Данијела Бокан

Download Report

Transcript Данијела Бокан

INDIKATORI U PRAKSI
PORTAL JAVNIH NABAVKI
HELP-DESK
Danijela Bokan
Pomoćnik direktora
Uprava za javne nabavke
RAZVOJ SISTEMA INDIKATORA
 Razvijen u okviru Twinning projekta
 Ocenjeno je da UJN raspolaže sadržajnom bazom podataka koja omogućava
dobar pregled opštih trendova jn u RS; potreban dalji razvoj
 Ključni ciljevi:
1.
Razvoj i integrisanje novih indikatora u Godišnji izveštaj o jn u RS
2.
Omogućiti maksimalnu transparentnosti- širok pristup indikatorima
od strane korisnika njihovim postavljanjem na Portal javnih nabavki
▼
UJN postaje jedinstveni servis za pružanje svih ključnih i relevantnih
informacija iz oblasti javnih nabavki
2
NIVOI POSMATRANJA INDIKATORA
 NIVO RS
 NIVO ODREĐENE GRUPE/KATEGORIJE NARUČILACA
 NIVO POJEDINAČNOG NARUČIOCA
 SAMOPROCENA NARUČIOCA
 Indikatori ne služe za „optuživanje“ naručioca, niti kao dokaz
neregularnosti
 Indikatori služe za smoprocenu, rangiranje i poređenje sa
odgovarajućom kategorijom naručioca, sa „sličnim“ naručiocem, za željenim
ciljem
 Vodič, inspiracija za unapređenje sopstvenih rezultata
 Razmena dobre prakse i informacija
3
NOVI INDIKATORI
 Nedostatak plana nabavki, nerealno planiranje (godišnji




4
planovi, izvršenje planova, kvartalni izveštaji...)
Neobjavljivanje javnih nabavki na Portalu ( godišnji plan,
Portal, izveštaj o zaključenim ugovorima...)
Nepostojanje službenika za javne nabavke (godišnji
planovi, baza službenika, kvartalni izveštaji...)
Razlike u jediničnim cenama (kvartalni izveštaji)
Neusaglašenost između planiranih, zaključenih i
realizovanih javnih nabavki (planovi i izvršenje planova,
portal, kvartalni izveštaji, izmene ugovora...)
Кључни индикатори јавних набавки по категоријима у РС за 2011. годину*
Категорија
Државна јавна
предузећа
Јавна предузећа
– локална
самоуправа
Органи државне
управе
Градска и
општинска
управа
Здравство
Просвета
Култура
Правосуђе
Укупно
Број набавки
Просечна
вредност
уговора
малих
великих
укупно
малих
великих
укупно
9.800
9.311
19.111
8.211.477
84.750.362
92.961.839
4.864
11.173
4.971
16.144
10.127.784
64.900.708
75.028.492
21.111
4.410
25.521
5.767.172
37.212.544
5.876
1.387
7.263
6.081.176
10.700
12.747
23.447
12.191
2.003
4.533
Просечан
број
понуда
Конкурентни/неконкурентни
број (%)
вредност (%)
3
72/28
69/31
4.648
3,3
78/22
75/25
42.979.716
1.684
2,5
48/52
60/40
28.158.397
34.239.573
4.714
2,4
59/41
60/40
5.031.920
29.119.673
34.151.593
1.457
3,5
83/17
83/17
14.194
4.276.122
5.155.992
9.432.114
665
2,7
87/13
85/15
313
4.846
1.235.001
683.139
1.918.140
396
1,9
33/67
68/32
622
133
755
448.779
482.234
931.013
1.233
3
77/23
80/20
76.006
35.275
111.281
41.179.431
250.463.049
291.642.480
2.621
3,2
74/26
70/30
*вредности су изражене у хиљадама динара
5
Уговорена вредност без ПДВ-а
НАРУЧИЛАЦ: ЈП ___________
КАТЕГОРИЈА: Јавно предузеће л.с.
ГОДИНА: 2011.
ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ЗА 2011. ГОДИНУ
6
7
NAJTRANSPARENTNIJI NARUČIOCI
U 2012. GODINI
 Indikatori: prosečan broj ponuda, učešće konkurentnih
postupaka, zastupljenost ugovora sa jednom ponudom
***
 Kancelarija za evropske integracije (drž. uprava)
 Prekršajni sud u Leskovcu (pravosuđe)
 Dom za smeštaj odraslih lica Kulina (zdravstvo)
 Dom učenika srednjih škola (prosveta)
 JP „Nacionalni park Tara“, Bajina Bašta (državna jp)
 JP Direkcija za izgradnju opštine Paraćin (jp lok.samoupr.)
 Crveni krst Novog Sada (gradska i opšt.uprava)
8
Portal javnih nabavki:
www.ujn.gov.rs
http://portal.ujn.gov.rs
9
10
KLJUČNI PODACI SA PORTALA
 Ukupan broj registrovanih naručilaca: 2.799
 Ukupan broj objavljenih oglasa: 160.000





11
- 60.000 javnih poziva (15.000 male nab, 25%)
- 14.500 obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude
- 11.000 obaveštenja o obustavi postupka
- 72.000 obaveštenja o zakjlučenom ugovoru
Objavljeni podaci o 180.000 zaključenih ugovora velike vrednosti
Odluke Komisije: 3.000
Prosečan broj objavljenih tendera dnevno: 80
Prosečan broj poseta dnevno: 700
Uštede javnih sredstava: 25 milion evra
NOVI SADRŽAJI NA PORTALU
 Novi oglasi, izmene u sadržini postojećih, nove informacije
 Spisak negativnih referenci
 Mišljenje UJN u vezi sa osnovom za primenu pregovaračkog postupka
 Spisak naručilaca
 Spiskovi lica sa kojima naručioci ne mogu da zaključe ugovor zbog sukoba









12
interesa
Spiskovi naručilaca koji su nosioci posebnih ili isključivih prava
Druga faza restriktivnog postupka, objava: poziva za podnošenje ponuda, uslova
za priznavanje kvalifikacije, konkursne dokumentacije
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o izmeni ugovora
Spisak naručilaca u komunalnom sektoru
Objavljivanje zbirnih kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izveštaja o jn
Objavljivanje presuda za određene prekršaje
Obaveštenje o postojanju sistema dinamične nabavke
Spisak naručilaca za čije potrebe se vrši centralizacija od strane UZZPRO
NOVE FUNKCIONALNOSTI NA PORTALU
 Obavezna objava svih javnih nabavki, i velikih i malih
 Objava nabavki u pregovaračkom postupku
 Obavezna objava konkursne dokumentacije
 Obavezna primena CPV-a (jedinstveni rečnik nabavki)






13
***
Napredna pretraga zaključenih ugovora iz kvartalnih izveštaja naručilaca
Vezivanje odluka Komisije za javni poziv i pretraga po predmetu nabavke
i predmetu žalbe
Fakultativna objava planova nabavki naručilaca
Registracija ponuđača i automatsko obaveštavanje ponuđača o
tenderima za koje su zainteresovani
Oglašavanje nabavki koje se sprovode po međunarodnim procedurama
Unapređenje statistike javnih nabavki (ukrštanje podataka)
SVRSISHODNOST PODATAKA
 CILJ: kvalitetna analiza i pravovremeno plasiranje što
svrsishodnijih i ažurnijih podataka korisnicima (najširoj javnosti)
 UKRŠTANJE PODATAKA IZ VIŠE IZVORA:
1. Baza mišljenja o pregovaračkim postupcima
2. Baza kvartalnih izveštaja (zaključeni ugovori i sprovedeni
postupci, izvršenje ugovora)
3. Baza planova nabavki naručilaca
4. Portal javnih nabavki
 Ključno: omogućiti praćenje razlika između planiranog,
zaključenog i realizovanog kod naručilaca; identifikovanje
odstupanja i detaljnija provera konkretnog slučaja; dalje
procesuiranje
14
HELP-DESK (telefonske konsultacije)
 Uvođenje dodatnih telefonskih linija
 Angažovanje većeg broja zaposlenih
 Potreba za dodatnim kapacitetima
15
HELP-DESK (pružanje saveta putem e-pošte)
16
HELP-DESK (e-zbirka najčešćih pitanja i odgovora
po ključnim oblastima ZJN, sa elektronskom pretragom)
17
HVALA NA PAŽNJI!
18