ČSR mezi válkami

download report

Transcript ČSR mezi válkami

Československá republika
mezi válkami
Hospodářství v Československu
Anotace
 Materiál tvoří 14 slidů, v nichž je zachycena doba po vzniku
ČSR, hospodářská situace té doby a zahraniční politika první
republiky
 cílová skupina: 9. roč.
 Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami po roce 1918,
situací krátce po vzniku ČSR a prvními lety její existence,
hospodářskými poměry a zahraniční politikou
 použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 9. ročník,
Wikipedia
 průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a
provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek
 následuje možnost zápisu do sešitu
Hospodářství v Československu
 důsledkem právě ukončené války byla neutěšená situace
v hospodářství
 chyběly potraviny i další potřebné zboží (mýdlo, boty, atd.)
 už za války byl zaveden přídělový systém
 zboží se však nedalo často sehnat ani na lístky, a proto
kvetl černý trh
 zboží se prodává bez lístků, ale za velmi vysoké ceny
 propukaly hladové a protidrahotní bouře, které si
vynutily řadu sociálních reforem
Hospodářství v Československu
 reformy:
 8hodinová pracovní doba
 zákon o státní podpoře v nezamněstnanosti
 zákon o ochraně nájemníků
 zákon o ochraně práce žen a dětí
 penzijní, úrazové a nemocenské pojištění
 týdenní placená dovolená
 čs. sociální systém byl v rámci střední a východní Evropy
nejpokročilejší
Hospodářství v Československu
 Měnová reforma
 začátek roku 1919
 oddělení čs. měny od rakouské
 stejná měna přinášela obrovská rizika – inflace apod.
 měnovou jednotkou se stává koruna československá
Alois Rašín
ministr financí
Hospodářství v Československu
 ČSR byla i přes zaostalost Slovenska Podkarpatské Rusi
nejvyspělejším státem z nástupnických zemí především díky
rozvinutému průmyslu a vysoké produktivitě zemědělství v Čechách
i na Moravě
 hospodářství se brzy vzpamatovává z krize a začíná prosperovat
 klesá nezaměstnanost pod 1% na konci 20. let
 životní úroveň začíná převyšovat předválečnou
 export převažuje nad importem
 20. léta bývají nazývána „zlatými léty“
 v důsledku výrazně zlepšené hosp. situace i Němci, kteří původně
vznik republiky neschvalovali, začali spolupracovat, obzvláště po
srovnání se soudobým Německem a jeho problémy
Hospodářství v Československu
 ČSR byla i přes zaostalost Slovenska Podkarpatské Rusi
nejvyspělejším státem z nástupnických zemí především díky
rozvinutému průmyslu a vysoké produktivitě zemědělství v
Čechách i na Moravě
 hospodářství se brzy vzpamatovává z krize a začíná
prosperovat
 klesá nezaměstnanost pod 1% na konci 20. let
 životní úroveň začíná převyšovat předválečnou
 export převažuje nad importem
 20. léta bývají nazývána „zlatými léty“
Hospodářství v Československu
 čs. ekonomika nepotřebovala půjčky od zahraničních bank,
jako např. Německo
 to snižovalo naši závislost na především amerických
bankách
 hospodářská krize tedy u nás nastoupila později než v
Německu, což se později ukázalo jako „problém“
 1933 k moci se dostává Hitler a Německo se vymaňuje z krize
díky zbrojním zakázkám
 nejvíce krizí postižených území je v pohraničí = silná německá
menšina, která se začíná radikalizovat, čehož využívají
především nacisté
 vztahy mezi Čechy a českými=sudetskými Němci se
rapidně zhoršují, což vyvrcholilo později zničením
Československa
Zahraniční politika ČSR
 1921 – Malá dohoda
 ČSR + Jugoslávie + Rumunsko
 snaha o udržení poválečného uspořádání v Evropě, především
kvůli Maďarům, kteří se nechtěli smířit s rozpadem Uherského
království
 všechny členské státy MD měly zároveň spojenecké smlouvy s
Francií na obranu proti Německu
 Francie se snažila, aby k MD přistoupilo i Polsko, to ale odmítá v
důsledku špatných vztahů s ČSR kvůli Těšínsku
 MD byla nejen vojenským, ale i obchodním spojenectvím,
které pak fungovalo až do 30. let
 1935 – spojenecká smlouva se SSSR
 SSSR poskytne pomoc pouze tehdy, že tak učiní i Francie
 ochrana před případnou expanzí a okupací ČSR ze strany SSSR
Zápis: Hospodářství v ČSR
 důsledkem právě ukončené války byla neutěšená situace v hospodářství
 chyběly potraviny i další potřebné zboží (mýdlo, boty, atd.)
 už za války byl zaveden přídělový systém
 zboží se však nedalo často sehnat ani na lístky, a proto kvetl černý trh
 zboží se prodává bez lístků, ale za velmi vysoké ceny
 propukaly hladové a protidrahotní bouře, které si vynutily řadu sociálních
reforem
 pokročilý sociální systém
 měnová odluka od Rakouska
 rychlá konjunktura hospodářství=> zvyšování životní úrovně
 v důsledku hosp. krize na poč. 30.let dochází k radikalizaci především
německého obyvatelstva
Zápis: Hospodářství v ČSR
 objevuje se „sudetoněmecký problém“
Zahraniční politika
 uzavření Malé dohody (ČSR, Jugoslávie, Rumunsko) a Francie proti
Německu a Maďarsku, za účelem udržení poválečného uspořádání
 dohoda nejen vojenská, ale i obchodní
 1935 – spojenecká smlouva se SSSR s výhradou francouzské pomoci
Shrnující otázky:
 Jak funguje přídělový=lístkový systém? Jaký má smysl?
 Jaké sociální reformy a proč vláda uskutečnila?
 Proč bylo důležité provést měnovou odluku od Rakouska?
 Jak se vyvíjelo hospodářství v ČSR ve 20. letech?
 Jaké důsledky měla pro ČSR svět. hosp. krize?
 Co byla Malá dohoda?
 Proč uzavřelo ČSR dohodu i se SSSR?
 Jak vypadala situace ve 30. letech v Německu?
 Co je appeasement? Kdo a proč ho zastával?