här - Västmanlands Teater

download report

Transcript här - Västmanlands Teater

Årsredovisning
2012
Innehåll
Kort om Västmanlands Teater
Teaterchefen om året som gått
Ordföranden om året som gått
Om nystarten
Om repertoaren
Vuxen
Barn och unga
Länet
Gästspel
Om publiken
Tillgänglighet
Om personalen
Jämställdhet
Årsredovisning 2012
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter
Revisionsberättelse
Styrelse och ledning
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
9
11
11
12
13
15
16
18
22
23
24
Ulla Tylén i True Stories
Foto: Håkan Larsson
Kort om
Västmanlands Teater
Västmanlands Teater är ett kommunalförbund
som ägs av Landstinget Västmanland och
Västerås stad. Teaterns uppdrag är att producera, arrangera och stödja teaterverksamhet i
Västmanlands län. Omsättningen uppgår till
cirka 30 miljoner kronor och cirka 40 personer
arbetar på teatern.
Teatern är konstnärligt inriktad mot gränsöverskridande scenkonst och arbetet med att
definiera vad det betyder pågår och kommer
att fortsätta under 2013. Under året har värdeorden lekfull, modig och öppen tagits fram
som riktning för teaterns interna, externa och
konstnärliga arbeten.
2 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Kommunalförbundet Västmanlands Teater
Organisationsnummer 222000-1057
Besöks- och postadress:
Slottsgatan 11
722 11 Västerås
Telefonnummer till receptionen:
021-470 41 00
Telefonnummer till biljettkassan:
021-470 41 10
Hemsida: www.vastmanlandsteater.se
E-post: fö[email protected]
Teaterchefen om
året som gått
2012 har varit utmaningens och utvecklingens år. Teater Västmanland befann sig i en kris när
jag tillträdde som teaterchef. En kris på många nivåer samtidigt: internt, publikt, medialt, politiskt
och förankringsmässigt. Teatern hade de senaste åren haft många chefsbyten. Omorganisationer
och visionsarbeten har påbörjats men inte fullföljts. Teaterns interna konflikter speglades i lokal
och nationell media. Förtroendet för teatern var i botten.
Det var den utmaningen jag tackade ja till när jag tog jobbet och det är utifrån den utgångspunkten jag lett arbetet under året. Den 9 mars 2012 hade jag premiär på Dramaten och den 12
mars tillträdde jag som chef på heltid.
Det fanns ingen planerad repertoar, ingen kommunikationsavdelning, ingen fulltalig ensemble
och akuta problem med teaterhuset, verkstaden och caféet som behövde lösas.
Uppdraget var att redan 2012 producera egna föreställningar och öppna huset för publiken,
lokala arrangörer och utövare. Med visionen om den moderna scenkonstinstitutionen har vi rivit
väggar, skapat ny organisation, nya produktionsprocesser, ny profil, anställt nya medarbetare,
öppnat dörrarna för 38 gästspel, knutit kontakter i hela länet, skapat tre egna föreställningar och
initierat en mängd nya kontaktytor med vår publik. 2012 har varit ett kreativt år med många
krockar och lärdomar. Teatern behövde visa musklerna och det har vi gjort.
Vi har byggt grunden för en modern scenkonstinstitution. Tinnar och torn kommer vi sätta
på plats under de kommande åren.
Tack alla som arbetar på teatern! För engagemang, ifrågasättande och idéutbyten. Vi har förmånen att arbeta på en kreativ arbetsplats och i våra olika roller är vi alla lika viktiga för resultatet.
Tack Olof och styrelsen, för stöd, givande samtal och förtroendet att leda verksamheten.
Tack publiken! För att ni stött teatern genom denna tid. För ris och ros. Jag ser fram emot att
växa tillsammans med er. Det har vi idag alla möjligheter att göra.
Västerås den 5 februari 2013
Kajsa Giertz
Teaterchef
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 3
Ordföranden om
året som gått
Efter turbulensens 2011 blev 2012 nystartens och utvecklingens år.
Vid årsskiftet tillträdde Kajsa Giertz som ny teaterchef och gick med stor kraft och konstnärligt kunnande in i uppgiften. För att förverkliga visionen God teater till alla med ett levande
teaterhus har många genomgripande nyordningar förverkligats under teaterchefens ledning.
Namnbytet på teatern till Västmanlands Teater vill tydligt visa att hela länet äger teatern.
En ny ensemble rekryterades bland mer än sexhundra sökande. Tillsammans med de fyra
kvarvarande har teatern idag en ensemble med en mycket bred kompetens. Skådespeleri, cirkus,
dans och musik är integrerade delar, vilket tydligt visat sig i de föreställningar – stora och små –
som satts upp under 2012. Styrelsens målsättning, att vår teater ska utvecklas till att bli en av de
intressantaste regionala teatrarna i Sverige, är på väg att uppfyllas.
Ett 30-tal sökte när ny produktionschef rekryterades. Mats Jacobsson valdes för uppgiften och
han har tillsammans med teaterchefen och administrativa chefen Magdalena Bergfors Dahlin
utgjort det ledande teamet som hållit i den stora förändring som nystarten inneburit.
Teaterns styrelser har under många år försökt hitta ett rationellt utnyttjande av den alltför
stora verkstadslokalen. Under 2012 löstes den gordiska knuten. Bäckbyverkstaden byggdes om
till en produktionsenhet i vid bemärkelse. Förutom snickeri och smedja finns nu en fullstor
repetitionsscen. Kostymverkstaden är ditflyttad och har nu ändamålsenliga och ljusa lokaler.
Teaterhuset kan nu fullt ut användas som ett spelhus öppet för väsentligt fler föreställningar –
egna och gästspel. Visionen ett levande teaterhus är på väg att förverkligas.
Ekonomin har under åratal varit ett problem. Det har synts näst intill omöjligt att inom givna
budgetramar producera och spela i den omfattning som huvudmännen förväntat sig. En ny
produktionsprocess har genomförts under 2012. Så långt vi nu kan bedöma har den möjliggjort
mer teater inom budgetramen. Med stor tillfredställelse ser vi att 2012 års bokslut visar en teater i
ekonomisk balans. Detta var ett viktigt mål för styrelsens arbete. Speciellt glädjande är detta med
tanke på att teatern uppfyllt målen av producerade föreställningar och att det även gjorts stora
materiella framtidsinvesteringar under året.
Vid årets slut har jag tillsammans med teaterchefen besökt alla länets kommuner – utom
en – för samtal om teatern. Snöhinder satte tillfälligt stopp för det sista kommunbesöket. Vid
träffarna har samtal förts med kommunalråd, kommunchefer och kulturansvariga. Syftet har varit
att återskapa en förtroendefull relation mellan länets kommuner och Västmanlands Teater. Under
samtalens gång har en möjlig samverkansmodell börjat ta form. Under våren 2013 kommer 2012
års resor följas upp med fördjupade samtal i alla kommuner i länet.
Jag vill tacka all personal för det genomgripande konstnärliga och praktiska arbete av alla slag
som genomförts under 2012. Med stor förhoppning tar vi oss gemensamt an 2013 för att ytterligare ta steg, så att allt fler av länets medborgare får ta del av Västmanlands Teaters rika utbud.
Jag vill också tacka styrelsen för ett mycket gott och smidigt samarbete under året som gått.
Västerås den 31 januari 2013
Olof Walldén
Ordförande
4 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Om nystarten
Under 2012 har Västmanlands Teater genomfört en omfattande nystart under nytillträdde
teaterchefen Kajsa Giertz ledning. Teaterns
nystart har medfört ombyggnationer och
verksamhetsutveckling. Både teaterhuset och
lokalerna på Bäckby har genomgått stora
ombyggnationer under året. På Bäckby har en
produktionsenhet med verkstad, kostymateljé
och repetitionslokal skapats för att kunna
frigöra scenerna i teaterhuset och på så vis
möjliggöra fler gästspel.
Verksamhetsutvecklingen har bland annat
inneburit en ny organisationsstruktur, flertalet
rekryteringar och förändrade arbetsprocesser.
Under våren bytte teatern namn till Västmanlands Teater. I samband med det startades ett
stort marknadsarbete som bland annat har
resulterat i en ny grafisk profil och ny hemsida.
Även arbetet med att formulera en konstnärlig
vision, som utgår från att teaterbegreppet ska
vidgas och att gränsöverskridande scenkonst
ska produceras, har påbörjats under året.
Dessutom driver teatern sedan hösten teatercaféet i egen regi. Ytterligare en viktig del i
nystarten har varit de besök i länet som
styrelsens ordförande och teaterchefen har
genomfört. De har påbörjat en dialog med
representanter, såsom kommunalråd, kulturchefer och skolchefer, från kommunerna om
hur samarbete mellan kommunerna och
teatern kan utvecklas. Mötena har bland annat
resulterat i att en avtalsmodell har tagits fram.
Trots ett omfattande arbete med nystarten
har tre egna produktioner producerats:
Ett drömspel, True Stories och Kung Markatta.
Både egenproducerade och inköpta soppteater- och caféföreställningar har spelats
i teatercaféet, 38 gästspel har arrangerats och
fyra samverkansprojekt med teatergruppen
Änglarna i Köping, Hammarteatern i Hallstahammar samt Studio Westmannia och Carlforsska Gymnasiet i
Västerås har genomförts.
Målet med nystarten
har varit att öka produktionstakten och att
återigen turnera i länet.
På så vis kommer teatern
kunna erbjuda länsinvånarna ett mer varierat
teaterutbud av hög
kvalitet.
Cicilia Sedvall i
Kung Markatta
Foto: Håkan Larsson
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 5
Om repertoaren
Repertoaren under
hösten 2012 rörde sig i
gränslandet mellan dröm
och verklighet. Ett högaktuellt tema i en tid av
fantasy, zombier och
drömjagande. För vad är
egentligen verkligt och
vad är dröm? Kan vi
genom drömmen
påverka vår verklighet?
Kanske har vi i alla tider
behövt dessa frågor.
Frågorna ställdes under
hösten med stöd av
Strindberg, medium,
skräck och kinesiska
sagor.
Vuxen
Karin Huldt i Ett drömspel
Foto: Mats Bäcker
Den första premiären
ägde rum i september
2012. August Strindbergs
pjäs Ett drömspel hade premiär på Stora Scen.
I teaterns version fick publiken möta bland
annat Marilyn Monroe och Frankensteins
monster till nyskriven musik. I en musikalisk
teaterlek där dramats 32 karaktärer blir 42
blandas dröm och verklighet på nytt. Utifrån
Ett drömspel
Dramatiker: August Strindberg
Regissör: Kajsa Giertz och Sven Dahlberg
Dramaturg: Marie Persson-Hedenius
Scenograf, kostymör, ljusdesigner: Sven Dahlberg
Kompositör: Andreas Kullberg
På scen: Jesper Feldt, Karin Huldt, Anders Larsson,
Bodil Malmberg, Sandra Medina, Bashkim Neziraj,
Ossi Niskala, Cicilia Sedvall, Ulla Tylén
Scenmästare: Per-Arne Rühling
Inspicient, ljudtekniker: Jac Lundqvist
Scentekniker: Linn Westin
Belysningsmästare: Anders Lundkvist
Rekvisitör: Annika Hedermo
Praktikant, sufflös: Sofia Bernardson
Antal föreställningar: 13
Publikmängd: 1 479
Strindbergs citat: »Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas« fördes
historiska gestalter in i föreställningen.
6 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
True Stories hade premiär på Lilla Scen på
Alla helgons dag i november 2012. Osaliga
andar, Döden själv och ett medium som känner
sig missförstådd – True Stories är en surrealistisk och underhållande föreställning om vad vi
tror på, sanning och det oförklarliga. Pjäsen
bygger på sanna historier hämtade från
verkligheten och nyskrivet material. I researcharbetet har dramatikern Paula McManus och
regissören Charlotte Engelkes samlat in kusliga
och fantastiska historier om sammanträffanden
som människor delat med sig av.
Under 2012 har teatern dessutom producerat fem mindre produktioner som har spelats
som soppteater- och caféföreställningar i
teatercaféet. Fyra av dessa hade premiär under
våren 2012: Tidens sista vinkel, en berättelse
om hur matematiklektorn Öyvind Kuno blir
besatt, Ett fallskärmshopp från drömmen, en
visuell konsert med tonsatt lyrik av Tomas
Tranströmer med moderna elektropopinfluenser, Café Global – gränslös musik!, en blandning
mellan möte, samtal och musik från olika håll i
välden, och Cicilia sneglar på Strindberg, en
personlig betraktelse av August Strindbergs liv.
Den femte produktionen True Stories – en himla
soppa, en förkortad version av fullängdsföreställningen, hade premiär under hösten 2012.
Barn och unga
I november 2012 hade familjeföreställningen
Kung Markatta, av Dennis Magnusson och
Dennis Sandin, urpremiär på Stora Scen.
Pjäsen bygger på den kinesiska vandringssägen
Färden mot Västern.
I teaterns nyskrivna version av Kung
Markatta har buddistiska munkar blivit
tonårssökare och gud talar genom gps-system.
I en fartfylld scenisk roadmovie där kung
fu-nävar blandas med en smattrande dialog,
reser Kung Markatta till Kina med samhällshataren Hanna och biltjuven Nasse. Västerländsk livsåskådning möter österländsk visdom
på en resa som kanske egentligen är själva målet.
I produktionen medverkar totalt 90 barn
från tre olika skolor i Västerås. Förutom föreställningar för skola, spelades även offentliga
föreställningar under jul- och nyårshelgerna.
I samband med premiären av Ett drömspel
arrangerades en träff som länets alla lärare i
svenska bjöds in till. Elever från gymnasiet såg
True Stories
Dramatiker: Paula McManus
Regissör, koreograf: Charlotte Engelkes
Scenograf: Linda Irenesdotter-Ingemansson*
Kostymör: Helle Carlsson*
Ljusdesigner: Johan Sundén*
Ljuddesigner: Christoffer Karlsson*
* Praktikant från Stockholms Dramatiska Högskola
På scen: Anders Larsson, Bodil Malmberg,
Ossi Niskala, Ulla Tylén
Scenmästare: Mats Ranaxe
Rekvisitör, inspicient: Annika Hedermo
Tekniker: Nicklas Sandström
Antal föreställningar: 16
Publikmängd: 674
dessutom föreställningen. Lärarmaterial som
lärarna har kunnat använda som handledning
i sin undervisning producerades till både Ett
drömspel och till Kung Markatta.
I mars 2013 har högstadieproduktionen
Sparka neråt premiär. Produktionen har tagits
fram i samarbete med eleverna på Virsboskolan
i Surahammar. Dramatikern Amanda Glans
och regissören Lisa Färnström har under
hösten 2012 besökt skolan vid ett flertal
tillfällen. Elevernas situation och berättelser
har varit utgångspunkten för pjäsen.
Under året har ett flertal visningar av teaterhuset arrangerats för elever från länets skolor.
Teatern har även medverkat på tre utbudsdagar.
Länet
Under 2012 har teatern inte haft uppdraget
att turnera i länet. För att vara närvarande,
erbjuda medborgarna i hela länet teaterupplevelser och påbörja en återuppbyggnad av
teaterns kontakter och förankring i länet, har
teatern därför arbetat på annat sätt under året.
Under våren 2012 genomförde teatern fyra
samverkansprojekt. Skådespelerskan Cicilia
Sedvall medverkade i amatörteatergruppen
Änglarnas föreställning Malakias på Forum-
teatern i Köping. Cicilia arbetade i Köping två
dagar i veckan inför premiären i juni 2012.
Musikern Anders Larsson var musikcoach
under repetitionerna av Råttfångaren som
sattes upp av amatörteatergruppen Hammarteatern i Hallstahammar. Skådespelaren Bodil
Malmberg hade ett samarbete med amatörteatergruppen Studio Westmannia där hon
var regikonsult för pjäsen Vi som fria vill vara,
en nyskriven pjäs skriven av de deltagande
ungdomarna. Bodil har även lett ett samarbete
med Carlforsska Gymnasiet. Teater-esterna i
årskurs 2 utgick från August Strindbergs texter
och skrev egna texter om sina liv och drömmar.
Samarbetet resulterade i produktionen Ett
drömspel på Carlforsska, som spelades på teatern
i april.
Amatörteaterkonsulentens arbete är en
angelägen del av teaterns verksamhet i länet.
Under 2012 arrangerades Amatörteaterns
Riksförbunds (atr) nationella festival i Västerås i samarbete med atr Västmanland och
Västmanlands Teater. Tio nationella amatörteatergrupper, varav två från Västmanland,
medverkade samt ett gästspel från Litauen. Ett
flertal kurser, såsom exempelvis gycklarworkshop, regi- och sminkkurs, anordnades för de
Tv. Ossi Niskala
Foto: Håkan Larsson
Th. Bodil Malmberg,
Anders Larsson,Ulla Tylén
och Martin Rosengardten i
True Stories
Foto: Mats Bäcker
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 7
Sandra Medina, Karin Huldt,
Dag Andersson, Cicilia
Sedvall, Jesper Feldt och
Bashkim Nezriaj i Kung
Markatta
foto: Håkan Larsson
Kung Markatta
Dramatiker: Dennis Magnusson
Regissör: Dennis Sandin
Dramaturg: Marie Persson-Hedenius
Scenograf, ljusdesigner: Sven Dahlberg
Kostymör: Helle Carlsson*
Kompositör: Andreas Kullberg
Maskdesigner: Cais-Marie Björnlod
* Praktikant från Stockholms Dramatiska Högskola
På scen: Dag Andersson, Jesper Feldt, Karin Huldt,
Andreas Kullberg, Sandra Medina, Bashkim Neziraj,
Cicilia Sedvall
Scenmästare: Per-Arne Rühling
Inspicient, ljudtekniker: Jac Lundqvist
Rekvisitör, scen: Linn Westin
Belysningsmästare: Anders Lundkvist
Barnansvarig: Ulrika Dalenstam
Barninspicient: Sara Haid, Elin Hedberg
Antal föreställningar: 13
Publikmängd: 1 675
regionala amatörteaterföreningarna. Amatörteaterkonsulenten stödjer även amatörteaterföreningarna i länet genom rådgivning,
utlåning av kostym och rekvisita, marknadsföring med mera.
För att boende utanför Västerås skulle kunna
ta del av verksamheten erbjöd teatern kostnadsfri transport med buss till utvalda föreställningar
som spelades under året i teaterhuset. Närmare
200 personer från sju av länets kommuner tog
del av erbjudandet. Teatern kommer att fortsätta
med att erbjuda länets invånare kostnadsfri
transport med buss för att alla i länet ska unna ta
del av ett det varierade utbudet.
Styrelsens ordförande och teaterchefen har
8 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
under året besökt länets kommuner för att
påbörja en dialog med beslutsfattare. Kommunalråd, kulturchefer och skolchefer har deltagit
i samtalen. En viktig fråga för dessa möten har
varit hur samarbetet mellan kommunerna och
teatern ska kunna utvecklas. Träffarna har varit
mycket positiva och bland annat resulterat i att
en avtalsmodell har börjat utvecklas. Uppföljning kommer att genomföras under 2013 med
nya besök.
Teatern har varit delaktig i framtagandet
av modellen Ett kulturliv för alla – teater, en
modell för ett decentraliserat teaterliv i länets
kommuner. Teatern har också varit representerad i Västmanlands Kommuner och Landstings
(vkl) nätverk för kulturchefer och på vkl:s
presidiekonferens. Styrelsens ordförande och
teaterchefen har dessutom presenterat teaterns
nystart, verksamhet och framtidsvisioner vid
vkl:s kulturberedning under hösten 2012.
Gästspel
Under våren 2012 producerade teatern endast
fyra mindre föreställningar som spelades i
teatercaféet. Fokus under perioden var nystarten. För att ändå kunna erbjuda länets invånare
föreställningar även på Stora och Lilla Scen,
arrangerades flertalet gästspel, för barn, unga
och vuxna. Publiken har kunnat ta del av 38
produktioner och 98 föreställningar.
Några av gästspelen arrangerades tillsammans med andra som exempelvis Bosnien
Hereegovinska Föreningen i Västmanland, Uusi
Teatter, Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening Väsky och Västmanlandsmusiken.
Om publiken
Alla västmanlänningar ska få tillgång till
scenkonst som roar, berör och skapar debatt.
Teaterns uppdrag är att vara en angelägen,
modern och öppen institution för Västmanlands invånare.
Publikarbetet är avgörande för teaterns
förtroende och verksamhet i länet. Ombudsverksamheten är en viktig del av publikarbetet
och under 2012 genomfördes fem ombudsträffar. En kvalitativ undersökning genomfördes för att få information om hur ombudsverksamheten kan utvecklas. Till höstens
produktioner introducerades arbetet med
referensgrupper, som även det varit betydelsefullt för årets publikarbete. För att öka tillgängligheten och på så vis öppna upp teaterhuset
har öppna repetitioner genomförts under
hösten och visningar av teaterhuset har ägt
rum. Publikarbetet kommer att fortsätta
utvecklas under 2013.
Den totalt publiksiffran för 2012 (2011)
uppgår till 23 116 (25 944) personer, vilket är
en minskning jämfört med tidigare år. Även
antalet föreställningar, 243, är något färre under
året jämfört med föregående år (255).
Utmaningen under 2012 har varit att bygga
upp teatern. Årets publiksiffror är därför rimliga i förhållande till det utgångsläge som
teatern var i under början av året. Målet för
teatern är att öka publikmängden och att utveckla publikarbetet. Detta är ett omfattande
arbete som kommer att ta tid, men också en
utmanande uppgift.
Tillgänglighet
Under 2012 har
omfattande
ombyggnationer genomförts i teaterhuset.
Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har givetvis varit en viktig del
i detta, men även att öka tillgängligheten i stort
för länets invånare genom att öppna upp
teaterhuset och erbjuda en bredare repertoar
med fler gästspel.
Möjligheten att turnera har varit begränsad
under året och invånarna som är boende utanför Västerås har därför erbjudits kostnadsfri
transport med buss till utvalda föreställningar
som spelats i teaterhuset. Närmare 200 personer från sju av länets kommuner tog del av
erbjudandet.
Alla barn och ungdomar har inte föräldrar
som tar med dem på teater. Av den anledningen
är skolteater viktig, eftersom den når alla
oavsett klass och etnicitet. Produktionerna
Ett drömspel och Kung Markatta har spelats
för elever under 2012.
Föreställningar av de egna produktionerna
Ett drömspel, True Stories och Kung Markatta
och gästspelet Swedish Meatballs med lingon har
syntolkats och höstens program har lästs in och
distribuerats av vkl Taltidning. Den nya
hemsidan är anpassad för att vara läsvänlig för
till exempel datorer för blinda, för synskadade
har hänsyn till kontraster och textstorlek tagits.
På hemsidan finns också information om
tillgängligheten i teaterhuset.
Föreställningar och publikmängd under åren 2010–2012.
Innefattar Västmanlands Teaters produktioner, samarbetsproduktioner och gästspel.
2010
2011
2012
Totalt antal
föreställningar
350
255
243
varav i länet (barn,
ungdom och vuxen)
224
46
33
varav totalt barn och
ungdom
205
122
81
21 795
25 944
23 116
varav i länet (barn,
ungdom och vuxen)
8 920
5 048
3 100
varav totalt barn och
ungdom
7 774
4 627
7 658
Total publik
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 9
Ossi Niskala, Anders Larsson,
Karin Huldt, Bodil Malmberg,
Sandra Medina, Jesper Feldt
och Andreas Kullberg i
Ett Drömspel, True Stories
och Kung Markatta
Foto: Håkan Larsson
10 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Om personalen
Ett 40-tal personer är anställda på teatern, 19
av dessa är tillsvidareanställda resterande har
lång-, korttidskontrakt eller en timanställning.
Personalen arbetar inom ett 30-tal yrkeskategorier, vilket innebär att det i princip
enbart finns en person inom respektive yrke.
Totalt antalet årsverken, det vill säga alla
arbetstimmar dividerat med genomsnittlig
ordinarie årsarbetstid, uppgår till 30. Av dessa
är 13 män och 17 kvinnor. Antalet årsverken
har minskat något jämfört med 2011.
Arbete med att formulera en konstnärlig
vision för teatern har påbörjats. Visionen utgår
ifrån att teaterbegreppet ska vidgas och att
gränsöverskridande scenkonst ska produceras.
Visionen kommer att genomsyra hela organisationen. Ensemblen består, från och med maj
2012, av fyra tillsvidareanställda personer och
sju personer med långtidskontrakt. Personerna
har olika profiler, de är skådespelare, dansare,
musiker och cirkusartister, vilket bidrar till
att förverkliga den konstnärliga visionen.
Ensembletanken är viktig och den skapas dels
av att den konstnärliga personalen har kontrakt
under en längre period, dels med den gemensamma dagliga träningen som syftar till att
kontinuerligt vidareutveckla ensemblen.
Genom en omfattande verksamhetsut-
veckling har det inom teatern skapats en ny
organisationsstruktur och förändrade arbetsprocesser bland annat för produktionerna. Den
nya organisationsstukturen har inneburit en
kostnadsbesparande effektivisering samtidigt
som viktiga rekryteringar har genomförts.
Bland rekryteringarna är, förutom redan
nämnda rekryteringar av konstnärlig personal,
rekryteringen av produktionschef, en ny funktion i den nya organisationen, av vikt i den nya
organisationen.
Sven Dahlberg,
scenograf
Jämställdhet
Verksamheten genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, både vid rekryteringar och vid
repertoarplanering.
Vid repertoarplanering eftersträvas en jämn
könsfördelning på medarbetare med arbetsledande funktion, såsom dramatiker, regissör,
koreograf med flera. Även pjäsval och rollbesättning utgår från ett jämställdhetsperspektiv.
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 11
Årsredovisning
2012
12 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Kommunalförbundet
Västmanlands Teater avger härmed
årsredovisning för 2012.
Ägarförhållanden
Medlemmar i Västmanlands Teater är Landstinget Västmanland och Västerås stad. Kostnaderna för verksamheten skall, om de inte
täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från
förbundsmedlemmarna. Ägarförhållanden
förändrades under 2012 och därefter skall
Landstinget Västmanland bidraga med 51
procent och Västerås Stad med resterande 49
procent.
Ägardirektiv
Västmanlands Teaters ändamål är, enligt
förbundsordningen, att arrangera, producera
och stödja teaterverksamhet i Västmanlands
län. Följande fem områden nämns särskilt:
1. främja mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet inom teaterns område
2. beakta barns och ungdomars intresse
3. samverka med och stödja länets
amatörteater
4. samverka med och stödja länets
arrangörsorganisationer
5. samverka med andra aktörer inom
kulturlivet, exempelvis kulturinstitutioner,
bildningsförbund, föreningar, kulturarbetare lokalt, regionalt och nationellt
Enligt förbundsordningen skall överenskommelser mellan Västmanlands Teater och
medlemmarna tecknas för respektive verksamhetsår. Överenskommelser för både 2012 och
2013 har tecknats.
Investeringar
De totala investeringarna i maskiner och inventarier under 2012 uppgick till 78 000 kronor.
Kommentar till resultaträkningen
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till
2 480 000 kronor (föregående års resultat
uppgick till 402 000 kronor), vilket är betydligt
bättre än både budget och de prognoser som
upprättats under året. De totala intäkterna är i
nivå med budget, däremot är nettoomsättningen cirka 600 000 kronor lägre jämfört med
budget. Detta beror till största delen
på lägre biljettintäkter. Det intäktsbortfallet har kompenserats av bland
annat högre intäkter för uthyrningar
av teaterhuset under våren och på att
sökta bidrag från Sveriges Författarfond har beviljats.
De totala kostnaderna är cirka 2 400 000
kronor lägre jämfört med budget. Budgeterade
personalkostnader har använts till att hyra in
personal och har därför klassificerats som
övriga externa i stället för som personalkostnad.
Personalkostnaderna är 3 800 000 kronor lägre
jämfört med budget och 2 000 000 kronor lägre
jämfört med den prognos som upprättades i
samband med delårsbokslutet i augusti. De låga
personalkostnaderna beror på nämnd omdisponering, sjukskrivningar och outnyttjad
personalreserv, men framförallt på grund av
mycket låga pensionskostnader. Pensionskostnaderna är låga dels tack vare förändrade
redovisningsprinciper som medförde återbetalning av tidigare inbetalda premier till Statens
Pensionsverk, dels på grund av att den genomsnittliga pensionspremien varit mycket lägre än
budgeterat. Totalt är pensionskostnaderna
inklusive särskild löneskatt drygt 1 000 000
kronor lägre jämfört med budget för 2012.
Den omfattande verksamhetsutveckling
som genomförts under året har skapat en ny
organisationsstuktur och förändrade arbetsprocesser bland annat för produktionerna. Den
nya organisationsstrukturen har inneburit en
kostnadsbesparande effektivisering, en åtgärd
som är nödvändig för att kunna uppnå målet
med att öka produktionstakten och återuppta
turnerandet i länet. Denna effektivisering av
verksamheten är ytterligare en orsak till det
positiva resultatet. Tack vare årets resultat har
en reserv byggts upp, en reserv som möjliggör
satsningar även i framtiden.
Avsättningen för omstruktureringskostnader om 1 700 000 kronor som gjordes vid 2011
års bokslut har återförts. Nedlagda kostnader i
samband med omstruktureringen uppgår till
cirka 2 400 000 kronor och avser bland annat
ombyggnationer i teaterhuset och i lokalerna på
Bäckby. En avsättning om 550 000 kronor för
upplupna kostnader som rör samma omstrukturering har gjorts. Båda avsättningarna ingår i
posten övriga externa kostnader.
Ulla Tylén i Ett drömspel
Foto: Håkan Larsson
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 13
Förvaltningsberättelse
Ekonomisk jämförelse de tre senaste åren.
2012
2011
2010
Nettoomsättning
1 395 000
2 141 000
1 888 000
Offentliga bidrag
28 015 000
27 542 000
28 029 000
-16 316 000
-18 781 000
-19 763 000
Resultat efter
finansiella poster
2 480 000
402 000
752 000
Eget kapital
2 910 000
430 000
28 000
30
34
45
Personalkostnader
Årsverken
Förslag till resultatdisposition
Från föregående år balanserat resultat
Årets resultat
430 000
2 480 000
2 910 000
Styrelsen föreslår att de det totala balanserade resultatet överförs i ny räkning.
Vad beträffar Västmanlands Teaters resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
14 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Resultaträkning
Not
2012
2011
1 394 717
2 140 594
28 015 396
27 542 259
673 340
441 123
30 083 453
30 123 976
1
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Offentliga bidrag
2
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Produktionskostnader
3
-3 692 245
-3 483 243
Övriga externa kostnader
4
-7 526 178
-7 238 373
Personalkostnader
5
-16 316 091
-18 780 520
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
6
-193 116
-287 304
-27 727 630
-29 789 440
2 355 823
334 536
125 779
67 826
-1 213
-362
124 566
67 464
Resultat efter
finansiella poster
2 480 389
402 000
Årets resultat
2 480 389
402 000
Summa kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa resultat
från finansiella poster
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 15
Balansräkning
Not
2012-12-31
2011-12-31
402 252
517 368
Summa materiella
anläggningstillgångar
402 252
517 368
Summa anläggningstillgångar
402 252
517 368
Kundfordringar
254 164
179 649
Aktuella skattefordringar
168 967
222 330
Övriga kortfristiga fordringar
814 075
574 456
1 228 307
1 043 491
2 465 513
2 019 926
Kassa och bank
4 864 671
4 258 496
Summa kassa och bank
4 864 671
4 258 496
Summa omsättningstillgångar
7 330 184
6 278 422
Summa tillgångar
7 732 436
6 795 790
1
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och teknisk utrustning
6
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
7
Kassa och bank
16 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Balansräkning
Not
2012-12-31
2011-12-31
429 680
27 680
Årets resultat
2 480 389
402 000
Summa fritt eget kapital
2 910 069
429 680
Summa eget kapital
2 910 069
429 680
1 995 587
1 887 737
899 149
572 183
1 927 631
3 906 189
Summa kortfristiga skulder
4 822 367
6 366 109
Summa skulder
4 822 367
6 366 109
Summa eget kapital
och skulder
7 732 436
6 795 790
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
1
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
9
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 17
Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Kommunalförbundets bokföring och redovisning följer Kommunallag (1991:900),
Kommunal redovisningslag (1997:614) samt god redovisningssed.
Anläggningstillgångar
För inventarier anpassas den planenliga avskrivningen för olika typer av anläggningstillgångar
så att ekonomisk livslängd överensstämmer med teknisk livslängd.
Inventarier, verktyg och installationer
3–5 år
Viss ljus- och ljudutrustning
8 år
Publikgradäng samt vissa inventarier
10 år
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Förutbetalda produktionskostnader
Nedlagda rörliga kostnader för produktioner med premiär under 2013 eller senare bokförs som
förutbetalda produktionskostnader. Föreställningsintäkter för dessa bokförs som förutbetalda
föreställningsintäkter.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när ett befintligt åtagande, hän­förligt till en inträffad händelse,
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Not 2
Offentliga bidrag
2012
2011
10 189 999
10 000 000
Huvudmannabidrag, Västerås Stad
6 823 999
6 697 000
Anslag från Västerås Stad för teaterhuset
och gästspel
3 057 000
3 000 001
Statsbidrag
7 473 000
7 394 000
471 398
451 258
28 015 396
27 542 259
Huvudmannabidrag, Landstinget Västmanland
Anställningsstöd
Summa
Not 3
Produktionskostnader
I produktionskostnaderna ingår, förutom material, entreprenad, upphovsrätter och liknande,
även kostnader för marknadsföring om 1 320 840 kronor.
18 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Not 4
Övriga externa kostnader
Noter
2012
2011
Lokalkostnader
6 228 965
4 194 748
Övriga kostnader
1 297 213
3 043 625
Summa
7 526 178
7 238 373
I summan Övriga kostnader ovan ingår ersättning till revisorerna.
2012
2011
103 450
111 460
1 875
1 500
105 325
112 960
2012
2011
11
12
8
11
19
23
Kvinnor
6
6
Män
5
5
11
11
Kvinnor
17
18
Män
13
16
Totalt
30
34
Kvinnor
3
3
Män
4
4
Totalt
7
7
Kvinnor
2
1
Män
1
1
Totalt
3
2
Revisionsuppdrag, PwC
Andra uppdrag, PwC
Summa
Not 5
Personal
Årsverken, tillsvidareanställd personal
Kvinnor
Män
Totalt
Årsverken, visstidsanställd personal
Totalt
Totalt antal årsverken
Styrelse (antal)
Ledning (antal)
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 19
Noter
Not 5
Personal, fortsättning
2012
2011
2,3 %
3,6 %
23,0 %
68,7 %
Sjukfrånvaro, män
2,4 %
1,4 %
Sjukfrånvaro, kvinnor
2,3 %
5,4 %
–
0,3 %
Sjukfrånvaro, 30–49 år
1,8 %
2,6 %
Sjukfrånvaro, 50 år och äldre
3,3 %
5,4 %
271 589
292 089
10 766 621
12 638 835
Sociala avgifter enligt lag och avtal
3 675 025
4 223 281
Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr)
1 281 798
1 286 942
15 995 084
18 441 201
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Varav långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro, 29 år och yngre
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Styrelsen
Övriga anställda
Summa
Not 6
Inventarier, teknisk utrustning och fordon
Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Försäljning och utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning och utrangering
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
20 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
2012-12-31
2011-12-31
3 750 361
3 873 634
78 000
39 676
0
-162 949
3 828 361
3 750 361
-3 232 993
-3 108 638
0
162 949
-193 116
-287 304
-3 426 109
-3 232 993
402 252
517 368
Not 7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2012-12-31
2011-12-31
Förutbetalda produktionskostnader
234 342
71 514
Förutbetalda hyror
875 512
865 405
Övriga förutbetalda kostnader
118 453
106 572
1 228 307
1 043 491
Summa
Noter
Not 8
Kassa och bank
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 kronor varav 0 kronor är utnyttjad.
Not 9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2012-12-31
2011-12-31
Upplupna löner
244 008
869 673
Upplupna semesterlöner
165 115
80 049
Upplupna pensionskostnader
517 009
608 083
Upplupna sociala avgifter och särskild löneskatt
137 411
337 555
Förskott från kunder
120 614
0
Övriga poster
743 474
2 010 829
1 927 631
3 906 189
Summa
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 21
Bashkim Neziraj
i Kung Markatta
Foto: Håkan Larsson
Västerås den 12 februari 2013
Olof Walldén
Ordförande
Helena Gustafsson
Lars Flodin
Torsten Källberg
Andre vice ordförande
Kerstin Falkland
Marléne Andersson
Förste vice ordförande
Claes Kugelberg
Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har angivits den 18 februari 2013
Gunilla Bergvall
22 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Sevim Cicek
Revisionsberättelse
Vi, av fullmäktige i Västmanlands län respektive Västerås stad utsedda revisorer, har granskat
Kommunalförbundet Västmanlands Teaters verksamhet.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande förbundsordning,
samt de beslut och föreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorernas ansvar är att granska
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med respektive fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts en ligt kommunallagen, gällande revisionsreglemente, god
revisionssed i kommunal verksamhet sam av ägarna fastställd förbundsordning. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och prövning.
Vi bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att förbundets interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att förbundet bedrivit sin verksamhet i enlighet med ägarnas direktiv.
Västerås den 18 februari 2013
Gunilla Bergvall
Sevim Cicek
Foto: Håkan Larsson
Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater 23
Styrelse
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Ledamöter
Ersättare
Personalrepresentanter
Revisorer
Förtroendevalda revisorer
Biträden
Ledning
Teaterchef
Vice VD/Administrativ chef
Produktionschef
24 Årsredovisning 2012 Västmanlands Teater
Olof Walldén (S), Landstinget Västmanland
Marlené Andersson (MP), Västerås Stad
Torsten Källberg (FP), Landstinget Västmanland
Helena Gustavsson (V), Landstinget Västmanland
Lars Flodin (MP), Landstinget Västmanland
Kerstin Falkland (M), Landstinget Västmanland
Claes Kugelberg (M), Västerås Stad
Görel Malinaric Korkman (S), Landstinget Västmanland
Christer Karlsson (S), Landstinget Västmanland
Lisa Pettersson (S), Landstinget Västmanland
Anna-Karin Johansson (C), Landstinget Västmanland
Anna-Lena Henriksson (KD), Landstinget Västmanland
Britt Sandström (S), Västerås Stad
Maria Lindelöf (KD), Västerås Stad
Per-Arne Rühling
Anders Larsson
Gunilla Bergvall (S), Landstinget Västmanland
Sevim Cicek (S), Västerås Stad
Johan Tingström (auktoriserad revisor) och
Charlotta Fardelius (revisor), PwC
Kajsa Giertz
Magdalena Bergfors Dahlin
Mats Jacobsson
Kontakt
Västmanlands Teater
Slottsgatan 11
722 11 Västerås
Vxl 021-470 41 00
[email protected]
www.vastmanlandsteater.se