3 - OSTROŁĘKA WSES

download report

Transcript 3 - OSTROŁĘKA WSES

OSTROŁĘKA 2012r.
Charakterystyka obszarów wiejskich w Unii Europejskiej
The characteristics of rural areas in European Union
• Obszary wiejskie stanowią 93 % terytorium należącego do UE-27
• 20 % ludności mieszka w regionach z przewagą obszarów wiejskich, a 38 % w regionach
w znacznym stopniu wiejskich
• Regiony wiejskie generują 45 % wartości dodanej brutto w UE-27 i 53 % zatrudnienia, ale
pozostają w tyle za regionami z przewagą obszarów miejskich
• Dochód na osobę w regionach z przewagą obszarów miejskich należących do UE-27 jest
niemal dwukrotnie większy niż w przypadku regionów z przewagą obszarów wiejskich.
• Niskie dochody powodują, że trudno jest zdobyć i zatrzymać wykwalifikowanych
pracowników
Wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi
The challenges facing rural areas
• Niekorzystna sytuacja demograficzna / an unfavourable demographic situation
• Urbanizacja i odwrotna urbanizacja / urbanisation and counter-urbanisation
• Niższy wskaźnik zatrudnienia i wyższy wskaźnik bezrobocia / lower employment rates
and higher unemployment rates
• Niższe poziomy dochodów / lower levels of income
• Wolniejszy rozwój trzeciego sektora / a slower development of the tertiary sector
• Umiejętności i kapitał ludzki / skills and human capital
• Brak możliwości dla kobiet i młodych osób / a lack of opportunities for women and
young people
• Brak kwalifikacji niezbędnych do pracy w niektórych sektorach rolnictwa i
przetwórstwa żywności / a lack of necessary skills in parts of the agricultural sector
and food processing industry
Wypełnianie luki w zatrudnieniu
Closing the jobs gap
• Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
Common Agricultural Policy (CAP) reform
• Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich
The European Agricultural Fund for Rural Development
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
The Rural Development Programme for 2007-2013
• Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Axis 3: Quality of life in rural areas and diversification of rural economy
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny
The European Regional Development Fund and European Social Fund
Przykłady tworzenia miejsc pracy w ramach
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Examples of job creation under the European Agricultural Fund for Rural Development
• turystyka, rzemiosło oraz zapewnianie atrakcji typowych dla terenów wiejskich;
tourism, crafts and the provision of rural amenities
• lokalne inicjatywy dotyczące organizacji opieki nad dziećmi mogą ułatwić dostęp do rynku pracy
local initiatives to develop childcare facilities can facilitate access to the labour market
• zintegrowane inicjatywy łączące dywersyfikację, tworzenie firm, inwestycje w dziedzictwo kulturalne,
infrastrukturę lokalnych usług
integrated initiatives combining diversification, business creation, investment in cultural heritage,
infrastructure for local services
• rozwój mikroprzedsiębiorstw i rolnictwa w oparciu o tradycyjne lub nowo nabyte umiejętności;
developing micro-business and crafts, which can build on traditional skills or introduce new
competencies
• uczenie młodych osób umiejętności koniecznych do dywersyfikacji lokalnej gospodarki;
training young people in skills needed for the diversification of the local economy
•zwiększanie dostępu i nowe możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
developing the provision and innovative use of renewable energy sources;
• zachęcanie do stosowania i upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
encouraging the take-up and diffusion of ICT
Przykładowe wsparcie dywersyfikacji obszarów wiejskich ze strony Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
Examples of support from the European Regional Development Fund and European Social Fund for the
diversification of rural areas
• zapewnienie minimalnego dostępu do podstawowych usług;
the provision of a minimum level of access to services of general economic interest
• wsparcie zintegrowanego podejścia do turystyki;
support for an integrated approach to tourism
• wspieranie innowacyjnych procesów i produktów w istniejących przedsiębiorstwach;
encouragement for process and product innovation in existing economic activities
• inwestycje w bieguny rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój sieci współpracy podmiotów
gospodarczych w oparciu o lokalny kapitał.
investment in development poles in rural areas and by developing economic clusters based on
local assets.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
The Rural Development Programme for 2007-2013
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Axis 3: Quality of life in rural areas and diversification of rural economy
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
Aid is granted to entities starting or developing activity related to:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa/services for agricultural holdings or forestry
2) usług dla ludności/services for the population
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej/wholesale and retail
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa/craft and handicraft
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych/construction and installation works and services
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem/services for tourists and
connected with sports and leisure
7) usług transportowych/transport services
8) usług komunalnych/public utility services
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych/processing of agricultural products
and edible forest products
10) magazynowania lub przechowywania towarów/warehousing and storage of products
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy/production of the energy products from biomass
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych/accounting, consulting or IT services
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
The Rural Development Programme for 2007-2013
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Axis 3: Quality of life in rural areas and diversification of rural economy
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej/Diversification into non-agricultural activities
Wysokość pomocy przyznanej dla jednego beneficjenta do 100 000 zł (25 616,1 €) lub do 500 000 zł (128 080,3 €)
Amount of aid granted to a single beneficiary - 100 000 zł (25 616,1 €) or 500 000 zł (128 080,3 €)
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw/ Establishment and development of micro-enterprises
Wysokość pomocy przyznanej dla jednego beneficjenta do 100 000 zł (25 616,1 €) lub do 300 000 zł (76,848.2 €)
Amount of aid granted to a single beneficiary 100 000 zł (25 616,1 €) or 300 000 zł ( 76 848,2 €)