Pamiętaj! - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Download Report

Transcript Pamiętaj! - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Poznań, Al. Marcinkowskiego 3
tel. 61 850-73-43, 850-73-39, 850-73-47, 850-73-37
www.poznan.wiih.gov.pl
[email protected]
MATERIAŁ
INFORMACYJNY
przeznaczony dla seniorów, dotyczący niebezpieczeństw
związanych z zawieraniem przez nich umów na różnego
rodzaju prezentacjach.
Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w sferze
handlu starszym mieszkańcom Wielkopolski.
W ostatnim czasie wzrosła
liczba skarg
konsumenckich, napisanych głównie przez osoby
starsze, na handlowców prowadzących sprzedaż
towarów na pokazach, to jest:
• w lokalach przedsiębiorstw handlowych,
• poza lokalami przedsiębiorstw, np. w sanatoriach,
hotelach, wycieczkach i pielgrzymkach, podczas
imprez połączonych np. z występami znanych
artystów bądź w domu konsumenta.
Część starszych osób uniknęłaby kłopotów, gdyby
lepiej znała swoje uprawnienia i odpowiednio z
nich skorzystała, tym bardziej, że na wspomnianych
pokazach stosowane są przez prezenterów różne
metody i zabiegi socjotechniczne, zmierzające do
nakłonienia osób starszych do podjęcia decyzji o
zakupie oferowanych produktów.
•
W przypadku zaproszenia na specjalny pokaz, jak się
później okazuje połączony z ofertą sprzedaży nieznanych
dotąd produktów, ważna jest przede wszystkim wiedza.
•
Wynika ona z regulacji prawnych zawartych w
przepisach Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny /tekst jednolity w Dzienniku
Ustaw z 2012 roku, pozycja 1225, ze zm.
UWAGA!!!
Umowy kupna - sprzedaży zawierane z
konsumentami podczas prezentacji w lokalu
przedsiębiorstwa nie dopuszczają możliwości
odstąpienia od tych umów w terminie 10 dni od ich
zawarcia!
Natomiast umowy kupna-sprzedaży zawierane
z konsumentami podczas prezentacji poza lokalem
przedsiębiorstwa dopuszczają możliwość
odstąpienia od tych umów w terminie 10 dni od ich
zawarcia!
Ważne jest zatem by przed pokazem ustalić, czy pokaz odbędzie
się w lokalu przedsiębiorstwa oferującego wyroby, czy poza
lokalem.
W razie wątpliwości w powyższym zakresie warto zwrócić się
do prezentera na spotkaniu o wyjaśnienie tej kwestii. Ma ona
bowiem decydujące znaczenie w zakresie praw konsumenta w
przypadku ewentualnego zawarcia umowy bez głębszego
zastanowienia.
Seniorze!
Po pokazie, prezentacji wyrobu zastanów się i przemyśl:
• czy zachwalany wyrób jest Tobie niezbędnie potrzebny?
• czy ewentualny zakup wyrobu nie spowoduje w sposób istotny
uszczuplenia Twojego budżetu?
• czy ewentualny zakup na raty jest rzeczywiście dla Ciebie taką
dogodnością? Pamiętaj o odsetkach i innych kosztach związanych z
zakupem na raty!
• czy ewentualny zakup wyrobu z zamiarem przeznaczenia go jako
prezent będzie satysfakcjonował obdarowanego?
• czy ewentualny zakup nie wymagałby wcześniejszej konsultacji z
lekarzem prowadzącym w przypadku wyrobu medycznego?
• czy przypadkiem tylko przekonywująca argumentacja prezentera nie
wpływa na podjęcie decyzji o zakupie, a nie rzeczywiste potrzeby?
Po podjęciu decyzji o zakupie wyrobu nie podpisuj żadnych
dokumentów bez ich przeczytania z należytym zrozumieniem.
Pamiętaj!
Nikt nie ma prawa, z jakiegokolwiek powodu, zmusić Cię do
podpisania umowy kupna-sprzedaży bez zrozumienia jej
postanowień. Jeżeli masz wątpliwości zwróć się o poradę do
członków rodziny.
Możliwa jest również konsultacja osobista, lub uzyskana drogą
telefoniczną, w najbliższym inspektoracie Inspekcji Handlowej,
lub u miejskiego czy powiatowego rzecznika konsumentów
(adresy w załączniku).
Pamiętaj!
Przy podpisaniu umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
masz jeszcze czas na jej przemyślenie w ciągu 10 dni i
ewentualne odstąpienie od tej umowy .
Gdy zawarłeś umowę w lokalu już tej szansy nie masz.
W razie wątpliwości jak najszybciej skonsultuj się z
członkami rodziny lub z Inspekcją Handlową, rzecznikiem
konsumentów - informując o zawartej umowie.
Pamiętaj!
Argumentem dla odstąpienia od umowy po upływie 10 dni
od jej podpisania nie będzie dla przedsiębiorcy
sprzedającego wyrób/produkt:
• wiek nabywcy,
• powoływanie się na podpisanie umowy bez jej
przeczytania np. z powodu braku okularów,
• błędne zrozumienie czy zinterpretowanie zapisanych
postanowień umowy,
• stan zdrowia i sytuacja materialna.
Przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, np. prezenter, jest zobowiązany
przy prowadzeniu sprzedaży poza lokalem, do następujących działań:
• okazania dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez firmę
działalności gospodarczej,
• okazania dowodu tożsamości albo pełnomocnictwa, w przypadku
działania w imieniu przedsiębiorcy,
• podania w czasie prezentacji wszystkich istotnych warunków
proponowanej umowy kupna-sprzedaży a także dotyczących
ewentualnego kredytu,
następny slajd
• przedłożenia konsumentowi właściwych umów do zapoznania
się z nimi i podpisania,
• poinformowania konsumenta na piśmie o jego prawie do
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
bez podania przyczyn w ciągu 10 dni i wręczenia mu
formularza takiego odstąpienia oraz kopii podpisanych
dokumentów,
• udostępnienia, na wniosek konsumenta, oferowanych
(prezentowanych) towarów w celu ich obejrzenia i
sprawdzenia.
Pamiętaj!
Po podpisaniu umowy konsument powinien
otrzymać:
• kopię zawartej umowy lub umów,
• informację na piśmie o prawie odstąpienia od
umowy kupna-sprzedaży w ciągu 10 dni,
• wzór oświadczenia o odstąpieniu z podaną nazwą
i siedzibą firmy.
Prawo do odstąpienia od umowy.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 10
dni liczonym od jej zawarcia jest bezwarunkowe, tzn. nie
trzeba podawać przyczyn odstąpienia.
W przypadku, gdyby konsument przy zawarciu umowy
nie otrzymał na piśmie informacji o prawie do
odstąpienia w terminie 10 dni, uprawnienie to z mocy
ustawy ulega przedłużeniu do 3 miesięcy.
Uwaga!
Otrzymany wyrób, który będzie przedmiotem zwrotu w
przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, nie może nosić
śladów użytkowania.
Jeżeli po zakupie dokonanym poza lokalem przedsiębiorstwa
rozważamy, czy zatrzymać produkt, czy też go zwrócić, lepiej
nie używać tego towaru.
Dopuszczalne jest zatem jedynie:
• obejrzenie zakupionego sprzętu,
• sprawdzenie jego kompletności i działania
• zapoznanie się z dołączonymi dokumentami.
W tym zakresie kupujący ma podobne uprawnienia, jak przy
sprzedaży w sklepie tradycyjnym.
Dla skuteczności odstąpienia od umowy zaleca się, by
stosowne oświadczenie, na piśmie, przesłać do
przedsiębiorcy listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru (dla celów dowodowych). Dla zachowania tego
terminu decydujący jest moment przekazania listu
urzędowi pocztowemu do wysłania (przed upływem
ostatniego dnia 10-dniowego terminu, przed godziną
24.00), a nie moment otrzymania korespondencji przez
adresata.
Uwaga!
Nie należy wkładać pisma o odstąpieniu od umowy
do paczki ze zwracanym towarem.
Jeżeli sprzedawca nie odbierze takiej paczki, to
umieszczone w niej oświadczenie o odstąpieniu
również nie zostanie doręczone, czyli nie spowoduje
ono skutków prawnych. Należy więc wysłać list
odrębnie od paczki z towarami.
Również odstąpienie od umowy, sygnalizowane
wyłącznie telefonicznie lub e-mailem, nie wywołuje
oczekiwanych skutków.
Zwrot towaru.
Konsument, po odstąpieniu od umowy w ramach 10dniowego terminu, powinien dokonać zwrotu
zakupionego towaru niezwłocznie a najpóźniej w ciągu
14 dni. Koszty zwrotu ponosi konsument.
Jeżeli konsument dokonał przedpłaty a̛ konto zawartej
umowy, w razie skutecznego odstąpienia należą się od
niej odsetki ustawowe liczone od daty dokonania
przedpłaty.
O poradę oraz pomoc w formie mediacyjnej można zwrócić
się do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu
Inspekcji Handlowej. Inspekcja Handlowa prowadzi
również kontrole przedsiębiorców.
Także miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów
pomagają konsumentom przy dochodzeniu ich praw, np. na
drodze sądowej.
Bliższe dane kontaktowe dotyczące jednostek Inspekcji
Handlowej oraz rzeczników konsumentów łatwo znaleźć w
Internecie, np. zbiorczy wykaz na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(www.uokik.gov.pl).
Dane kontaktowe:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej z siedzibą w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 3
tel. 61 850-73-43, 850-73-39, 850-73-47, 850-73-37
www.poznan.wiih.gov.pl
[email protected]
Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
tel. 62 757-44-07
[email protected]
Delegatura w Lesznie
Plac Metziga 1
tel 65 529-58-36
[email protected]
Delegatura w Koninie
Aleje 1-go Maja 7
tel. 63 249-12-41
[email protected]
Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
tel. 67 212-37-10
d.pił[email protected]
Miejski Rzecznik Konsumentów
Poznań ul. Kasprzaka 16
tel. 61 833-19-51
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Poznań, ul. Słowackiego 8
I piętro, pok. 141
tel. 61 841-88-30
Przykład 1
Konsument, który zakupił towar poza lokalem przedsiębiorstwa
skontaktował się telefonicznie z siedzibą firmy w celu zasięgnięcia
informacji o możliwości odstąpienia od umowy. Według relacji
konsumenta, pracownik firmy poinformował go, że załatwi w tym zakresie
wszelkie formalności i zgłosi się do konsumenta po bezpośredni odbiór
towaru. Pomimo przeprowadzanych rozmów telefonicznych w tym
zakresie towar wbrew zapewnieniom sprzedawcy nie został jednak
odebrany, w związku z czym konsument wysłał pisemne oświadczenie o
odstąpieniu od umowy i przesłał towar na adres siedziby firmy. Z uwagi na
upływ ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożone
odstąpienie nie zostało uznane przez sprzedawcę za skuteczne.
Przykład 2
Konsumentka wzięła udział w pokazie podczas którego dokonano wśród
uczestników losowania nagród. W wyniku tego losowania otrzymała
komplet garnków gratis. Przedstawiciel firmy dostarczył konsumentce na
adres zamieszkania przedmiotowe garnki z dodatkowymi produktami.
Podczas ich odbioru konsumentka będąc przekonaną, że kwituje odbiór
wylosowanych garnków - podpisała umowę sprzedaży.
W ramach postępowania mediacyjnego Wojewódzki Inspektor wniósł o
wnikliwe wyjaśnienie sprawy biorąc pod uwagę relacje konsumentki. W
wyniku mediacji przedsiębiorca ustosunkował się do sprawy i
zaproponował w ramach jej polubownego rozwiązania udzielenie rabatu
w wysokości 240 zł lub nieodpłatne przekazanie masażera do stóp, ale nie
odstąpił od umowy (wartość umowy 2 390 zł).
Dziękujemy
Państwu za uwagę