Initiala insatsen vid skogsbranden i Västmanland

download report

Transcript Initiala insatsen vid skogsbranden i Västmanland

Skogsbranden 2014
• Rökutvecklingen
SKOGSBRANDEN
SURAHAMMAR-SALA-FAGERSTA-NORBERG
Håkan Fehne
2014-07-31->
2015-02-03
Fopyright Håkan Fehne
Skogsbranden 2014
•
•
•
•
•
•
Klart väder
Sydvästlig vind 6 m/s
Temperatur 25 grader
Brandrisk 5E – Eldningsförbud
Inga utfärdade varningar från SMHI
Lednings- och stabspersonal
- Tillgängliga 11 personer
- Semester/lediga 11 personer
•
•
•
•
Förändrat larmplanerna
Gett IB i uppgift att checka av tillgängliga flygresurser
Beordrat inkallning av extra personal i förebyggande syfte
Skaffat en bild av pågående skogsbränder som skulle
kunna tänkas påverka möjligheterna till förstärkning
• Inventerat tillgängliga externa vattentankresurser
• Kontaktat skogsbolag med skog i Västmanland
Måndag - kl. 18.30
Måndag - kl. 17.00
Måndag - kl. 16.30
Måndag - kl. 12.00
Måndag - morgon
Söndag - eftermiddag
Lördag - kväll
Lördag - morgon
Fredag
Torsdag - kväll
Väg 256 Sörhörrändesjön
IR bild på gnistkast
Utbredning och fakta
Fakta
• Ca 14 700 ha avspärrat
• Ca 14 000 ha är brandområdet
• Över 1000 personer utrymda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
150 brandmän 69 brandkårer (175 kom)
4 flygpl.brandk/industri
220 soldater
100 FRG/frivilliga
Ca 85 i ledningsstab
Krisledningar i kommuner mm
13 hkp
4 flygplan (1533 ggr, 10 milj l
vatten)
20 skördare och skotare
16 bandvagnar
680 km slang <100 motorsprutor
Brandbilar, grävmaskiner,
hjullastare, traktorer med
vattentunnor
Skogsbranden 2014
Överväganden för statligt övertagande
Behov av EN beslutande aktör
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tre räddningstjänstorganisationer
Fyra kommuner
Många inblandade i övrigt
Kostnadsställen för resurser
Hantering av akuta kostnader
Prioritering av insatta resurser
Tillsättande av räddningsledare
Kompetens på räddningsledare
Avlösningar för räddningsledare
Stabsresurser
Internationell hjälp
Uthållighet
Var stannar branden….
mm
Skogsbranden 2014
Överväganden för statligt övertagande från Rch i
länet
Negativa tankar om länsstyrelsen
Små resurser normalt samt semestertid m.m.
Räddningstjänstkompetens saknas
Byråkratisk hantering kan fördröja viktiga åtgärder
”Oerfarna”
Positiva tankar
Bra uppbyggd relation sedan tidigare med rtj och kommuner
Länsledningen inkl Landshövding redan ”med på banan” i Ramnäs
Rch i länet kan stötta utöver RL
Upprättad kontakt med kompetent RL (med medarbetare)
Bra kontaktnät nationellt
Skadornas omfattning
av branden
• Omkomna: 1 person avlider efter att ha blivit
instängd mellan två brandfronter
• Svårt skadade: 1 person brännskadas allvarligt,
1 polis påkörd vid vägspärr
• Förstörda/skadade hus: Totalt 71 byggnader,
varav 1 fast boende och 11 fritidshus
• Skog: 13 800 hektar brandhärjas. Ca 200 skogsägare
• Total kostnad för branden: ca 1 miljard kr
• Evakuerade: ca 1 000 personer och
ca 1 700 boskapsdjur
Åtgärdsförslag
•
planering, utbildning och övning av alla de aktörer i
Före skogsbranden krävs
samhället som kan komma att samverka under insatsen.
• Säkerheten för all deltagande personal såväl på marken som i luften måste ha högsta prioritet
och riskbedömningar ska ske kontinuerligt.
• Ledningsorganisationen vid större händelser i länet måste tydliggöras, övas och
utbildas.
•
•
lägesbilder.
Regionala lednings- och stabsresurser samt expertkompetens som kan förstärka den egna
Övning, utbildning och rutiner för att ta fram och dela
ledningsorganisationen.
kartmaterial och en samsyn på lägesangivelser mellan samverkande organisationer.
• Prioritering av helikopterresurser då behov uppstår i flera län samtidigt måste få en lösning.
• Utbildning och övning i Rakelsystemet så att även mycket komplexa insatser kan ledas och
•
Enhetligt
samordnas med stöd av Rakel.
•
Forma och öva rutiner för mottagande, registrering, styrning och kvalitetssäkring av
resurser och frivilliga.
externa
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.mbrf.se/