Nh*ng ph*n vi*c cán b* tuy*n huy*n c*n làm khi k*t thúc l*p t*p hu*n

Download Report

Transcript Nh*ng ph*n vi*c cán b* tuy*n huy*n c*n làm khi k*t thúc l*p t*p hu*n

Những phần việc cán bộ tuyến
huyện cần làm khi kết thúc lớp
tập huấn
1. Tiến hành cài đặt phần mềm HIV-Info sang máy tính tại cơ quan để
làm việc
2. Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản 1 và
online của Huyện mình về để quản lý.
nhận dữ liệu
3. Tiến hành rà soát số liệu hoặc nhập mới số liệu theo yêu cầu của
tỉnh (nếu có)  thực hiện Gửi dữ liệu Online
1. Tiến hành cài đặt phần mềm HIV-Info
sang máy tính tại cơ quan để làm việc
Yêu cầu:
- Máy tính cài đặt phần mềm cần có cấu hình: Ram ít nhất là 1GB, Ổ
cứng còn dư ít nhất là 10GB.
- Kiểm tra hệ điều hành máy tính là 32 bít hay 64 bít (click chuột phải
và Computer  chọn Properties  kiểm tra phần system type: 32 bit
hay 64 bit (nếu không thấy ghi thì phần lớn mặc định là 32 bit)
- Tạm thời tắt phần mềm diệt vi rút máy tính đi (nếu có)
- Cài đặt phần mềm theo hướng dẫn trong tài liệu phát tay:
1. Tiến hành cài đặt phần mềm HIV-Info
sang máy tính tại cơ quan để làm việc (tiếp)
- Cài đặt phần mềm theo hướng dẫn trong tài liệu phát tay:
 Tạo trình duyệt IE là trình duyệt mặc định: Mở trình duyệt Internet Explorer
(IE), trên menu, click vào Tool  Internet Options  chọn thẻ Programs 
click vào Make default (hoặc make internet explorer the default
browser) OK  OK.
 Mở trình duyệt Internet Explorer  gõ vào địa chỉ: hivonline.info/hiv 
Enter  click chọn vào Publish.html để tiến hành cài đặt phần mềm HIVInfo 3.0
 Tiếp theo vào hivonline.info/hiv  Enter  chọn tải 2 file SQL phù hợp với
hệ điều hành máy tính đang sử dụng là 32 bit hay 64 bit và lần lượt tiến
hành cài đặt theo hướng dẫn
 Chú ý khi cài đặt SQL server 32/64 .exe thì cần phải đặt được Password:
123456
1. Tiến hành cài đặt phần mềm HIV-Info
sang máy tính tại cơ quan để làm việc (tiếp)
- Sau khi cài đặt 3 thành phần rời rạc gồm: phần mềm HIV-info 3.0 và
Hai phần mềm SQL tiến hành làm các bước sau:
 Tạo 01 thư mục vào ổ D hay ổ E để chuẩn bị lưu trữ dữ liệu (nơi
chứa dữ liệu gốc) và phân quyền cho thư mục (theo tài liệu hướng
dẫn phát tay ở phần cuối)
 Mở phần mềm HIV 3.0 lên  hủy bỏ đăng nhập  Vào Công cụ 
Tạo mới Cơ sở dữ liệu (Khai báo Tên máy chứa cơ sở dữ liệu:
.\SQLEXPRESS – Tài khoản: sa – Mật khẩu: 123456 – Tên cơ sở dữ
liệu: nên gõ không dấu, viết liền, gắn gọn, dễ nhớ - Thư mục lưu trữ:
nên chọn đến thư mục đã tạo sẵn từ trước và đã được phân quyền
từ trước  chọn Đồng ý
1. Tiến hành cài đặt phần mềm HIV-Info
sang máy tính tại cơ quan để làm việc (tiếp)
- Sau đó tiến hành Cấu hình cơ sở dữ liệu:
 Máy chứa cơ sở dữ liệu: .\SQLEXPRESS
 Tên cơ sở dữ liệu: gõ lại tên cơ sở dữ liệu đã được đặt tên trong quá trình tạo
mới cơ sở dữ liệu (gắn gọn, viết liền, không dấu, dễ nhớ)
 Người dùng cơ sở dữ liệu: sa
 Mật khẩu người dùng: 123456
 Thời gian chờ kết nối: 30
- Khai báo địa chỉ máy chủ cả nước: chọn Công cụ  đổi địa chỉ máy
chủ  gõ: hivonline.info/hivaids  Đồng ý
Phần mềm sẽ tự khởi động lại và hiện lên giao diện đăng nhập
1. Tiến hành cài đặt phần mềm HIV-Info
sang máy tính tại cơ quan để làm việc (tiếp)
- Nhận từ điển Online: Hủy bỏ đăng nhập  Vào xuất/nhận  Nhận
từ điển Online  Nhận từ điển từ máy chủ  khi có thành công 
OK  Tiếp tục click vào Nhập từ điển
- Nhận file đăng ký: Vào xuất/nhận  Nhận file đăng ký  tìm file
(chọn đến file đăng ký .xml đã được cấp  Đồng ý  OK
- Nhận người dùng Online: vào Xuất/nhận  Nhận người dùng Online
 Nhận người dùng từ máy chủ  Nhập người dùng
Bây giờ có thể đăng nhập vào phần mềm để làm việc
2. Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản 1 để
toàn quyền quản lý danh sách bệnh nhân
- Nhận dữ liệu Online: Vào phần Nhập dữ liệu  Nhận dữ liệu Online
 Nhận dữ liệu từ máy chủ  OK  Lưu dữ liệu vào máy cục bộ
- Sau khi nhập bản mới, sửa thông tin bệnh nhân sau khi rà soát thì cần
gửi số liệu cho Trung tâm HIV/AIDS của tỉnh: vào Nhập dữ liệu  Gửi
dữ liệu Online  Tổng hợp dữ liệu  OK  Thực hiện gửi dữ liệu
- Ngày tổng hợp dữ liệu từ xã gửi lên và từ các cơ sở y tế thuộc tuyến
huyện khác: từ ngày ngày 01 đến ngày 05 của tháng liền sau
- Ngày gửi dữ liệu: từ ngày 06 đến ngày 10 của tháng liền sau
Hỗ trợ
- Cài đặt phần mềm Teamviewer 7 hoặc 8: truy cập vào hivonline.info/hiv
-
 chọn vào Teamviewer 7 hoặc 8 để tải về (tải tiếp video huongdancaidat.wmv)
Mở phần mềm teamviewer vừa mới tải về để cài đặt (hướng dẫn cài đặt có thể lên
google gõ vào tìm kiếm cách cài đặt để tìm hiểu thêm)
Thông tin hỗ trợ:
Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai:
Đỗ Viết Ba: 0973 765 415
Đinh Kiều Hạnh: 0907 653 000
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh:
BS. Phúc: 0908 838 582
Cục Phòng, chống HIV/AIDS:
Email: [email protected]
Điện thoại: 043 736 7134
K.S Trần Văn Thắng: 0976 266 112
CN. Nguyễn Khắc Hải: 0166 942 8782