مدیریت دانش - انجام پایان نامه ارشد مدیریت

download report

Transcript مدیریت دانش - انجام پایان نامه ارشد مدیریت

‫می شرکت نمایید‬
‫نام کتاب الکترونیکی‬
‫مدیریت دانش‬
‫تهیه کننده‬
‫وب سایت مدیریتی‬
‫با مصلحت ديگران ازدواج كردن در جهنم زيستن است ‪ .‬شوپنهاور‬
‫تهیه‬
‫استاد‬
‫زمستان ‪1389‬‬
‫‪ .1‬ماهیت مدیریت منابع انسانی‬
‫‪ .8‬مدیریت دستمزد و جبران خدمات‬
‫‪ .2‬مدل های مدیریت منابع انسانی‬
‫‪ .9‬مدیریت حفظ و نگهداری منابع انسانی‬
‫‪ .3‬مدیریت تأمین منابع انسانی‬
‫‪ .10‬مدیریت فرهنگ سازمانی‬
‫‪ .4‬مدیریت بکارگیری منابع انسانی‬
‫‪ .11‬سازمان های یادگیرنده‬
‫‪ .5‬آموزش و توسعه منابع انسانی‬
‫‪ .12‬مدیریت دانش‬
‫‪ .6‬توانمند سازی منابع انسانی‬
‫‪ .13‬مدیریت منابع انسانی بین المللی‬
‫‪ .7‬مدیریت عملکرد و ارزیابی کارکنان‬
‫‪ .14‬استراتژی های منابع انسانی‬
‫عصر‬
AGe
‫کار‬
Labor
‫عصر کشاورزی‬
‫عصر صنعتی‬
‫عصر دانش‬
)Agricultural Age(
)Industrial Age(
(Knowledge age)
‫کشاورز‬
‫مدیران‬
‫تفکر و تحقیق‬
Farmer
(Managers)
Thinking and research
‫منابع اولیه‬
‫دام‬
‫کارگران‬
‫کارگران دانشی‬
Intermediate
Resource
cattele and sheep
Workers
Knowledge workers
‫منابع اصلی‬
‫زمین‬
‫انرژی‬
‫اطالعات‬
Land
Energy
Information
‫محصوالت کشاورزی‬
‫تکنولوژی‬
‫دانش‬
Farm Product
Technology
Knowledge
‫مزرعه‬
‫کارخانه‬
‫ موسسات‬، ‫ دانشگاه‬، ‫پژوهشکده‬
Farm
Factory
Institute, University , institutions
Main
Resources
‫محصوالت‬
Product
‫محل تولید‬
Production Site
‫بصیرت‬
‫دانش‬
‫اطالعات‬
‫زمانی که داده ها به منظور خاصی و بشکلی منطقــی سازمانـــدهی‬
‫میشوند تبدیل به اطالعات ميگردند‪.‬‬
‫داده‬
‫داده ها‪ ،‬حقایق و اعدادی هستند که از آنها اطالعات به دست میآید‪.‬‬
‫بایت‬
‫گروهي از بیتها که نمایانگر یک کاراکتر است‪ 8( .‬بیت)‬
‫بیت‬
‫کوچکترین واحد داده است؛ یک رقم باینري که مي تواند صفر یا یک باشد ‪.‬‬
‫سلول‬
‫سلول کوچکترین واحدتشکیل دهنده یک موجودزنده است که قادربه انجام فعالیتهای حیاتی است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫سلسله مراتب اطالعات‬
‫تعریف مدیریت ‪:‬‬
‫فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد مناابع انساانی و ماادی بار‬
‫مبنااای یااک نظااام ارزشاای پذیرفتااه شااده اساات ‪ .‬کااه از طریااق‬
‫برنامه ریزی ‪ ،‬سازماندهی ‪ ،‬بسیج منابع و امکانات ‪ ،‬هدایت‬
‫‪ ،‬و کنتاارل عملیااات باارای دسااتیابی بااه اهاادا‬
‫تصمیم سازی هایی صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫تعیااین شااده‬
‫تعریف دانش ‪:‬‬
‫دانش اطالعات آميخته شده با تجربه‪ ،‬زمينه و تفسير ميباشد‪.‬‬
‫(داونپورت‪)1998،‬‬
‫دان ششش‪ ،‬اعتق ششاد ي تش ش پ توجي ششه ش ش ير اس ششت ك ششه درري ششت ر ششرد را بش شرا ا ج ششا‬
‫عمل ارزايش ميدهد‪.‬‬
‫(علوي وليدنر‪)2001،‬‬
‫کلیششهی آموزههششای تولیششد شششده حششين ررآینششدهای کششاری کششه دانسششتن آن بششه وسششیلهی‬
‫‪9‬‬
‫دیگران برای سازمان ایجاد ارزش ارزوده ماید‪.‬‬
‫تعریف دانش ‪:‬‬
‫دانش‪ ،‬مجموعه كل شناختها و مهارتهایي است كه افراد براي حل مسالله باه كاار‬
‫مي برند‪.‬‬
‫دانش هم نظریهها و هم قواعد و دستورات عملي را شامل ميشود‪.‬‬
‫دانش بر داده و اطالعات پایهگذاري مايشاود ا اماا بار خاال‬
‫آنهاا همیشاه محادود باه‬
‫انسانها است‪.‬‬
‫دانش به وسیله افراد ساخته ميشود و باورهاي افراد در باره روابط علاي را نشاان‬
‫ميدهد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫(كیلبرت پروست – استفان روب – كاري رومهارت)‬
‫دانش‬
‫صریح‬
‫(‪)Explicit‬‬
‫دانش ي كه قام رمزو اري و كدوش اري مشوده و در‬
‫نتي ش ش ششه م ش ش ششي ت ش ش ششواآ آ را م ش ش ششه س ش ش ششاد ي مخ ش ش ششامره ‪،‬‬
‫پششرداز و منتق ش و در ايدششاه دادههششا ره ششره ك شرد‪.‬‬
‫اي ش ششن ن ش ششوع از دان ش ششش را م ش ششي ت ش ششواآ ش ششرم داد و ي ش ش‬
‫رم ش ششو علم ش ششي و ي ش ششا كتام ش ششه راهنص ش ششا مش ش ش آ ا ش ش شراد‬
‫س ششازماآ منتا ششر ك ششرد ‪ .‬دس ششتورالعصليا‪ ،‬مق ششررات‪،‬‬
‫قششوان آ‪ ،‬روسششههششاي ان ششام ششار‪ ،‬ش آنامششههششا‪ ،‬ششرح‬
‫جز يششات و… كششه مششه ششورت رسششمي در م ش آ ا ششراد‬
‫سش ششازماآ مش ششه سش ششاني قام ش ش انتقش ششا هسش ششتند هصش ششه‬
‫دانش تصرسحي مه فساب مي يند‬
‫‪11‬‬
‫(‪)Knowledge‬‬
‫ضمنپ‬
‫(‪)Tacit‬‬
‫دانششش يششص ي بود ش ي مششوده و رمول شه‬
‫كششردآ آ يسششيار ماش اسششت‪ .‬ايششن نششوع‬
‫از دانششش كششه از طرسششم تسششيي ت ر ي شات‬
‫ما مااهده و تقليد اكتس ششاب مي شود‪،‬‬
‫ريا ششه در اعص ششا ‪،‬روس ششه ه ششا ‪،‬تعي ششدات ‪،‬‬
‫ارزش ش ششيا و افساس ش ششات ا ش ش شراد داش ش ششته‪،‬‬
‫قام ش ك ششد و ش اري ن ششوده‪ ،‬از طرس ششم ي ش‬
‫ز اآ مخامره نمي شود‪.‬‬
‫چرا ا راد دانش هود را تسيي نميكنند؟‬
‫• تمايل دار د اما وقت دار د‪.‬‬
‫• مهارتها تسهيم دانش را دار د‪.‬‬
‫• مزايا تسهيم دانش را ميدا ند‪.‬‬
‫• امکا ات تسهيم دانش وجود داشته باشد‪.‬‬
‫• جبراني از سو یادگير ده ا جا ميشود‪.‬‬
‫• جامعه ‪ ،‬ررهنگ تسهيم دانش را تشويق ميكند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫مدیریت دانش ‪:‬‬
‫گاه جدید به مدیریت دانش ‪:‬‬
‫مششديرست دانششش از ايششن ديششد كششه دانششش در هص ش سششازماآها و در‬
‫س ش ك لي ش مخشهششاي آهششا مششه ششار مششيرود ‪ ،‬جديششد نميماشششد‪.‬‬
‫اما نداه مه دانش تحت عنواآ داراييها معنو و مه عنشواآ‬
‫منبعي برا كسب مزيت رقابتپ جديد است‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫مديرست دانش رايند جصش‌ وري‪ ,‬ره رهسشازي‪ ,‬پشرداز و توزيش‌ دانشش‬
‫مفيد سازماني در رمي مناسب مه لي ا راد نيازمند آ درهشر نق شه‬
‫تعریف ‪1‬‬
‫و هر زماآ در سازماآ ميماشد‪.‬‬
‫ر ين ششد مرنام ششه رسزي‪،‬س ششازماندتي‪،‬هدايت و كنت ششر من ششاي‌ دان ششش‬
‫سششازماآ‪ ،‬مششه منحششور ففا‪،‬ن يششداري و اهششره مششرداري از آ جيشت‬
‫تعریف ‪2‬‬
‫مدیریت‬
‫دانش‬
‫دستیابی مه اهداف را مديرست دانش مي وسند‪.‬‬
‫ميصترين عام مو قيت سازماآهاي دانايي محور را ميتواآ مديرست‬
‫دانش ششش دانسش ششت‪ .‬مش ششديرست دانش ششش ر ينش ششدي اسش ششت كش ششه سازم ش ششاآها را در‬
‫شناهت‪ ،‬وزسنش‪ ،‬سازماندتي و توزي‌ دانش سازماني ياري مينصايد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫تعریف ‪3‬‬
‫مدیریت دانش مستندسازي‪ ،‬ن يداري و مازیابی دو اره دانش‪،‬‬
‫هرد و ت ر یات ما ارز‬
‫ا زوده کارکناآ سازماآ‪ ،‬مه عنواآ‬
‫تعریف ‪4‬‬
‫مخش ي از داراییهاي سازماآ است‪.‬‬
‫مدیریت‬
‫دانش‬
‫م ش ششدیریت دان ش ششش کوشش ش ش ک مش ش شرا ت ش ششدی دان ش ششش کارکن ش ششاآ‬
‫(س ششرمایه انس ششانی) م ششه دارای ششی ما ششتر س ششازمانی (س ششرمایه‬
‫کر ساهتار ) است‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫تعریف ‪5‬‬
‫ي آ نامه مديرست دانش‬
‫• وجود ادبیات مشترک درباره این طرح و وظای‬
‫الزاماتی است که وجود یک آیین نامه را با اهدا‬
‫و حقوق تعری‬
‫شده در آن از جمله‬
‫زیر توجیه می نماید‪:‬‬
‫الف‪ .‬تعریف و ایجاد نهادهای متولی و مسئول اجرای طرح جامع مدیریت دانش؛‬
‫ب‪ .‬تعریف نقش ها و وظایف نهادهای متولی طرح جامع مدیریت دانش؛‬
‫پ‪ .‬تعاریف مالک های ارزشگذاری و فرایند اجرای ارزشگذاری در طرح جامع مدیریت‬
‫دانش؛‬
‫ت‪ .‬نظام حقوق و مزایای نهادهای مجری و مسئول طرح جامع مدیریت دانش؛‬
‫ث‪ .‬تبیین نظام فرهنگی و ترویجی مدیریت دانش؛‬
‫ج‪16 .‬تبیین ساختار فناوری مدیریت دانش‬
‫اهداف مدیریت دانش‬
‫• ای اد ساهتار راهبر مدیریت دانش؛‬
‫• مدیریت دانش مه عنواآ یک عالیت ا لی؛‬
‫• ای اد نرم ا زار مرا انتقا دانش؛‬
‫• ای اد چارچوبی مرا اندازه و ر دانايا و دست وردها اجرا‬
‫• ای اد ان صن ها هبر ی ؛‬
‫‪17‬‬
‫ر یندها؛‬
‫الزامات تحقق مدیریت دانش‬
‫• حمایت مدیریت ارشد؛‬
‫• ایجاد برنامه ی مدیریت دانش بهه شه ل سهاز ار بها برنامهه کهالن ت ییهرات‬
‫شرکت؛‬
‫• توجه به ساز اری فرهنگی راه حلها؛‬
‫• پیاده سازی نرم افزار قدرتمند متناسب؛‬
‫• استفاده ار یک تیم مشاوره قوی؛‬
‫• داشتن یک مدیر دانش تمام وقت ؛‬
‫• ایجاد ساختارسازمانی شامل مدیران دانش پاره وقت در هرواحد؛‬
‫•‪ 18‬ایجاد برنامه استراتژیک جامع مدیریت دانش ؛‬
‫عنا ر مدیریت دانش ‪:‬‬
‫دانش يص ي‬
‫دانش غ ر‬
‫يص ي‬
‫تسيي مينش‬
‫‪19‬‬
‫عقيده‬
‫ارز‬
‫اه ود مد ره ي‬
‫اطالعات‬
‫تسيي دانش‬
‫مد ره ي‬
‫ام ها عصلی مرا استقرار مدیریت دانش ‪:‬‬
‫‪ .1‬ا زایش اتی عصومی در زمینه مدیریت‬
‫‪ .2‬زمينه سازي جيت استقرار مدیریت دانش‬
‫‪ .3‬اهره و ري ازاهرميا موجود‬
‫‪.4‬استفاده از نآور مناسب‬
‫‪ .5‬ميندس ک م دد‬
‫‪20‬‬
‫چالش های ررهنگی مدیریت دانش‬
‫‪‬عدم امنیت شغلی در ورت تسيی دانش‬
‫‪‬عدم ان ز متناسب ما تسيی دانش‬
‫‪‬سوء استفاده از دانش دی راآ‬
‫‪‬ناريایتکها سازمانی‬
‫‪ ‬وت کوزهور‬
‫‪‬عدم توانایی استخراج دانش بود ک‬
‫‪‬عدم توانایی ثبت دانش‬
‫‪‬وجود سازماآها غ ررسمک‬
‫‪21‬‬
‫چالش های ررهنگی مدیریت دانش‬
‫‪‬عدم افساس نیاز مه مدیریت دانش‬
‫‪‬ترس از ارزیابی دانش‬
‫‪‬ترس از ارا ه و اعالم شکستها‬
‫‪‬عدم وجود وقت کافی‬
‫‪‬ا ت داشتآ انتقا دانش‬
‫‪‬عدم اعتقاد مه وظیفه مودآ نار دانش‬
‫‪‬عدم اعتقاد واقعی مدیراآ‬
‫‪‬عدم اعتقاد مه ه ا زائی و استفاده بود ک در ورت نار دانش‬
‫‪22‬‬
‫چالش های ساختاری مدیریت دانش‬
‫‪ ‬عدم وجود در چارت سازمانی‬
‫‪ ‬عدم وجود متولی مدیریت دانش‬
‫‪ ‬محدودیتها قانونی مرا پادا دتی و ارتقا دانش‬
‫‪ ‬عدم هدفمند در مدیریت دانش‬
‫‪ ‬عدم فصایت مدیراآ‬
‫‪ ‬عدم وقت متناسب پرسن و اولیت پای آ مدیریت دانش‬
‫‪ ‬عدم هصاهندی ما نهادها ماالدستک و هصکار‬
‫‪ ‬عدم وجود وافد درهواست کننده هروجی مدیریت دانش در سازماآ‬
‫‪23‬‬
‫چند نكته در مدیریت دانش‬
‫• عششدم توجششه مششه قواعششد پايششه رواناناس ش ي من ششر مششه ش سششت مششديرست دان شش‬
‫ميوردد‪( .‬در اهتيار دي راآ و اشتآ دانش‪ ،‬اعتصاد ميطل د)‬
‫• دانش هصياه در ارت اط ما انساآهاست‪.‬‬
‫• راهف هاي استانداردي در رام ه ما مديرست دانش وجود ندارد‪.‬‬
‫• مديرست دانش مدوآ طراحي امهاي سن يده مح وم مه ش ست است‪.‬‬
‫• ما رو هاي سنتي نمي تواآ داراييهاي ري شركت را مديرست كرد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫تقسی مند اقسام جص‌ ور اطالعات از دید اه شيید م ير ‪:‬‬
‫کرم امریا ‪:‬‬
‫نقدر پیله دور هود جص‌ می کند که‬
‫عاق ت تغی ر شک داده و مه کلی عوض می‬
‫عوض می شود ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫زن ور‪:‬‬
‫مر رو اهترین مخلوقات ( ) می نایند و‬
‫نایند و از عصاره آ استفاده می کند‪.‬‬
‫کند‪ .‬اهترین هوراکی ها را ن ز مه وسیله آ‬
‫وسیله آ ورود ها ‪ ،‬هارج می کند‬
‫(عس )‬
‫مورچه ‪:‬‬
‫ما تصام زفصت دانه جص‌ ور می نصاید و‬
‫نصاید و ره ره می کند اما در مر اثر فوادث‬
‫فوادث ط یعی و تغی ر و تحوالت از م آ می‬
‫م آ می رود و نامود می شود ‪ .‬و مورچه نمک‬
‫مورچه نمک تواند از آ اهره ا مبرد ‪.‬‬
26
‫معرفي مرخي از مد هاي مديرست دانش‬
‫مدل های مدیریت دانش‬
‫مد ها مرا‬
‫رهمیدن و یاده سازی‬
‫مدیریت دانش‬
‫مد هایی مرا‬
‫مرا رهميدن‬
‫مديرست دانش‬
‫‪27‬‬
‫مد هایی مرا‬
‫مرا يادهساز‬
‫مدل ‪ Nonaka‬و ‪Takeuchi‬‬
‫‪Externalization‬‬
‫‪Socialization‬‬
‫فرد دانش را از طریق مستنداتي مانند كتاب‪،‬‬
‫مقاله‪ ،‬نامه‪ ،‬زارش و‪ ...‬منتقل ميكند‪.‬‬
‫انسانها با یكدیگر صحبت ميكنند و دانش رد‬
‫و بدل ميكنند‪.‬‬
‫ترکیب کردن‬
‫درونی کردن‬
‫‪Combination‬‬
‫‪Internalization‬‬
‫دانش موجود به شكل مستند یا ذخیره شده در‬
‫رایانه با هم تركیب شده و ارتباطاتشان تعریف‬
‫ميشود‪.‬‬
‫افراد بعد از مطالعه مستندات و مطالب موجود‬
‫در رایانه آن را یاد رفته و مورد استفاده قرار‬
‫ميدهند‪.‬‬
‫دانش ضمني‬
‫‪28‬‬
‫دانش ضمنیدانش ضمني‬
‫دانش صریح‬
‫بیرونی کردن‬
‫اجتماعی کردن‬
‫دانش ضمنی‬
‫دانش ضمنی‬
‫دانش صریح‬
‫دانش صریح‬
‫دانش صریح‬
‫مدل ‪Zack‬‬
‫دانش‪:‬‬
‫• توانایی تشخیص و طبقه بندی مفاهیم در سراسر جهان ‪.‬‬
‫رویه ی دانش‪:‬‬
‫• درک درست از رویه ‪ ،‬حوادث ‪ ،‬رویداد ها و وقایعی که اتفاق می افتاد داشتن‪.‬‬
‫علت دانش‪:‬‬
‫• بدانید که چرا چیزی رخ می دهد و اتفاق می افتد ‪.‬‬
‫رابطه دانش‪:‬‬
‫• درک درست از روابط موجود میان انواع دانش ها‬
‫‪29‬‬
‫ارزسابي دانش‬
‫استفاده از دانش‬
‫ن يداري از دانش‬
‫تسيي دانش‬
‫‪30‬‬
‫بازخورد‬
‫مدل فرآیند های دانایی پروبست‬
‫هدفهاي دانش‬
‫شناسايي دانش‬
‫كسب دانش‬
‫توسعه دانش‬
‫چرخه ی دانش‬
‫توزيع‬
‫دانش‬
Dissemination
Knowledge
‫گهدار‬
‫توليد‬
Store
Create
‫تصفيه‬
‫بدست آور‬
Refine
Capture
31
‫چرخة حيات كسب دانش بر اساس روششناس پ گپ‬
‫بهاشتراكگ ار‬
‫نشر و به‬
‫اشتراك‬
‫گ ار‬
‫محتوا نهايي‬
‫ثبت و تحليل‬
‫بر امهريز‬
‫تحليل تايج‪،‬‬
‫جمعبند و‬
‫تهية محتوا‬
‫اوليه‬
‫تدوسن مرنام‬
‫كسب دانش‬
‫شناخت‬
‫موضوع شناس پ‬
‫مطالعات تطبيقي‬
‫تيپ‬
‫شناس پ‬
‫اجراي مرنام‬
‫كسب دانش‬
‫بررس پ دانش‬
‫مخاطبين‬
‫تهي محتواي نهايي‬
‫بررس پ عالئق‬
‫مخاطبين‬
‫‪32‬‬
‫اقال قابل تحويل بر اساس روششناس پ گپ‬
‫كسب دانش و مستند ساز تجارب مديران‬
‫گزارش‬
‫موجود وضع شناخت‬
‫كتابها اوليه محتوا‬
‫كتابها نهايي متن‬
‫محتوا محصوالت‬
‫پشتيبان‬
‫روژه ا جا تيم‬
‫اوليه سؤاالت‬
‫شده اصالح سؤاالت‬
‫رشرده لوح محتوا‬
‫چند رسا ها‬
‫شده حرورچينپ متن‬
‫كتابها‬
‫موضوع گزارش‬
‫شناس پ‬
‫خست دور تايج‬
‫گفتگوها‬
‫دو دور تايج‬
‫گفتگوها‬
‫آموزش پ سمينار‬
‫شده آرايي صفحه متن‬
‫كتابها‬
‫روژه تحليلي تايج‬
‫با كتاب عنوان چهار‬
‫تيراژ هريك ‪2500‬‬
‫نس ه‬
‫شناس پ تيپ گزارش‬
‫بررس پ گزارش‬
‫مخاطبين‬
‫متن اولية كتابها‬
‫شده بازپرور متن‬
‫شده باز ويس پ متن‬
‫شده ويرايش متن‬
‫روژه منشور‬
‫‪33‬‬
‫مجموعة كتابها و‬
‫لوحها رشرده‬
‫با‪CD‬عنوان چهار‬
‫تيراژ هريك ‪2500‬‬
‫نس ه‬
‫گفتگوها خا ريلم‬
‫مدل رایرستون و مک الروی‬
‫‪34‬‬
Fraunhofer IPK ‫مدل‬
35
‫مدل های دیگر ررآیندهای مدیریت دانش‬
‫‪36‬‬
37
‫دیدگاه اول به ررآیند دانش‬
‫ایجاد دانش‬
‫اعتبار بخش ی به دانش‬
‫سازما دهی دانش‬
‫‪38‬‬
‫دیدگاه دو به ررآیند دانش‬
‫• تقویت دانش مراکز مهارتی اصلی؛‬
‫• ایجاد ایگاه دانش کسب و کار؛‬
‫• استفاده مجدد از دانشهای با ک‬
‫دانش؛‬
‫• استخراج دانش از ررآیندهای‬
‫وآوری؛‬
‫• خلق دانش در طی ررآیندهای‬
‫ایجاد محصوالت جدید‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫• کسب دانش الز ؛‬
‫• استخراج درسهای آموخته شده از‬
‫رعالیتهای روزمره؛‬
‫• مدیریت محتوا طی ر ارزار‬
‫مدیریت دانش؛‬
‫بازیابی دانش برای‬
‫استفاده ی مجدد‬
‫کسب و مستند‬
‫سازی دانش‬
‫خلق دانش‬
‫تسهیم دانش‬
‫• ا جمن های خبرگی؛‬
‫• ایجاد بهترین روش ها ( ‪Best‬‬
‫‪)practices‬؛ در ساما ه مدیریت‬
‫دانش؛‬
‫دیدگاه سو به ررآیند دانش‬
‫خلق دانش‬
‫بکارگیری و‬
‫اعتبار بخشی‬
‫دانش‬
‫ذخیره سازی‬
‫دانش‬
‫‪40‬‬
‫دانش‬
‫تجزیه و‬
‫انتقال و‬
‫وتفسیــرداده‬
‫دانش‬
‫دیدگاه چهار به ررآیند دانش‬
‫شناسایي دانش‬
Knowledge
identification
‫ارزیابي و‬
‫اندازهگیري دانش‬
– ‫كسب دانش‬
‫اكتساب دانش‬
Knowledge
assessment
Knowledge
acquisition
‫نگهداري دانش‬
‫دانش‬
‫توسعه دانش‬
Knowledge
development
Knowledge
retention
‫بهرهگیري از‬
‫دانش‬
‫اشتراك و توزیع‬
‫دانش‬
Knowledge
utilization
Knowledge
sharing/distribution
41
42
‫سامانه نرما زاري جام‌ ت اد دانش (‪)MTA.Share‬‬
‫طراحي‬
‫مفيومي‬
‫ارا ه‬
‫‪DEMO‬‬
‫موز‬
‫‪43‬‬
‫پيادهسازي‬
‫سامانه‬
‫معرفی برخی از ابزارهای مدیریت دانش‬
‫نقشه دانش‬
‫( ‪Knowledge‬‬
‫‪)Map‬‬
‫انجمنهاي‬
‫تخصصي‬
‫( ‪Communities of‬‬
‫‪)Practice‬‬
‫درسهاي‬
‫آموخته شده‬
‫(‪)Lessons Learned‬‬
‫برخي از‬
‫ابزارهاي‬
‫مدیریت‬
‫دانش‬
‫آنتولوژيها و‬
‫طبقهبنديها‬
‫( & ‪Ontologies‬‬
‫‪)Taxonomies‬‬
‫‪44‬‬
‫سیستمهاي‬
‫خبره‬
‫مدیریت‬
‫مستندات‬
‫مدیریت‬
‫محتوا‬
‫نرم افزارهای مدیریت دانش‬
‫مدیریت مستندات‬
‫(‪)Document Management‬‬
‫مدیریت محتوا‬
‫مهندسي سیستمها‬
‫( ‪Content‬‬
‫‪)management‬‬
‫(‪)Systems Engineering‬‬
‫مدیریت‬
‫پشتیباني گروه‬
‫دادههاي محصول‬
‫(‪)Group Support‬‬
‫(‪)Product Data Management‬‬
‫نرمافزارهاي‬
‫مدیریت دانش‬
‫مدیریت‬
‫پشتیباني انجمنها و‬
‫جوامع‬
‫(‪)Community Support‬‬
‫فرایندهاي كسب و كار‬
‫( ‪Business Process‬‬
‫‪)Management‬‬
‫مدیریت پروژه‬
‫پشتیباني تصمیمگیري‬
‫(‪)Decision Support‬‬
‫(‪)Project Management‬‬
‫هوشمندي كسب و كار‬
‫(‪)Business Intelligence‬‬
‫‪45‬‬
‫سیستم های ر ارزاری سازمانی مرتبط با مدیریت دانش‬
‫سيستمها مديريت دانش‬
‫)‪(Knowledge Management‬‬
‫سیستمهاي‬
‫مدیریت زنجیره تولید‬
‫)‪(Supply Chain Management‬‬
‫سیستمهاي‬
‫برنامه ریزي منابع سازمان‬
‫) ‪(Enterprise Resource Planning‬‬
‫سیستمهاي‬
‫مدیریت ارتباط با مشتري‬
‫)‪(Customer Relationship Management‬‬
‫‪46‬‬
‫ر یند مدیریت دانش‬
‫ررايند كشف‪ ،‬كسب‪ ،‬توسعه و ايجاد‪ ،‬تسهيم‪ ،‬گهدار ‪ ،‬ارزيابي و به كارگير دانش مناسب‪ ،‬در زمان مناسب‪ ،‬به‬
‫وسیلهی ررد مناسب در راستا اهداف سازمان‬
‫ارزسابي دانش‬
‫استفاده از دانش‬
‫مازهورد‬
‫هدفهاي دانش‬
‫شناسايي دانش‬
‫ن يداري از دانش‬
‫‪47‬‬
‫كسب دانش‬
‫تسيي دانش‬
‫توسعه دانش‬
‫ايعاد مدیریت دانش‬
‫زمینه و‬
‫رهنگ‬
‫سازمانی‬
‫محتو‬
‫دانش‬
‫ساهتارسا‬
‫زمانی‬
‫‪48‬‬
‫ناور‬
‫اطالعات‬
‫ايعاد مدیریت دانش در ر یند مدیریت دانش‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫ارزسابي دانش‬
‫مازهورد‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫هدفهاي دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫استفاده از دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫شناسايي دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫ن يداري از دانش‬
‫‪S‬‬
‫كسب دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫تسيي دانش‬
‫‪S‬‬
‫‪49‬‬
‫توسعه دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪IT‬‬
‫طرح جام‌ مدیریت‬
‫دانش‬
‫‪KMMP‬‬
‫چرخهی‬
‫دانش‬
‫رورايلها‬
‫دانش پ‬
‫چرخهی‬
‫مستندات‬
‫سیست مدیریت‬
‫دانش‬
‫‪Knowledge Managemen Master Plan‬‬
‫چرخهی‬
‫سؤال‬
‫‪MTA-Share‬‬
‫گزارشهای‬
‫دانش پ‬
‫آموزش‬
‫دانش ويس پ‬
‫ريلدها دانش پ‬
‫قشه دانش‬
‫آموزش استخراج‬
‫دانش ي ت پ‬
‫آموزش مهندسان دانش‬
‫آموزش مديريت‬
‫دانش‬
‫رهنگ‬
‫اقال ررهنگساز‬
‫دانش پ‬
‫ا جمنها خبرگي‬
‫)‪(COPS‬‬
‫‪50‬‬
‫سند راهبرد‬
‫مديريت دانش‬
‫ررآيندها تقاضا‬
‫دانش پ )‪(KR‬‬
‫ساهتار‬
‫تيم‬
‫مديريت‬
‫دانش‬
‫آيين امه مديريت‬
‫دانش‬
‫مجلهی دانش پ‬
‫درترچهها‬
‫دانش پ‬
‫ظا اداشدهي‬
‫دانش پ‬
‫مستندساز تجارب‬
‫خبرگان‬
‫دستیابی مه مص رت‬
‫ما مدیریت دانش می تواآ مه‬
‫بصيرت دست یا ت‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫تعریف مص رت ‪:‬‬
‫وقتک که دانش مرا تصشصی و ر و اه شود تصشصیصات‪ ،‬ر ینشدها و اهشرهور‬
‫یا سود ور مه کار ور تشه میششود ت شدی مشه مصش رت میششود‪ .‬مشرا مصش ر و‬
‫هردمند مودآ‪ ،‬ا راد نه تنهشا مایشد دانشش کسشب کننشد ملکشه مایشد يش کشاملی‬
‫از ا و فاک مر آ دانش را ن ز داشته ماشند‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫سلول ‪ ،‬سلول ‪ ،‬سلول ‪ ،‬سلول ‪...‬‬
‫بیت ‪ ،‬بیت ‪ ،‬بیت ‪ ،‬بیت ‪،‬‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫بایت ‪ ،‬بایت ‪،‬‬
‫بایت ‪ ،‬بایت ‪،‬‬
‫بایت ‪ ،‬بایت ‪،‬‬
‫داده ‪ ،‬داده ‪ ،‬داده ‪ ،‬داده‬
‫ت دی‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫ت دی‬
‫سلول ‪ ،‬سلول ‪ ،‬سلول ‪ ،‬سلول ‪،‬‬
‫بیت ‪ ،‬بیت ‪ ،‬بیت ‪ ،‬بیت ‪،‬‬
‫داده ‪ ،‬داده ‪ ،‬داده ‪،... ،‬‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫ت دی‬
‫مس ر تکوی‬
‫ک دانایی (مص رت)‬
‫بایت ‪ ،‬بایت ‪،‬‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫‪53‬‬
‫ت دی‬
‫اطالعات ‪... ،‬‬
‫دانش ‪ ،‬دانش ‪ ،‬دانش ‪... ،‬‬
‫ت دی‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫دانش ‪ ،‬دانش ‪ ،‬دانش ‪،‬‬
‫بصيرت ‪ ،‬حکمت‪،‬‬
‫دا ایی ‪ ،‬شهود‬