3D-3 Na Lipunan-71-engsl33

Download Report

Transcript 3D-3 Na Lipunan-71-engsl33

Hukom - Ester
ANARKIYA
1st Man & Woman
1st Sin
1st Gospel
1st Family
1st Murder
Flood/Rainbow
Tower
ABRAHAM
(2000 B.C.)
TAWAG
P7KJ
MAHARLIKA(1000 B.C.)
AC
L-S-B
I-I
J-E
12
3 LIPUNAN
P
7
PAGLIKHA
DC
NC
PAGKABIHAG
JOSE
7=4+3
Slavery
430
MOISES
(1500 B.C.)
S
Exodo
Sinai
(500 B.C.)
KATAHIMIKAN
M-C-C
Kadesh Barnea
JESUS
5 Sermons
JOSUE
LC
J
40 40
Jericho/Ai
Land Divided
© 2004 TBBMI
8.0.03d.01
3
Josue 14:5; 24:29; Hukom 17:6
Pagpapalit senaryo...
Ang Lupain ay nasakop.
Ang Lupain ay nahati.
Si Josue ay namatay.
Walang dakilang lider sa
bansa!
© 2004 TBBMI
8.0.03d.02
4
7
Ang Tanong:
Ano ang IYONG
iniisip na nangyari
ng….
© 2004 TBBMI
8.0.03d.03
Hukom 17:6
7
“Ginawa ng
tao ang
tama sa
kanyang
paningin.”
Dagat
Mediteraneo
Dagat ng
Galilea
Bundok Tabor
Bundok Carmel
Bundok Gilboa
E
JOSUE
Jericho/Ai
LUPA HATI
BENJAMIN
Hebron
Patay na Dagat
SIMEON..
© 2004 TBBMI
8.0.03d.04
Judg. 17:6
7
“Ginawa ng
tao ang
matuwid sa
kanyang
paningin.”
THE
Great
Sea
Sea of
Galilee
Mt. Carmel
Mt. Tabor
Mt. Gilboa
ANARKIYA!
JOSHUA
Jericho/Ai
Land Divided
BENJAMIN
Hebron
Dead Sea
SIMEON
Handbook pg. 31-32
© 2004 TBBMI
8.0.03d.05
Mga Hukom at Ruth
AMP
Handbook pg. 31-32
©©2004
2004 TBBMI
TBBMI
7.2.03d.06
8.0.03d.
Hukom 17:6
7
ANARKIYA
Ang UNA
sa
TATLONG
LIPUNAN
Walang
ay:
ANARKIYA
kinilalang
sentrong awtoridad
A M P ng pamumuno ang
mga tao.
350
Handbook pg. 31-32
© 2004 TBBMI
8.0.03d.07
Hukom 2:16-17
7
ANARKIYA
MGA HUKOM
ANARRKIYA
Mga Hukom
ANG PANAHON NG
PAGTALIKOD NG
BANSA!
350
Handbook pg. 31-32
© 2004 TBBMI
8.0.03d.08
1
Hukom 2:16-17
7
Depende
…mayroong
ANG
Othniel
Ehud
ANARKIYA
Shamgar
Deborah &
MGA HUKOM
Barak
Jair
Abimelech
Tola
Gideon Hukom
sa iyong pagbilang Jephthah
13 at 15 HUKOM Ibzan
Elon
LUMANG ISRAEL Abdon
Samson
Eli
Samuel
ANARRKIYA
350
Handbook pg. 31-32
© 2004 TBBMI
8.0.03d.09
1
1 Sam. 7:15
7
NGUNIT SA LAHAT
NG MGA HUKOM
NG
ISRAEL...
ANG HULI AT PINAKADAKILA,
ANG “SINUNDAN” AY SI...
ANARKIYA
Hujkom
350
Handbook pg. 31-32
©©2004
2004 TBBMI
TBBMI
8.0.03d.10
1 Sam. 7:15
7
Templo
sa
bundok
Nebi Samwil (Malapit sa Ramah)
BUT OF THE
MANY
Samuel:
AngJUDGES
Propeta at Hukom;
OF
Kanyang Tradisyunal
na Tahanan
ISRAEL...
at sinilangang
lugar Hilaga ng
THE LAST AND GREATEST,
Jerusalem
THE “HINGE CHARACTER,” WAS...
ANARCHY
Judges
Bundok Olibo
Gusali ng
Bato
Betania
350
Daan
tungong
Jericho
Handbook pg. 31-32
©©2004
2004 TBBMI
TBBMI
8.0.03d.
7.2.03d.11
1
7
1 Sam. 8:4-19
ANARKIYA
MGA HUKOM
350
ANARKIYA
“SIGURADO
KA BANG
“GUSTO NAMIN
GUSTO
MONG
GAWIN
NG HARI!”
IYAN?”
Hukom
350
350
Handbook pg. 31-32
© 2004 TBBMI
8.0.03d.12
2
1 Sam. 9:17
7
OF THE
13 JUDGES
OF
ISRAEL...
THE LAST AND GREATEST,
THE “HINGE CHARACTER,” WAS...
ANARKIYAMAHARLIKA
Handbook pg. 31-32
© 2004 TBBMI
8.0.03d.13
1
A
P
“MAHARLIKA”
© 2004 TBBMI
8.0.03d.14
2
Genesis - 1 Samuel 8:22a
ANARKIYA
1st Man & Woman
ABRAHAM
MAHARLIKA(1000 B.C.)
(2000 B.C.)
TAWAG
P7KJ
Hukom
350
350
1st Sin
1st Gospel
1st Family
1st Murder
Flood/Rainbow
Tower
AC
L-S-B
I-I
J-E
12
3 LIPUNAN
P
7
PAGLIKHA
TD
BT
PAGKABIHAG
JOSE
7=4+3
ANARKIYA
Hukom
350
350
Pagkaalipin
430
MOSES
(1500 B.C.)
S
Exodo
Sinai
(500 B.C.)
KATAHIMIKAN
M-C-C
Kadesh Barnea
JESUS
5 Sermons
JOSUE
LC
J
40 40
Jericho/Ai
Lupa Hati
© 2004 TBBMI
8.0.03d.15
4
PAGTATANTIYA NG PETSA:
ABRAHAM-JOSE
2000 B.C.
MOISES-JOSUE
1500 B.C.
ANARKIYA-MAHARLIKA1000 B.C.
© 2004 TBBMI
8.0.03d.16
1 Sam. 9:1-2 Hari 25:21
AMP
Handbook pg. 32-37
©©2004
2004 TBBMI
TBBMI
8.0.03d.
7.2.03d.17
PAGHAHANDA
NG
MS
ENTABLADO
H
C
E
SG
N(A)
NAGKAKAISA
ER Israel ay
Ang
B
J
MN naging
internasyunal na
DS
kapangyarihan na
U
may malawak na
KB
kayamanan at
MS
PG
inpluwensiya!
RS
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.18
1
1 Sam. 9:1
7
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
Ang IKALAWA
sa
TATLONG
LIPUNAN
ay:
A
MAHARLIK
A
MP
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.19
1
1 Sam. 15:1; 2 Sam. 2:4; 1 Hari 1:43
7
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
S-D-S
SAUL
A M P DAVID
SOLOMON
MAHARLIK
A S-D-S
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.20
4
7
1 Sam. 16:13-14
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
S-D-S
Haring
Haring Saul:
Saul: Binabagabag!
binabagabag!
R
A Tinawag
C
Tinawag si
si Samuel
Samuel upang
upang
hirangin
hirangin ang
ang kapalit
kapalit ni
ni Saul:
Saul:
ang
ang batang
batang si
si David
David ng
ng
Betlehem.
Betlehem.
MAHARLIK
A S-D-S
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.21
1 Sam. 16:1
7
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
S-D-S
A
MP
MAHARLIK
A S-D-S
Mga Pastol na nagaalaga ng tupa malapit sa
Betlehem
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.22
1
7
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
S-D-S
D
A
MP
Ang
Tipan kay
David
C 7: 4-16
2 Sam
1 Cronica 17:3-15
MAHARLIK
A S-D-S
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.23
1
7
ANG TIPAN KAY DAVID
ANG TATLONG KATIBAYAN
2 Samuel 7
16 Ang iyong tahanan at iyong
kaharian ay mananatili
magpakaylanman; ang iyong trono
ay itatatag sa walang hanggan
hanggan.
MAHARLIK
A S-D-S
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.24
5
Ang Tipan kay Abraham
(“Tawag”)
Genesis 12: 1-3
LUPAIN
Lupa
BINHI PAGPAPALA
David
Deuteronomio 2 Samuel
30:1-10
7:4 -16
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.25
2 Sam. 24:18-24; 2 Cronica 3:1
Jerusalem: mula sa Timog
©©2004
2004 TBBMI
TBBMI
papunta sa Templo
8.0.03d.
7.2.03d.26
1
2 Sam. 24:18-24; 2 Cronica 3:1
Ang Templo:
Ang Sentro ng Jerusalem
©©2004
2004 TBBMI
TBBMI
8.0.03d.
7.2.03d.27
2 Sam. 24:18-24; 2 Chron. 3:1
Ang Lumang Giikan
Ang Giikan ni Araunah…
Binili ni David ito…
Upang itayo dito ang UNANG Templo ng
Panginoon!
©©2004
2004 TBBMI
TBBMI
Sa Tuktok ng Bundok
Moriah!
8.0.03d.
7.2.03d.28
5
1 Hari 5:5
Plano ni Haring
David ito.
Ngunit…ang kanyang
anak na si Solomon
ang magtatayo nito!
ROYALTY
S-D-S
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.29
1
1 Hari 5:5
MAHARLIK
A S-D-S
Ang “Unang” Templo ng
Israel
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.30
1 Hari 6:14-38
Ang Templo ng Jerusalem Ngayon
Lugar ng pinaghandugan ni Abraham kay Isaak …Bundok.
Moriah…Bundok Zion
PAANO ITO ITINAYO NOON?
WALANG MGA
MAKABAGONG GAMIT!
WALANG KOMPYUTER!
MAHARLIK
A S-D-S
KAHIT “SLIDE RULE”!
LAKAS-TAO KAMANG!
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.31
6
1 Hari 6:14-38; Mat. 21:12-23
Ang templo ng Jerusalem ngayon!
Lugar na pinaghandugan ni Abraham kay Isaak…Bundok
Moriah…Bundok ng.Zion
Pagtatayo ng kamanghamanghang
straktura!
Ang “Dingding sa
Kanluran”
Herod's
Temple
Gusaling
Bato
ng ni
AngAng
“Ikalawang”
Templo
The
“First” Temple
Muslim
ngayon ni
Herodes
sa Solomon
panahon
Built
by
Jesus
© 2004 TBBMI
Handbook pg. 32-37
8.0.03d.32
6
Jerusalem's Temple Mount Today
Inside the Dome
of the Rock
Dome of the Rock on
The Temple Mount
© 2004 TBBMI
Handbook pg. 32-37
8.0.03d. 32a
1
1 Hari 6:14-38
MAHARLIK
A S-D-S
Ang Kanlurang Dingding ng Templo
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.33
1
1 Hari 6:14-38
ANG NAPAKALAKING KAHALAGAHAN
NG TEMPLO!
• Espirituwal
• Teolohikal
• Pulitikal
• Heograpikal
MAHARLIK
A S-D-S
• Eskatolohikal
Herod's Temple
© 2004 TBBMI
Handbook pg. 32-37
8.0.03d.34
6
1 Hari 6:14-38; Mat. 21:12-23
Ang Templo sa Jerusalem Ngayon:
Ang sentro ng Mundo
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.35
7
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
S-D-S
A
MP
TD
2 Sam 7: 4-16
1 Cronica 17:3-15
MAHARLIK
A S-D-S
SOLOMON:MALALAKING IDEYA!
ANG ISYU: ANG MGA BAYARIN
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.36
6
1 Hari 9, 10, 11
7
Konstruksiyon!
S-D-S
TD
2
Sam
7:
4-16
Buwis! 1 Cronica 17:3-15
AMP
Pagkalugi!
Idolatriya!
ROYALTY ca. 1000 B.C.
MAHARLIK
A S-D-S
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.37
4
1 Hari 11:4-8
7
Angca.Bundok
1000 B.C. ng Olibo
ROYALTY
S-D-S
A
RC
Ang Templo
DC
2 Sam 7: 4-16
1 Cron 17:3-15
ROYALTY
S-D-S
PAGSAMBA SA
DIYOS-DIYOSAN!
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.38
4
1 Hari 12:25-14:20; 14:21-31
7
A
M
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
S-D-S
TD
<<<< PAGHAHATI >>>>
HILAGA TIMOG 2 Sam 7: 4-16
ISRAEL JUDAH 1 Cronica 17:3-15
P
10
2
MAHARLIK
S-D-S
••• SPLIT •••
North
South
Israel
Judah
10
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.39
2
3
7
1 Hari 12:25-14:20; 14:21-31
ANG KAHARIAN NG HILAGA:
ISRAEL
10 TRIBO
SAMARIA
MAHARLIK
S-D-S
2 TRIBO
JERUSALEM
••• SPLIT •••
North
South
Israel
Judah
10
2
ANG KAHARIAN NG TIMOG:
JUDA
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.40
1
1 Hari 17-22; Isaias hanggang Malakias
7
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
A
M
S-D-S
TD
<<<< PAGHAHATI >>>>
HILAGA TIMOG 2 Sam 7: 4-16
1 Cronica 17:3-15
ISRAEL JUDA
P
10
2
MGA PROPETA
MAHARLIK
A S-D-S
••• PAGHATI •••
HILAGA
Israel
10
TIMOG
Judah
2
MGS PROPETA
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.41
Isaiah - Malachi
7
JONAS
MIKAS MAHARLIKA
ca. 1000 B.C.
EZEKIEL
S-D-S
DANIEL
SOFONIAS
<<<< PAGHATI >>>>
ZACARIAS
HILAGA TIMOG
JEREMIAS
ISRAEL
JUDA
AMOS
HABACUC
JOEL
10
2
AGEO
MGA PROPETA
ELISEO
ISAIAS
© 2004 TBBMI
OBADIAS
OSEAS
NAHUM
MAHARLIK
S-D-S
••• PAGHATI •••
Hilagah
Timog
Israel
Judah
10
2
MGA PROPETA
ELIAS
MALAKIAS
Handbook pg. 32-37
8.0.03d.42
7
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
A
M
S-D-S
T
<<<< PAGHAHATI >>>>
HILAGA TIMOG 2D
Sam 7: 4-16
1 Cron 17:3-15
ISRAEL JUDA
P
10
2
Ang
BBagong
MGA PROPETA
MAHARLIK
A S-D-S
••• PAGHATI •••
T
Tipan
Jer 31:
31-33
North
South
Israel
Judah
10
2
MGA PROPETA
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.43
1
7
Jeremias 31
ANG BAGONG TIPAN
31
“Darating ang panahon,” sabi ng
Panginoon, “na gagawa ako ng bagong
pakikipagtipan sa Israel at sa Juda.
MAHARLIK
A S-D-S
••• PAGHATI •••
North
South
Israel
Judah
10
2
TMGA PROPETA
IPINANGAKO ANG MESIYAS!
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.44
3
Ang Tipan Kay Abraham
(“Tawag”)
Genesis 12: 1-3
MAHARLIK
A S-D-S
LUPA
BINHI PAGPAPALA
••• PAGHATI •••
North
South
Israel
Judah
10
Lupa
David
Deuteronomio 2 Samuel
30:1-10
7:4 -16
Bago
MGA PROPETA
Jeremias
31:31-33
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
2
8.0.03d.45
5
1 Hari 12 - 2 Hari 24
7
MAHARLIKA
ca. 1000 B.C.
A
MP
S-D-S
TD
<<<< PAGHATI >>>>
HILAGA TIMOG 2 Sam 7: 4-16
1 Cronica 17:3-15
ISRAEL JUDA
10
2
BT
MGA PROPETA
20-J
20-R
MAHARLIK
A S-D-S
•••PAGHATI•••
North
Israel
South
Judah
10
Hilaga:Jeroboam
WALANG
MATUWID NA
HARI
© 2004 TBBMI
Timog: Rehoboam
2
MGA PROPETAS
20-J
20-R
ILANG MATUWID
NA HARI
Handbook pg. 32-37
8.0.03d.46
3
2 Hari 17:6
7
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
A
M
S-D-S
TD
<<<< PAGKAHATI >>>>
HILAGA TIMOG 2 Sam 7: 4-16
1 Cronica 17:3-15
ISRAEL JUDA
P
10
2
BT
MGA PROPETA
20-J
20-R
Jer 31:
200
31-33
MAHARLIK
A S-D-S
•••PAGHATI
North
Israel
South
Judah
10
2
MGA PROPETA
20-J
200
ASIRIA
Assyria
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.47
20-R
2 Hari 17:6
PAGHAHANDA
NG
MS
ENTABLADO
N(A)
H
C
J
SG
MN
ER
B
MAHARLIK
ALTY
S-D-S
DS
E
••• PAGHATI•
ANG KAHARIAN
NG HILAGA:
U
KB
ISRAEL (722 B.C.)
MS
PG
ANG MALAWAKANG
PAGKALAT
RS
North
South
Israel
Judah
10
MGA PROPETA
20-J
20-R
200
Assyria
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
2
8.0.03d.48
1
PAGHAHANDA
NG
MS
ENTABLADO
Subalit…
ang Kaharian ng TIMOG? H
C
J
DS
E
SG
MN
ER
N(A)
B
SINAKOP NG
U
BABILONIA ANG
KB
ASIRIA!
MS
MAHARLIK
A S-D-S
••• PAGHATI••
North
South
Israel
Judah
10
2
MGA PROPETA
20-J
20-R
200
Assyria
PG
RS
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.49
2
2 Hari 25:21
7
A
M
ca. 1000 B.C.
MAHARLIKA
S-D-S
TD
<<<< PAGKAHATI >>>>
HILAGA TIMOG 2 Sam 7: 4-16
1 Cronica 17:3-15
ISRAEL JUDA
P
10
2
BT
MGA PROPETA
20-J
20-R
Jer 31:
350
200
31-33
MAHARLIK
A S-D-S
•••PAGHATI
North
Israel
South
Judah
10
2
MGA PROPETA
20-J
200
ASYRIA
BABILONIA
350
Assyria Babylon
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
20-R
8.0.03d.50
2 Hari 25: 1-21
PAGHAHANDA
NG
MS
ENTABLADO
N(A)
H
C
SG
J
MN
ER
B
MAHARLIK
A S-D-S
DS
••• PAGKAHATI
North
E
Israel
KB
U
South
Judah
10
2
MGA PROPETA
ANG KAHARIAN SA TIMOG:
MS
PG
JUDAH
(586 B.C.)
RS
ANG PAGKATAPON SA BABILONIA
20-J
200
20-R
350
Assyria Babylon
Handbook pg. 32-37
© 2004 TBBMI
8.0.03d.51
2
2 Hari 25: 1-21
MAHARLIK
A S-D-S
••• PAGKAHATI•••
North
South
Israel
Judah
10
2
MGA PROPETA
20-J
200
20-R
350
Assyria Babylon
© 2004 TBBMI
Ang Lumang Siyudad ng Babilonia
Mula sa pelikulang
“Intolerance”
Handbook pg. 32-37
8.0.03d.52
Genesis - Nehemias
ANARKIYA
1st Sin
1MABUTINGBALITAl
1 PAMILYA
1 PAGPATAY
BAHA/BAHAGHARI
ToRE
(2000
B.C.)
B.C.)
ABRAHAM(2000
TAWAG
P7LJ
L-S-B
I-I
J-E
12
AC
HUKOM
350
350
3 LIPUNAN
P
7
PAGLIKHAa
1st Man & Woman
MAHARLIK (1000 B.C.)
S-D-S
••• SPLIT •••
North
South
Judah
Israel
10
2
TD
MGA PROPETA
20-J
20-R
200
350
Assyria
Babylon
BT
PAGKABIHAG
JOSE
7=4+3
MAHARLIK
S-D-S
PAGKAALIPIN
••• SPLIT •••
430
North
(1500
B.C.)
MOiSES (1500
B.C.)
Exodus
Sinai
S
M-C-C
Kadesh Barnea
MGA PROPETA
20-J
200
JESUS
LC
J
JOSUE
(500 B.C.)
KATAHIMIKAN
10
Jericho/Ai
LUPA NAHATI
© 2004 TBBMI
20-R
350
Assyria Babylon
40 40
5 Sermons
South
Israel
8.0.03d.53
Jud
2
7
A M
“PAGKABIHAG”
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.54
1
2 Hari 25:21 hanggang Esdras 1:3
AM
P
Handbook pg. 37-38
©©2004
2004TBBMI
TBBMI
7.2.03d.
8.0.03d.55
PAGTATANTIYA NG PETSA:
ABRAHAM-JOSE
2000 B.C.
MOISES-JOSUE
1500 B.C.
ANARKIYA-MAHARLIKA 1000 B.C.
PAGKABIHAG-KATAHIMIKAN
© 2004 TBBMI
500 B.C.
8.0.03d.56
Isaias 9:6-7
PAGHAHANDA
NG
ENTABLADO MS
Pagsusuma…
N(A)
H
C
SG
J
ER
MN
B
ANG
DS JUDAH AY
E ININGATAN!
KB
BAKIT?
U
MS Mesiyas ay matagal
PG ng
Sapagkat: Ang
RS
hinulaan
ng darating mula sa lipi ni
Judah.
8
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.57
2 Hari 25:21
7
PAGKABIHAG
Ang IKATLO
sa
TATLONG
LIPUNAN
ay:
AM
PAGKABIHAG
P
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.58
Daniel 1
Ang Lumang Siyudad ng Babilonia
Cpagkabihag
Ilog Eufrates
Ang Nakabiting Hardin ng
Babilonia
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.59
7
PAGKABIHAG
ANG LUGAR NG AKSIYON
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.60
Jer. 29:10; Esdras 3:8; Neh. 2:5-6
7
AM
PAGKABIHAG
P
70 TAON
3 DAAN
PAGKABIHAG
70 Taon
3 PAGLAKBAY
“JUDEO”
““SINAGOGA
SINAGOGA”
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.61
3
7
3 DAAN NG PAGBALIK
PAGKABIHAG
70 Years
3 Treks
ANG LUGAR NG AKSYON
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.62
Esdras 1-2
7
AM
PAGKABIHAG
P
70 TAON
3 PAGKILOS
100 TAON / 50,000
PAGKABIHAG
70 TAON
3 PAGKILOS
100 Years / 50,000
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.63
Esdras 1:4
50,000 BUMALIK!
NGUNIT MARAMI
ANG NANATILI
PARA TUSTUSAN
ANG PAGBABALIK.
PAGKABIHAG
70 TAON
3 Daan
100 Years / 50,000
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.64
1
Jer. 29:10; Esdras 3:8; Neh. 2:5-6
7
ZOROBABEL
PAGKABIHAG
ESDRAS 70 TAON
3 DAAN
100 TAON / 50,000
Z-E-N
NEHEMIAS
PAGKABIHAG
70 TAON
3 PAGKILOS
100 Years / 50,000
Z-E-N
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.65
4
7
Jer. 29:10; Esdras 3:8; Neh. 2:5-6
ZEROBABEL…bumalik para
CAPTIVITY
simulan
ang pagtatayo ng
Templo.
70 YEARS
ESDRAS…bumalik
para ituro ang
TREKS
Kautusan ng3 Diyos.
Z-E-N
100 YEARS / 50,000
Z-E-N
TATLONG PARING
NEHEMIAS…bumalik
bilang
NEHEMIAH
DIPLOMATIKO
isang dakilang lider ng
Lumang Tipand at
tagapagtayong muli ng pinto
at bakod ng siyudad.
PAGKABIHAG
70 TAON
DAAN
100 TAON/ 50,000
Z-E-N
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.66
3
Neh. 3:8
7
Jerusalem: Paglalantad ng Dingding ni
Nehemias
PAGKABIHAG
70 TAON
3 PAGKILOS
100TAON0,000
Z-E-N
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.67
PAGHAHANDA
NG
MS
ENTABLADO
ISRAEL
H
JUDA
C
J
SG
MN
ER
N(A)
B
PAGKABIHAG
DS
sed; Judah is returned.
Sa Ekatapusan ng Lumang Tipan, ang
U
KB
Israel ay nawasak at ang Juda ay
bumalik. Ang
MSMesiyas ay
PG
pinangako
“sa tamang
RS
panahon.”
70 TAON
3 PAGKILOS
100 Years / 50,000
Z-E-N
Handbook pg. 37-38
© 2004 TBBMI
8.0.03d.68
3
Genesis - Ester
ANARKIYA
1 lalaki/bnabae
Hukom
350
350
1st Sin
1mabutingbalita
1 pamilya
1 pagpatay
Baha/Bahaghari
Tore
(2000B.C.)
B.C.)
ABRAHAM (2000
TAWAG
P7KJ
L-S-B
AC
I-I
J-E
12
3 LIPUNANA
P
7
PAGLIKHA
JOSE
7=4+3
(1000B.C.)
B.C.)
Maharlika (1000
S-D-S
••• SPLIT •••
North
TD
South
aharlika
Judah
Israel
10
2
MGA pROPETA
20-J
20-R
200
350
Assyria
Babylon
BT
PAGKABIHAG
PAGKABIHAG
70 Taon
3 Treks
pAGKAALIPIN
430
(1500B.C.)
B.C.)
MOSES (1500
S
Exodo
Sinai
100 Taon/ 50,000
70 TAONs
3 DAAN
Z-E-N
100 Years / 50,000
(500 B.C.)
KATAHIMIKANI
Z-E-N
M-C-C
Kadesh Barnea
JESUS
5 Sermons
JOSUE
LC
J
40 40
Jericho/Ai
Lupa Nahati
© 2004 TBBMI
8.0.03d.69
1
7.2.03d. 70