Verksamhetsberättelse 2013

download report

Transcript Verksamhetsberättelse 2013

Denna text är tidigare publicerad i mässtidningen för Släktforskardagarna 2013 (mer om det arrangemanget på sidan 11)
ARKIV  SLÄKTFORSKNING  ARKIV
en liten betraktelse av Christina Sirtoft Breitholtz
”Arkiv … har det nå´t med släktforskning att göra?” Tycker Ni den kommentaren är
konstig? Själv reagerade jag med stor förvåning när jag hörde den i samband med ett
Arkivens Dag-arrangemang där, bland andra, den lokala släktforskarklubben deltog tillsammans med Arkiv Västmanland. Fast är det så konstigt egentligen, att alla kanske inte
omedelbart förstår att arkiv är en förutsättning för det mesta av sökandet efter våra rötter? Mycket av det material som idag används i släktforskning presenteras via webbaserade databaser. Och alla kan nog inte fullt ut greppa det faktum att det man ser är skannade arkivhandlingar. Och egentligen spelar det ju ingen roll … eller?
Förstås tycker jag att det spelar roll. För om alla som släktforskar, eller funderar på att
börja släktforska, tänker arkiv som en naturlig del av denna berikande hobby så kommer
den att berika än mer. Då öppnar sig helt plötsligt nya världar med möjlighet att inte bara
bygga sina släktträd utan verkligen klä på dem med löv i form av information och
sammanhang. På köpet blir många släktforskare ivriga bygdeforskare. En del delar sedan
med sig av sina rön och bidrar därför med värdefull inspiration till fortsatt forskning och
nyfikenhet på det samhälle vi lever i och dess sammanhang. Ett lysande exempel på
ömsesidigt givande och tagande!
Den 6 mars 1927 var 32 kvinnliga medlemmar närvarande vid IOGT logen 620 Protests möte. Här i det noggrant förda protokollet
ser vi vilka de var. Vill Du veta vilka de 30 manliga närvarande var vid detta möte i Västanfors (Fagersta)? Då kan Du
besöka Arkiv Västmanland och beställa fram volym A1:17 ur logens arkiv och läsa om det och allt annat som hände, och
protokollfördes, vid den aktuella tiden.
Har Du anlag och håg till att bli privatdetektiv? Då kan Du antingen bli arkivarie
(särskilt inom enskild sektor) eller kasta Dig ut i fördjupad släktforskning. Vad väntar då
för utmaningar och skatter för den som ger sig på det senare? Jo, en mångfald av arkiv att
navigera till, i och från. Att hitta till arkiven innebär ibland det stora detektivarbetet. Man
behöver ha lite hum om vad slags arkivmaterial man letar efter. Är det ett statligt arkiv,
ett kommunalt, eller ett från den enskilda sektorn? De senare är en särskild utmaning
eftersom de kan finnas lite var som helst, eller vara försvunna – men … ge inte upp! Det
är då vi som kanaliserade våra detektivambitioner till arkivyrket kommer in. Vi finns här
för att hjälpa till och försöka lotsa rätt. Kanske kan vi tillsammans hitta fram till material
som kan uppvisa spår efter just Dina anor.
Vilka arkiv skall man då söka efter? Ja, det beror förstås på rötterna och tidsperioden.
För anfäder och anmödrar som levde i mitten av 1800-talet eller senare kan avtryck finnas
i exempelvis kommunarkiven. Varje kommun har ett lagkrav på sig att ansvarar för de
handlingar som uppkommit i just den kommunens verksamhet, från kommunbildandet
1863 och framåt. Här hittar Ni beslut och resonemang kring både stora frågor, som byggandet av kommunala inrättningar, och det mest personliga, som barnavårdsärenden och
dylikt.
Stor lycka för släktforskare är om man har sina rötter kopplade till större företag som
exempelvis Bergslagens alla bruk. Många – inte alla – av dessa verksamheter har efterlämnat större eller mindre
delar av sina arkiv i tämligen gott skick. Här hittas inte
bara uppgifter om produktion och ekonomi, utan i den
omfattande bruksbokföringen och andra administrativa
handlingar finner vi MÄNNISKORNA och kan se vad
de fick i lön, för vad de fick
sin lön och var de bodde. Ibland anar man familjens
materiella förhållanden på
de mest påtagliga sätt. Och
det gäller oavsett rötterna åÄr någon av de här skjutglada herrarna Din anfader?
Då kanske ett besök på Hedströmsdalsarkivet i Kolsva (drivs av Arkiv Västmanland) är
terfinns på ägarsidan eller
precis ”mitt i prick”. Fotografi ur Kohlswa Jernverks arkiv. Fotograf okänd. Odaterad.
bland tjänstemän, bruksarbetare eller torpare.
En arkivaries glädje är de lyckliga forskare som hittat just DEN DÄR pusselbiten. Det
är en ynnest att få vara med och uppleva när någon finner något så påtagligt som sin farfars fars namnteckning på ett arrendekontrakt. Det är också trevligt att få förmedla kontakt med de kunniga krafterna hos hembygdsrörelsen för att till exempel en släktforskare
skall få besöka platsen för det torp där en älskad mormor föddes.
Vi som arbetar på arkiven finns här för alla Er som vill fördjupa Er släktforskning. Vi
ser stor potential för delad nytta genom allt det arbete Ni lägger ned. De av Er som vill
dela med sig av Era rön, utöver själva anrotsystemet, gör samhället en tjänst då fler kan få
möjlighet att sätta in sin egen lilla värld i ett större sammanhang.
Så, har Ni ett släktträd med grenar in i Västmanland som Ni vill klä med extra löv? Ta
då gärna kontakt med oss på Arkiv Västmanland om Ni hittar en tråd som Ni tror vi kan
hjälpa Er att nysta vidare på. Vi är förvisso inga släktforskare – men vi är väääldigt roade
av detektivarbete. Eller har Ni kanske klätt på ett träd och har rön från den västmanländska lokalhistorien att dela med Er av? Kanske är det just Din historia som kan bli den där
extra kryddan i en arkivlektion för skolelever, eller en viktig ingrediens i en minnesmapp
till en avdelning inom demensvården. Kontaktuppgifter med mera finner Ni på vår
webbplats www.arkivvastmanland.se. VÄLKOMNA!
Bildtext till fotografi på denna verksamhetsberättelses framsida:
Kanske får vi en dag in en dokumentation rörande någon av dessa herrars levnadshistoria.
Det vi nu vet är att enligt fotografiets baksida arbetade de på Nordkvists Järnkonstruktions- och smidesfabrik, att denna ”Siesta i det
fria” ägde rum 1913, samt att mannen med käpp är självaste fabrikör Nordkvist. Fotograf okänd.
Fotografierna i denna verksamhetsberättelse är tagna av följande personer:
sidorna 3 och 11 – Christina Sirtoft Breitholtz
sidan 6 – Linda Claesson
sidan 9 – ”Ur Kohlswa Jernverks bildarkiv. Fältspatsgruvan i Kolsva-Orsta. Laven och sovringhuset. År: 1949 Fotograf:
Tore Burnäs Svenska Dagbladet”
sidan 10 – Maria Bjersby-Stenudd
sidorna 12 och 13 – Göran Sundström
Innehållsförteckning
Verksamhetsberättelse för år 2013
s.1
Styrelse
s.1
Möten och sammanträden
s.3
Årsmöte
s.3
Styrelsesammanträden
s.4
Arbetsutskottets sammanträden
s.4
Personal
s.4
Lokaler
s.5
Ekonomi 2013
s.7
Verksamheten 2013
s.8
Medlems- och forskarservice
s.8
Utställningar, arrangemang med mera
s.9
Webbplats och Facebook
s.9
Arkivveckan 2013
s.10
Släktforskardagarna
s.11
Arkivens Dag
s.11
Övriga arrangemang
s.11
Uppdragsverksamhet
s.12
Projekt
s.12
Konferenser och sammankomster
s.13
Medlemmar
s.14
Slutord
s.14
Årsredovisning
s.15
Resultaträkning
s.15
Balansräkning
s.16
Redovisningsprinciper och noter
s.18
Revisionsberättelse
s.20
Medlemsförteckning 2013
s.21
Verksamhetsplan 2014
s.24
Verksamhetsplan 2015 (preliminär)
s.25
Budget för år 2014
s.26
Preliminär budget för år 2015
s.27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Arkiv Västmanland är en ideell länstäckande medlemsorganisation. I stadgarnas ändamålsparagraf framgår att syftet med föreningen är att på bästa sätt vårda, bevara och tillgängliggöra arkiv från företag, föreningar och enskilda personer. Vi skall även stimulera
till användande av arkiven, sprida kunskap om desamma och stödja forskningen om västmanländskt, och nationellt, förenings- och näringsliv.
Verksamhetens finansiering präglas av en förhållandevis stor andel egenintäkter, jämfört med liknande organisationer i andra län. Dessa egenintäkter härrör från medlemsoch hyllavgifter, samt beställningsuppdrag. De senare består av exempelvis forskarservice
hos andra arkivförvarare, skapande av dokumenthanteringsplaner för framtida arkivbildning, kurser, med mera – det vill säga uppdrag som resulterar i ökad kunskap om arkiv,
god arkivvård och bra forskarservice. Egenintäkterna till trots är verksamheten beroende
av ekonomiskt stöd från det allmänna. Under året har denna värdefulla medfinansiering
kommit från länets kommuner, landsting och stat. Det statliga stödet fördelas sedan 2012
av landstinget inom den så kallade Kultursamverkansmodellen.
Arkiv Västmanland var 2013 medlem i Näringslivsarkivens Förening (NAF), Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen Bergslagsarkiv, samt i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.
Arkivchefen är medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier, vice ordförande i NAF,
sekreterare i Näringslivsarkivens stödfond, styrelseledamot i Föreningen Bergslagsarkiv,
medverkar i FAs utvecklingsgrupp, samt invaldes i januari 2013 i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv.
Utöver detta har Arkiv Västmanland även under detta år aktivt engagerat sig i ett flertal nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
Styrelse
Stadgeenligt valde Arkiv Västmanlands medlemmar vid årsmötet i april ordförande för
en tid om ett år. Övriga tio styrelseledamöter väljs för en period om två år (fem ledamöter
per år) och de fem suppleanterna för ett år. Årsmötet skall enligt stadgarna även utse
Postadress: Box 158, 721 05 Västerås Telefon: 021-18 68 80 E-post: [email protected]
Webbplats: www.arkivvastmanland.se
Verksamhetsberättelse för år 2013
två ordinarie revisorer för en mandatperiod om två år (en per år) och två revisorssuppleanter för ett år.
Styrelsen skall inom sig utse en vice ordförande. Vederbörande utgör tillsammans med
ordföranden och ännu en, av styrelsen utsedd, ledamot styrelsens arbetsutskott. Sedan
några år tillbaka har årsmötet valt en valberedning där den sammankallande är ledamot i
styrelsen. Detta för bästa möjliga insikt i styrelsearbetets art och möjligheter.
Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2013
Ordinarie ledamöter
Brage Lundström
Iréne Artæus
Eva Kristina Andersson
Håkan Ax
Per Johansson
Pia Lindberg
Hans-Olof Lund
Ingemar Pettersson
Seppo Remes
Göran Sundström
Claes-Bertil Ytterberg
Mandatperiod
(årsmöte till årsmöte)
Västerås
Västerås
Kungsör
Västerås
Västerås
Västerås
Arboga
Möklinta
Hallstahammar
Västerås
Västerås
ordförande
vice ordförande
år 2013 – 2014
år 2012 – 2014
år 2012 – 2014
år 2013 – 2015
år 2013 – 2015
år 2013 – 2015
år 2013 – 2015
år 2012 – 2014
år 2012 – 2014
år 2012 – 2014
år 2013 – 2015
Suppleanter
Peter Klint
Helmer Larsson
Eva Matsson
Lena Nyquist
Rebecca Svensson
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Köping
(avsade sig under året)
år 2013 – 2014
år 2013 – 2014
år 2013 – 2014
år 2013 – 2014
år 2013 – 2014
Arbetsutskott
Brage Lundström, Iréne Artæus och Göran Sundström
Revisorer, ordinarie
Lars-Erik Magnusson
Roland Sundgren
Västerås
Västerås
år 2013 – 2015
år 2012 – 2014
Västerås
Västerås
år 2013 – 2014
år 2013 – 2014
Revisorer, suppleanter
Per-Inge Ahlbäck
Peter Westersund
Valberedning
Sören Bååth
Per Johansson
Birgitta Wiklander
Västerås
Västerås
Västerås
Sammankallande
Sidan 2 av 27
år 2013 – 2014
år 2013 – 2014
år 2013 – 2014
Verksamhetsberättelse för år 2013
Möten och sammanträden
Under året har följande möten och sammanträden hållits med Arkiv Västmanlands medlemmar, styrelse och styrelsens arbetsutskott.
Årsmöte
Är arkiv något tråkigt färdigstöpt och oföränderligt? Nej, naturligtvis inte! Arkiv skapas
hela tiden och användandet av arkivmaterialet kan ta sig olika former och uttryck. Ibland
är kreativiteten en del av arkivhandlingarna, till exempel när arkivet härrör från en konstnär eller annan skapande person eller verksamhet. Temat för dagen var kreativa arkiv och
dito arkivbildare när Arkiv Västmanland höll sitt årsmöte i Kvarteret Täljstenen i Sala den
10 april. Mötet föregicks av ett välbesökt program öppet för allmänheten.
Årsmötesdagens arrangemang var ett
samarbete
mellan
Arkiv
Västmanland,
Aguélimuseet och Sala kommun och i centrum stod Salas stolthet, konstnären Ivan
Aguéli. Den kunnige och entusiasmerande
intendenten Å C Danell lotsade oss genom
Aguélis liv och verk och utmanade sedan
deltagarnas egen kreativitet – och mod – i
Å C Danell flankeras här av Arkiv Västmanlands Frida och Tomas,
med sina ”snabbalster”.
en prova-på-övning. Vi fick även höra den
initierade projektledaren Lennart Parknäs
berätta om Aguéliportalen.
Dagen bjöd även på information från
kommunarkivarie Susanne Prokop om kreativa fynd i Salas kommunarkiv och från
Salas hembygdsföreningars verksamheter.
Vi fick också en kort presentation av de
kommande Släktforskardagarna (mer om
dessa nedan).
Under själva årsmötet närvarade 29 personer, vilka representerade 12 röstberättiga-
En nöjd Ulla-Britt Holmér, ordförande i Västmanlands
Hembygdsförbund och Fornminnesförening tillika i Sala
Hembygds- och Fornminnesförening.
de medlemmar. Till årsmötesordförande valdes Tommy Johansson, Salas kommunfullmäktigeordförande. Efter årsmötet bjöds kaffe med dopp.
Sidan 3 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Styrelsesammanträden
Arkiv Västmanlands styrelse höll under verksamhetsåret 2013 fem (5) protokollförda
sammanträden, ett i Sala och övriga i Västerås.
Styrelsen har diskuterat och beslutat om viktiga frågor för Arkiv Västmanlands fortsatta verksamhet och utveckling. Som alltid handlar det till stor del om resurser – ekonomi, personal och lokaler – och ofta om bristen på desamma. Men året som gått har också
präglats av ett framåtblickande, och det med viss tillförsikt. För det händer saker, hela
tiden, och det går framåt. Styrelsen har sett möjliga mål och analyserat finansieringsvägar,
bekymrat sig över personalens hårda arbetsbelastning och funderat över möjligheter för
befintliga och utökade lokaler.
Arbetsutskottets sammanträden
Arkiv Västmanlands styrelses arbetsutskott har hållit fem (5) protokollförda sammanträden under år 2013.
Förutom att förbereda styrelsens frågor har arbetsutskottets ledamöter bland annat aktivt deltagit i diskussionerna inom projekt ”Innovativ arkivsamverkan” och andra länsgränsöverskridande utvecklingsarbeten.
Personal
Glädjande nog ökar efterfrågan för det som Arkiv Västmanland erbjuder. Det innebär att
vi får bevara fler arkiv och hjälpa fler forskare, vägleda i frågor om modern dokumenthantering och föra ut kunskap om källkritik, med mera. Men visst, det frestar på när personalstyrkan inte kan utökas i den takt verksamhetens omfattning ökar. Som nämndes
ovan har styrelsen vid flera tillfällen behandlat frågan om personalens arbetsbelastning.
Personalen 2013 utgjordes av följande personer:
Namn/
tjänstgöringsgrad
Funktion/
huvudsakliga ansvarsområden
Christina Sirtoft Breitholtz
Arkivchef
100 %
Övergripande verksamhets- och personalansvar, uppdragsverksamhet
Frida Nordin Kamph
Arkivarie/arkivpedagog
60 %
(deltidstjänstledig, egentlig tjänstgöringsgrad 87,5 %)
Studiebesöksverksamhet och Arkivens Dag i Västerås, utveckling av
arkivpedagogik, depåfrågor med särskild inriktning på gallrings- och
ägarfrågor
Tomas Adolfsson
Arkiv-/kontorsassistent
50 %
Medlemskontakter, registerhållning, administrativt stöd till
arkivchefen
Hjördis Häll
Ekonomihanterare
ca 10%
Bokföring och bankkontakter
Sidan 4 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Wanja Almquist
Arkivassistent
ca 10 %
Tillsyn/forskarfrågor, Hedströmsdalsarkivet
Peter Kvist
Arkivassistent
timanställd, ca 3 tim/v
Öppethållande/forskarservice, Hedströmsdalsarkivet
Thomas Karlsson
Arkivassistent
100 % (extraresurs genom Jobb- o
utvecklingsgarantin, till och med
oktober 2013)
Bokprojekt (genomgång av tidigare inkomna böcker för återbördande
till ägaren), viss leveransbearbetning, allmänt stöd för övrig verksamhet
Tina Nyqvist
Arkivassistent
50 % (visstidsanställd med lönebidrag och arbetsplatsanpassning)
Digitaliseringsprojekt – skanning av analoga arkivförteckningar för
ökad sökbarhet och därmed bättre forskarservice
De tre förstnämnda ur personalen får oavsett angivna ansvarsområden agera ”tusenkonstnärer” och rycka in där det behövs. Exempelvis har Frida Nordin Kamph fått mer
ansvar för samarbetsfrågor lokalt i Västerås, medan övriga samarbetsfrågor ligger kvar på
arkivchefens lott. Alla svarar på forskarfrågor och ger råd, men Tomas Adolfsson sköter
de flesta framplockningarna till besökarna på Engelbrektsgatan i Västerås. Arkivchefen
åker ut på ”hembesöken” för rådgivning på plats, samt håller öppet i Svanå och Fagersta.
Flexibilitet och serviceanda är ledorden som tillsammans med intresse och engagemang får verksamheten att fungera – trots allt.
Lokaler
Nu har vi tagit ett gigantiskt steg framåt! Vid halvårsskiftet kunde vi lämna de förvisso relativt stora men ack så otillgängliga kontors- och forskarutrymmena i Västerås stadshus
och flytta in i nya kontorsrum i anslutning till Västerås stadsbiblioteks fackavdelning. Den
nya besöksadressen i Västerås är nu Engelbrektsgatan 3. Med del i de ytor som idag upptas av bibliotekets Västmanlandssamling finns nu riktigt bra förutsättningar för att skapa
en bra och välkomnande besöksmiljö. Genom samlokaliseringen med biblioteket har samtidigt våra forskare ett fantastiskt referensbibliotek att botanisera i och en omedelbar närhet till bibliotekets släktforskaravdelning.
Avsikten var att före årsskiftet hinna flytta ungefär hälften av de arkivalier som vi har i
de depåytor Arkiv Västmanland sedan många år disponerar i Västerås stadshus källare.
Det rör sig om en dryg kilometer handlingar om man räknar hyllorna, så en flytt kräver
omsorgsfull planering, packning och uppackning. Detta var vi beredda på, men varken vi
eller biblioteket hade kunnat förutse det hinder som uppstod i form av en nyuppsatt
grind som nu spärrar infarten till bibliotekets godsmottagning. Tur i oturen att Västerås
stadsarkivs chef utan vidare kunde gå med på att vi får hyra hela den ursprungliga depåSidan 5 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
ytan i stadshusets källare ytterligare ett halvår.
Fredagen den 13 september
ordnade vi ett kaffekalas för att
fira inflyttningen i de nya lokalerna. Trots det lite utmanande
datumet, fredagen den 13:e,
blev arrangemanget festligt och
lyckat. Ett sextiotal närvarande
Per Lithammer och Brage Lundström knyter ”vänskapsband” under överinseende
av en glad bibliotekschef och ackompanjerade av en festlig fanfar.
kunde ta del av tal, fanfar, kaffe
och åtta(!) sorters kakor. Tillsammans med Västerås kulturidrotts- och fritidsnämnds ordförande, Per Lithammer, knöt
Arkiv Västmanlands ordförande, Brage Lundström, ihop två
färgglada band för att symbolisera de nya samarbetsmöjligheter som flytten innebär.
En depå vi dock flyttat ur
Många lät sig väl smaka av det som stod uppdukat på kaffebordet under inflyttningskalaset den 13 september. I bakgrunden, mitt i bild, ser vi en strålande glad
kulturstrateg, Birgitta Edvardsson.
under året är gallringsdepån vi
hyrde på Eriksborg i Västerås.
Det mesta av materialet från den depån transporterades till Fagersta och den depådel vi
där disponerar. Detta innebar ett lyft även det, eftersom materialet till stor del kunde
ställas upp på hyllor som gav möjlighet till bättre överblick för rensnings- och gallringsarbete. Bland det flyttade finns också ett stort antal hyllmeter högintressant arkivmaterial
från Västmanlands läns Hushållningssällskap som vår extraresurs Thomas Karlsson nu
dammsugit och grovsorterat. En insats som omedelbart gjorde källorna tillgängliga för
intresserade forskare.
I Kvarnen i Kolsva, det vill säga Hedströmsdalsarkivet, är det nu mer än fullt. Vår
arkivassistent Wanja Almquist har påbörjat ett större arbete med att gå igenom hyllorna
för att, tillsammans med arkivarie Frida Nordin Kamph, ta fram en komprimeringsplan.
Sidan 6 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Och tills sist här under rubriken ”Lokaler”, så måste förstås beröras vad som står högst
upp på vår önskelista inför året som kommer: en arkivdepå i Arboga tillsammans med
ArkivCentrum Örebro län. Mer om detta nedan under ”Projekt”.
Ekonomi 2013
Nya lokaler och flytt, det är saker som sätter sina spår i den ekonomiska redovisningen
för året (återfinns på sidorna 15-19). På utgiftssidan ser vi högre lokalkostnader och kostnader för flytt och utvecklingsarbeten. Beträffande de senare så syns de som avsättningar
för kommande utgifter. Detta beror på den ovan nämnda fördröjningen av depåflytt i
Västerås och på planerad fortsättning av utvecklingsprojektet tillsammans med ArkivCentrum Örebro län. På personalsidan syns endast en förhållandevis marginell kostnadsökning.
Hur har vi då klarat av denna ökning av utgifter 2013? En förutsättning för flytt till nya
lokaler i Västerås har varit den överenskommelse som gjordes inom Västmanlands
kommuner och landsting – VKL. Den innebär att landstinget ger Arkiv Västmanland ett
extra stöd om 250 000 kronor för ökade kostnader, och lika mycket kommer från länets
kommuner utifrån en modell baserad på invånarantal. Vi är ytterst tacksamma för denna
vilja att stötta vår verksamhet.
Noteras bör även ökningen av egenintäkter 2013, där vi bland annat
fick in medel genom att arkivchefen utfört ett flertal uppdrag och arkivarie Frida Nordin Kamph arbetade för det stora nationella arrangemanget Arkivveckan 2013.
Trots ökade driftskostnader kan Arkiv Västmanland, med hjälp av tillskott från det allmänna, fortsatt erbjuda kostnadsfri professionell service i form av forskarservice, rådgivning, studiebesök, etcetera. Påpekas bör dock att grunden till basverksamheten återfinns i
medlemmarnas engagemang och ansvarskännande. Genom att ställa sitt arkivmaterial till
forskningens förfogande, erlägga medlems- och hyllavgifter och genom att ge Arkiv Västmanland betalda uppdrag visar arkivägarna sin vilja att bidra till bevarandet och tillgängliggörandet av källorna till vår gemensamma historia. Ta därför en ordentlig titt i medlemslistan på sidorna 21 – 23. Där finner Ni dem som bidragit till att Arkiv Västmanlands
verksamhet finns och utvecklas.
Sidan 7 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Verksamheten 2013
Det har varit ett tufft år, men oerhört roligt. Trots att året präglats av flyttbestyr, omfattande utvecklingsprojekt och värdskap för ett stort arrangemang har vi försökt bedriva
medlems- och forskarservice i samma omfattning som tidigare, och samtidigt strävat efter
att inte tappa fart i arbetet med att vidareutveckla den arkivpedagogiska verksamheten.
Arkiv Västmanland tar rejäla steg framåt med verksamhetsutvecklingen och vi hoppas att
medlemmar och övriga märker av den förbättring som sker. Men även de rejäla stegen
kan synas långsamma ibland och understundom har vi fått treva oss fram mot nya arbetsformer när förutsättningarna ändras. Men utveckling är kul! Det har vi slagit fast förr, och
det vidhåller vi.
Arkiv Västmanlands styrelse och personal kan stolt konstatera att vi nominerades till
utmärkelsen Årets Arkiv 2013. Den som slutligen, mycket välförtjänt, utsågs var Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Men även om vi inte nådde ända fram till penningpriset så vill vi
ändå framhålla den motivering som juryn för Årets Arkiv hade till att lyfta fram Arkiv
Västmanland som en av tre ”finalister”:
Arkiv Västmanland är en sammanhållande länk för arkivverksamheten i länet. Verksamheten
står också för en nationell närvaro genom sitt engagerade arbete. Arkiv Västmanland vill inte
vara en isolerad företeelse i sin region, utan ser det regionala kulturarvet som en del av ett
större nationellt sammanhang. Arkivet arbetar hårt för att utöka tillgängligheten och utöka
formerna för samarbete.
Här nedan en komprimerad rapport från året som gått.
Medlems- och forskarservice
I medlemsservicen ingår deponeringsmöjlighet och rådgivning, samt viss hjälp att återsöka information i det egna materialet. Flytten i Västerås medförde ytterligare svårigheter
att ta emot större leveranser under året, utöver det som den faktiska platsbristen orsakar. I
Fagersta inkom dock en deposition som inte var planerad, utan orsakad av en tragisk händelse. En natt i mars brann nämligen församlingshemmet Lindgården i Fagersta ned. I
källaren, i godkänd arkivlokal, förvarades så väl församlingens arkiv som hembygdsföreningens. Båda är medlemmar i Arkiv Västmanland och vi gjorde vad vi kunde för att
underlätta när det så gott som oskadda materialet skulle tas om hand.
Statistiken för år 2013 ger vid handen att vi plockat fram drygt 1 300 arkivvolymer till
besökande forskare, för att besvara forskarfrågor som inkommer på annat sätt eller för att
Sidan 8 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
visa upp för exempelvis skolungdomar vid studiebesök. Vi har hållit regelbundet öppet
för forskning i Västerås, Svanå, Kolsva och Fagersta.
Utställningar, arrangemang med mera
De som fortfarande tror att detta med att arbeta med arkiv är en sysselsättning för introverta får all anledning att ompröva sin inställning vid kontakt med Arkiv Västmanland.
Hela vår verksamhet har utåtriktad prägel och syftar till ökat besöksantal och fler personliga kontakter med forskare, arkivägare, skolungdomar, med flera.
För att skapa ett större intresse för de viktiga källor som arkiven utgör, och för att sprida kunskap om vikten av källkritik och riskerna med historielöshet, tar vi emot allehanda
studiebesöksgrupper och håller föredrag i ämnet. Vi räknade i år ihop ganska precis 300
studiebesöksdeltagare, varav drygt 200 barn och unga. Arkivarie/arkivpedagog Frida
Nordin Kamph arbetar med att utveckla studiebesöksverksamheten ytterligare och deltar
i flera nätverk för ändamålet.
Möjligheterna att nå målet med fler kontakter och besökare ökar förstås om vi syns.
Därför är vi så långt våra resurser tillåter med i så många utåtriktade arrangemang vi kan
och skapar arkivrelaterade utställningar och informationsmaterial. Här följer några
exempel från 2013.
Webbplats och Facebook
Ett sätt att exponera material är webbaserade utställningar. Vi har under året valt att inte
lägga ut så mycket på vår webbplats, www.arkivvastmanland.se, mer än information om
vad som är på gång och vad som har
varit. Ändå visar räkneverket nära
nog 15 000 sidvisningar.
Däremot lägger då och då ut lite
arkivfynd på vår Facebooksida. På så
sätt når vi många runt om i landet –
och stora delar av världen. Ett populärt inslag är vår adventskalender. Vi
kan se på besöksstatistiken att en del
av bilderna sprider sig snabbt – och
På Facebook når man många. Exempelvis hade denna bild ur Kohlswa
Jernverks arkiv 437 visningar på nyårsaftonen.
Sidan 9 av 27
långt.
Verksamhetsberättelse för år 2013
Arkivveckan 2013
Arkivveckan, eller AVEC som det populärt kallas, är ett nationellt arrangemang för hela
den svenska arkivsektorn. Arrangerar gör Svenska arkiv i samverkan för synlighet –
SASS, vilket är ett samarbete mellan Riksarkivet, Näringslivsarkivens förening – NAF,
Folkrörelsernas arkivförbund – FA, Näringslivets arkivråd – NLA, Föreningen arkivverksamma inom kommuner och landsting – FALK, Svenska arkivsamfundet och Arkivrådet
AAS. Arkivveckan, som oftast pågår under tre intensiva dagar, har ordnats vid tre tidigare tillfällen: 2002 i Lund, 2004 i Stockholm och 2008 i Göteborg. Vid varje tillfälle har deltagarantalet varit cirka 400-500 personer. Vi kan nu konstatera att AVEC2013 på Aros
CongressCenter i Västerås bjöd på deltagarrekord.
Som meddelades i förra verksamhetsberättelsen så kom frågan under 2012 om huruvida Arkiv Västmanland kunde åta sig delat värdskap tillsammans med Västerås stadsarkiv. Arbetet blev intensivt och krävande. Från Arkiv Västmanland ingick arkivarie
Frida Nordin Kamph i organisationskommitténs sekretariat och hade rollen som samordnare. Arkivchefen, Christina Sirtoft Breitholtz, medverkade även hon i organisationskommittén, men som representant
för NAF. Hennes roll blev främst att hålla
ihop ekonomi och budget.
Arrangemanget invigdes av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och blev,
om vi får säga det själva, en succé.
Deltagarna hälsades välkomna av landshövding Ingemar Skogö, och varken han
eller vi på Arkiv Västmanland försatt
chansen att framhålla vårt län som det
perfekta besöksmålet till det stora antalet
tillresta besökare. Vi hoppas och tror att
Ole Gausdal, avdelningschef vid norska Riksarkivet, berättar om
svårigheterna att samla in material från de spontant uppkomna
minnesplatserna efter terrorattacken den 22 juli 2011.
det budskapet gick fram till många av
deltagarna.
Sidan 10 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Släktforskardagarna
Helgen den 24-25 augusti gick de årliga släktforskardagarna av stapeln. Denna gång var
arrangemanget förlagt till vårt län, närmare bestämt till Köping. Arrangerade gjorde
Västra Mälardalens släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund. Arkiv
Västmanland bidrog med en liten artikel i mässtidningen och hade köpt en mässplats i
samarbete med Fagersta kommun. Utställningen rönte mycken
uppskattning och arkivassistent
Wanja Almquist, kommunarkivarie Sirkka Virtanen och arkivchefen hade inte många minuters paus mellan frågorna från den intresserade publiken.
De drygt 6 000 besökarna kunde bland annat studera Fagerstas
Wanja står beredd i montern på söndagsmorgonen, någon minut före anstormningen.
livsträd, en björk som vi ställt på en golvplacerad bildutställning. Bilderna visar de saker
som givit Fagersta näring genom tiderna – vatten, järnväg, malm, entreprenörer, arbetare,
innovationer, föreningsliv, etcetera. I trädet kunde besökarna själva hänga nya löv med
förslag på vad som behövs för att en ort skall blomstra.
De som ville kunde även studera film från Fagersta bruk, se exempelmaterial från
Svanå bruksarkiv och få hjälp att hitta sina anfäder bland arbetarna på Kohlswa Jernverk.
Arkivens Dag
På det nationella temat Flora & fauna valde Arkiv Västmanland att fira Arkivens Dag i
anslutning till de nya lokalerna i Västerås. Tillsammans med Västerås stadsbibliotek, och i
samverkan med flera kommuner och föreningar, visades utställningar och bjöds det på
musik. Bland annat kunde ovan nämnda Fagersta livsträd beskådas, vilket även här
väckte positiv uppskattning. Vi visade även material från Kung Orres jaktklubb i Kolsva,
det numera berömda orangeriet i Kolsva, fotografier ur Surahammars bruks bildsamling,
med mera.
Övriga arrangemang
Exempel på andra arrangemang som arkiv Västmanland deltagit i under året är Västerås
Sidan 11 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
historia i centrum och Västerås kulturnatt. Arkiv Västmanland representerades av arkivarie Frida Nordin Kamph,
och hon samarbetade med Pia
Letalick och Helena Aspernäs
från Västerås stadsbibliotek –
Stiftsbiblioteket och Västmanlandssamlingen.
Det
förstnämnda
arrange-
manget hölls i en av Västerås
Pia, Helena och Frida intervjuas av Anders Lif under arrangemanget ”Västerås historia
i centrum”.
affärsgallerior. Under Kulturnatten deltog vi på biblioteket.
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamheten fyller många syften och är därför viktig. Dels innebär de utförda
tjänsterna att arkiv omhändertas och tillgängliggörs på ett bra sätt, samtidigt som vår
verksamhet också syns på flera håll i länet. Dels ger det förstås en del intäkter – under året
cirka 10 procent av intäktssidan. Samtidigt kan vi konstatera att arkivchefen lagt ungefär
20 procent av sin arbetstid på att utföra dem.
Under 2013 har haft fortsatt förtroende att på ägarnas uppdrag utöva tillsyn och hålla
öppet i Svanå bruksarkiv och Fagersta förenings- och bruksarkiv.
Projekt
Ett viktigt projekt avslutades i september 2013. Det var ”Innovativ arkivsamverkan”,
vilket vi drev i samarbete med ArkivCentrum i Örebro län. Projektet stöddes ekonomiskt
av Statens Kulturråd och Näringslivsarkivens stödfond. I verksamhetsberättelsen för 2012
skrev vi:
… i nästa verksamhetsberättelse hoppas vi kunna presentera eventuella framtidsplaner som
formats under det kommande verksamhetsåret.
Och visst finns det mycket att säga om resultatet. För att vidareutveckla våra idéer finns
långt framskridna planer på att bilda ett hälftendelägt aktiebolag. Tankarna på en gemensam depå med tillhörande utvecklingsverksamheter i Arboga har växt sig starkare. För-
Sidan 12 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
delarna är många och det enda som egentligen kan stjälpa planerna är den ekonomiska
ansträngning en etablering skulle innebära.
Den 10 september hölls ett informationsmöte i Arboga om projektets resultat. Här ses deltagarna framför den byggnad vi hoppas skall
inrymma vår gemensamma depå.
Exempel på fler resultat är att det inom projektet skapades ett samarbetsnätverk över
fler länsgränser. Detta kommer under 2014 att formaliseras till en förening, Föreningen
Enskilda Arkiv i Mellansverige – FEAM. Vi har även diskuterat möjligheterna att i vissa
fall dela personalresurser. Vi hoppas nu få fortsatt stöd från Statens Kulturråd, samt medfinansiering från respektive landsting, för vidareutveckling av våra tankar. För den som
vill veta mer om projektets resultat rekommenderas ”Projekt Innovativ arkivsamverkan –
en sammanställning”, en trycksak som finns att tillgå på Arkiv Västmanlands kontor.
Utöver detta stora projekt kan nämnas ett som inte är så omfattande, men icke desto
mindre viktigt. Det är vår visstidsanställa Tina Nyqvist som på halvtid fortsätter att
skanna gamla arkivförteckningar. En synnerligen angelägen arbetsuppgift.
Konferenser och sammankomster
I syfte att sprida kännedom om verksamheten, samarbeta och kompetensutvecklas deltar
Arkiv Västmanland i nätverksträffar, kurser och sammankomster. Här exempel från 2013:
Datum
Arrangör
Sak
Ort
Deltagare från
Arkiv Västmanland
1/2
Riksarkivets samarbetsråd
Sammanträde
Stockholm
Christina Sirtoft Breitholtz
12/3
Arkivens Dags riksnätverk
Nätverksträff
Stockholm
Christina Sirtoft Breitholtz
Sidan 13 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
14-16/5
SASS
Arkivveckan 2013
Västerås
Som funktionärer: Frida Nordin Kamph,
Christina Sirtoft Breitholtz,
Tomas Adolfsson
Under middagen: Brage Lundström, EvaKristina Andersson, Ingemar Pettersson
30/5
Föreningen Bergslagsarkiv
Årsmöte med
exkursion
Filipstad
Christina Sirtoft Breitholtz
(styrelseledamot)
3-4/6
Föreningen Sveriges
Länsarkivarier
Konferens
Karlskrona
Christina Sirtoft Breitholtz
10/9
Arkivens Dags riksnätverk
Nätverksträff
Stockholm
Frida Nordin Kamph
11/9
Arkivpedagogiskt forum
Seminarium
Bromma
Frida Nordin Kamph
21/10
ABM-nätverk riks
ABM-konferens
Jönköping
Frida Nordin Kamph
26-27/11
Föreningen Sveriges
Länsarkivarier
Konferens
Göteborg
Christina Sirtoft Breitholtz
28/11
Föreningen Bergslagsarkiv
Seminarium
Eskilstuna
Christina Sirtoft Breitholtz
15-16/10
Riksarkivets samarbetsråd
Konferens
Stockholm
Christina Sirtoft Breitholtz
Medlemmar
Vår värdefulla medlemsskara uppgick vid årsskiftet till 285 stycken av olika slag. Ser man
till Arkiv Västmanlands medlemsregister så hade 195 lokala föreningar (inklusive deponerande privatpersoner), 75 distrikts- och riksorganisationer, 4 företag, 10 kommuner och
1 stödjande medlem betalat 2013 års medlemsavgift.
Vi passar på att än en gång tacka alla medlemmar för gott samarbete och hälsa årets
nya medlemmar varmt välkomna!
Slutord
Ännu ett händelserikt och spännande år är lagt till historien. Arkiv Västmanlands styrelse
och personal har fått vara med och ta stora steg framåt i verksamhetsutvecklingen, med
flytt och berikande samarbetsprojekt, med mera. Vi hoppas alla medlemmar också kan
känna sig delaktiga i den positiva utvecklingen. Vi vill också särskilt lyfta fram den extraordinära händelsen som det stora arrangemanget Arkivveckan är och då framhålla det fina och givande samarbetet med dem vi delade värdskapet med, Västerås stadsarkiv.
*
Vi riktar förstås ett varmt tack till medlemmar, uppdragsgivare, forskare och övriga besökare. Vi vill även tacka all personal på Västerås stadsbibliotek för det fina mottagandet
vi fått i nya lokalerna. Ett särskilt tack går också till Arboga kommuns näringslivschef
Göran Dahlén och Sturestadens vd Robert Wibom för ovärderligt stöd i vårt projekt ”Innovativ arkivsamverkan”.
Vi sänder som alltid även ett tack till våra bidragsgivare för årets värdefulla ekonomiska stöd: Statens Kulturråd, Landstinget Västmanland, samt länets kommuner.
Sidan 14 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Org nr 878 001 – 9066
Årsredovisning 2013
RESULTATRÄKNING
Not
2013
2012
1
2 456 241
1 755 787
2
3
- 1 078 348
- 1 392 642
- 2 470 990
- 485 962
- 1 286 792
- 1 772 512
- 14 749
- 16 967
0
0
Resultat efter avskrivningar
- 14 749
- 16 967
Resultat före finansiella poster
- 14 749
- 16 967
17 143
17 816
Resultat efter finansiella poster
2 394
849
Årets resultat
2 394
849
Rörelsens intäkter
Verksamhetsintäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar, inventarier
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Sidan 15 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Org nr 878 001 – 9066
BALANSRÄKNING
Not
2013
2012
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
0
0
Summa anläggningstillgångar
0
0
65 236
47 192
212 851
1 219 166
212 851
1 149 784
Summa omsättningstillgångar
1 497 253
1 409 827
SUMMA TILLGÅNGAR
1 497 253
1 409 827
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Räntefond, Robur
Kassa, bank och postgiro
4
Sidan 16 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Org nr 878 001 – 9066
Not
2013
2012
Avsättningar
Medel enligt VKL-modell, verksamhetsåret
2013: Landstinget Västmanland
Fonderade medel (projektmedel, samt förutbetalda
0
250 000
927 419
753 070
Summa avsättningar
927 419
1 003 070
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
205 489
2 394
207 883
204 640
849
205 489
avgifter och arvoden)
Kortfristiga skulder
Löneskatt, pensionskostnader
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
10 295
351 656
361 951
3 567
197 702
201 269
1 497 253
1 409 828
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER och
AVSÄTTNINGAR
Västerås mars 2014
Brage Lundström
Iréne Artæus
Eva-Kristina Andersson
Håkan Ax
Per Johansson
Pia Lindberg
Hans-Olof Lund
Ingemar Pettersson
Seppo Remes
Göran Sundström
Claes-Bertil Ytterberg
Sidan 17 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Org nr 878 001 – 9066
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Tillämpade principer följer
bokföringsnämndens allmänna råd.
Not 1. Verksamhetsintäkter
2013
2012
Externfinansierade uppdrag
213 222
46 067
118 250
115 950
Hyllavgifter
262 610
254 250
Statsbidrag inom Kultursamverkansmodellen
Verksamhetsbidrag enligt VKL-modell:
- Landstinget Västmanland
250 000
- Samtliga länets kommuner
250 000
Verksamhetsbidrag, Landstinget Västmanland
Verksamhetsbidrag, länets kommuner:
- Västerås
100 000
- Köping
50 000
- Skinnskatteberg
30 000
- Sala
25 000
- Kungsör
15 000
- Hallstahammar
14 000
- Arboga
10 000
- Fagersta
2 738
460 000
457 000
500 000
290 000
0
290 000
246 738
234 000
Arbetsförmedlingen: Anordnarbidrag
Arbetsförmedlingen: Lönebidrag
Arbetsförmedlingen: Handledarbidrag
42 975
109 880
60 000
61 650
99 723
53 095
Statens Kulturråd, projekt Innovativ arkivsamverkan
Näringslivsarkivens stödfond, projekt Innovativ arkivsamverkan
133 052
18 239
66 948
0
0
0
0
0
0
4 666
17 047
12 000
8 201
30 000
1 275
2 456 241
5 190
1 755 787
Medlemsavgifter:
- kommuner
- distrikt, företag
- lokalföreningar
- stödjande
10 000
78 000
30 150
100
Fonderade projektmedel: Kompetensutvecklingsanalys
Fonderade projektmedel: Hedströmsdalsarkivet – GKN
Fonderade projektmedel: Utrymme och tillgänglighet
Fonderade projektmedel: Temadag 2011
Fonderade medel: Kontorsutrustning
Övriga intäkter
Sidan 18 av 27
Verksamhetsberättelse för år 2013
Org nr 878 001 – 9066
Not 2. Driftskostnader
Lokalkostnader
Flyttkostnader
Avsättning: Flyttkostnader år 2014
Styrelsens omkostnader
Kontors- och marknadsföringskostnader
IT
Bankkostnader
Möteskostnader, inklusive årsmöte med
verksamhetsberättelse
Kurser och konferenser
Anordnarkostnader (omkostnader för resurs inom
Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti)
Medlemsavgifter och facklitteratur
Arkivens Dag, övriga utställningar och
arrangemang
Projekt: Innovativ arkivsamverkan
Avsättning: Innovativ arkivsamverkan, del 2
Övrigt
Not 3. Personal
2013
2012
413 813
20 071
150 000
8 060
54 496
45 042
1 559
207 739
0
0
11 991
79 808
50 521
3 836
17 289
17 768
14 366
28 036
12 412
5 714
3 287
5 290
2 898
151 291
175 000
2 935
1 078 348
11 379
66 948
0
2 761
485 962
2013
2012
10 200
923 892
46 529
20 792
47 635
343 594
1 392 642
10 200
876 298
0
30 071
48 937
321 286
1 286 792
2013
2012
672
47
1 218 447
1 219 166
627
390
1 148 766
1 149 783
Antal årsarbetare: 3 (kvinnor 5, män 2)
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Arvoden till styrelse och revisorer
Löner till anställda
Arvode, projekt Innovativ arkivsamverkan
Reseersättningar
Pensionskostnader till anställda
Övriga sociala kostnader
Not 4. Kassa, bank, PlusGiro
Handkassa, Hedströmsdalsarkivet
Handkassa, kansliet
Innestående bankkonto
Sidan 19 av 27
Revisionsberättelse för år 2013
Revisionsberättelse
för Arkiv Västmanland räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31
Undertecknade, av årsmötet 2013 utsedda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse.
För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av Arkiv Västmanlands räkenskaper,
protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om styrelsens förvaltning och
organisationens ekonomiska ställning.
Tillgångar och skulder har kontrollerats mot extern dokumentation.
Löpande granskning av intäkter/kostnader har skett genom stickprovskontroll av verifikationer.
Då den genomförda granskningen i övrigt inte givit anledning till anmärkning, med avseende på de av oss erhållna handlingarna, föreslår vi
att den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen fastställes.
Att årets resultat balanseras i ny räkning.
Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för redovisningsåret.
Västerås 2014-03-12
Lars-Erik Magnusson
Roland Sundgren
Sidan 20 av 27
Medlemsförteckning 2013
Medlemsförteckning 2013
Kommuner
SEKO Mälardalen
Arboga kommun
SEKO POST Västmanland
Fagersta kommun
Sensus Studieförbund, Region Mellansverige
Hallstahammars kommun
SISU Idrottsutbildarna Västmanland
Kungsörs kommun
S-kvinnor Västmanland
Köpings kommun
Socialdemokraterna i Västmanland
Norbergs kommun
SRF Västmanland
Sala kommun
SSU-distrikt Västmanland
Skinnskattebergs kommun
ST inom Posten Sektion Meddelande AB
Surahammars kommun
Studieförbundet Vuxenskolan
Västerås kommun
Distrikts- och riksorganisationer
Svenska Frälsningsarmén
Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar, Region Västmanland
ABF Västmanlands distrikt
Svenska Lagotto Romagnoloklubben
Adoptionscentrum Västmanland
Sveriges Pensionärsförbund Västmanlandsdistriktet
Argaladei
Synskadades vänner i Västmanland
Baptisternas Svealandsdistrikt
TCO-rådet Västmanland
Brandskyddsföreningen Västmanland
Ung Företagsamhet i Västmanland
Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanland
Unga Örnar Västmanland
Civilförsvarsförbundet Västmanland
Unionen Mälardalen
DIS – Bergslagen
Vänsterpartiet Västmanland
Fastighetsanställdas förbund, avd 18
Västerås stift
Fastighetsägarna Mellansverige
Västmanlands & Närkes Järnhandlarförening
Folkpartiet Liberalerna Västmanland
Västmanlands Bowlingförbund
Västmanlands distrikt av Centerpartiets Ungdomsförbund
Frälsningsarméns arkiv
Föreningen Nordens distrikt Västmanland
Försvarsutbildarna Västmanland
GS Avdelning 10 Mälardalen
Gymnastikförbundet Mellansvenska
HSB Mälardalen
Hyresgästföreningen region Aros-Gävle
KFUK-KFUM Mälardalsregionen
Kommunal Bergslagen avd 4
Ledarna
Livsmedelsarbetareförbundet Region Mitt
LO-distriktet i Västmanland
LRF Mälardalen
Länsförbundet FUB Västmanland
Moderata samlingspartiet i Västmanlands län
Moderata Ungdomsförbundet i Västmanland
MTM-föreningen i Norden
Mälardalens distrikt av Syndikalisterna
NBV Mälardalen
PRO Västmanland
Psoriasisförbundet Västmanland
Västmanlands distrikt av IOGT-NTO
Västmanlands Fotbollsförbund
Västmanlands Idrottsförbund
Västmanlands Intresseförening för psykotiskt sjuka, VIP
Västmanlands läns Barnmorskeförening
Västmanlands Läns Blåbandsdistrikt
Västmanlands läns hemslöjdsförbund
Västmanlands Läns Hushållningssällskap
Västmanlands Läns Husmodersförbund
Västmanlands Läns Nykterhetsförbund
Västmanlands Länsbildningsförbund
Västmanlands Pistolskyttekrets
Västmanlands Scoutdistrikt
Västmanlands Skidförbund
Västmanlands Skytteförbund
Västmanlands Spelmansförbund
Lokala föreningar och deponerande
privatpersoner
Rotary International, Distrikt 2340
ABF Västerås
ABF Västra Västmanland, med ABF Kolbäcksdalens
folkrörelsearkiv
Röda korset Region Mitt
Almö-Lindö Samfällighetsförening
Reumatikerdistriktet Västmanlands län
Sidan 21 av 27
Medlemsförteckning 2013
Ansgarsförsamlingen
Kamratföreningen Flottans Män
Aroskretsen av Svenska Turistföreningen
Kennelklubben KAK
Bertil Larsson
KFUK-KFUM Västerås
Bo Svedberg
Kolbäcks hembygdsförening
Bostadsrättsföreningen Lindhagen i Västerås
Kolsva-Ortens Hembygdsförening
Bowlingklubben Stjärnan
Korskyrkan Baptistförsamlingen Filadelfia
Byggnads Mälardalen
Kretsen Gamla VIK:are
Byggnadsföreningen Annedal
Kungsörs Hembygdsförening
Båtklubben Wega
Köpings Husmodersförening
Carlsbrödraförbundet
Köping-Scheele Rotaryklubb
Centerns kommunkrets, Västerås
Köpingsortens Biodlareförening
Civilförsvarsförbundet Västerås
Logen Arosia FGDO
Den öppna dörren Västerås
Lokalföreningen 620 Protest av IOGT-NTO
DHR Västeråsavdelningen
Lokalföreningen 901 Hoppets Stjärna av IOGT-NTO
Djurskyddet Västerås, Huskatten
Lärarförbundet
Ekbacken-Enhagen bredband samfällighetsförening
Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia
Medåkers Hembygdsförening
Europaklubben Västerås
Fagersta/Västanfors Hembygds- och Fornminnesförening
Finlandssvenska föreningen i Västerås
Miljöpartiet de Gröna i Västerås
Moderat Ungdom i Västerås
Moderata samlingspartiet i Surahammar
Finska föreningen Katajaiset
Moderata samlingspartiet i Västerås
Folkpartiet Liberalerna i Köping
Mungasjöns Samfällighetsförening
Fotoklubben AROS
Musikföreningen Lyran i Köping
Framtid för Virsbo med Virsbo historiska arkiv
Mälardalens Kvinnolobby ideell förening
Frälsningsarmén Västerås
Föreningen De Gamlas Vänner
Mälardalskretsen av Svenska Kemistsamfundet
NHR Västerås, Neurologiskt Handikappades
Riksförbund
Föreningen Kvinnohuset
Norbergs Hembygdsförening
Föreningen Långfärdsskridsko i Västerås
Nätverket för produktionsutveckling, NPU
Föreningen Norbergs Folkminnesarkiv
ODD Fellow, Logen n:o 57 Carl Wilhelm Scheele
Föreningen Norden lokalavdelning, Västerås
Pingstförsamlingen i Västerås
Föreningen Ångkraftverkets Vänner
PRO Dingtuna
Företagarna i Västerås
PRO Kungsåra
Hallstahammars kyrkliga samfällighet
Pro Musica Västerås
Handelsanställdas förbund avd 21
PRO Pyramiden
Harkie-Kärrbo Samfällighetsförening
PRO Råby
Heds IF
PRO Rönnby
Hembygdsföreningen Arboga minne
PRO Skiljebo
Hembygdsföreningen Barkarö Sockengille
PRO Viksäng
Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö
PRO-föreningarnas Samorganisation i Västerås
Himmeta Missionsförsamling
Ramnäs församling
Hotell och Restaurangfacket
Reumatikerföreningen i KAK
HRF Hörselskadades förening i Västerås
Reumatikerföreningen Västerås
HSB Bostadsrättsförening Soldaten i Västerås
Riksbyggens Intresseförening i Västerås
HSB Bostadsrättsföreningen Kungsängsliljan i Västerås
Romfartuna Hembygdsförening
HSB:s Bostadsrättsföreningen Kata i Västerås
Rädda Barnens Lokalförening i Västerås
Hökåsens socialdemokratiska förening
Röda Korset Köping
IF Metall Mälardalen
Röda korset Västerås
IFK Västerås
S-kvinnor Västerås
Industrihistoriska föreningen i Västerås
Samfundet Toftenorden, med Ottanderska samlingen
Irsta Bygdegårdsförening
Samfällighetsföreningen Bifrosten
Fullerö Samfällighetsförening
Sidan 22 av 27
Medlemsförteckning 2013
Samfällighetsföreningen Fågelhunden
Västerås Damklubb av MHF
Samfällighetsföreningen Tallkotten
Västerås FN-förening
Segelsällskapet Aros
Västerås Folkdansgille
Skinnskattebergs Hembygdsförening
Västerås Golfklubb
Skogskarlarnas klubb i Västmanland
Västerås Gymnastikförening
SKPF avd 9
Västerås Handel
Skultuna Centerkvinnor
Västerås Humanistiska Förbund
Skultuna idrottssällskap
Västerås Idrottsallians
Skultuna Rotaryklubb
Västerås ingermanländska förening
Skultuna-Västerås Damklubb
Släkt- och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT,
Norberg
Västerås Kammarmusikförening
SMK Västerås
Västerås Kristna Socialdemokrater
Smålands Gille i Västerås
Västerås Lokala Samorganisation av Syndikalisterna
SPF Hamre
Västerås Manskör
SRF Västerås-Kolbäcksdalen
Västerås Metodistförsamling
Stiftelsen Brödet och Fiskarna
Västerås Musiksällskap
Stiftelsen Kohlswa Kulturbyggnader
Västerås Mälare Rotaryklubb
Surahammars Hembygdsförening
Västerås Nykterhetsförbund, VNF
Svedvi-Berg Hembygdsförening
Västerås Radioklubb
Svenska Fallskärmsklubben AROS
Västerås Rotaryklubb
Svenska Målareförbundet avd 6
Västerås Rudbeckius Rotaryklubb
Svenska Transportarbetareförbundet avd 19
Västerås Ryttarsällskap
Svensk-Litauiska Föreningen Mälardalen
Sveriges Pensionärers Riksförbund SPRF, avd 73
Västerås
Västerås Sekreterarförening
Västerås SK Fotbollsklubb
Sveriges Skolledarförbund Västerås lokalavdelning
Svetstekniska föreningens Västeråsavdelning
Västerås Släktforskarklubb
Västerås Slöjd- och Hantverksförening
Västerås Socialdemokratiska Arbetarekommun
Syskonen Lageson
Sällskapet Arosbröderna & Arosbrödernas Seniorklubb
Sällskapet i Västerås
Västerås Spelmansgille
Västerås Sportklubb
Västerås St Ilian Inner Wheel Club
Sällskapet Släktforskarne Fagersta
Tekniska föreningen Västerås, med Elektriska klubben
Tomtägareföreningen Västra förstaden
Västerås Tennisveteraner
Västerås Västra Rotaryklubb
Västerås västra socialdemokratiska förening
Tortuna Hembygdsförening
Västerås Y's Men's Club
Unionen Klubben på ABB Västerås
Västerås Zontaklubb
Vandrarringen
Vasa Orden av Amerika Logen Engelbrekt nr 619
Westerås Segelsällskap
VHS – Västerås Handikapporganisationers
Samarbetsorgan
Västerås Konstmusei vänner
Västerås Kvartettsångare
SPF 666
Vega-Tunby-Iggeby Villaförening
Västerås Kanotförening
Västerås Östra Rotary
Västeråsflickornas förbund
Västgöta gille
Västmanlandsidrottens vänner
Västra Aros Lottakår
Villaägareföreningen Jakobsberg
Västra Mälardalens Släktforskare
Visans Vänner i Västerås
Företag
Vision avd 065
MälarEnergi Vattenkraft AB
Vänsterpartiet Västerås
Svanå Herrgård AB, med Svanå Bruksarkiv
Värmlandsgillet i Västerås
Uponor Wirsbo AB
Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum
(Coompanion)
Västanfors-Västervåla församling
Västerås Arbetareförening
Västerås Arbetarinstitut
Västerås Badelunda Trädgårdsförening
Sidan 23 av 27
Verksamhetsplan för 2014
Verksamhetsplan 2014
Arkiv Västmanland strävar efter att arkiv från hela den västmanländska enskilda sektorn skall
finnas representerade och lättillgängliga i arkiven, för forskning nu och i framtiden. För att uppnå
detta krävs bra lokaler och en bred verksamhet med fokus på det utåtriktade arbetet och med stora
inslag av information och rådgivning.
 Lokaler/förvaring
 Genomföra flytt av delar av depå i Västerås.
 Genomföra utrymmesskapande gallring och komprimering i samband med flytt.
 Etablera nya lokaler för funktionell depåverksamhet och verksamhetsutveckling i
samarbete med ArkivCentrum Örebro län.
 Medverka till att även arkiv som förvaras av våra medlemmar får ändamålsenliga lokaler.
 Medlemskontakter
 Uppmuntra till medlemskap i Arkiv Västmanland, i syfte att rädda, iordningställa och öka
användningen av arkiv.
 Arbeta för fördjupat samarbete med arkivförvarande medlemmar.
 Uppmuntra till deltagande i utåtriktade arrangemang som Arkivens Dag.
 Bjuda in till kompetensutvecklande och inspirerande aktiviteter.
 Utåtriktad verksamhet
 Bedriva professionell forskarservice.
 Fortsätta med kontinuerligt öppethållande i Hedströmsdalsarkivet.
 Medverka till att även arkiv som förvaras av våra medlemmar marknadsförs och hålls tillgängliga.
 Ta emot studiebesök.
 Erbjuda lektioner i källkritik och arkivkunskap för länets gymnasieungdomar.
 Bedriva rådgivnings- och informationsverksamhet.
 Fortsätta arbetet med att marknadsföra Arkiv Västmanland som resurs och samarbetspartner inom och utom länet.
 Fortsätta arbetet med att sprida information om, och väcka intresse för, de västmanländska
arkiven via Internet.
 Arbeta för att utveckla den utåtriktade verksamheten i samverkan med Västerås stadsbibliotek och andra samarbetspartners.
 Övrigt
 Bilda ett gemensamt bolag med ArkivCentrum Örebro län för effektiv lokalsamverkan och
utveckling av nya verksamhetsgrenar.
 Fortsätta med, och utveckla, övrigt samarbete över länsgränserna.
 Genomföra externfinansierade uppdrag som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra
arkiv från såväl upphörda som aktiva arkivbildare.
 Fortsätta stödja lokala intressenter i deras strävan att finna lämpliga lösningar för de
enskilda arkiven.
 Verka för ökad förståelse för de enskilda arkivens värde som kulturarv – genom eget
utåtriktat arbete och i samarbete med andra arkivorganisationer och nätverk.
Sidan 24 av 27
Preliminär verksamhetsplan för 2015
Verksamhetsplan 2015 (preliminär)
 Lokaler/förvaring
 Fortsätta utveckla bra och ändamålsenliga lokaler, såväl centralt som lokalt.
 Om möjligt genomföra flytt av delar av arkivmaterialet till ny depå i Arboga, gemensam
med ArkivCentrum Örebro län.
 Medlemskontakter
 Upprätthålla goda medlemskontakter för att kunna möta behovet av rådgivning och
övriga arkivtjänster.
 Utåtriktad verksamhet




Bedriva rådgivnings- och informationsverksamhet.
Ta emot och arrangera studiebesök och arkivlektioner.
Fortsätta med kontinuerligt öppethållande i Hedströmsdalsarkivet.
Fortsatt arbete med att marknadsföra Arkiv Västmanland som resurs och
samarbetspartner inom och utom länet.
 Övrigt
 Vidareutveckla samarbetet med ArkivCentrum Örebro län.
 Genomföra externfinansierade uppdrag som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra
arkiv från såväl upphörda som aktiva arkivbildare.
 Fortsätta stödja kommuner i deras strävan att finna lämpliga lösningar för de enskilda
arkiven.
 Utöka samverkan över länsgränserna.
 Verka för ökad förståelse för de enskilda arkivens värde som kulturarv.
 Fortsätta att verka för en breddad samverkan med näringslivet.
*
Verksamhetsplanerna uppföljs kontinuerligt i den löpande verksamheten, samt vid styrelsens och
arbetsutskottets sammanträden.
Sidan 25 av 27
Budget för år 2014
Budget för år 2014
Intäkter
Statliga medel till regional enskild arkivverksamhet
465 000 kr
Landstinget Västmanland
290 000 kr
Kommunala bidrag, Hedströmsdalsarkivet
80 000 kr
Kommunala bidrag, övriga
188 000 kr
Verksamhetsbidrag enligt VKL-beslut
500 000 kr
Medlemsavgifter
118 000 kr
Hyllavgifter
262 000 kr
Externfinansierade uppdrag
110 000 kr
Fonderade medel: Flyttprojekt, depå Västerås
150 000 kr
Fonderade medel: Inköp av kontorsutrustning
10 000 kr
Arbetsförmedlingen
170 000 kr
Summa intäkter
2 343 000 kr
Kostnader
Personalkostnader
1 375 500 kr
Styrelsens kostnader
25 000 kr
Lokalkostnader
564 000 kr
Flyttprojekt, depå Västerås
150 000 kr
Kontors- och marknadsföringskostnader
94 000 kr
Telefon
11 000 kr
IT-kostnader
30 000 kr
Bankkostnader
1 500 kr
Medlemsavgifter och facklitteratur
7 000 kr
Kurser och konferenser
25 000 kr
Möteskostnader, även årsmöte inkl. verksamhetsberättelse
25 000 kr
Resor i tjänsten
29 000 kr
Arkivens dag, övriga utställningar och arrangemang
Summa kostnader
6 000 kr
2 343 000 kr
Sidan 26 av 27
Preliminär budget för år 2015
Preliminär budget för år 2015
Intäkter
Statliga medel till regional enskild arkivverksamhet
500 000 kr
Landstinget Västmanland
290 000 kr
Kommunala bidrag, Hedströmsdalsarkivet
80 000 kr
Kommunala bidrag, övriga
254 000 kr
Verksamhetsbidrag enligt VKL-beslut
500 000 kr
Offentligt stöd för hyreskostnader, Arbogadepå
300 000 kr
Medlemsavgifter
120 000 kr
Hyllavgifter
300 000 kr
Externfinansierade uppdrag
250 000 kr
Summa intäkter
2 594 000 kr
Kostnader
Personalkostnader
1 232 000 kr
Styrelsens kostnader
26 000 kr
Lokalkostnader
1 039 000 kr
Flyttprojekt, depå Arboga
100 000 kr
Kontors- och marknadsföringskostnader
67 000 kr
Telefon
11 000 kr
IT-kostnader
27 000 kr
Bankkostnader
2 000 kr
Medlemsavgifter och facklitteratur
6 000 kr
Kurser och konferenser
25 000 kr
Möteskostnader, även årsmöte inkl. verksamhetsberättelse
23 000 kr
Resor i tjänsten
31 000 kr
Arkivens dag, övriga utställningar och arrangemang
Summa kostnader
5 000 kr
2 594 000 kr
Sidan 27 av 27