مديريت سبز - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

download report

Transcript مديريت سبز - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

‫اجرايفرآ يند مد ير يت سبز‬
‫عات‬
‫اورياطال‬
‫اطات وفن‬
‫در وزارتارتب‬
‫مركز نوسازي و تحول اداري‬
‫گروه بهره وري و راهبري تحول سازماني‬
‫آذرماه ‪92 -‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫مديريت سبز‬
‫مقدمه‬
‫اعضاء پيشنهادي كميته راهبري‬
‫مراحل اجرا‬
‫‪6‬‬
‫حوزه هاي مديريت سبز‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫انجمن مديريت سبز ايران‬
‫اقدامات وزارت متبوع‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫ضرورت اجرا‬
‫انواع چك ليست ها‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫ساختار اجرايي‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫مقدمه‬
‫مديريت سبز‬
‫امروزه سازمان هايي مي توانند به درستي نقش خود را ايفا کنند که به مسئوليت هاي‬
‫اجتماعي مانند حفظ محيط زيست توجه داشته و آن را در اولويت قرار داده باشند ‪.‬‬
‫در هزاره فعلي تعريف اخالق توجه به محيط زيست است و از طرفي استقرار نظام‬
‫مديريت محيط زيستي موجب کاهش هزينه ها مي شود و نوعي توليد ثروت است و‬
‫مديراني که به اين مسائل توجه داشته باشند عالوه بر اين مزايا سالمت شهروندان را‬
‫نيز مورد توجه قرار داده اند ‪.‬‬
‫حوزه هاي مديريت سبز‬
‫آب‬
‫خريد‬
‫انرژي‬
‫كاغذ‬
‫تداركات‬
‫مد ير يت سبز‬
‫پسماند‬
‫صدا‬
‫حمل و نقل‬
‫هوا‬
‫مديريت سبز‬
‫ضرورت اجرا‬
‫مديريت سبز‬
‫‪-1‬مستندات قانوني‬
‫الف) ماده ‪ 66‬قانون برنامه چهارم توسعه كشور و ماده ‪ 190‬قانون برنامه پنجم توسعه كشور‪:‬‬
‫كليه دستگااه هتاي اارا تي و موس تان و ههادهتاي غتومي لتتر دولنت مو كنتش اهتب كتاهه ا گ تاران هز نته اي دولتبه ا غتال سياستب هتاي‬
‫مص تتري بهين تته من تتايط پاس تته و مح تتين ز تتب ب تراي اات تراي برنام تته م تتشسر ب س تتبج ي تتام م تتشسر ب مص تتري ان تتر يه آ ه م تتواد اولي تته و تجهتت تجان‬
‫(ي تتام كال ت )ه ك تتاهه م تتواد زاد تتش اام تتش و باز اا تتب آهه تتا در س تتاهگغان ه تتا و وس تتاسن نسلي تته ن تتظ آد تتتن نام تته اي ك تته توس تتن س تتازمان كا تتب‬
‫محين ز ب و معاونب با هغكاري دسگااه هاي ذي ربن تهيه و به تصو ب هيأن وز ران هواهش رسيش اقشام نغاسنش‪.‬‬
‫)آدتن نامه اارا ي ماده ‪ 190‬قانون برنامه پنجم توسعه كشور‪:‬‬
‫نتتي تصتتو ب نامتته يتتغاره ‪/23519‬ن‪47631/‬ه ت متتور ‪91/2/12‬هيتتأن وز ترانه مواتتوي اا تراي سياستتب هتتاي متتشسر ب ستتبج بتته دستتگااه هتتاي‬
‫اارا ي ابالغ گردسش‪.‬‬
‫نمايش‬
‫‪-2‬اضافه شدن شاخص جديدي تحت عنوان مديريت سبزبه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي از سال ‪.91‬‬
‫نمايش‬
‫انجمن مديريت سبزايران‬
‫مديريت سبز‬
‫م ئوليب اارای مشسر ب سبج بر هشه سازمان كا ب محين ز ب اسب كه برای اارای برنامه مشسر ب سبج در کشور ه تكاهم نامه‬
‫هغکاری بتن سازمان كا ب محين ز ب و انجمن مديريت سبز ايران منعسش گردسشه اسب‪.‬‬
‫انجغن مشسر ب سبج اسران سك تشك لتردولن لم و راه اي مشسر ب سبج در كشور اسبه كه براي سكپارچه سازي م ئوليب هاي‬
‫اقگصاديه ااگغاعي و ز ب محيطي سازمان ها توليش لم و دانه مي نغاسش‪.‬‬
‫و ساسب انجغن مشسر ب سبج‪ www.green-portal.org :‬و ‪www.iran-gma.com‬‬
‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬هيابان سهروردي يغالي‪-‬باالتر از ميشان پالتجي‪-‬كوچه ي طامي‪ -‬پالك ‪ -15‬ن سه پنچم‪.‬‬
‫يغاره تغاس دبترهانه انجغن ‪:‬سركار هانغها يشري و سيسب‪ 88515328-88515421-88515526 -‬داهلي ‪.118-115‬‬
‫ساختار اجرايي‬
‫مديريت سبز‬
‫كميته راهبري‬
‫مديريت سبز‬
‫دبيرخانه‬
‫مديريت سبز‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫حمل و نقل‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫صدا‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫هوا‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫پسماند‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫كاغذ‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫تداركات‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫خريد‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫انرژي‬
‫كميته‬
‫اجرايي‬
‫آب‬
‫مديريت سبز‬
‫اعضاء پيشنهادي‬
‫كميته راهبري ستاد وزارتخانه‬
‫رديف‬
‫سمت در كميته‬
‫سمت در ستاد وزارتخانه‬
‫‪1‬‬
‫رديس كغيگه‬
‫معاون توسعه مشسر به هغاهناي و امور پشگي اني‬
‫‪2‬‬
‫ضوه دبتر و م ئول دبترهانه‬
‫رديس مركز نوسازي و تحول اداري‬
‫‪3‬‬
‫ضو و م ئول اارا‬
‫مشسرك امور اداري و پشگي اني‬
‫‪4‬‬
‫ضو‬
‫ذسح ا و مشسرك امور مالي‬
‫مديريت سبز‬
‫مراحل جاري سازي‬
‫مديريت سبز‬
‫‪-1‬تشكي كغيگه راهبري مشسر ب سبج‪.‬‬
‫‪-2‬تشكي تيم هاي اارا ي ‪ 9‬گانه‪.‬‬
‫‪-3‬برگزاري دوره آموزش براي ا ضاء تيم هاي ‪ 9‬گانه وكليه پرسن ‪.‬‬
‫‪-4‬تشكي دبترهانه مشسر ب سبج‪.‬‬
‫‪-5‬هودمغتجي بر اساس چك لي ب هاي ‪ 9‬گانه توسن تيم هاي اارا ي‪.‬‬
‫‪-6‬يناسا ي ارصتهاي به ودهاولو ب بنشي وتعر ف پرو ه هاي به ود‪.‬‬
‫‪-7‬مغتجي توسن شخص ثالث‪.‬‬
‫‪ -8‬در ااب گواهينامه بتن املللی "داتر کار سبج" بر اساس بلوغ سازمانی بطور‬
‫مشترک از سازمان كا ب از محين ز ب و اامعه مشسر ب سبج‬
‫اروپا‪.‬‬
‫انواع چك ليست ها‬
‫‪ -1‬چك ليستهاي اجرايي‪:‬‬
‫الف‪-‬اقشامان آموزش ‪ /‬ارهناي‬
‫‪-‬اقشامان سي گم و مشسر ن‬
‫ج‪-‬اقشامان اقگصادي و مالي‬
‫‪ -2‬چك ليستهاي مميزي‬
‫مديريت سبز‬
‫چك ليست اجرايي‬
‫مديريت مصرف آب‬
‫چك ليست آب‬
‫مرحله‬
‫اقدامات آموزشي و فرهنگي‬
‫ااگنا از باز گ ايتن يتر آ در مواقط اروري (تأكيش و آموزش)‬
‫ااگنا از ي تشو با اشار ز اد و يلنگ‬
‫رها نكردن ار ان آ ي تشو سا آبكش‬
‫اول‬
‫هي انشن روي كثيف ق از قرار دادن آهها در راشو ي اهب كوتاه كردن زمان ي تشو‬
‫پر كردن راشو ي ها با شاكثر رايب اهب به شاق رساني داعان ي تشو‬
‫باز نكردن سخ ل ا در آ و قرار دادن آن در معرض هوا‬
‫آبياري در ص ح زود سا دسر هناام يبه براي محشود كردن ت ختر و الوگتري از سوهتن گياهان‬
‫تنظيم ار ان آ مطابظ با نوي ي تشو‬
‫بررس كنگور آ ه شاق ماهي سك ار‬
‫مديريت سبز‬
‫مرحله دوم‬
‫مديريت مصرف آب‬
‫چك ليست آب‬
‫مرحله‬
‫اقدامات سيستمي و مديريتي‬
‫محاس ه هز نه هاي مصري آ براي وا شهاي سازمان‬
‫يناسا ي اعاليتها ي كه مصري آ باال ي دارنش‬
‫مشخص كردن مكان ها ي كه مصري آ باال ي دارنش‬
‫دوم‬
‫بررس مرتب تجهتجان لوله كش اهب الوگتري از نشن‬
‫برنامه منظم تعو ض وايرهاي معيو و تعغتر لوله هاي آ آسيب دسشه‬
‫انگخا گياهاني كه با اقليم و بارنشگي منطسه سازگار اسب‬
‫پرهتج از اسجاد باغچه ها ي كه به سر ب هشك مي يونش‬
‫مديريت سبز‬
‫مرحله سوم‬
‫مديريت مصرف آب‬
‫مديريت سبز‬
‫چك ليست آب‬
‫اقدامات اقتصادي و مالي‬
‫مرحله‬
‫نصب تنظيم كننشه ار ان(رگوالتور)ه روي سردوش براي كاهه مصري از ‪ 20‬ليتر در دقيسه به ‪ 12‬ليتر در دقيسه ( ‪ %40‬صراه او ي آ )‬
‫نصب يترهاي زمان دار (هودكار) به نوري كه اگر يترآ از روي بي تواه باز مانشه يعش از مشتي به نور هودكار ي گه يود‬
‫اسگكاده از االش تانك دو زمانه سا تغيتر يناور االش تانك تك زمانه( بيه از ‪ %30‬صراه او ي آ )‬
‫سوم‬
‫نصب سي گم هودكار آ پاش و اانغا ي تجهتجان( آ پاش ر زه آبياري قطره اي ر شه ها و ‪)...‬‬
‫تع يه ييب اهب نكوذآ به هاك بشون ارسايه آن‬
‫اسگكاده مجشد از آبي كه در آيپجهانه براي ي تشوي ميوه ها و سبجسجان اسگكاده يشه اسب براي آبياري (سي گم لسه ي گه)‬
‫اغط آوري آ باران براي آبياري‬
‫نصب كنگور در هر وا ش براي پايه متجان مصري آ‬
‫نصب دسگااه ذهتره آ در مكان مناسب( تنظيم كننشه ار انه سن ورهاي ار ان آ ه الكه هاي ي گه يشن هودكاره توالتها ي با حجم‬
‫سيكون كم و ‪)...‬‬
‫چك ليست مميزي مصرف آب‬
‫دسته بندي اقدامات‪ -1 :‬پايش مصرف آب‬
‫‪ -2‬جلوگيري از اتالف آب‬
‫‪-3‬سرويس هاي بهداشتي‬
‫‪-4‬آبدارخانه‬
‫‪-5‬باغچه‪ /‬فضاي سبز‬
‫مديريت سبز‬
‫چك ليست مميزي مصرف آب‬
‫همپوشاني‬
‫‪1‬‬
‫اقدامات‬
‫پايه مصري آ‬
‫امتياز‪28-‬‬
‫يادداشت‬
‫‪5‬‬
‫بررس كنگور آ ه شاق ماهي سك ار‬
‫چك لي ب سابسه شاق ‪ 3‬ماهه‬
‫نصب كنگور در هر وا ش براي پايه متجان مصري آ‬
‫مشاهشه‬
‫محاس ه هز نه هاي مصري آ براي وا شهاي سازمان‬
‫م تنشان‬
‫يناسا ي اعاليتها ي كه مصري آ باال ي دارنش‬
‫لي ب تاديش يشه‬
‫مشخص كردن مكان ها ي كه مصري آ باال ي دارنش‬
‫لي ب تاديش يشه بصورن ان ‪/‬نسشه‬
‫اغط امگياز‬
‫‪2‬‬
‫الوگتري از اتالي آ‬
‫‪5‬‬
‫نصب دسگااه ذهتره آ در مكان مناسب‬
‫برنامه‬
‫ااگنا از باز گ ايتن يتر آ در مواقط اروري‬
‫مشاهشه‪/‬مشرك‬
‫ااگنا از ي تشو با اشار ز اد و يلنگ‬
‫مصا ه‬
‫بررس مرتب تجهتجان لوله كش اهب الوگتري از نشن‬
‫چك لي ب‪ /‬سابسه‬
‫برنامه منظم تعو ض وايرهاي معيو و تعغتر لوله هاي آ آسيب دسشه‬
‫برنامه و چك لي ب‬
‫اغط امگياز‬
‫سطح برنز ن(تا ‪ – )%15‬سطح نسره (تا‪ -)%35‬سطح نال (تا‪ -)%65‬سطح پالتنيوم (باالتر از ‪)%65‬‬
‫تا ‪%15‬‬
‫تا‪%35‬‬
‫تا‪%65‬‬
‫باالتراز ‪%65‬‬
‫اقدامات وزارت متبوع از سال ‪ 91‬تا كنون‪:‬‬
‫مديريت سبز‬
‫‪-1‬ابتتالغ آدتتتن نامتته اارا تتي متتاده ‪ 190‬قتتانون برنامتته پتتنجم توستتعه كشتتوره بتته ستتازماهها و يتتركب هتتاي تايعتته اهتتب‬
‫اارا‪( .‬نامه يغاره ‪ 5/5073‬مور ‪.)92/2/13‬‬
‫‪-2‬در ااتتب ستتك التتش گتزارش تحتتب نتتوان"راهنغتتاي اتتاري ستتازي ااتراي متتشسر ب ستتبج" بتته انضتتغام ”چتتك لي تتتهاي ‪9‬‬
‫گانه ااراي مشسر ب سبج ”توسن نغاسنشه هاي وزارتخانه از دبترهانه انجغن مشسر ب سبج‪.‬‬
‫‪-3‬ابت تتالغ"راهنغت تتاي ات تتاري ست تتازي اا ت تراي مت تتشسر ب ست تتبج" بت تته ست تتازماهها و يت تتركب هت تتاي تايعت تته بغنظت تتور اات ترا و معر ت تتي‬
‫نغاسنشه‪(.‬نامه يغاره‪ 12/27769‬مور ‪.)92/5/30‬‬
‫‪-4‬برگزاري ال ه توايه ارآسنش ااراي مشسر ب سبج با ضور نغاسنشگان سازماهها و يركتهاي تايعه‪.‬‬
‫‪-5‬ارس تتال نام تته ي تتغاره ‪48425/12‬م تتور ‪11/9/92‬ب تته س تتازماهها و ي تتركتها موا تتوي ارس تتال گ تزارش اق تتشامان انج تتام‬
‫يشه در هصوص اسگسرار و ااراي مشسر ب سبج‪.‬‬
‫با تشكر از توجه شما‬
‫‪www.Win2Fars‬‬
‫‪i.com‬‬
‫مديريت سبز‬
‫بازگشت‬
‫مديريت سبز‬
‫شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه‬
‫محور خدمت رساني به مردم و شهروندمداري‬
‫رديف‬
‫عنوان‬
‫‪3-6‬‬
‫مديريت سبز‬
‫توضيحات‬
‫ارايه مستندات مربوط‬
‫به صرفه جويي هاي‬
‫انجام شده در خصوص‬
‫خصوص مديريت سبز‬
‫ميزان صرفه جويي ناش ي از بهينه سازي مصرف‬
‫سقف‬
‫امتياز‬
‫‪15‬‬
‫واحد سنجش‬
‫هدف‬
‫خود ارزيابي‬
‫عملكرد‬
‫امتياز‬
‫درصد‬
‫مي ز ز ز ززان صز ز ز ززرفه جز ز ز ززويي ناش ز ز ز ز ي از بهينز ز ز ززه سز ز ز ززازي ارايززه برنامززه هززاي آموزشز ي نزم بززه منظززور ارتقززاء آگززا ي عمززومي‬
‫مصز ز ززرف م ز ز ززواد اوليز ز ززه م ز ز ززواد مص ز ز ززرفي كاغذ و عمومي در زمينه مديريت سبز به نفر ساعت‬
‫و تجهيزات به هزار ريال در سال‬
‫بازگشت‬