och ledningssystem i socialtjänsten

Download Report

Transcript och ledningssystem i socialtjänsten

Ledningssystem för kvalitet
SOSFS 2011:9
Riskanalys, egenkontroll och
avvikelsehantering
[email protected]
Projektet kvalitetssäkrad välfärd
 Nätverk
 Enskilt uppföljningsstöd
 Kunskapsinsatser
- Seminarier
- Verktyg, skrifter och exempel
 www.skl.se/kvalitetssakradvalfard
Vad är ett ledningssystem?
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av
ledningssystemet:
 planera
 leda
 kontrollera
 följa upp
 utvärdera
 förbättra verksamhetens kvalitet
Socialstyrelsen frågor och svar
Bygga upp ledningssystemet
De ansvariga måste
 Klargöra vilken verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas
 Kartlägga vad som är kvalitet för den verksamheten – gör en
“lagkravslista”
 Utgå från dessa krav och mål vid uppbyggnaden av
ledningssystemet
 Ledningssystemet för kvalitet bör integreras i befintliga system
för styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi,
verksamhetsplaneringsprocess, arbetsmiljöprocess,
budgetprocess, uppföljningsprocess, rapporter och
årsredovisning.
Systematiskt förbättringsarbete 5 kap.
 Riskanalys
 Egenkontroll
 Avvikelsehantering (klagomål och synpunkter, rapporter från
personal enligt sk. lex Maria och lex Sarah regelverken)
 Ska skicka signaler om kvaliteten
 Erfarenheterna från dessa aktiviteter ska ligga till grund för
förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner
samt vid behov för åtgärder i verksamheten
Riskanalys
 Beskriva i ledningssystemet hur verksamheten fortlöpande
bedömer om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa
som kan medföra vårdskador.
Ex.
Vilken metod som används för riskanalys
Speciella team för riskanalys
Handlingsplan för att vidta åtgärder
Seminarium om ledningssystem 6 mars
Egenkontroll
Egenkontroll är systematisk
uppföljning och utvärdering av
den egna verksamheten samt
kontroll av att den bedrivs
enligt de processer och rutiner
som ingår i verksamhetens
ledningssystem.
Informationskällor
Patient- och
brukarenkäter
Medarbetarenkäter
Nationella/regional
och lokala
uppföljningar
Avvikelserapporter
Rapporter från
patientnämnderna
Kvalitetsregister
Öppna jämförelser
Riskanalyser
Händelseanalyser
Utredning av avvikelser
Klagomål och synpunkter
3 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet
enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens
kvalitet från
1. vård- och omsorgstagare och deras närstående,
2. personal,
3. vårdgivare,
4. de som bedriver socialtjänst,
5. de som bedriver verksamhet enligt LSS,
6. myndigheter, och
7. föreningar, andra organisationer och intressenter
Utredning av avvikelser
Beskriv i ledningssystemet hur risker ska rapporteras.
Beskriv också hur rapporterade risker och händelser utreds,
sammanställs, analyseras och återkopplas.
Beskriv hur klagomål och synpunkter
(till verksamheterna, Patientnämnden, Socialstyrelsen) tas emot
och utreds.
Beskriv hur inkomna klagomål och synpunkter sammanställs,
analyseras och återkopplas.
Förbättrande åtgärder/ förbättringar av
processer
Stöd för införande
 En handbok, finns för att ladda ned eller beställa samt som e-bok
 Film på Socialstyrelsen
 Frågor och svar Socialstyrelsen
 Vägledning från SKL
 Ringa oss på SKL