English - Bible Study Downloads

Download Report

Transcript English - Bible Study Downloads

English
DRESSING
THE
STAGE
©2003 TBBMI
7.5.02.
Bangla
fvm©b 9.65
evB‡ej...
†gŠwjKfv‡e
`v evB‡ej ...†ewmKvjx wgwbwó«m B›Uvi‡bkbvj
Bb‡Kv. †dvU© A_© †U·vm-Gi
www.biblebasically.com
GKwU Dc¯’vcbv
©2006TBBMI
©2006
TBBMI
©2006
TBBMI
9.6.01. 01
9.65.01.
Bahasa Indonesia
Presentasi dari The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2003
TBBMI
©2003
TBBMI
7.5.01.04
Burmese
or®musrf
;pm
tkwfNrpf
Texas jrdk.rS or®musrf;pm-tkwfjrpf
(edkifiHwumtrSkawmfaqmifvkyfief;)\ wifjycsuf
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Chin
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Chinese (Mandarin)
国际基本事工呈献…圣经纵览系列.
www.biblebasically.com
©2003
TBBMI
©2003
TBBMI
福特沃得, 德州
8.0.01.04
7.5.01.
Dutch
VERSIE 9.6 BETA
DE BIJBEL…
VANAF DE
BASIS
Een Presentatie van The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2006
TBBMI
©2003
TBBMI
7.5.01.
French
Une Présentation du Ministère Internationale de La Bible… En Base Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004
TBBMI
©2003
TBBMI
©2006 TBBMI
8.0.01.
9.6.01.04
7.5.01.
Hindi
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Japanese
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Kachin (Myanmar)
Chyum Laika Hkaja ai Lam…Munkan Npawt Nhpang Sasana, Wuhpawng
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2003
TBBMI
©2003
TBBMI
8.0.01.04
7.5.01.
Khmer (Cambodian)
æanRKw
RBHKm<
karbgðaj[sÁal;nUvRBHKm<Ir>>>
EdlCamUldæanRKw³ kñúg
B½n§kic©shKmnGnþrCati GayGinsIu.
©2004 TBBMI
www.biblebasically.com
Fort Worth, Texas
8.0.01. 04
Kiswahili (Kenya)
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2003
TBBMI
©2003
TBBMI
8.0.01.04
7.5.01.
Korean
성경은 …
기본적으로
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2003
TBBMI
©2003
TBBMI
7.5.01.04
Lotha
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004
TBBMI
©2003
TBBMI
7.5.01.
9.65.01.01
Malay
Alkitab…
Dasar
Presentasi dari The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Malayalam (India)
Æß èÌÌßZ
çÌØßAÜß
Æß èÌÌßZ
çÌØßAÜß… ÎßÈßØíd¿àØí §aVÈÞ×ÃW
¥ÕÄøßMßAáKÄí
çËÞVGíÕVJí, 濵íØÞØí
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Mao (India)
Bible…Ngashankakhuina Ministries International Inc. pashina semkashok
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004
TBBMI
©2003
TBBMI
7.5.01.
8.0.01. 04
VERSION 9.6 BETA
Mizo (India)
BAIBUL…
A TLANGPUI
Baibul… A Tlangpui Rawngbawlna Lantirna, International Inc.
Baibul… A Tlangpui Rawngbawlna Lantirna, International Inc.
Fort Worth, Texas
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2006 TBBMI
Mongolian
Библи…
Үндсэндээ
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Nepali
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004
TBBMI
©2003
TBBMI
8.0.01.04
7.5.01.
Nias
Balõ si 9.65
Ombõwõita The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2003 TBBMI
©2003 TBBMI
9.65.01.01
7.5.01.
Paite (India)
Ahihna banga piakkhiakna Laisiangthou...Abulpi Nasepna International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2003
TBBMITBBMI
©2006
9.6.01.04
7.5.01.
Russian
Быстрое
повторение!
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Tagalog (Philippines)
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Tamil (Sri Lanka/India)
g;gil
jpUkiwapd;…
mbg;gil
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Tangkhul (India)
Bible…Ngashankakhuina Ministries International Inc. pashina semkashok
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004
TBBMI
©2003
TBBMI
7.5.01.
8.0.01. 04
Tenyidie
PUOKHU VATSHA 9.6 BVU
KETHOLESHUDA…
DEITHERIEKO
Ketholeshuda… Dietherieko Kezhakesu, Kijupete La Krothoko
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2006TBBMI
©2003
TBBMI
9.6.01.01
7.5.01.
Thai
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Thai
Thai
ผลงานนาเสนอของกลุ่มพันธกิจ “พระคัมภีร.์ ..จากพื้นฐาน” นานาชาติ
©2004 TBBMI
ิ
ฟอร์
ท
เว
ร
ธ
์
, เท็กซัส
www.biblebasically.com
8.0.01. 04
Vietnamese
Kinh thánh…
Cơ bản là
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Format
THE BIBLE…
BASICALLY
A Presentation of The Bible…Basically Ministries International Inc.
Fort Worth, Texas
www.biblebasically.com
©2004 TBBMI
8.0.01. 04
Background with Scroll
Background Alone