5._installationer_-_ventilationsanlaeg

Download Report

Transcript 5._installationer_-_ventilationsanlaeg

Installationer

Ventilationsanlæg

Program

8.30

9.00

Velkomst og introduktion Varmeanlæg 10.00 Pause 10.15

Varmeanlæg 11.00

Varmefordelingsanlæg 12.00 Frokost 12.45

Varmefordelingsanlæg 13.15 Intelligent energistyring 13.45

Ventilationsanlæg 14.30 Pause 14.45

Ventilationsanlæg 15.15 Varmt vand 16.00 Slut for i dag

Indhold i dette indlæg

• Naturlig ventilation • Mekanisk ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation

• Den typiske løsning i eksisterende boligere • Det anbefales, at luften i huset bliver helt udskiftet hver anden time. Svarende til 0,3 l/s pr. m 2 • Rådet er, at ventiler skal stå åbne, hvis det ikke blæser meget • Luft desuden ud ved at åbne vinduer dagligt

Fordele ved naturlig ventilation

• Ingen anlægs- og driftsudgifter • Intet elforbrug til lufttransport • Ingen pladsbehov • God mulighed for behovsstyring (fx åbning af vindue) • Ingen støj ?

Ulemper ved naturlig ventilation

• Ingen varmegenvinding • Drivkræfter stiller krav til rumhøjde- og dybde samt åbenhed og indretning • Ukontrollerbart luftskifte, afhængig af vind og vejr • Dårlige muligheder for at fjerne forurening i tilført luft • I praksis har mange boliger ikke tilstrækkelig luftskifte!

Husk ventiler ved vindues udskiftning

• Pas på ved vindues udskiftning, hvor vinduer/huset bliver mere tæt, at der stadig er tilstrækkelig ventilation i huset, fx med spalteventiler

Hvorfor problemer med kondens efter vindues udskiftning ?

• Boligen er blevet mere tæt og ejerne var ikke så gode til at lufte ud i forvejen • Der er ikke ventiler i de nye vinduer • Der holdes en lav temperatur i boligen • Der er mange blomster og planter i boligen • Hvor bliver vasketøjet tørret?

• Er de nye vinduer med varm kant?

• Utætte vand rør?

Tjekpunkter

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

Mekanisk ventilation

• Mange nye huse har mekanisk ventilation med varmegenvinding og det er også eftermonteret i enkelte lidt ældre huse • Ventilationsanlæg genindvinder varmen fra udsugnings luften og sikrer et konstant luftskifte Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

Fordele ved mekanisk ventilation

• Konstant udluftning året rundt • Varmegenvinding og filtrering • Luftmængden kan tilføres uden trækproblemer i opvarmningssæson • Luftmængden kan varieres

Ulemper ved mekanisk ventilation

• El-forbrug til transport af luft • Kan give anledning til støjgener • Høje anlægsudgifter • Kræver viden at benytte anlægget rigtigt • Vedligeholdelse • Spalter under dørene – lydfølsom bolig

Tjek ved eksisterende ventilationsanlæg

• At ventilationskanaler i uopvarmede rum, fx på loftet, er isoleret godt, mindst 100 mm isolering • At filtre bliver udskiftet mindst 2 gange om året, og om husejer ved, hvordan det gøres • At ventilationsanlægget fungerer og kører på det rigtige trin

Eksempel isolering af ventilationskanaler

20 meter ventilationskanaler med en diameter på 110 mm

isoleres med 50 mm isolering

Omkreds er på ventilationskanalen 0,66 m (0,21 m x 3,14) Den samlede overflade er 13,2 m (0,66 m x 20 m) U værdien ved isolering med 50 mm er 0,8 W/k Tabet i ventilationskanalerne: 0,8 x 13,2 x 2906 graddage x 24/1000 =

736 kWh

Eksempel isolering af ventilationskanaler

20 meter ventilationskanaler med en diameter på 110 mm

isoleres med 100 mm isolering

Omkreds er på ventilationskanalen 0,97 m (0,31 m x 3,14) Den samlede overflade er 19,4 m (0,97 m x 20 m) U værdien ved isolering med 100 mm er 0,4 W/k Tabet i ventilationskanalerne: 0,4 x 19,4 x 2906 graddage x 24/1000 =

541 kWh

Hvornår er ventilationsanlæg en god idé

• Hvis huset er tæt (lav evt. blowerdoor test) • Hvis familien ønsker, eller har behov for automatisk ventilation, fx hvis der ønskes et ekstra godt indeklima • Bør overvejes ved efterisolering af loft, eller ved total renovering • Vælg ventilationsanlæg af komforthensyn, ikke for besparelsen

Ventilationskanaler

I nogle huse, fx 1½ plans huse, kan det være svært at få plads til ventilationskanaler

Økonomi ved ventilationsanlæg

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

Opgave 1

Hvad er besparelsen ved at opsætte et godt ventilationsanlæg i et hus på 140 m 2 , med en varmepris på 0,65 kr./kWh og en elpris på 2,10 kr./kWh. Tag udgangspunkt i energiløsningerne fra Videncenteret for energibesparelser i bygninger Hvad er den årlige varmebesparelsen ?

6.078 kWh x 0,65 kr./kWh = 3.951 kr.

Hvor stort er elforbruget til drift af ventilationsanlægget ?

385 kWh x 2,10 = 809 kr.

Hvad er den samlede årlige besparelse ?

3.951 kr. - 809 kr. = 3.142 kr.

Er regnestykket realistisk ?

Eksempel på ventilationstabet

En bolig på 140 m 2 med en loftshøjde på 2,5 m, hvor luften bliver skiftet ½ gang i timen Luftmængde: 140 m 2 x 2,5 m x 0,5 pr. time Indetemp . i opvarmningssæson Udetemp. i opvarmningssæson (gennemsnit) Temperaturforskel: 21 °C – 4 °C Luftstrømmen (standart værdi) 175 m 3 /h 21 °C 4 °C 17 °C 0,34 Ventilationstabet: 17 °C x 0,34 x 175 m 3 /h =

1.012 W

Opgave 2

Hvis opvarmningssæsonen er på 5.808 timer om året, hvad er det årlige energiforbrug til opvarmning af ventilationsluften ?

(5.808 timer x 1.012) / 1.000 = 5.878 kWh Det mekaniske ventilationsanlæg har en virkningsgrad på 85 % Hvad er varmebesparelsen ved installation af et mekanisk ventilationsanlæg ?

85 % x 5.942 kWh = 4.994 kWh

Elforbruget til ventilationsanlæg

Med en luftmængde på 175 m 3 /h og et elforbrug til det mekaniske ventilationsanlæg på 800 j/m 3 (SEL værdi) kan den årlige luftmængde udregnes.

8760 timer x 175 m 3 /h = 1.533.000 m 3 Energiforbruget til ventilationsanlægget (800 j/m 3 x 1.533.000 m 3 ) / 1.000 = 1.226.400 kJ 1.226.400 kJ / 3.600 = 340 kWh

Optimering af ventilation

• Luftskifte / luftmængde • Virkningsgrad på varmegenvinding • Elforbrug • Driftstid • Placering og isolering af ventilationsanlæg og kanalføring

Forskellige styringsstrategier

• Manuel kontaktstyring • Urstyring • Styring med bevægelsesføler • Forureningsføler o o CO 2 (kontorbygninger, skoler, mv.) fugt (boliger) o o temperatur luftkvalitet

Opgave ventilationsanlæg

• Drøft om det vil være fornuftigt, at få ventilationsanlæg i huset fra 1927 på 140 m 2 . Hvor kan ventilationskanaler og anlæg evt. placeres ?

• Hvilken energibesparelse vil der være i kr.

?

Hvis varmeprisen er 1 kr. / kWh (opslag og vurder) • Er der mulighed for at få tilskud og skattefradrag ?

Spørgsmål ?