انجام ویزیت پایه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

download report

Transcript انجام ویزیت پایه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

) هر ( ینیمخ ماما ترضح نامرف ی یارجا داتس هب هتسباو

یکشزپ شزوم ا و نامرد تشادهب ترازو یروشک هداوناخ کشزپ ی یارجا داتس

هیاپ تیزیو هناماس اب راک یلمع هوحن

هیاپ تیزیو ماجنا زا فده

و هداوناخ کشزپ تیعض و یبایزرا ششوپ نینچمه تحت و یو تیعمج تملاس زا رد درف ره راذگ یرامیب ریثات و یاه تملاس تیعضو راتفر و تاداع و یبایزرا یکشزپ زا تسترابع قباوس تبث هیاپ و تیزیو هعلاطم .

وا ناگتسب رد تملاس درف یگدنز رد راگ دنام هبنج هک تسا یتلاکشم و لئاسم، دراوم رب زکرمت، هیاپ تیزیو رد تملاس یاه میت درکیور الاثم ( ارذگ تاقافتا ای و یلامتحا داح یاه یرامیب و ) نوخ راشف ای و تباید یرامیب دوجو الاثم ( هتشاد دنتسین رظن دم ) هتشذگ زور هس یط نیلیس یسکوم ا فرصم ای و یگدروخامرس

هیاپ تیزیو یاوتحم

یم یاه میسقت ش خب یلیمکت اما دراد و یرورض ترورض تمسق درف ره ود هب دوخ هک کینورت کلا تسا هدنورپ هدش لیکشت لیکشت لصف تهج رس یرورض شش شخب زا هیاپ تلااوس تیزیو یاوتحم هب خساپ .

دوش .

درک لیمکت یدعب تاعجارم رد و جیردتب ناوت یم ار یلیمکت : زا دنترابع لصفرس شش نیا ندب یاه متسیس یاه هناشن و مئلاع یسررب 1 : یرامیب هب لاتبا یسررب 2 : درف یگداوناخ قباوس یسررب 3 : وراد فرصم قباوس یسررب 4 : درف یاهتداع یسررب 5 : یدرف قباوس یسررب 6

ر ه رد و یارب دو ش هدش یم ماجنا تامیظنت هب ماجنا کیتاموتا هجوت تروصب اب هک مزلا تسا لاوس 327 یاهرتلیف طیارش هیاپ ریاس تیزیو و کناب نس، ) نز رد و دوجوم درم ( تلااوس تیسنج دادعت عومجم یازا هب، لاوس دوش یم هدیسرپ لاوس 150 ادودح ات لاوس 51 نیب درف ره یازا هب تیاهن درف ره ک ،کینو رت کلا ینورت کلا هدنورپ هدنورپ موس زا شخب شخب دوش نیمود یم رو ا ناونعب، دای .

دوش کیفارگومد یم تاعلاطا یناسرزورب رابکی دورو لاس زا ود دعب ره هیاپ هک تیزیو دوش یم تاعلاطا بوسحم ددرگ یم لماش ار هدنورپ میجح تمسق هک تسا تملاس ماظن هرمزور و یراج تامدخ

هیاپ تیزیو ماجنا زا فده

تیعضو میهاوخب هک ینامز رد وا یفرعم تمرف و یو تملاس همانسانش ناونعب درف ره تملاس هیاپ تیزیو .

دوش یم بوسحم میهد ناشن تملاس ماظن رگید حوطس هب ار یو یتملاس رد، تسا یراج نکمم تیزیو شخب اب تلااوس یدع ب هیاپ تیزیو تسیل کارتشا زا دشاب هب هجوت هدش اب و دوش یم یناسر زورب راب کی لیمکت ااددجم تلااوس نیا، هنلااس لاس ود ود لصاوف ره هیاپ رد هک تیزیو یتروص ینامرد یت شادهب یاهدحاو هب رمتسم تاعجارم هک یدارفا یارب یدعب هیاپ یاه تیزیو نیاربانب .

دنوش فذح دوب دهاوخ رتمک تلااوس دادعت اب و رت قیقر ، دنراد

هیاپ تیزیو ماجنا زا فده

تیعضو میهاوخب هک ینامز رد وا یفرعم تمرف و یو تملاس همانسانش ناونعب درف ره تملاس هیاپ تیزیو .

دوش یم بوسحم میهد ناشن تملاس ماظن رگید حوطس هب ار یو یتملاس رد، تسا یراج نکمم تیزیو شخب اب تلااوس یدع ب هیاپ تیزیو تسیل کارتشا زا دشاب هب هجوت هدش اب و دوش یم یناسر زورب راب کی لیمکت ااددجم تلااوس نیا، هنلااس لاس ود ود لصاوف ره هیاپ رد هک تیزیو یتروص ینامرد یت شادهب یاهدحاو هب رمتسم تاعجارم هک یدارفا یارب یدعب هیاپ یاه تیزیو نیاربانب .

دنوش فذح دوب دهاوخ رتمک تلااوس دادعت اب و رت قیقر ، دنراد

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن

دشاب هدش یط دیاب هلحرم ود، زاین شیپ ناونعب هیاپ تیزیو ماجنا زا لبق دشاب هدش تبث هناماس رد راوناخ بلاق رد درف ره ) یرامشرس ( کیفارگومد تاعلاطا 1 دشاب هدش تبث هناماس رد دنیارف نیا و هدرک باختنا ار دوخ هداوناخ کشزپ 2 دیاب هلحرم نیلوا رد هک دوش یم رو ادای .

درک زاغ ا ار تایلمع ناوت یم قیرط ود زا هیاپ تیزیو دنیارف ماجنا یارب زا سپ بصن دوخ دیوش رتویپماک لصتم یور ار مورک لگوگ رگرورم http://visit.iehs.ir

: لوا

سرد ا

شور

دیشاب هب مورک اراد لگوگ ار تنرتنیا رگرورم هکبش قیرط هب لاصتا زا تنرتنیا هب ناکما لاصتا

مورک لگوگ رگرورم نوکی ا

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن

دوش یم زاب ریز لکش هب امش راک هحفص

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن

دو رو یار ب سکا ب ود را ک هحف ص ت سار ش خب رد ا . ب ت سا هد ش هداد رار ق رو بع ز مر و یربرا ک د ک یاهر زیاورپو س زا هد ش ذ خا یربرا ک د ک ه ب ه جوت هناما س یل صا ش خب هب دوخ ناتسرهش رد هناماس دیوش دراو

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن

ل قتن م یو ه نایار یور ر ب ک شزپ ی تیعمج تا علاطا ت سیاب ی م مود ه لحرم رد

: ش شوپ ت حت ت یعمج

2 زا یدار فا ه ب و برم تا علاطا ریا س و تی سنج ، د لوت خیرا ت ، یتیو ه تا صخشم لما ش تا علاطا ن یا .

دو ش الاب ق دار فا ن یا ی لم د ک .

د نا هدرک باختنا دوخ هداوناخ کشزپ ناونعب ار رظن دروم کشزپ هک تسا تیعمج تسا هدش هداد ابترا دوخ هداوناخ کشزپ هب نیلان ا هناماس رد ل قتنم د یاب ه ک ی تیعمج داد عت هب ساحم یار ب تد م ها توک یا ه فقو ، تا علاطا لا قتنا تا یلمع عور ش زا لبق دوش یم یرادرب ی پک اه هداد سپس دریگ یم تروص دوش

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن

یور زا تا ع لاطا ن یا .

دو ش ی م ل قتنم ام ش رتویپما ک یور ر ب ی فلتخم تا علاطا،

دورو

نو کی ا ک یلک زا س پ ت سنیا تا ی لمع ن یا زا فد ه .

دو ش ی م هریخذ امش رتویپماک یور رب و هدش یرادرب ی پک هناماس یزکرم رورس د یهد ه مادا ار ه یا پ ت یزیو تا یلمع ،ی تنرتنیا لا صتا ه ب زا ین نود ب د یناوتب ن یلان ا ا بترا ا طق نا مز رد ه ک زا دنترابع امش هنایار یور رب یلاقتنا تاعلاطا .

هار مه ب تلااو س نیا .

دوش یم لقتنم امش هنایار هب یهاتوک تدم لوط رد لاوس 327

: هیاپ تیزیو تلااوس

1 ددرگ یم هریخذ )....

و تیسنج و نس بسح رب ( شیامن تهج لاوس ره ورش

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن

ت حت ت ی عمج ه ب و برم تلااو س زا ی شخب ه ک یترو ص رد

: هد ش هداد خ ساپ ل بق زا تلااو س یا ه خ ساپ

3 می ت یا ضعا ریا س ا ی و در ف ی لبق هداونا خ ک شزپ ط سوت الاث م ( د شاب هد ش هداد خ ساپ ل بق زا ،ک شزپ ششوپ اادد جم دو خ هد ش ت مرف ا ی و د یدج رتویپما ک یور ار تا علاطا د هاوخب ه ک یلا ح رد ک شزپ ِدوخ ای و تملاس دورو ز ا ار ک شزپ ا ت دو ش ی م ل صتم ه طوبرم ی لم یا ه د ک ه ب و هد ش دو لناد ا ه خ ساپ ن یا ) د یامن ل قتنم دیامن زاین یب یرارکت تاعلاطا

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن هدش دولناد تاعلاطا شخب نیموس دروم رد مهم هت کن

الاب ق ام ش ش شوپ ت حت ت یعمج زا ک یچیه و دیو ش ی م ل صتم هناماس هب لوا راب یارب رگا هک تسا یعیبط هد ش ل یمکت یا ه خ ساپ داد عت عو مجم رگا اما دوش یم لسنک دوخبدوخ موس شخب دنشاب هدشن هیاپ تیزیو لوا یا ت 5000 دو لناد زا س پ د یاب د شاب ه نیزگ 5000 زا شی ب ام ش ش شوپ ت حت ت یعمج درو م رد ی لبق خ سا پ لا قتنا ه لحرم نیر خ ا ا ت ار را ک ن یا و دوش دولناد یدعب یات 5000 ات دیهد راشف F5 دیلک یور ااددجم .

دیهد همادا اه زا کیچی ه یدعب لحارم رد و تسا قداص لاصتا نیلوا دروم رد طقف تامادقا نیا هک تسا حیضوت هب مزلا دوش یمن ماجنا لحارم نیا

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن هیاپ تیزیو تایلمع زاغ ا یارب مود شور

ی کی .

د راد دوجو هیاپ تیزیو ماجنا تهج مزلا تامادقا عورش یارب شور ود هک میدرک رکذ 7 هرامش دیلاسا رد د ند ر ه دراد ت نرتن یا ا ب ا بترا ه ب زاین تایلمع زاغ ا یارب کشزپ رتویپماک میتف گ و میداد حیضوت ار اهشور زا دوش یمن یقلت یمئاد مازلا کی ناونعب زاین نیا دعب لحارم رد رتویپما ک لا ثم ناو نعب .

د شابن مهار ف ز ین ه یلوا لا صتا نا کما ه ک د شاب هتشاد دوجو یزکارم تسا نکمم اما ن یا رد .

ت سا لو شم ت یلاعف ه ب تنرتنیا هب لاصتا تاناکما دقاف و هداتفا رود یاتسور کی رد هک یکشزپ دییامن لمع دش دهاوخ نایب هک یتروصب دراوم

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن و یهاگ ش ناد یاهرزیاورپو س

.

ت سا ه تفرگ رارق یکشزپ مولع یاه هاگشناد رایتخا رد Visit مانب ردلوف کی نا کما ه ک هداونا خ ک شزپ ر ه ا ی و ر ظن د م یره ش ا ی و ی یات سور ز کرم ر ه یازا ه ب د نناوت ی م

ینات سرهش ا ی

.

دهد ریی ت کشزپ مان هب Visit زا ارن ا مسا و هدرک ی پک ار ردلوف نیا، تسین مهارف یو یارب لاصتا رد .

دنک یم زا ب ار ردلوف دراد ار تنرتنیا هب لاصتا ناکما هک ناکم ره ای و ناتسرهش تشادهب زکرم رد سپس دراد دوجو لیاف راهد ردلوف لخاد دیامن یم کیلک Visit.exe

لیاف یور

هیاپ تیزیو هناماس اب راک هوحن

یربرا ک د ک ا ب د ناوت ی م رزیاورپو س و دوش یم زاب دش رکذ لوا شور دروم رد هک هچن ا دننامه راک هحفص سپس ار ل حارم ن ا مه و هد ش دراو تیا س ه ب ) د شاب ه تفرگ رار ق یو را یتخا رد ز مر ه ک یطر ش هب ( کشزپ روبع زمر و .

د ن ک ی ط ار ل حارم نی مه د ناوت ی م ما خ و ه یلوا ل یاف ت فایرد ترو ص رد ز ین ر ظن درو م ک شزپ .

د نک ی ط ت ی عمج تلااو س ( ه ناگ ه س تا علاطا ند ش هر یخذ ل حم ی مود رد ه ک تسنیا مود شور و لوا شور توافت ما متا زا س پ .

هد ش هداد ما ن ر یی ت ه ک ت سا یرد لوف نی مه رد ) ی لبق هدش لیمکت یاه خساپ و ششوپ تحت زا س پ و د ی امن ل قتنم یرو مم ش لف ا ی و ید ی س یور ار ه طوبرم رد لوف د ناوت ی م رزیاورپو س ،دو لناد تا یلمع تا علاطا یارا د ک شزپ لاا ح .

د یامن ل قتنم د صقم رتویپما ک یور ار ن ا د هاوخب یو زا هطوبرم کشزپ هب لیوحت نو کی ا یو ر اادد جم ت سا یفا ک و ت سا ت نرتنیا ه ب زا ین نود ب ه یاپ ت یزیو تا علاطا ت بث زا غ ا یار ب ل ماک دوش ارجا همانرب ات دیامن کیلک visit.exe

: هیاپ تیزیو تایلمع عورش یم رار ق نییاپ هب کشزپ لااب زا رایتخا هک دوش رد یم یدیدج هدید راک سکاب هحفص راهد ،هناگ راک هس هحفص تاعلاطا تسار دولناد شخب رد زا سپ .

دریگ : زا دنترابع ن ا اب ه ک یربراک دک نامه تسا ترابع و دهد یم ناشن ار یربراک مان : لوا سکاب اب دیناوت یم هک دراد رارق جورخ نوکی ا، سکاب نیا لیذ رد .

دیا هدش دراو هناماس هب دیوش جراخ همانرب زا ن ا زا هدافتسا دوش هدید تسا نکمم ناونع ود سکاب نیا یلااب رد و دیتس ه یور م ه و لصو امش تنرتنیا رتویپماک هب امش یور مه هک تسا یتلاح تاعلاطا،هیاپ رد مایپ تیزیو نیا : رورس تاعلاطا هب تبث اب لصتم نامزمه 1 دوش یم هریخذ یلم رورس

: هیاپ تیزیو تایلمع عورش

رورس اب امش ابترا هک تسا ینامز رد )) نیلاف ا تلاح رد (( ناونع 2 یم هدا فتسا ی یاج رد ) مود شور ( نیلاف ا ردلوف زا ای و هدش اطق یلم ینارگن نودب تلاح نیا رد .

دیتسین لصتم تنرتنیا هب هک دینک رتویپم اک یور زاین دروم تاعلاطا همه نود دیهد همادا ار هیاپ تیزیو دراد رارق امش

یاه لص فرس دادعت ای و هناماس رد دوجوم تلااوس دادعت رد یریی ت رگا ، دیوش هناماس دراو نیلان ا تروص هب امش هک نامز ره .

درک دهاوخ لامعا امش هنایار یور رب ار تاریی ت هناماس ، دهد خر امش ششوپ تحت تیعمج ای و هناماس رد دوجوم دعب زور دند یلو دشاب لاوس 290 دوجوم تلااوس دادعت دیا هدش هناماس دراو امش هک راب نیلوا یارب تسا نکمم لاثم ناونع هب تلاا وس ، دیوش هناماس دراو نیلان ا تروص هب امش رگا تلاح نیا رد .

دشاب هدیسر لاوس 321 هب و هدرک ادیپ شیازفا تلااوس دادعت .

دش دهاوخ دراو امش هنایار یور رب دیدج رد امش هک تسا ینعم نیا هب دوش یم هداد شیامن هحفص تسار تمس یلااب هشوگ رد هک رورس هب لصتم مایپ هک تسا رکذ نایاش .

دیشاب یم نیلان ا تلاح

: هیاپ تیزیو ماجنا

مود س کاب رد ار رظن دروم درف یلم دک دیاب هیاپ تیزیو عورش یارب تا یلم دییامن د ک درف کیلک هک )) یتروص تیزیو رد .

هدهاشم (( دوش هداد نوکی ا شیامن درف یور هب و هدومن وبرم دراو تلااوس ار زا س پ در ف و یلم هدومن هدافتسا دک، وجتسج موس سکاب نوکی ا زا کیلک و تسیفاک درادن یگداوناخ مان هارمه و مان ار دوخ دورو .

دییامن لق تنم یلم دک یوجتسج سکاب هب تیاهن رد و ی پک ، هدهاشم مرا هد سکاب لیذ رد رظن دروم درف تاصخشم ،وجتسج ماجنا اب دوش یم هداد شیامن

: هیاپ تیزیو ماجنا

تخادرپ میهاوخ اهن ا هب ثحب یاهتنا رد هک دوش یم هدهاشم ناونع هس مراهد سکاب رد

: هیاپ تیزیو ماجنا

تیزیو ت لااوس، رظن دروم درف تاصخشم شیامن و )) تیزیو هدهاشم (( نوکی ا کیلک و یلم دک دورو زا سپ پملا هورگ دو ریز جو .

دوش تلااو س هب زاب تلااوس خساپ هورگ لیمکت رد ریز ات صقن دییامن ای و کیلک لیمکت هولاعب مدع تملاع هدنهد ناشن، یور هیاپ .

دوش یم تیزیو هداد ناونع شیامن رانک هیاپ نشور دوش یم شوماخ هطوبرم پملا اه خساپ لیمکت تروص رد .

دشاب یم

: هیاپ تیزیو ماجنا

دوش یم هدهاشم لاوس هتسد ود ، هیاپ تیزیو تلااوس هورگ ریز نیلوا رد ) یرورض ( هیاپ تیزیو لوا شخب تلااوس 1 ) یلیمکت ( هیاپ تیزیو مود شخب تلااوس 2 زا

یدنب

یدادعت

ه

ن ا

تسد

کی یور رب ناونع کیلک نیا ینعی دوش هدهاشم اب ینعی دشاب هتشاد یناونع دوجو لباقم پملا رد تملاع طقف هولاعب تملاع رگا و تسا هورگ هک ریز یتروص رد تلااوس ) دعب هحفص ( دش دهاوخ هداد شیامن خساپ لباق لاوس

: هیاپ تیزیو ماجنا

دنشاب ی م پملا نیریز شخب رد تملاع لاوس دجاو یدادعت ) طقف هک ینیوانع زا دنرادن دوخ رانک کی ره رد هولاعب یور رب کیلک اب تملاع ینعی ( خساپ یار ب مزلا طیارش دقاف درف هکیتروص رد .

دوش یم هداد شیامن هحفص یم رکذم فذح هطوبرم ه ک یدرف دروم ناونع رد رانک نامیاز زا پملا و نانز تملاع، تلااوس هب دشاب خساپ لاوس لاثم یرس کی هب ناونعب دوش درادن ار مزلا ینس طیارش ای و تسا

: هیاپ تیزیو ماجنا

درک میهاوخ دروخرب تمرف دند اب هیاپ تیزیو تلااوس شیامن زا سپ درک باختنا خساپ ناونعب نامزمه ناوت یم ار لاوس کی هنیزگ دند ینعی : یباختنا دند خساپ تمرف 1 یمومع یبایزرا تلااوس : لاثم

یو یکشز پ تاعلاطا هب دیناوت یم رامیب یلم دک ندرک دراو اب هک دراد دوجو یربراک یونم تسار تمس لااب تمسق رد .

دینک ادیپ یسرتسد ای و یگداوناخ ما ن ای مان ندرک دراو اب دیناوت یم ن ا هلیسو هب هک دراد رارق وجتسج یونم ، یربراک یونم نییاپ تمسق رد ، دنراد تقباطم امش رظن دروم تاصخشم اب هک دوخ ششوپ تحت دارفا هیلک دلوت خیرات و یلم دک هب ، ن ا ود ره .

دینک ادیپ یسرتسد

: هیاپ تیزیو ماجنا

درک باختنا خساپ ناونعب ناوت یم ار لاوس کی هنیزگ کی طقف ینعی : یباختنا کت خساپ تمرف 2 تیژننم نسکاو ای و لاسگرزب ماوت نسکاو تفایرد هب وبرم تلااوس : لاثم

: هیاپ تیزیو ماجنا

زا دیاب هک دشاب یراشعا ای و حیحص تروصب دناوت یم ددع نیا دوش یم دراو ددع کی طقف خساپ سکاب رد ینعی : یددع خساپ تمرف 3 درک هدافتسا ) یسراف نابز رد راشعا تملاع ( / یاجب Point تملاع نسکاو ماجنا خیرات ای و نزو – دق هزادنا دورو : لاثم 1385 لاس الاثم دییامن یراددوخ هیاپ تیزیو شخب رد زور و هام دورو زا و هدومن دراو ار لاس طقف خیرات تمرف اب یاه خساپ دروم رد

: هیاپ تیزیو ماجنا

یم هطو برم یرس لیمکت زا سپ هک دراد دوجو هریخذ یلم رور س و امش رتویپماک یور نامزمه )) تیزیو تبث (( ناونع تحت نوکی تاعلاطا ، دیشاب هتشاد رارق نیلان ا ا کی تلاح لاوس رد هک هعومجم ای لاوس یرس ره یاهتنا رد یتروص رد .

دومن تبث هب مادقا ناوت ددرگ لقتن م رظن دروم تاعلاطا ، ندش نیلان ا نامز رد ات دریگ یم تروص هریخذ امش رتویپماک یور طقف نیلاف ا تلاح رد و دوش یم نیب .

دوش ی م یهتنم )) تیزیو تبث (( نوکی ا کی هب هک تسا راک هحفص کی رد دوجوم یلاوتم تلااوس زا یا هعومجم لاوس یرس ره تایلمع دوشن تیا عر خساپ دورو رد مزلا تمرف ای و دوشن هداد خساپ اهن ا زا یکی رگا هک ینعم نیا هب دراد دوجو یگتسویپ تلااوس نیا دهد یمن خر تبث

: هیاپ تیزیو ماجنا

تروص رد و دو ش یم هداد شیامن گنر زمرق راون کی یور رب تاعلاطا تبث ما یپ راک هحفص یلااب رد تاعلاطا حیحص تبث تروص رد دوش یم هداد شیامن )) دش لاسرا هناماس هب تیقفوم اب اه خساپ (( ما یپ ندوب نیلان ا

راک هحفص تسار تمس یونم رد مراهد سکاب اب ی یانش ا

.

تسا تمسق هس یاراد مراهد سکاب یارب هک نا ونعب ی نامز امش رد دش ششوپ رکذ تحت الابق هک روطنامه تیعمج هیلک ، : تیعمج دییامن یناسر یم زورب login : لوا راب شخب نیلوا اب دیناوت ی م امش هکیروطب دوش یم لقتنم ناترتویپماک هب هداوناخ کشزپ یل زا م دک سپ دورو رگا اب ای و ا ما .

دییامن وجتسج هیاپ ار درف تیزیو هب تاعلاطا مادقا یگداوناخ یتنرتنیا مان لاصتا ای هب و مان زاین دورو نودب دیا من باختنا دوخ هداوناخ کشزپ ناونعب ار امش یدرف ، هیلوا دولناد رد .

تسا هد شن لقتنم امش رتویپماک هب زونه یو تاعلاطا هک تسا یعیبط، زور ب نیا .

ناونع دی نک یور لقتنم رب کیلک دوخ اب هنایار راب هب کی هاگ ار دیدج دند دارفا زا ره تسا تاصخشم ، مزلا تلاح تیعمج نیا یناسر ماجنا نام ز رد اهرورس یور رب یفاضا راب داجیا زا یریگشیپ لیلدب تایلمع تسا ریذپ ناکما حبص 10 ات بش 9 تعاس زا طقف هرمزور یاهتیلاعف

راک هحفص تسار تمس یونم رد مراهد سکاب اب ی یانش ا

ره یار ب هک تسا یبسانم تسیل هب یسرتسد ای و یرام ناکما ا رظن : زا هیاپ ات تیزیو زا یریگ شرازگ : مود شخب تسا هدش هداد رارق هداوناخ کشزپ زا سپ .

دنک یسررب ار کیلک ه طوبرم هنیزگ هیاپ تیزیو تلااوس سپس و لاوس یور زا هنیزگ دیناوت یم دند امش ای کی ناونع دناوتب نیا ، دارفا باختنا و هدهاشم ار تسا هدش باختنا هنیزگ ن ا اهن ا یارب هک یدارفا دادعت و هدومن دارفا دادع ت دعب دیلاسا رد

درو م مادک ، درف یمومع تیعضو زا

لاثم ناونعب .

دییامن

هدم ا لمعب یسررب رد

: تیئور لاوس هب ار اهن ا هدش تسیل یتح هداد خساپ ایزوت تملا ع ناوت یور یم رب هک هدش کیلک اب صخشم انمض .

رفن دومن هس

؟ دراد دوجو نمزم هتفای کی ناونعب

هدهاشم زین ار هطوبرم یاه هنیزگ ناوت یم زی ن ار هنیزگ ن ا اب طبترم دارفا تاصخشم هنیزگ ره رانک رد هولاعب دید

راک هحفص تسار تمس یونم رد مراهد سکاب اب ی یانش ا

یدی دج تلااوس تسا نکمم تاقوا یهاگ : تلااوس یناسر زورب : موس شخب زورب دیاب تلاح نیا رد دوش هفاضا هیاپ تیزیو یاوتحم هب یلصا هناماس رد یدعب رتهب .

تاعجارم دو ش یمن رد، ماجنا هیلوا Login کیتاموتا زا ری ب تروصب نود دوش یناسرزورب ماجنا هنوگچیه تلااوس یناسر رازفا مرن هب نامز رد ی م نیا و تاقوا دنوش یهاگ دولناد اانمض صقان .

دوش رارکت تروصب تایلمع تلااوس نیا تسا رابکی نکمم هام کی ره Login تسا نیلوا اب هجاو م تروص رد دشاب دولناد نامز رد تنرتنیا لصو و اطق تلعب دناوت دیهد ماجنا ار تلااوس یناسر زورب دیناوت یم یتلاح نیند

هت کن دند هب هجوت

تشاد دهاوخ هدیاف و د بلطم نیا .

دوش لقتنم یلم رورس هب امش تاعلاطا ات دینک راک نیلان ا تروصب دینک یعس رودقملا یتح : لوا هت کن رد هکنیا مود دشا ب یم سرتسد رد عوبتم هاگشناد طسوت یریگ شرازگ و رگ همیب یاه نامزاس هب هئارا یارب امش درکلمع هکنیا یکی ریغ فذح ای و ام ش هاگتسد لماع متسیس ندش بارخ الاثم ( تاعلاطا یلامتحا فذح و امش رتویپماک دوش یم رد للاتخا هنوگ رد تسا تروصب یفاک تلاح تاعلاطا نیا مادقا نیا رد .

زا دراد سپ .

دوجو دومن ددجم Login Login رگید قیرط راب کی زا یلم هدش رورس کاپ ن ا زا تاعلاطا تاعلاطا تفایزاب هک دوخ ناکما یمیدق ،تاعلاطا رتویپماک ای یدمع و دیدج ای و یدمع رتویپماک لقتنم امش ره رتویپماک اب هب هجاوم ااددجم تروص لماک دییامن یراددوخ نارگید هب دوخ روبع زمر و یربراکدک نداد رارق زا تاعلاطا یگنامرحم هب هجوت اب : مود هت کن

تیقفوم یوزرآ اب