Power View

download report

Transcript Power View

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu
self- service
Bartłomiej Graczyk
Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence
E’mail: [email protected]
Site: www.graczyk.info.pl
Agenda
1. „Na początku był chaos….”
2. Potrzeby raportowe organizacji
Demo: Efektowna wizualizacja i interaktywność z
wykorzystaniem Power View / Performance Point Services
3. Wybrane możliwości rozwiązań/narzędzi raportowych i ich
wpływ na potrzebę budowy „portalu raportowego”
Demo: Elementy wielokrotnego użycia – czyli Report Parts w Reporting
Services
4. Portal raportowy czy repozytorium raportów / modeli danych ?
Demo: „Na początku był Chaos”….z chaosu wyłonił się Microsoft
SharePoint
Źródło http://dilbert.com/
1. Potrzeby raportowe organizacji
Demo: Efektowna wizualizacja i interaktywność z
wykorzystaniem Power View / Performance Point Services
Kierownik
projektu
Kierownik
zasobów
IT
Pracownicy
operacyjni
Zarząd
HR
Kadra
zarządzająca
Członkowie
Partnerzy
zespołu
Klienci
Devs
Raporty / Analizy
Wzrost ilości osób zainteresowanych informacjami, determinuje różnorodność
raportów oraz wymusza wykorzystanie różnych narzędzi raportowych
Żródło: Microsoft Technet /MSDN
Personal
Department
Enterprise
“My Ad-Hoc Needs”
“My Group’s Needs”
“My Company’s Needs”
Raporty Ad-hoc
Raporty interaktywne
• to raportowanie dające
możliwość zaspokojenia
doraźnych potrzeb mocno
zaawansowanych
użytkowników, których
potrzeby w zakresie
dostępu do danych często
wykraczają poza
funkcjonujące w
organizacji biznesowe
modele danych. Mogą
wymagać wykorzystania
funkcjonalnych, ale
również prostych w użyciu
narzędzi budowy raportów
i dostępu do danych….
• raporty cechują się dużą
zmiennością w zakresie
prezentowanych danych,
zarówno w obszarze
samych danych jak i formy
ich prezentacji. Z reguły
tworzone przez bardziej
zaawansowanych
użytkowników
biznesowych na podstawie
określonego modelu
danych, wymagają wiedzy
w zakresie samych danych i
ich umiejętnej prezentacji (
określenie wymiarów,
dobór miar). np. analiza
wzrostu sprzedaży,
porównanie kosztów
dystrybucji z przychodami
w określonym regionie i
czasie.
Predefiniowane raporty
operacyjne
• z reguły raporty o
określonej/zdefiniowanej
formie, prezentują dane
organizacji poprzez listy,
tekst, wykresy.
Wspomagają codzienną
pracę organizacji, często
dystrybuowane
automatycznie na
podstawie określonego
harmonogramu. np.
dzienne zestawie
sprzedaży, list zamówień,
stan magazynowy, itp.
Metric Management /
Dashboard / Score Card
• raportowanie i analiza w
oparciu o zdefiniowane
wskaźniki wydajności (KPI).
Raporty bardzo często
zawierają porównanie
wyników wybranego
okresu do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
Raporty z reguły
publikowane w ramach
stworzonego pulpitu
nawigacyjnego w postaci
usystematyzowanych kart
wyników
Data Mining
• raportowanie, a w
zasadzie analizy, oparte o
dużą ilość danych, w
ramach analiz stosowane
są np. techniki sieci
neuronowych i
maszynowego uczenia się
celem znalezienie
wspólnych wzorców w
danych.
Personal
Department
Enterprise
“My Ad-Hoc Needs”
“My Group’s Needs”
“My Company’s Needs”
SQL Server Reporting Services
Performance Point Services
Excel / Excel Services
Visio / Visio Services
SQL Server PowerPivot
Power View
Wprowadzenie do PerformancePoint Services
• PerformancePoint Services (PPS) 2010 to narzędzie z obszaru Performance
Management (PM) nowej generacji dostarczane przez Microsoft
• Dostępny w ramach usług SharePoint 2010 (Enterprise Edition)
• Pełne wsparcie dla KPI i budowy kart wyników
• Wszystkie elementy systemu dostępne w formie strony Web
• Przyjazne narzędzie edycji i budowy – Dashboard Desginer
Żródło: Microsoft Technet http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee681486.aspx
Power View
W pełni graficzne tworzenie raportów
•
•
•
Interaktywne narzędzie raportowe dostepne w przeglądarce
Znajomy interfejs „Office” od wersji Office 2013 – element Excel’a
Wiele predefiniowanych wizualizacji pozwalających szybko
przygotować raport i skupić się na analizie danych
Interaktywność oparta na metadanych
•
•
•
•
Pełna integracja z PowerPivot
Wnikliwe analizy dzięki intuicyjnym narzędziom
Brak konieczności wstępnej konfiguracji
Animowane trendy i porównania
Gotowość do prezentacji w każdej chwili
•
•
Dostarczanie raportów i współpraca w zespole oparta na portalu
Sharepoint
Interaktywne raporty w PowerPoint
Żródło: Microsoft Technet /MSDN
Dashboard Designer
•
•
•
•
Aplikacja pozwalająca na tworzenie elementów PPS
Aplikacja typu „Office like”
Dostęp do aplikacji z poziomu przeglądarki (BI Center)
Możliwość utworzenia własnego linku do aplikacji:
http://msdemo/layouts/ppswebparts/designerredirec
t.aspx
• Własny WebPart
Power View
Szablony wizualizacji
Interaktywne wykresy, tabele
Demo: Efektowna wizualizacja i interaktywność z
zestaw slajdów
wykorzystaniem Power Grupowanie
View / wPerformance
Point Service
(scenariusze prezentacji)
Power View
Szablony wizualizacji
Interaktywne wykresy, tabele
Wybrane możliwości rozwiązań/narzędzi raportowych,
Grupowanie w zestaw slajdów
a ich wpływ na potrzebę
budowy
„portalu
(scenariusze
prezentacji)
raportowego”
Żródło: Microsoft Technet /MSDN
Ponowne wykorzystanie komponentów raportowych
Komponenty raportowe mogą być umieszczone w bibliotece Report Part
Gallery skąd mogą być pobierane i wykorzystywane w nowych raportach
(mechanizmem “grab and go”).
• Subskrypcje drogą elektroniczną
SQL Server Reporting Services pozwala na definicję
subskrypcji, które zgodnie z określonym
harmonogramem dostarczają użytkownikom
raport/link do raportu
• Self- Service Alerting
Możliwość stworzenia alertów
dla zmieniających się danych –
koncentracja na zmianach.
Power View
Szablony wizualizacji
Interaktywne wykresy, tabele
Demo: Elementy wielokrotnego użycia – czyli Report Parts w
Grupowanie w zestaw slajdów
Reporting Services
(scenariusze prezentacji)
Power View
Szablony wizualizacji
Interaktywne wykresy, tabele
Portal raportowy czy repozytorium raportów / modeli
Grupowanie w zestaw slajdów
danych
(scenariusze prezentacji)
Korzyści wynikające z wdrożenia portalu
raportowego
• Centralne repozytorium raportów
• Możliwość odwzorowania struktury organizacji i
przypisania widoczności odpowiednich raportów
dla każdego poziomu
•
Dostęp do raportów na podstawie konfigurowalnych
uprawnień
• Zapewniony dostęp do aktualnych wersji raportów
• Uproszczenie procesu kopii bezpieczeństwa
raportów
Reporting Services Report Manager
•
•
•
•
Prosta witryna dostępna bez dodatkowej konfiguracji
również w wersji Express (with Advanced Services)
Możliwość zarządzania uprawnieniami na podstawie
loginów/grup AD
Publikacja wyłącznie raportów SSRS
Ograniczone możliwości dostosowania wizualnego
Microsoft SharePoint
•
Platforma dedykowana do tworzenia rozwiązań
portalowych
• Dedykowane szablony dla centrum raportów – BI Center
• Możliwość publikacji wszystkich typów raportów:
•
•
•
•
•
•
•
Reporting Services
Performance Point Services
Power View
Power Pivot
Excel
Visio
Inne…
Power View
Szablony wizualizacji
Interaktywne wykresy, tabele
Demo: „Na początku był Chaos”….z chaosu wyłonił się
Microsoft SharePoint Grupowanie w zestaw slajdów
(scenariusze prezentacji)
Power View
Szablony wizualizacji
Interaktywne wykresy, tabele
Q&A
Dziękuję
Grupowanie w zestaw slajdów
(scenariusze prezentacji)
Bartłomiej Graczyk
Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence
E’mail: [email protected]
Site: www.graczyk.info.pl