İlk Gün Eğitim Sunusu İçin Tıklayın

Download Report

Transcript İlk Gün Eğitim Sunusu İçin Tıklayın

İşçi Alacakları
 MADDE 3 – 4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların
işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin
başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol
etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak
edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına
yatırmakla yükümlüdür.”
Yıllık İzin
 MADDE 6 – 4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde
aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli
izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate
alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından
çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin
sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek
ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt
işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu
izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene
vermekle yükümlüdür.”
 MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin
78.25 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
 “Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli
izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı
Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen
yükümlülüklere uymak zorundadır.”
 Düzenleme dar kapsamlıdır, sadece personel işlerini
kapsamaktadır.
Kıdem Tazminatı
 “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt
işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;
 a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın
aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait
işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları
sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı
kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam
çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. … kıdem tazminatı
ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem
tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,
 b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde
farklı kamu kurum veya kuruluşlarında … geçen hizmet
sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum
veya kuruluşu tarafından,
 işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
Kıdem Tazminatı
 Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt
işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait
işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde
çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini
gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı
talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya
kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum
veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla
asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı
üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu
tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
 İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklı kamu kurum
veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı
üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı
ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen
kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında
geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya
kuruluşundan tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idareleri arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi
yapılmaz.
Kıdem Tazminatı
 Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak
bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen
işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin
yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.
 Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan
işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt
işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler ve
ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı
ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.”
Personel Çalıştırılmasına Dayalı işler
 “e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında
aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur:
 1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre
istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda
olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı
yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir.
Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere
ilişkin hizmet türlerini belirlemeye … Bakanlar Kurulu
yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların
hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.
Personel Çalıştırılmasına Dayalı işler
 2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin
mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir
işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve
işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.
 3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam
edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması
şartı aranmaz.”
 Bu düzenleme 11 Ocak tarihinde yürürlüğe girecektir.
Personel İhaleleri İçin Uygun Görüş
Alınması
 “Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları
 EK MADDE 8 – 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı
hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye
çıkılmadan önce;
 a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer
alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
 b) … kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının
Hazine Müsteşarlığından,
 Uygun görüş almaları zorunludur.
Personel İhaleleri İçin Uygun Görüş
Alınması
 … niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan
işlerde uygun görüş şartı aranmaz.
 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca
yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve
sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz
ve görevlendirilemez.
Personel İhaleleri İçin Uygun Görüş
Alınması
 Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması,
 uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye
çıkılması,
 ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu
işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek
şekilde işlem ve eylemler yapılması
 nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde,
oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere
rücu edilmek suretiyle tahsil edilir.

Personel İhaleleri İçin Uygun Görüş
Alınması
 Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin
hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık,
ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş
katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer
kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek,
zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı
tutarında idari para cezası uygulanır.
 İDARELER ASIL İŞVERENDİR VE ASIL İŞVERENLİK İÇİN
GETİRİLEN UYGULAMALAR BUNLAR İÇİN DE GEÇERLİDİR
ARTIK.
 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından
yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”
Fiyat Farkı
 “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde,
 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl
işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu
Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde
çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri;
 alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi
tarafından 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.
 Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya göre
sonuçlandırılması hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan
kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.
 Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu
iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına
hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Personel İhalelerinin Süresi
 “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli
nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç
yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu
hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst
yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” (5018 kapsam maddesinde
düzenleyici denetleyici kurumlar bu maddeye tabi
tutulmamışken, son düzenlemeyle tabi tutulmuştur.)
 İhalelerin 3 yıllık süresi için herhangi bir makamdan karar
almaya gerek bulunmamaktadır.
 Sadece personel çalıştırılmasına dayalı işleri kapsamaktadır.
 Belediyeler için belediye meclislerinden karar almaya gerek
yoktur.
Yakıt dahil araç kiralama ihaleleri
iptal ve artık yapılamaz.
Genel yönetim kapsamındaki bütün idareler ve döner
sermayeleri bu düzenlemeye göre hareket edecek.
Ödenecek araç bedeli kasko değerinin % 2’sini
geçemez.
Şoförlere ödenecek bedel en fazla % 50 artırımlı
olacaktır.
Sözleşmesi imzalanmamış
ihaleler iptal.
Dr. Ferhat GÜNDÜZ
Yapılan Değişikliklerin Ana Başlıkları
 Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 Sınır Değer Altı Teklif Sahiplerinden Alınacak Kesin






Teminatın Artırılması
Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Tekliflerin Eşit Çıkması
Elektronik Tebligat ve EKAP Kayıt Zorunluluğu (01.01.2015)
İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden Düzenlenmesi
Kat Karşılığı İnşaat İşlerine İş Deneyim Belgesi
Düzenlenmesi
İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinin 1/5 Oranında
Kullanılması
İdarelerin Ortak İhale Yapmaları
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre
değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin
tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı
düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden
önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile
ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 İhale komisyonu;
 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin
ekonomik olması,
 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve
hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde
kullanacağı avantajlı koşullar,
 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle gibi hususlarda
yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük
teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda,
açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 (Ek 5812 / 12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük
tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum
tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu
maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin
tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya
sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye
yetkilidir.
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 “Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti
ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti,
değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesi amacıyla
 sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye,
 ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin
sonuçlandırılabilmesine,
 ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik
değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri
ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede
öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin
düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
 İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum
tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.”
Hizmet (Madde 59) ve Yapım (Madde 60)
İşlerinde Ortak Düzenleme
 “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
 MADDE 59 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri
değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme
göre sınır değeri hesaplar.
 (2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında
olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde,
sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı
düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum
tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit
edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale
komisyonu;
 a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine
getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
Hizmet (Madde 59) ve Yapım (Madde 60)
İşlerinde Ortak Düzenleme
 c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük
teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları
yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin
teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler
geçerli teklif olarak belirlenir.
 (3) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının
belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılır. (Ancak Kanunun 20 nci maddesi uyarınca belli
istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve niteliği
gereği aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı Kurumca
belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin aşırı düşük
teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve
dokümanında belirtilmesi zorunludur. Bu kısım sadece hizmet alımları
için geçerlidir.)
Hizmet (Madde 59) ve Yapım (Madde 60)
İşlerinde Ortak Düzenleme
 (4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde
öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde,
ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında
olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde,
sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.”
Aşırı düşükle ilgili ihale dokümanı düzenlemesinin nasıl
yapılacağına yönelik dipnot (Hizmet ve Yapım)
 “Madde 33 – Sınır değer
 33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri
değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen
yönteme göre sınır değer hesaplar.
 33.2. ………………………………33.1”
 “33.1 Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve
(III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek
düzenlenecektir. Ancak yaklaşık maliyeti Kanunun 8
inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit
ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaralı
seçenek kullanılamaz.
Aşırı düşükle ilgili ihale dokümanı düzenlemesinin nasıl
yapılacağına yönelik dipnot (Hizmet ve Yapım)
 (I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan
isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan
hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.
 (II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden
Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir. …
Aşırı düşükle ilgili ihale dokümanı düzenlemesinin nasıl
yapılacağına yönelik dipnot (Hizmet ve Yapım)
 … İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1
inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan
tutar üzerinden alınır.
 (III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen
isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”
Mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif
sorgulaması
 KİK tarafından herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
 Sınır değeri yoktur. Bağlı olarak, sınırı değere dayalı
uygulaması da yoktur.
 Aşırı düşük yapılıp yapılmaması hususunda idarelerin
inisiyatifi bulunmaktadır.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 Sınır Değer;
 79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde
kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına
dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık
maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır
değer olarak kabul edilir.
 Kesin teminat alınacak tutar, iş artışlarında neye göre?, fiyat
farklarında?
 79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine
ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas
olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için
aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur.
 Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç
(3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen
tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak
açıklayabilirler.
 79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri:
Maliyete veya Satışa Dayalı açıklama, (Ek-O.5 ve O.6)


Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu
alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu
belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu
değildir.
Özel kaşe de olabilir bilgileri içeren normal kaşe de…
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal
ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet
bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından
sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye
verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir.
Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için
kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale
tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen
Fiyatlar: … Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi
için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi
arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: … borsa idaresi
tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden
önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde
gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama
yapılabilir.
 79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: … toptancı hali idaresi
tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden
önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait
ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların
Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal
veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine
sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları
mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için
uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar:
Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği,
aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam
tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek
mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için
düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.



Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen
birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin
altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde
ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım
yapmış olması gerekir.
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim
fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %
80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması
gerekir.
İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun
kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın
idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7)
sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya
bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de
belgelendirme yapılabilir.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.2.2.8. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait
İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Emsal
bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu
durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal
bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan
veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek
mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve
kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat
teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5,
Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin
doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu
ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.
 79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son
veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin
olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici
vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve
(e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk
yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile
yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması





79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu
menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.
Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider”
oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek – H.4) hazırlayarak açıklaması
kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik
Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran
belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede,
isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji
giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama
giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi
ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında
değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.
Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir
isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli
tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik
Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana
çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama
yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden,
bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.
Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan
fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama
yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile
açıklama yapılabilir.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra
yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama
yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın
olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi
nedenlerle teklifler reddedilemez.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi
biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının
anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi
belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale
tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya
elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama
yapılabilir.
 79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne
(www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin
değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler
dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama
modülünün kullanılması zorunludur.
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif
Sorgulaması
 79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet
alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif
açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin
% 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak,
sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak
suretiyle açıklama yapılacaktır.”
Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 “45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen
bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları
açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere
dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
 İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
 a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri, (Hizmet ile Aynı)
 b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
 c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş
fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
 ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen
asgari fiyatlar,
 d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
(Hizmet ile Aynı)
 e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
 f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
 İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun
olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.
 Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen
mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek
suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer
bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir
Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılacaksa
Yapılacak İşlemlere Yönelik değişiklikler yapılmıştır. Sıralı
iş kalemleri listesi, analiz girdileri tablosu vb.
 Yapım işleri anahtar teslimi götürü bedel işlerde
açıklanmayan bölümün toplam tutar olarak ifadesine
yönelik;
 “Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli
tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi
tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için
miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu
olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif
edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.”
Sınır Değer Altı Teklif Sahiplerinden Alınacak Kesin
Teminatın Artırılması
 Kesin Teminat Madde 43:
…
 (Ek: 5812 / 16 md.) Yapım işlerinde, 38 inci maddeye göre
gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı
madde uyarınca hesaplanan sınır değerin altında teklif
veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin
teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır.
 “Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması hâlinde, bu istekliden yaklaşık
maliyetin % 6’sından az ve % 15’inden fazla olmamak üzere
alınacak kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler
yapabilir.”
Sınır Değer Altı Teklif Sahiplerinden Alınacak Kesin
Teminatın Artırılması
 Hizmet ve Yapım İşlerinde Ortak Düzenleme:
 İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan
önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması
halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması
halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat
alınır.”
 Mal alımlarında KİK tarafından sınır değer tespiti
yapılmadığından böyle bir uygulama yapılmayacaktır.
 Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmaması değil,
teklifin sınır değerin altında olup olmaması önemlidir.
 Bütün hizmet ve yapım işlerinde sınır değer tespiti
yapılacaktır.
Sınır Değer Altı Teklif Sahiplerinden Alınacak Kesin
Teminatın Artırılması
 Sınır değerin altındaki tekliflerden yaklaşık maliyete
göre kesin teminat alınacaktır.
 Kısmi teklif verilen hallerde kısım sınır değerinin
altında olup olmamasına göre işlem yapılacaktır.
 Kesin teminatların gelir kaydedilmesi halinde sınır
değerin altındaki firmalar için % 9 kesin teminat gelir
kaydedilecektir.
 İş artışı ve fiyat farkı ödemelerinde teklif sınır değerin
altında olsa da alınacak ilave kesin teminatlar % 6
oranında olacaktır.
Fazla kesin teminat verilmesi halinde
uygulama
 “18.6.1. Hukuki bir zorunluluk ya da gereklilik
bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı Kanunun 43 üncü
maddesinde öngörülen oranlar dikkate alınarak
hesaplanan tutarın üzerinde kesin teminat veren
istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici
sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme
yapılacak olması halinde, ek kesin teminat tutarı
verilen kesin teminat tutarı dikkate alınarak belirlenir.”
(Tebliğ)
Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Tekliflerinin Eşit
Çıkması
 Önceden iş deneyim belgesi en yüksek olana ihale
verilmekteydi.
 Yeni düzenlemeyle beraber;
 “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat
esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli
tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması
durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesinde;
Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Tekliflerinin Eşit
Çıkması


a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına
oranının büyüklüğü, (Devlete En Çok Vergi Veren)
 EKAP üzerindeki bilgiler esas alınacaktır. (Tebliğ Md: 70)
 Yılın ilk dört ayındaki ihalelerde bir önceki yıla bakılır.
(Tebliğ Md: 70)
b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede
tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına
ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale
ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan
ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet
işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,
(Kamudan En Az İhale Alan)
Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Tekliflerinin Eşit
Çıkması


c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması, (Belgesi var.)
ç) Faaliyet süresinin uzunluğu, (Tescil tarihi dikkate alınır ve
bunu gösteren belgeler üzerinden incelenir.)
 kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada
belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda
sonraki kritere başvurulur.”
Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Tekliflerinin Eşit
Çıkması
 “(3) Birinci fıkranın (a) bendindeki kriter, işletme hesabı
esasına göre defter tutan istekliler için vergi matrahı/mali
zararın gayrisafi satış hasılatı tutarına oranı şeklinde
uygulanacak, aynı fıkranın (b) bendine göre yapılacak
değerlendirmede KİK028.0/H nolu standart forma göre
düzenlenecek yazılı beyan esas alınacaktır.”

beyan edilen hususların idarece EKAP üzerinden teyidi yapılır.
(Tebliğ Md: 70)
 (a) bendine göre yapılan değerlendirme sonucunda eşitliğin
bozulmaması halinde, teklifi eşit olan isteklilere, belirtilen
belgeleri sunmaları için 3 (üç) iş günü süre tanınır. b bendine
göre yazılı beyanın sunulmaması halinde istekliye ait EKAP
üzerinde bulunan bilgiler dikkate alınır.
Bildirim ve Tebligat Esasları
 “ (1) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli
olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP
üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.
 (2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller
çerçevesinde gerçekleştirilir.
 “Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli
olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda,
teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim
zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde
kayıt altına alınır.”
Bildirim ve Tebligat Esasları
 (3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci
fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması
halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.
 1) İmza karşılığı elden.
 2) İadeli taahhütlü mektupla.
 3) Elektronik ortamda.
 4) Faksla.
 E-posta ile bildirime son verilmiştir.
Bildirim ve Tebligat Esasları
 (4) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta,
mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.
 (5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi
sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare
tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin
gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.
Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak
şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat
Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri
uygulanır.
Bildirim ve Tebligat Esasları
 (6) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve




tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör
ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı
istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden
yapılamaması halinde;
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin
bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile
yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz.
Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla
satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin
talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”
Elektronik Tebligat ve EKAP Kayıt Zorunluluğu
 Önceki Düzenleme;
 İdareler ile tekliflerin
elektronik ortamda
alınacağı ihalelere
katılmak veya EKAP
üzerinden e-imza
kullanarak doküman
indirmek isteyen gerçek
ve tüzel kişiler EKAP’a
kayıt olmak zorundadır.
 Yeni Düzenleme;
 İdareler ve ihaleye
katılmak isteyen
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı gerçek kişiler
ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişiler
EKAP’a kayıt olmak
zorundadır.
Elektronik Tebligat ve EKAP Kayıt Zorunluluğu
 “(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın
alınabilmesi için adına doküman satın alınacak
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel
kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak
girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması
gerekir.”
 dekont” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına
ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait
TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” eklenmiştir.
Doküman alanların EKAP’a kaydı (Tebliğ)
 30.2.2 İdareden, ihale ve ön yeterlik dokümanı alan gerçek
veya tüzel kişilere ilişkin bilgiler T.C. Kimlik veya Vergi
Kimlik Numaraları üzerinden idare tarafından EKAP’a
girilecektir. İdare görevlilerince, EKAP’a girilen T.C. Kimlik
veya Vergi Kimlik Numarasının, bu dokümanı almaya
bizzat gelen kişiye değil adına doküman alınan gerçek veya
tüzel kişiye ait olması hususuna dikkat edilmelidir.
 30.2.3 Ön yeterlik ve ihale dokümanını idareden satın alan
veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere ilişkin
bilgilere EKAP üzerinden ulaşılabilecek ve T.C. Kimlik veya
Vergi Kimlik Numaraları üzerinden sorgulama
yapılabilecektir. Yapılan sorgulamalara ilişkin bilgiler EKAP
tarafından otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır.
Elektronik Tebligat ve EKAP Kayıt Zorunluluğu
 Önceki Düzenleme;
 MADDE 5 − (1) Tekliflerin
elektronik ortamda alındığı
ihalelerde gerçek ve tüzel
kişilere yapılacak bildirim ve
tebligatlar EKAP üzerinden
yapılır ve buna ilişkin teyit
aranmaz.
 (2) İstekli olabilecekler ile
istekliler tarafından idareyle
yapılacak yazışmalarda
elektronik posta, faks
kullanılamaz ve EKAP
üzerinden yazışma
yapılamaz.
 Yeni Düzenleme;
 MADDE 5 – (1) Kurum ve
idareler tarafından aday,
istekli ve istekli
olabileceklere EKAP
üzerinden yapılacak
tebligatlarda, teyit aranmaz
ve tebligat sürecine ilişkin
bildirim zamanı, konusu ve
içeriği gibi bilgiler EKAP
üzerinde kayıt altına alınır.
 (3) Aday, istekli ve istekli
olabilecekler tarafından idare
ile yapılacak yazışmalarda
elektronik ortam ve faks
kullanılamaz.
EKAP’ta tebligat yöntemi
 EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günleri ve mesai
saatlerine bağlı kalınmaksızın idareler tarafından her
zaman gerçekleştirilebilir. Ancak tebligat işleminin iş
günleri içinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında
yapılmaması durumunda; tebligatın içeriği, yapıldığı
tarih ve saat bilgisi ile birlikte EKAP üzerinde kayıt
altında tutulur. Bu tebligat, kayıt edildiği tarihi takip
eden ilk iş günü içerisinde aday, istekli ve istekli
olabileceklere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna,
09.00-18.00 saatleri arasında ulaştırılır. Sürelerin
hesabında bu durum göz önünde bulundurulur.
 (1) …Tekliflerin elektronik
ortamda alındığı ihalelerde
ise zeyilname, e-imza
kullanarak dokümanı
indirmiş olan gerçek ve tüzel
kişilere EKAP üzerinden
gönderilir.
 (3) …
 “(1) İhale veya ön yeterlik
dokümanında değişiklik
yapılması halinde,
düzenlenen zeyilname
EKAP’a kaydedilir ve kayıt
zamanına kadar dokümanı
satın alanlar ile e-imza
kullanarak dokümanı
indirmiş olan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş tüzel kişilere
EKAP üzerinden bildirilir.”
 “(3) Kanunun 29 uncu
maddesine göre açıklama
yapılması halinde…EKAP
üzerinden bildirilir.”
İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden
Düzenlenmesi
 “İş bitirme (deneyim) belgelerinin EKAP
üzerinden düzenlenmesi
 EK MADDE 1 – (1) İş bitirme belgesi düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014
tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme
belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt
edilmesi zorunludur.
İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden
Düzenlenmesi
 (2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra
yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup
EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar
düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin
asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen
idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden
düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu
durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye,
daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da
belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir
şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.
İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden
Düzenlenmesi
 (3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden
kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri
EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı
veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan
ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.
 (4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra
yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından
sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş
bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması
zorunludur.”
İş Deneyim Belgesiyle İlgili Diğer Değişiklikler
 “(6) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş
deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında
belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin
imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin
Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre
belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle
hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.”
İş Deneyim Belgesiyle İlgili Diğer Değişiklikler
 “(6) İş deneyim belge tutarlarının




değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,
b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan
belge tutarları beşte bir oranında,
dikkate alınır.”
Mühendis-Mühendis ortaklıklarında % 50 - % 50
oranın Anayasa Mahkemesi tarafından İptal
Edilmesine Yönelik;
Birden Fazla İdare İçin Ortak İhale (Tebliğ)
 “Madde 97/A – Birden Fazla İdarenin Ortak
İhtiyaçları İçin İhale Yapılması
 97/A.1. Birden fazla idare ortak ihtiyaçlarını,
düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, 4734 sayılı
Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir
ihale ile karşılayabilir. Alımı yapılacak mal veya
hizmet ile bakım veya onarım işine ilişkin aynı
nitelikteki ortak ihtiyaç farklı teknik özelliklere sahip
olabilir.
Birden Fazla İdare İçin Ortak İhale (Tebliğ)
 97/A.2. İdarelerce düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın
niteliği, türü, miktarı, ihale usulü, ihale hazırlık işlemlerinin
hangi idare/idarelerce yerine getirileceği ve koordinatör idareye
ilişkin bilgiler belirtilir. İdarelerce protokolde bulunması gerekli
görülen diğer hususlara ayrıca yer verilebilir. Eşik değerler ve
parasal limitlerin belirlenmesinde koordinatör idarenin tabi
olduğu tutarlar dikkate alınır.
 97/A.3. İhale ilanında/davette ve ihale/ön yeterlik dokümanında
ihalenin birden fazla idarenin ortak ihtiyacının karşılanması
maksadıyla yapıldığı belirtilir.
 97/A.4. 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel
ilkeler göz önünde bulundurulmak kaydıyla idareler tarafından
ihalenin kısmi teklife açılıp açılmaması hususu ihale
ilanında/davette ve ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
Birden Fazla İdare İçin Ortak İhale (Tebliğ)
 97/A.5. 4734 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslar
çerçevesinde; kesin teminatın alınması ve sözleşmenin
imzalanması işlemleri kapsamında sözleşmeye davet,
ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlara ilişkin belgelerin
incelenmesi, KİK sözleşme payının yatırılıp
yatırılmadığının kontrolü ve 42 nci madde
çerçevesinde yasaklılık teyidi ile sözleşmenin fiilen
imzalanması protokole taraf idarelerce, bunların
dışında kalan ihale süreci işlemleri ise koordinatör
idare tarafından diğer idareler adına yerine getirilir.
Birden Fazla İdare İçin Ortak İhale (Tebliğ)
 97/A.6. Protokole taraf idarelerle istekliler arasında ayrı ayrı
sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmelere ilişkin sonuç
bildirimleri sözleşmeleri imzalayan idareler tarafından
gerçekleştirilir. Sözleşmelerin yürütülmesi 4735 sayılı Kanun
çerçevesinde sözleşmeyi imzalayan idarelerin
sorumluluğundadır. Ortak ihaleye yönelik iş deneyim belgeleri
sözleşme imzalayan idareler tarafından düzenlenir.
 97/A.7. Protokole taraf idarelerin ihalelerinde 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre ihale dışı
bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar ile anılan Kanunun
58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihaleye iştirak
ettirilmeyecek olanlar, protokol çerçevesinde yapılacak ihaleye
de katılamaz. Bu çerçevede, ihale komisyon kararı alınmadan
önce protokole taraf idareler anılan maddeler kapsamında
olanların bulunup bulunmadığını koordinatör idareye bildirir.
Birden Fazla İdare İçin Ortak İhale (Tebliğ)
 97/A.8. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama
kararını vermeye yetkili idari mercilerin tespitinde,
kesin teminatın alınması ve sözleşmenin
imzalanmasına ilişkin yasaklamayı gerektirir bir
durumla karşılaşıldığı takdirde ilgili protokole taraf
idare; diğer ihale süreci işlemlerine yönelik olarak ise
koordinatör idare esas alınır.
 97/A.9. Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde
görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak
kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan
sorumludur.”
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
 İhale Zarflarının Değerlendirilmesine Yönelik;
 “16.2.1.1. Başvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye
ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması
durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek
bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer
verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe
gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması
yönünde işlem tesis edilmeyecektir.” (Tebliğ)
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
 Teminatların Gelir Kaydedilmesine Yönelik;
 “27.8. 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince,
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, alındığı
tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye
İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncellenir, güncellenen tutar
ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminat tutarları
arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir, hak edişlerden
kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde,
alıkonulan tutar gelir kaydedilir ve sözleşmenin
feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına
isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek
yükleniciden tahsil edilir.”
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
 Personel çalıştırılmasına dayalı işlerin tespitine yönelik;
 “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale
konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale
dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin
tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en
az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni
yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu
hizmetlerdir.”
 Emekli ve yaşlı aylığı alanlara yönelik;
 Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler
tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan
personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının
hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.”
Engelli Personel Değişikliği
 “engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken
her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde
ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş
kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur.” Tebliğ
78.22.
Engelli Personel Değişikliği
 “… ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha
fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde;
4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana ( % 3)
uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi
sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu
idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu
işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır
açılacaktır. … İlgili mevzuatında engelli
işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.”
Tebliğ 78.28.
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
 Kıst günlerde yapılacak çalışmaya yönelik;
 “Bununla birlikte, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30
günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile
takvim yılına göre 28 veya 29 günden daha kısa süreli çalışma
yapılması öngörülen Şubat ayı (artık gün/kıst ay) kapsamında
çalışılacak toplam gün sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve
yol bedeli verilecek gün sayısının, idari şartnamenin ilgili
maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.”
 Giyim giderlerinin yaklaşık maliyet ve teklifte dikkate
alınmaması yönelik;
 “78.19. İhale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak
kıyafetlerin tür, miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilere teknik
şartnamede yer verilir.”
 % 4 içerisindedir.
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
 Ayrı ayrı hesaplanan işçilik kalemlerinin ayrı iş kalemi olmasına
yönelik;
 “Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen




personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci
maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti,
fazla çalışma,
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve
dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı
günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler gibi ayrı ayrı
hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif
cetvelinde ayrı satır açılması,
malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi
zorunludur.
Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin
de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır.”
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
 Asgari işçilik maliyetinin altı değerlendirme dışı
bırakılır;
 78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil
toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli
sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı
teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı
bırakılır.
 Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Teklif
Bileşenlerine Yönelik;
 Asgari İşçilik Maliyeti, İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler, Hizmetin
Yürütülmesinde Yardımcı Unsurlar, Sözleşme Giderleri ve Genel
Giderler.
 MADDE 2 – Aynı Tebliğin 78.30 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kıdem ve ihbar
tazminatları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
 % 3’ün %’ 4 Olmasına Yönelik;
 İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri,
 Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile
 amortisman,
 kıdem ve ihbar tazminatları,
 ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri,
 oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri,
 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri
hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri,
 silahlı atış eğitim gideri,
 özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri,
 yaka kartı,
 önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri,
 toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere,
birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi
sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri
için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında
hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul
edilir.