پاورپوینت سامانه سلامت ایرانیان

Download Report

Transcript پاورپوینت سامانه سلامت ایرانیان

‫سامانه خدمات سالمت ایرانیان مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری پیشرفته و‬
‫گسترده است که بصورت یکپارچه همه ابعاد نظام سالمت را در برمی گیرد ‪ .‬این ابعاد‬
‫آنچه را که در حوزه صف یا همان الیه ارائه خدمت می گذرد و آنچه را که در حوزه‬
‫های ستاد بعنوان الیه های نظارت و پشتیبان و آموزش جاری و ساری است در بر می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫سامانه خدمات سالمت ایرانیان ‪ ،‬محوری ترین و اساس ی ترین رکن نظام ارائه خدمات سالمت یعنی پزشک خانواده را‬
‫در مرکز دایره پوشش ی خود قرار داده و قادر است بعنوان یک ابزار مدیریت شده و در حال تطبیق ارائه خدمات‬
‫دقیق و به موقع را میسر نماید‪ .‬کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت(در الیه صف) بتدریج و بر اساس یک‬
‫برنامه مشخص و زمانبندی شده به محدوده این دایره وارد شده و موجب گستردگی بیش از پیش حیطه خدمات‬
‫نوین بهداشت و درمان خواهند شد ‪.‬جهت انجام پروژه مراحل ذیل اجرا گردیده است ‪:‬‬
‫‪ ‬سرشماری جمعیت های موجود در مناطق شهری و روستایی‬
‫‪ ‬ثبت اطالعات شناسنامه ای و هویتی جمعیت سرشماری شده در سامانه سالمت ایرانیان‬
‫‪ ‬تعریف سوپروایزر شهرستانی‬
‫‪ ‬تعریف مناطق استان بر اساس مدل شاخه درختی ‪ ،‬به ترتیب استان ‪،‬شهرستان ها ‪،‬بخشها ‪ ،‬شهر ‪ ،‬دهستانها و‬
‫روستاها‬
‫‪ ‬تعریف مراکز بهداشتی تحت پوشش استان بر اساس مدل شاخه درختی ‪ ،‬به ترتیب مرکز بهداشت شهرستان ‪ ،‬مراکز‬
‫بهداشتی درمانی شهری و روستایی ‪ ،‬پایگاهها و خانه های بهداشت‬
‫‪ ‬تعریف سمتهای مراکز ‪ ،‬تعیین سمت پرسنل و ایجاد کدکاربری بر اساس سمت مربوطه‬
‫‪‬خرید ‪ 2‬دستگاه رایانه جهت تمام مراکز بهداشتی درمانی و لپ تاپ جهت تمام پزشکان‬
‫خانواده‬
‫‪ ‬اتصال واحدهای ارائه دهنده خدمت به شبکه شمس‬
‫جهت ادامه پروژه موارد ذیل باید پیگیری و اجرا گردد ‪:‬‬
‫‪ ‬تعیین وضعیت بیمه افراد‬
‫‪ ‬انتخاب پزشک خانواده‬
‫‪ ‬انجام ویزیت پایه‬