Презентация за класния ръководител

download report

Transcript Презентация за класния ръководител

Класният ръководител посредник на взаимодействието между училището и родителите.

Форми и методи на работа на класния ръководител.

 Ефективността на възпитанието на детето зависи много от това, колко тясна е връзката между училището и семейството.  Водеща роля в организацията на сътрудничеството между училището и семейството играят класните ръководители. Именно от тяхната работа зависит доколко семейството разбера училищната политика по отношение на възпитанието и обучението на децата и участва в нейната реализация.

Функциите на класния ръководител са разнообразни, работата със семействата на учениците е важно направление на неговата дейност.

 Стар училищен афоризъм гласи:

«Най- сложното в работата с децата – това е работата с техните родители».

Главни задачи

на класния ръководител в това направление са :  Способстване за единение и сплотяване на семейството, установяване на взаимоотношенията между родители и деца;  всестранно системно изучаване на семейството, особеностите и условията на възпитание на детето.

Направления на възпитателната работа със семействата на учениците

• • Повишаване на психолого-педагогическата грамотност на родителите Оптимизация на детско-родителските отношения

Специфични задължения на училището по отношение на родителите:

• • • Вдъхване на увереност, че обучението и възпитанието ще имат успех. Поддръжка при неуспех и привличане внимание към положителните страни на учениковата личност.

Важно е родителите да видят позитивното отношение на учителя и класния ръководител към детето и да се уверят, че педагогът действа именно в негов интерес.

В основата на взаимодействието между семейството и класния ръководител трябва да лежат

принципите на взаимното доверие и уважение, поддръжка и помощ, търпение и търпимост един към друг.

Основни направления на сътрудничеството на класния ръководител с родителите

Психоло педагогическо просвещение на родителите

(родителски лектории; конференции; индивидуални и тематически консултации; родителски срещи)

Въвличане на родителите в учебно възпитателния процес

( дни на отворените врати, открити уроци и извънкласни мероприятия; помощ в организацията и провеждането на извънкласни мероприятия, развитие на материално техническата база на училището)

Участие на родителите в управлението на учебно възпитателния процес

(участие на родителите в работата на училищния съвет; участие на родителите в работата на родителския комитет и училищното настоятелство)

Форми на връзки между училището и семейството

Индивидуални Групови

    посещение в дома поканване в училище индивидуални педагогически консултации кореспонденция  родителска лектория  тематични консултации  мероприятия на класа  родителски вечери

Колективни

    Родителски срещи на класа Общоучилищни родителски срещи Дни на отворените врати Празници

Значително място в системата на работа на класния ръководител с родителите се отделя на

психолого педагогическото просвещение.

Натрупването на психолого-педагогически знания у родителите трябва да бъде тясно свързано с развитието на тяхното педагогическо мислене, практически умения и навици в областта на възпитанието. Необходимо е информацията да носи превантивен характер, да е основана на практическата целесъобразност, да демонстрира опит и конкретни факти. При нужда при тези срещи се кани специалист в съответната област.

Индивидуални форми

Посещение на семейството

• • • Това е ефективна форма на индивидуална работа на педагога с родителите. При посещение на семейството учителят се запознава с с условията на живот на ученика. Педагогът беседва с родителите за характера, интересите и склонностите на детето, за отношенията към родителите към училището, информира родителите за успеха на детето, дава съвети.

Правила за ефективно взаимодействие на класния ръководител с родителите :

Не разговаряйте с родителите припряно, бързайки. Ако не разполагате с време, по- добре се договорете за среща по друго време.

Проявявайте тактичност, разговаряйте с родителите със спокоен тон, не назидавайте и не поучавайте- това предизвиква раздразнение и негативна реакция от страна на родителите.

Умейте търпеливо да изслушвате родителите, давайте им възможност да се изкажат по всички наболели въпроси.

Бъдете дискретни, не правете всеобщо достояние това, което са ви споделили родителите.

Ако не сте компетентни по даден проблем- извинете се и предложете на родителите да се обърнат към специалист.

• • • • • • Говорете за проблемите като се опитате да подскажете път за решението им; Разговаряйте в присъствие на ученика само в изключителен случай и изисквайте конфиденциалност на разговора; По всякакъв начин подчертавайте заинтересованост към проблемите на ученика; Набележете конкретни съвместни действия; Не давайте безпочвени обещания и проявявайте сдържаност при сложните случаи. Ако родителите участват активно в живота на класа и училището, техните усилия трябва да се отбележат от класния ръководител и ръководството на училището.

Покана за среща в училище

• • Добре е родители да се канят за споделяне на приятни моменти.

Негативно отношение на родителите към училището предизвиква срещата за лошо поведение или нисък успех.

• • • •

Индивидуални консултации и беседи

Консултации се провеждат, за да се преодолее безпокойството на родителите и страхът от разговор за детето. Консултациите допринасят за създаването на добър контакта между родителите и учителите.

Консултации се провеждат по необходимост, често по инициатива на родителите. В процеса на беседата с родителите в неофициална обстановка се изясняват необходимите за професионалната работа сведения (здравословно състояние на детето, интереси, увлечения, поведенчески реакции, особености на характера, мотивация за учене).

• • • • • • В общуването с родителите педагогът е длъжен да проявява максимална тактичност. Недопустимо е да се обиждат родителите, да им се намеква за неизпълнение на тзадължения към тяхното дете.

Подход на учителя трябва да бъде следният: «Пред нас стои общ проблем. Какво можем да направим, за да го решим?» Тактът е особено важен при онези родители, които са убедени, че техните деца не са способни да извършват глупави постъпки .

Ако не намери правилен подход към родителите, педагогът ще се сблъска с тяхното възмущение и отказ от по нататъшно сътрудничество.

Принципи на успешното консултиране са отношение на доверие, взаимоуважение, заинтересованост, компетентност.

Кореспонденция с родителите

Това е писмена форма за информиране на родителите за успехите на децата им. Родителите могат да бъдат известявани за празници и мероприятия в училище, да бъдат поздравявани по повод различни празници.

Главно условие е доброжелателният тон.

Тази форма на работа може да се използва, когато родителите живеят или работят далеч и нямат възможност често да посещават училището

Анкетиране

• • Запознанството с родителите започва с анкета, разададена им в началото на учебната година.

Анкетата се попълва вкъщи от родителите и включва не само сведения , нужни за дневника на класа, но и въпроси, позволяващи да се узнаят различни други особености на детето, условия на семейното възпитание и др.

Групови и колективни форми

Родителски лектории и практикуми

Това е форма за изработване у родителите на педагогически умения за възпитание на децата, на ефективни решения на възникващи педагогически ситуации, своеобразна тренировка на педагогическото единство родители- учители. Може да се осъществи чрез поканване на специалисти, презентации и др.

Открити уроци

   Обикновено се организират с цел запознаване на родителите с нови програми по предмета и изискванията на учителя. Необходимо е макар и веднъж на срок да се дава възможност на родителите да присъстват на открит урок. Това може да допринесе за избягване на конфликти, произтичащи от незнанието и неразбирането на родителите на спецификата на учебната дейност.

Родителска среща

Една от основните и универсални форми на взаимодействие на училището със семействата на учениците за пропаганда на психолого педагогически знания и умения за родители, за повишаване нивото на тяхната компетентности по въпроси на възпитанието и обучението на децата, формираща родителско обществено мнение и родителски колектив

Родителски срещи

Общоучилищни- добре е да са 2 пъти годишно ( в началото и в края на уч. година) Класни – добре е техният брой да е поне 3 пъти годишно. Те биват:

организационни; тематични; за решаване на възникнал въпрос ( проблем) срочни( за отчитане на резултати)

Системата на работа на педагога с родителите предполага и въвличането им в

училищното самоуправление.

Образувайки асоциация, родителите имат право да създават свои органи на самоуправление и да решават някои въпроси на училищния живот самостоятелно. За тези цели могат да служат училищните родителски

срещи, лектории, родителските комитети по класове и училищното настоятелство.

Една от формите на сътрудничество на класния ръководител с група от най- опитни и инициативни родители е

родителският комитет на класа.

• • • Той съвместно с класния ръководител и под негово ръководство планира, подготовя и провежда родителски лектории, устанонява контакти с родители, оказва помощ при възпитанието на децата, анализира и дава оценка на сътрудничеството между училището и семейството. Изборът на родителски комитет се осъществява чрез общо гласуване на родителите от класа. В полезрението на родителския комитет влизат въпроси на организацията в класа на мероприятия от учебен (посещение на уроци и мероприятия) и неучебен( екскурзии, празници) характер.

Класни мероприятия.

 

Съвместни празници, рождени дни; Състезания и конкурси.

Подобни мероприятия допринасят за сближаването между родителите и подобряване на контакта между учителя и родителите. Даже не системни, а единични колективни прояви, провеждани съвместно с родителите, имат огромен възпитателен ефект.

Заключение

Целта на всички индивидуални, групови и колективни форми на работа с родителите е да подобри взаимодействието между училището и семейството, да повиши ефективността на процеса на възпитание в условията на криза на ценностите.

«Възпитанието на децата е важна част от нашия живот… Правилното възпитание – това е нашата щастлива старост, лошото възпитание – това е нашата бъдеща мъка, нашите сълзи и нашата вина пред другите хора».

(Антон Семьонович Макаренко)

• БЛАГОДАРЯ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ И ВНИМАНИЕ!

Р. Стефанова- гл. учител по български език и литература