Organisationsscheman - Landstinget Västmanland

Download Report

Transcript Organisationsscheman - Landstinget Västmanland

Organisationsscheman
Landstinget Västmanland 2015
Landstingets politiska organisation (beslutad av Lf)
Valberedning
Landstingets revisorer
Landstingsfullmäktige (LF)
Demokratiberedning
Beredning för medborgardialog
Patientnämnd (PN)
Landstingsstyrelse (LS)
Kollektivtrafiknämnd (KTN)
(tillika HosjvN och TvN)
Kollektivtrafikberedning
Gemensamma nämnder
• Gemensam nämnd/
Hjälpmedelsnämnd (fortsatt beredning)
• DU-nämnd
• Varuförsörjningsnämnden
• Kostnämnden
Arbetsutskott (AU)
Utskott för
Tärna Folkhögskola
Beredning för
Folkhälsa och sjukvård
Hel- och delägda bolag
• Folktandvården Västmanland AB
• Västmanlands lokaltrafik AB
• AB Västerås Lokaltrafik
• Västmannatrafik AB
• Tåg i Bergslagen AB
• Mälardalstrafik AB
• AB Transitio
• Almi Företagspartner AB
• CeHis
• Inera AB
Beredning för
Regional utveckling
Kommunalförbund
• Västmanlands Teater
• Västmanlandsmusiken
• Västmanlands Samtrafikförbund
(avvecklas, går över i KTN)
Samordningsförbund
• Norra Västmanland
• Västra Mälardalen
• Västerås
= LS uppsiktsplikt
LS förvaltningsorganisation 2015
LS drift
Västmanlands Sjukhus (VS)
Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverksamhet (PPHV)
Verksamhets- och ledningsstöd
- Landstingsservice
-Reception
- Fastighet
- ”Kost” (from 2016)
- Enheten för ekonomistöd
- Enheten för HR-stöd
- Resursenheten
- Stabsresurser ekonomi och personal
för VLs, Ltk , Kost och HMC
Landstingsstyrelse
Landstingsstyrelsens förvaltning
(”Landstingskontoret”)
-
Centrum för Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Centrum för Regional Utveckling
Centrum för Ekonomi och Verksamhets Analys
Centrum för HR
Centrum för Kommunikation
Centrum för IT
Centrum för Administration
Utvecklingsenhet
Landstingets organisation
Landstingsdirektör
Landstingskontoret
Centrum för:
- Hälso- och sjukvårdsutv.
- Regionutveckling
- Ekonomi- och verksamhetsanalys
- HR
- Kommunikation
- Administration
- IT
Utvecklingsenhet
Primärvård,
psykiatri och
habiliteringsverksamhet
- Primärvård
- Habilitering
- Barn- och
ungdomspsykiatri
- Vuxenpsykiatri
- Rättspsykiatri
Västmanlands
sjukhus
- Västmanlands
sjukhus Västerås
- Västmanlands
sjukhus Köping
- Västmanlands
sjukhus Sala
Landstingsdirektörens stab
- Hälso- och sjukvårdsdirektör
- Regionutvecklingsdirektör
- Ekonomidirektör
- HR-direktör
- Kommunikationsdirektör
- IT-direktör
- Administrativ direktör
Hjälpmedelscentrum
‐ Rörelsehjälpmedel
‐ Kommunikation
kognition-och larmhjälpmedel
‐ Medicinska behandlingshjälpmedel
‐ Omvårdnadshjälpmedel
‐ Samordning inkontinenshjälpmedel
Uppdrag av Landstinget och
länets kommuner via
Gemensam Hjälpmedelsnämnd
Verksamhetsoch ledningsstöd
- Landstingsservice
- reception
- Fastighet
- Kost (from 2016)
- Enheten för
ekonomistöd
- Enheten för HR-stöd
- Resursenheten
Stabsresurser ekonomi
och personal för VLs, Ltk
Kost och HMC
Kollektivtrafikförvaltningen (VL)
- Planering
- Samordning
- Försäljning
- Skolskjuts
- Information
Kost
- Patientmat
- Försäljning
Styrs av gemensamma
kostnämnden för
Landstinget
Västmanland
och Landstinget
Uppsala län
Västmanlands
lokaltrafik AB
Avtalsbärande bolag för
kollektivtrafiken i
Västmanland
Folktandvården AB
- Barntandvård
- Vuxentandvård
AB Västerås lokaltrafik
Busstrafik på uppdrag av
Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands
Län
Helägt av landstinget.
Helägt av landstinget.
LS förvaltning/Landstingskontoret
Landstingsdirektör
Centrum för administration (Administrativ direktör)
Övergripande ansvar för förv. planerings -och uppföljningsprocess.
- Administrativ service till LD och stab
- LS sekretariat
Ärendeprocessen och tjänstemannastöd till Lf, Ls, utskott, beredningar
och nämnder.
Process- och sakområdesansvar för allmän säkerhet, miljö och
informationssäkerhet samt för kris-/beredskaps- och
kontinuitetsplanering. Juridik.
- Stabsresurser inom dessa områden
Centrum för kommunikation (Kommunikationsdirektör)
Strategiskt stöd till ledning och verksamhet inom
kommunikationsområdet.
Varumärke
Uppdragsansvar invånartjänster/-perspektiv.
Processägare kommunikationsprocessen.
- Kommunikationsenhet
Centrum för IT (IT-direktör)
Strategisk styrning och utveckling, processägarskap IT-processer.
2013 Ny (process)organisation: Styrning och ledning, Kundtjänst,
Kompetenscenter, IT-tjänster, Operativt stöd
Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys (Ekonomidirektör)
Process- och sakområdesansvar för budget, redovisning och
finans/medelsförvaltning samt ägarfrågor.
Uppdragsansvar strategisk fastighetsförsörjning.
Processägare investeringsprocessen.
Processledning styrprocessen.
Stabsresurser: Budget, redovisning och finans. Planering. Analys och
uppföljning.
Utvecklingsenheten
Processtöd och projektkontor
Förvaltning och utveckling av
ledningssystemet
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling (Hälso- o sjvdirektör)
Analys och utredning/utveckling inom Lt:s ansvar som hosjv-huvudman
(hosjv, tv, utbildning och forskning).
Övergripande processansvar för gränsöverskridande hosjv-processer,
forskning och högre utbildning.
Stabsresurser: utredning/utveckling, medicinsk rådgivare, e-hälsoutveckling
- Patientsäkerhetsteam
- Patientnämndens kansli
- Vårdvalsenheten
- Enheten för produktionanalys
- Läkemedelskommitté och Läkemedelsenhet
- Enheten för smittskydd och vårdhygien
- Kompetenscentrum för hälsa
- Enheten för kunskapsstyrning och utbildning
- CKF
Centrum för regional utveckling (Regionutvecklingsdirektör)
Analys och utredning/utveckling inom landstingets regionala
utvecklingsuppdrag. Övergripande processansvar inom RU.
Stabsresurser: Regional utvecklingsplanering och kultur
- Kulturenhet (länsmuséet, utställningar, kulturutvecklare)
- Tärna folkhögskola
Centrum för HR (HR-direktör)
Analys och utredning/utveckling av en sammanhållen arbetsgivar- och
personalpolitik.
Processägarskap för HR-processer.
Stabsresurser: Lönebildning, avtal och förhandling , strategisk
kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa.
- Landstingshälsan
- Lärcentrum