**** 1 - tin lành việt nam juan korea

download report

Transcript **** 1 - tin lành việt nam juan korea

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ KINH THÁNH
GIA-CƠ
(CHÚANHẬT 18/11/2012)
***
 ĐỐTOÀNBỘ GIA-CƠ.
 SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN THƯỞNG CHO 1
CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT
GIẢI THƯỞNG VÀO CUỐI NĂM.
 TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN
THAM GIA.
RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC THI
ĐUA HỌC LỜI CHÚA!
HTTL VIỆT NAM JUAN
PHẦN 1
TÔI LÀ AI?
 TÌM NHÂN VẬT CÓ ĐẶC TÍNH
GIỐNG NHƯ PHẦN GỢI Ý.
 BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ
DỤNG KINH THÁNH.
 PHẦN ĐỐ GỒM 5 CÂU.
 THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60
GIÂY; MỖI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
ĐƯỢC 10 ĐIỂM.
TÔI LÀ AI?
Câu số 1
TÔI LÀ AI?
 Kẻ tà dâm.
?
TÔI LÀ AI?
 Kẻ tà dâm.
 Bạn của thế gian.
?
TÔI LÀ AI?
 Kẻ tà dâm.
 Bạn của thế gian.
ĐÁP: KẺ THÙ NGHỊCH
VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
(Gia-cơ 4:4)
TÔI LÀ AI?
Câu số 2
TÔI LÀ AI?
 Tôi nằm trên bàn thờ.
?
TÔI LÀ AI?
 Tôi nằm trên bàn thờ.
 Tôi được sống mà xuống
khỏi bàn thờ.
?
TÔI LÀ AI?
 Tôi nằm trên bàn thờ.
 Tôi được sống mà xuống
khỏi bàn thờ.
 Cha tôi được xưng công
bình khi dâng tôi cho Chúa.
?
TÔI LÀ AI?
 Tôi nằm trên bàn thờ.
 Tôi được sống mà xuống
khỏi bàn thờ.
 Cha tôi được xưng công
bình khi dâng tôi cho Chúa.
ĐÁP: Y-SÁC
(Gia-cơ 2:23)
TÔI LÀ AI?
Câu số 3
TÔI LÀ AI?
 Không trị phục được
lửa trong miệng.
?
TÔI LÀ AI?
 Không trị phục được
lửa trong miệng.
 Dù trị phục được hết
thảy loài muôn thú, chim
chóc, sâu bọ, loài dưới biển
?
TÔI LÀ AI?
 Không trị phục được
lửa trong miệng.
 Dù trị phục được hết
thảy loài muôn thú, chim
chóc, sâu bọ, loài dưới biển.
ĐÁP: LOÀI NGƯỜI
(Gia-cơ 3:6-8)
TÔI LÀ AI?
Câu số 4
TÔI LÀ AI?
 Tin có Đức Chúa Trời
nhưng không ăn năn tội.
?
TÔI LÀ AI?
 Tin có Đức Chúa Trời
nhưng không ăn năn tội.
 Tin có Đức Chúa Trời
đến nỗi run sợ.
?
TÔI LÀ AI?
 Tin có Đức Chúa Trời
nhưng không ăn năn tội.
 Tin có Đức Chúa Trời
đến nỗi run sợ.
ĐÁP: MA-QUỶ
(Gia-cơ 2:19)
TÔI LÀ AI?
Câu số 5
TÔI LÀ AI?
 Người nhà giàu không
trả tiền công lao động cho
tôi.
?
TÔI LÀ AI?
 Người nhà giàu không
trả tiền công lao động cho
tôi.
 Tiếng kêu của tôi thấu
đến tai Chúa các cơ binh.
?
TÔI LÀ AI?
 Người nhà giàu không
trả tiền công lao động cho
tôi.
 Tiếng kêu của tôi thấu
đến tai Chúa các cơ binh.
ĐÁP: CON GẶT
(Gia-cơ 5:1, 4)
PHẦN 2
TRẢ LỜI THEO CÂU HỎI
 BẠN HÃY TRẢ LỜI ĐÚNG THEO
CÂU HỎI.
 BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ
DỤNG KINH THÁNH.
 THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60
GIÂY.
 PHẦN ĐỐ GỒM 15 CÂU, MỖI CÂU
10 ĐIỂM.
CÂU 6
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Lời Kinh thánh nào trong
Gia-cơ có ý nghĩa giống với
Hê-bơ-rơ 13:8?
ĐÁP: Trong Ngài chẳng
có một sự thay đổi,
cũng chẳng có bóng
của sự biến cải nào.
(Gia-cơ 1:17b)
CÂU 7
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Sự tin đạo thanh sạch không
vết trước mặt Đức Chúa Trời,
Cha chúng ta, là gì?
ĐÁP: - Thăm viếng kẻ mồ
côi, người góa bụa khi họ
khốn khó.
- Giữ mình khỏi sự ô uế
của thế gian. (Gia-cơ 1:27)
CÂU 8
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Chúng ta chớ có thiên vị
(tây vị) đối với người khác
vì ..................?
ĐÁP: vì chúng ta đã
tin Đức Chúa Jêsus
Christ, là Chúa vinh
hiển. (Gia-cơ 2:1)
CÂU 9
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Người trọn vẹn là người .......?
ĐÁP: người không
vấp phạm trong lời
nói mình. (Giacơ 3:2)
CÂU 10
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Người nào giữ trọn luật
pháp, mà phạm một điều
răn, thì cũng đáng..............?
ĐÁP: đáng tội như
đã phạm hết thảy.
(Gia-cơ 2:10)
CÂU 11
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Sự khôn ngoan đến từ thế gian,
xác thịt, và ma quỷ sẽ sinh ra
điều gì?
ĐÁP: sự ghen tương
cay đắng và sự
tranh cạnh trong
lòng. (Gia-cơ 3:14, 15)
CÂU 12
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Gia-cơ 3:17 dạy rằng: sự khôn ngoan
đến từ Đức Chúa Trời sinh ra điều gì?
ĐÁP: 1. Thanh sạch.
Có 8 điều.
2. Hòa thuận.
10 điểm cho
3. Tiết độ.
7 điều được
4. Nhu mì.
trả lời đúng.
5. Đầy lòng thương xót.
6. Bông trái lành.
7. Không hai lòng.
8. Không giả hình.
CÂU 13
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Tôi sẽ làm việc nầy, việc kia,
nếu .......................?
ĐÁP: Chúa muốn
và tôi còn sống.
(Gia-cơ 4:15 )
CÂU 14
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Anh em hãy nhịn nhục và
bền lòng, vì ......................?
ĐÁP: kỳ Chúa đến
gần rồi. (Gia-cơ 5:8)
CÂU 15
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Anh em chẳng được chi,
vì........?
ĐÁP: không cầu
xin (cầu nguyện).
(Gia-cơ 4:2b)
CÂU 16
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Anh em cầu xin mà không
nhận lạnh được, vì ............?
ĐÁP: cầu xin trái lẽ,
để dùng trong tư
dục mình. (Giacơ 4:3)
CÂU 17
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Chúa sẽ nhắc chúng ta lên,
nến chúng ta ...............?
ĐÁP: hạ mình xuống
trước mặt Chúa.
(Gia-cơ 4:10)
CÂU 18
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Khi không làm điều gì mà
vẫn bị coi là phạm tội ?
ĐÁP: khi không làm
điều lành, là điều
mình biết.(Giacơ 4:17)
CÂU 19
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Hỡi anh em, chớ oán trách
nhau, hầu cho (để)................?
ĐÁP: khỏi bị xét
đoán. (Gia-cơ 5:9)
CÂU 20
TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI
Anh em chớ có thề; nhưng
phải thì nói phải, không thì
nói không, hầu cho ............?
ĐÁP: khỏi bị đoán
xét. (Gia-cơ 5:12)
PHẦN 3
ĐIỀN CHỮ VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ
HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH.
BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG
KINH THÁNH!
 THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60
GIÂY
 PHẦN ĐỐ NÀY GỒM 5 CÂU, TRẢ LỜI
TRỌN CÂU MỚI ĐƯỢC ĐIỂM. MỖI CÂU
10 ĐIỂM.
CÂU 21
ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!
GIA-CƠ 1:2
CÂU 21
HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!
“Hỡi anh em, hãy coi
thử thách trăm bề thoạt
sự ................................
đến cho anh em như là
vui
mừng
trọn
vẹn
điều ....................................”
(Gia-cơ 1:2)
CÂU 22
ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!
GIA-CƠ 2:26
CÂU 22
HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!
chẳng có hồn thì
“Vả, xác ...........................
đức tin
chết, .....................không
có
chết như vậy.”
việc làm cũng .........
(Gia-cơ 2:26)
CÂU 23
ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!
GIA-CƠ 4:7
CÂU 23
HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!
phục
“Vậy, hãy ........... Đức Chúa
chống trả ma
Trời; hãy.......................
lánh xa
quỷ, thì nó sẽ ....................
anh em.”
(Gia-cơ 4:7)
CÂU 24
ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!
GIA-CƠ 5:15
CÂU 24
HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!
đức tin sẽ
“Sự cầu nguyện bởi .................
đỡ kẻ
cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ .............
ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm
tha
tội, cũng sẽ được ..........”
(Gia-cơ 5:15)
CÂU 25
ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!
GIA-CƠ 5:16
CÂU 25
HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!
tội cùng nhau
“Vậy hãy xưng
....................................
cầu
nguyện
cho
nhau
và
..............................................,
hầu cho anh em được lành
bịnh: người công bình lấy
sắng cầu nguyện thật có
lòngsốt
...................................,
linh nghiệm nhiều.”(Gia-cơ 5:16)
PHẦN 4
SUY TƯỞNG
 NHÌN HÌNH ẢNH SUY TƯỞNG VÀ
TÌM RA NỘI DUNG CÂU CHUYỆN,
CÂU KINH THÁNH.
 BẠN ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG
KINH THÁNH.
 THỜI GIAN MỖI CÂU LÀ 60
GIÂY.
 PHẦN ĐỐ NÀY GỒM 7 CÂU. MỖI
CÂU 10 ĐIỂM.
CÂU 26
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
ĐÁP:Thư tín Gia-cơ được
viết để gửi cho 12 chi phái ở
tan lạc nhiều nơi. (Gia-cơ 1:1))
CÂU 27
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
Cây dưới đây là cây gì?
NHỊN
NHỤC
ĐÁP: Cây ‘Thử thách đức
tin’ (Thử thách đức tin sanh
ra sự nhịn nhục.(Gia-cơ 1:3))
CÂU 28
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
Kết cuộc của người dưới đây là gì?
ĐÁP: Người phân tâm
(người hay nghi ngờ), không
lãnh được điều chi từ nơi
Chúa. (Gia-cơ 1:8).
CÂU 29
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
ĐÁP: Mọi người đều phải
mau nghe, chậm nói, chậm
giận. (Gia-cơ 1:19)
CÂU 30
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
ĐÁP: Dòng suối chảy ra từ
một mạch nước, thì chỉ có thể
là 1 dòng nước ngọt, hoặc là 1
dòng nước đắng. (Gia-cơ 3:11)
CÂU 31
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
ĐÁP: Con người trị phục
được muôn thú, nhưng
không trị phục được cái lưỡi.
Cái lưỡi như lửa (Giacơ 3:6-8)
CÂU 32
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
ĐÁP: Người có lòng tây vị
(thiên vị); Khách giàu thì
mời ngồi nơi tử tế, khách
nghèo thì để đứng, hoặc
ngồi dưới chân. (Giacơ 2:3)
HẾT
 THÁNG 12 CHÚNG TA SẼ TIẾP
TỤC ĐỐ VỚI SÁCH
2 SÁCH PHI-E-RƠ
 CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ NHIỆT
TÌNH THAM GIA HỌC LỜI CHÚA
VÀ ĐỐ KINH THÁNH!
 XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO
HẾT THẢY CHÚNG TA!
사랑해요!