MAC KARBON REFRAKTERLER

Download Report

Transcript MAC KARBON REFRAKTERLER

1311110011 İREMNUR AKÇAKOCA
1311110040 NAZLICAN YÜKSEL
1311110082 SAİTALİ TOMOĞLU
1
2





Bazik refrakter malzemelerin ana hammaddesidir.
Magnezya doğada serbest halde bulunmaz bu nedenle
MgO içeren hammaddelerden çeşitli prosesler sonucu
elde edilir
HAMMADDELERİ
Tabii manyezit (MgCO3)
Deniz suyundaki Mg++ iyonları
Yer altındaki MgCl2 ve MgSO4 gibi tuzlar
3





2800° ergime sıcaklığına ve yüksek ısıl
iletkenliğe sahiptir.
1400°C de %2’lik ısıl genleşme özelliğine
sahiptir.
Bazik curuflara karşı dirençlidir
Yük altında refrakterlik özelliği iyidir.
Genellikle çelik endüstrisinde kullanılır.
4


Grafit tabi olarak bulunan en iyi refrakterlerden
biridir.
İndirgen ortamda ergime sıcaklığı 3650°C Yüksek
termal iletkenliği, düşük termal genleşmesi,
termal streslere karşı büyük direnç gösterir ve
fluxlara, ergimiş metallere karşı çok iyi dayanım
özelliğine sahiptir.
5

Magnezit karbon tuğlalar 1960’lı yılların
ortalarında A.B.D.’de geliştirilmiş fakat,
o zaman çelik üretiminde fazla
kullanılmamıştır.

1970’li yılların sonlarında Japon çelik
üreticileri su soğutmalı elektrik ark
ocaklarında magnezit karbon tuğla
kullanmışlardır.
6


MgO-C refrakterlerde bağlayıcı olarak kömür
katranı veya fenol reçineler kullanılır.
Fazla reçine dayanımı artırır fakat yoğunluk
düşüşüne neden olur. Öte yandan belli
orandan fazla grafit ilavesinin dayanımı
düşürdüğü bilinmekte, bunun nedeninin pullu
yapıdaki grafitin bünyesinde kimyasal bağ
olmaması ve sadece Van der Waals
bağlarından oluşmasıdır.
7



Polimerize işlemi sonucunda zift bağlı ve
reçine bağlı tuğlalar, elde edilen kalıcı
karbon nedeni ile karbon bağlı tuğlalar
olarak da adlandırılır.
Bu tuğlalar, presleme sonrası kontrollü
atmosfer koşullarında 180-350°C
sıcaklıklarda temperlenir, mukavemet artışı
sağlanır.
600°C’nin üstündeki sıcaklıklarda
bağlayıcının koklaşması ile güçlü karbon
bağı oluşur ve bu da dayanım artışını sağlar.
8


Grafit veya karbon kullanılması
curuflaşma direncini arttırır.
Grafit, kartanesi şeklindedir ve son
derece anizotropik özellikleri vardır, bu
yüzden katman düzlemine dik olarak
eğilmesi imkansızdır. Bu nedenle
neredeyse tüm yüzeylerde grafit taneleri
çok az enerjiye sahiptir.
9

Metaller ve sıvı cüruflar tarafından
reaktiviteleri ve ıslanabilirlikleri çok düşüktür
ve malzemenin curuf atağına karşı dayanımını
arttırır.
10
11

Grafit 600-1200° de oksitlenir ve bu durumda
fırın 1200°C ye çıkınca yanar.
Yanmaması için;
İndirgen ortamda
Antioksidan ilavesi
Yanıcı karbonlu malzemeye gömme
12



Grafit ilavesi
Düşük yoğunluk ve düşük sıcaklıkta basınca direnç
getirir,
Termal genleşmeyi düşürür,
Isı iletkenliğini ve termal şok direncini arttırır.
Böylece tuğla bünyesi daha fleksibl (esnek) olur.
13

Günümüzde elektrik ark ocaklarında, pota
ocaklarında, bazik oksijen konventörlerinde yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır.
Numaralar MgO içindeki
%C oranını gösterir.
15



http://www.seramik2008.aku.edu.tr/anasayfa
.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDQQFjA
D&url=http%3A%2F%2Fwww.surdurulebilirkal
kinma.gov.tr%2FDocObjects%2FDownload%2F
3509%2Foik567.pdf&ei=tQBxU97XHKnH7Aas
tIHQCg&usg=AFQjCNGa1tMbzgXdAYCIyxcl5i
PeeSkhlg
http://www.sciencedirect.com/science/article
/pii/S0955221900003083
16
17