodynai, du iš jų
aprašantys viešąsias paslaugas ir vienas gyvenimiškas
situacijas: [2]
[1] An integrated platform for realising online one-stop government//
http://www.egov-project.org/overview.htm ;
[2] GovML: A Markup Language for Describing Public Services and Life Events
// http://www.egov-project.org/egovsite/KM_GovMLDataVocabularies_f.pdf ;
pereinant prie į paslaugas orientuotos
architektūros yra pasaulinio tinklo paslaugų
diegimas
Į paslaugas orientuotos
architektūros modelis
Įmonės paslaugų magistralės architektūros
taikymas e. valdžios paslaugose
Ši sistema suteikia tokius
privalumus:



Leidžia panaudoti esamas institucijų taikomąsias
programas ir duomenų bazes jungiant jas per IPM
programinius adapterius. Taikant į paslaugas
orientuotą architektūrą esamos programos ir
taikomųjų programų paketai pateikiami kaip atskiros
paslaugos ir panaudojami e. viešosiose paslaugose;
Sistemos architektūra leidžia kiekvieną e. paslaugos
proceso schemą atskirai konfigūruoti, atnaujinti
nepriklausomai nuo kitų veikiančių paslaugų. Taip
užtikrinamas nepertraukiamas e. paslaugų teikimas;
XML transformavimo funkcija leidžia suderinti
skirtingo formato dokumentus tarp institucijų ir
vartotojams juos pateikti reikiama forma (pvz. html);


Asinchroninis duomenų apsikeitimas yra būtinas išskirstytai e.
valdžios architektūrai. Pranešimų siuntėjų ir gavėjų darbas negali
priklausyti nuo vienas kito pasiekiamumo. Naudojant šiam tikslui
tarpinę sistemą pranešimų apsikeitimas vyksta didele sparta
realiuoju laiko rėžimu. Kada gavėjas yra nepasiekiamas
pranešimai gali būti užlaikyti vėlesniam pristatymui. Institucijų
paslaugos dėl gedimų ar kitokių priverstinių prastovų retkarčiais
bus nepasiekiamos, bet tai vartotojams bus praktiškai
nepastebima – bus ilgesnis tik e. viešosios paslaugos įvykdymo
laikas;
Leidžia lanksčiai ir efektyviai modernizuoti institucijų IT
infrastruktūrą, pereinant prie integruoto e. valdžios „back-office“
modelio.
E-valdžios paslaugos susijusios su daugelio
organizacinių komponentų, išskirstytų duomenų bazių
integracine infrastruktūra
Socialinė
apsauga
Mokesčių admi
nistravimas
Medicininė
pagalba
Švietimas
ir kultūra
Transportas
Paslaugų
kategorijų
katalogas
Kelių tinklo
administravima
s
Viešasis
transportas
Transporto
priemonės
...
Nekilnojamo
turto
administravima
s
Leidimai vairuoti
(licenzijos)
Mokesčių mokėtojas
:
:Valstybinė
1: Kreipiasi konsultacijai
mokesčių
inspekcija
2:
:Mokesčius reglamen
tuojantys įstatymai
:Veiklos
registras
Analizuoja (Įstatymo_Nr, turinys)
3: Informuoja (Įstatymo_Nr, PVM lengvatų_tipai, veikla) Kreipiasi
konsultacijai
4: Registruoja apmokestinamą veiklą (MOK_ID, veiklos tipas, veiklos_ID)
5: Prašymas įregistruoti PVM mokėtoju(MOK_ID,data,Veikos_ID)
6: Užklausa
7: Gauna patvirtinimą
8:Leidimas registruotis PVM mokėtoju (MOK__ID,veiklos_ID,data,Leidimo_Nr)
9: Analizuoja (PVM_Įstatymo_Nr, turinys)
10: Informuoja (PVM lengv., veikla, mokesčių tipai)
Kreipiasi konsultacijai
11:Teikia mokestinio laikotarpio deklaraciją (MOK__ID,veiklos_ID,data, Mok_dydis, apyvarta)
12:Moka mokesčius už laikotarpį (MOK__ID,veiklos_ID,data,Mok_dydis, apyvarta)
13:Perveda surinktus mokesčius už laikotarpį(MOK__ID,data,Mok_dydis)
14:Kontroliuoja PVM mokėjimą
15:PVM grąžinimas (Jei_pirkimo PVM didesnis už pardavimo PVM)
:Biudžetas
Pasaulinio tinklo paslaugų aprašymo kalba WSDL leidžia
standartizuotai aprašyti tinklo paslaugas išreiškiant jas per
tokias sąvokas kaip: Paslauga, Operacija,
Įvedimo duomenys, Dalis, Išvedimo duomenys ir pan.
<Paslauga>
WSDL
Srities
ontologija
Transportavimas
<Operacija>
Leidimo vairuoti
išdavimas
<Įvedimas>
<Dalis>
Paieška
ID
<Išvedimas>
<Dalis>
<Operacija>
Įrašymas į
DB
...
Transporto
priemonė
Mokesčių paslaugos nagrinėjimo
diagramos pavyzdys UML kalba
Paslaugų teikimo aptarnavimo
sistemoje galima išskirti dvi
pagrindines terpes:


bendravimo su klientu terpė, kurioje
apsikeičiama informacija ir suformuojama
užduotis;
veiksmų atlikimo terpė, kurioje paslaugos yra
teikiamos.


Portalas tampa ta vieta, kur duomenys apie
viešojo administravimo organizacijų teikiamą
informaciją ir paslaugas yra renkami,
klasifikuojami ir struktūrizuotai pateikiami
klientams.
Portalas atlieka sąsajos funkcijas
personalizuotai informacijai bei aptarnavimui
gauti.
E. Paslaugų teikimo pavyzdžiai

„Reach“ agentūra[3], įsteigta Airijos
vyriausybės viešųjų paslaugų integravimo
strategijos kūrimui, apibrėžia „Public Services
Broker“ infrastruktūrą kaip e. valdžios
elektroninių procesų, sistemų ir procedūrų
kompleksą, kurio pagrindas yra į paslaugas
orientuota architektūra.[4]
Išvados

JAV tyrimų kompanijos "Gartner Inc." nuomone 2007 metais
naujuose programiniuose sprendimuose IPM programų paketai
išstums tradicines vidurinės grandies (angl. middleware)
komunikacijų programas.[1] „Gartner Inc.“

IPM apibrėžia kaip „naujos rūšies vidurinės grandies programas,
kurios jungia keleto ankstesnių programinės įrangos formų
savybes į vieną paketą.“




[1] Predicts 2004: Enterprise Service Buses Are Taking Off //
http://mediaproducts.gartner.com/gc/webletter/sonic/special_issue/gartner1.html
[2] Building an e-government services broker in Ireland //
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=whatsnew&documentID=2668 ;
[3] http://www.reach.ie/
[4] An overview of the Public Services Broker Architecture // http://sdec.reach.ie/papers/psb-overview/psboverview-v1.pdf ;

Airijoje yra kuriama centrinė e. valdžios
infrastruktūra, skirta saugiam e. valdžios viešųjų
paslaugų teikimui, kurioje naudojama IPM tipo
vidurinės grandies taikomoji programinė įranga.[2].

Infrastruktūros, pavadintos „Public Services Broker“
vardu, viena iš trijų pagrindinių dalių yra
„integravimo vidurinės grandies programinė įranga,
kurios pagrindas yra XML, pranešimų apsikeitimai ir
pasaulinio tinklo paslaugos.