UMRE SUNUMU, KISA VE ÖZ BİLGİLERİN YER

Download Report

Transcript UMRE SUNUMU, KISA VE ÖZ BİLGİLERİN YER

ÖN HAZIRLIKLAR
Eşimizle, dostumuzla özellikle
komşularımızla helalleşmeliyiz.
 Gusül abdesti aldıktan sonra iki rekat sefer
namazı kılıp yolculuk duası yaparak yola
çıkınız.
 Hava alanına erken gidiniz.
 Yanınıza fazla eşya almayınız.
 Kişisel ilaçlarınızı mutlaka alınız.
 Yanınıza bekleme zamanı için az miktarda
yiyecek ve su alınız.
 Bol bol salavat getirip Kur’an okumalıyız.

MEDİNE VE MESCİD-İ NEBİ
Peygamberimiz buyuruyor ki;
 “ Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve şu benim
mescidim(Mescid-i Nebi) den başka hiçbir Mescid
için(namaz kılmak,ibadet etmek maksadı ile) yolculuk
yapmak uygun olmaz”
 “Benim şu mescidimde kılınan bir vakit namaz,Mescid-i
haram dışında kılınacak bin vakit namaza denktir.”
 “Kim Hac yaparda ölümümden sonra kabrimi ziyaret
ederse,beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur”
 “Bir kimse bana selam verince Allah bana ruhumu iade
eder, bende o kimsenin selamını alır, ona karşılık veririm”
 "Kabrimi ziyaret eden şefaatimi hak eder", "Beni vefatımdan
sonra ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir”

MEDİNE'YE AİT TAVSİYELER
 Peygamber’in
(s.a.v) ve ashabının ayak bastığı
yerlerde yürüceğiz.
 Kahkaha ile gülmeyiniz ve yüksek sesle
konuşmayınız.
 Resulullah’ın (s.a.v) yanında yüksek sesle
konuşmak hayırlı amelleri boşa çıkartır.
 Eğer sigara içiyorsanız bu mukaddes topraklarda
ondan vazgeçiniz.
 Medine’ye girerken adeta “Allahın yasaklarını
terk etme” anlamında bir hicret etmekte
olduğunuzu düşünmelisiniz
MEDİNE'YE AİT TAVSİYELER
 Allah
Resulünün huzurunda olma heyecanı bütün
vücudumuzu kaplamalı…
 Sükunet ve vakarla edep ve hürmetle kabr-i
saadeti ziyaret etmeli, O’nun huzurunda
olduğunu idrak etmeliyiz.
 Samimiyetle salat ve selam etmeliyiz.
(Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed)
 Hz. Peygamberin en yakın dostları,
Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e selam verip dua
etmeliyiz.
 Ziyaret edilen mescitlerde kerahet vakti değilse
tahıyyatul Mescid namazı kılınmalı.
MEDİNE'YE AİT TAVSİYELER
- Peygamber’in (s.a.v) sünnetine tam olarak uyunuz ve
vakarlı hareket ediniz.
 - Eğer birisi Peygamber’e (s.a.v) selam göndermiş ise,
falan şeyhin, hacının, mühendisin veya doktorun gibi
lakaplar kullanılmayıp sadece ismini zikrederek selamını
iletiniz. Çünkü Resulullah’ın (s.a.v) karşısında herhangi
bir rütbe yoktur.
 - Namazları mübarek Ravza’da kılmaya önem veriniz
(Çünkü orası Cennet bahçelerinden bir bahçedir).
 - Kabirlerin duvarlarına el-yüz sürmeyiniz ve öpmeyiniz.
 - Medine’de sakin, vakarlı ve edepli olarak hareket ediniz

MEDİNE'YE AİT TAVSİYELER
Mescid-i Nebiyi görünce salat’ü selamı artırmalıyız,
(Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed)
 “Ey Allahım! Bu peygamberin haremidir. Onu
benim hakkımda cehennem ateşinden, azaptan ve
kötü hesaptan korunma vesilesi kıl” diye dua
edeceğiz.
 Mescide sağ ayağı ile salat’ü selamlarla girer.
 Kerahat vakti değilse iki rekat mescid namazı kılar ,
 Sonra iki rekat şükür namazı kılar,
 Sonra Peygamberimizin başı hizasına gelince iki metre
geriden sırtı kıbleye yüzü Efendimize bakacak şekilde
onun gördüğü ve duyduğunu hissederek selamlar.
 Sonra sırayla Hz. Ebubekir ve Ömer i selamlar.

MEDİNEDEKİ ZİYARET YERLERİ



Mescid-i Nebi

Bakî Mezarlığı

Uhut Şehitliği

Kuba Mescidi
Kıbleteyn Mescidi
Hendek-Yedi Mescid’ler

Cuma Mescidi
UMRE
Umre Resulullâh’ın hayatında 4 defa yer bulmuş
muhteşem bir ibadettir.
 Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz :
 “Haccı ve umreyi Allah için tam olarak yapın ...”
buyurarak umreyi tam ve eksiksiz yapmamızı
istemektedir.
 Hz. Ömer’i bir umre için yolcu ederken Efendimizin
“Duanda bana da yer verir misin kardeşim”,
deyişinden arkadaşın ve duanın önemini öğreniyoruz.
 Bu yola iyi bir arkadaşla yani bizi ibadet ve taatte
kamçılayacak biriyle çıkmamızı bizzat Rasulullâh
Efendimiz tavsiye buyuruyorlar.

UMRE







Mikatta niyet edilir, telbiye getirip ihrama girmekle başlar.
Telbiye: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike
leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ
şerike lek
"Allah’ım! Davetine icabet ediyorum Emrine boyun eğiyorum
Bütün varlığımla sana teslim oldum Senin hiçbir ortağın
yoktur Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum Şüphesiz hamd
sana mahsustur Nimet senindir mülk de senin Senin hiçbir
ortağın yoktur"
Tavaf ve sa’y ile devam eder
Sa’y sonrası tıraş olmakla sona erer .
Umre; Kurban bayramının ilk dört günü dışında yılın bütün
günlerinde yapılabilen bir ibadettir
Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:
“Umre ardından yapılan ikinci bir umre, önceki
umreden bu yana işlenen hata ve günahlara kefarettir”.
Umre, mübarek yerleri ziyaret ederek eğitilmektir
DünyanIn kalbi Mekke’desiniz!..
 Mekke’desiniz…
Vahyin beşiği Mekke’de..
 Sevgili Peygamberimizin ayak izlerinin bulunduğu yerde
yaşıyacağız
 Rasulullahın dünyaya geldiği, elli üç yılını geçirdiği,
İslâm’a davet ettiği yerdesiniz
 Habibullahın gözyaşı döktüğü, O en seçkin kulun çile
çektiği topraklardasınız.
 Buram buram maneviyat kokan topraklardasınız. Burası
bambaşka bir belde...
 Yılların hasreti sona erecek… mesafeler kalkacak ve
Kabe’ye kavuşacağız.
Dünyanın kalbi Mekke’desiniz!..
 Şu
dağlar Rasûlullah’ı gören dağlar.. Ebu kubeys
dağı,Hira ,Sevr,akabe tepesi
 Şu ev Allah Rasûlü’nün dünyaya geldiği ev,..
 Hz. Ebubekir’ler.. Ömer’ler.. Osman’lar.. Ali’ler.. hep
burada dünyaya geldiler. Cennetle müjdelenen on sahabî
burada yaşadı…
 Erkam’ın sohbet evi şurada Safa tepesinde idi.
 Sümeyye burada şehid oldu. Yasir, Ammar, Habbab hep
burada çile çektiler.
 Bu düşüncelerle yaşarız Mekke’de.. Siyer-i Nebî
tekrarlanır zihinlerimizde..
Dünyanın kalbi Mekke’desiniz!..
Mekke’ye ihramlı olarak “Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk..”
yakarışlarıyla gireceğiz
 Burası Mekke.. Dua yeri.. Muhasebe mekânı.. Maneviyat diyarı!..
 Burası Mekke.. İbadetin, kulluğun, tevhidin merkezi.. İslâm
nurunun doğduğu yer…
 Yer yüzündeki ilk mabeddesiniz,Allahın evinde misafirsiniz…
 Yılların hasreti sona erecek, mesafeler kalkacak ve Kabe’ye
kavuşacağız.
 Akın akın Kâbe’ye koşan insanlarla birlikte Hakk’a yöneleceğiz.
 Doya doya Kabe’yi sükunetle seyredeceğiz…

ÖNCE İHRAM
Bir kimsenin hac veya umre yapmak niyeti ile normal
zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram
kılması demektir.
 1-İHRAMIN FARZLARI
 A)NİYET: Yapılmak istenen ibadetin kalben belirlenmesi
gerekir. Dil ile ifade müstehaptır. “Allah’ım umre
yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul
buyur.”
 B)TELBİYE: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke
lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete
leke ve’l mülk lâ şerike lek
 Telbiye dil ile söylenmelidir. Kalpten geçirilmesi yeterli
değildir.
 Telbiyey’i erkeklerin yüksek sesle getirmesi sünnettir.

İHRAMIN SÜNNETLERİ
İhrama girmeden önce tıraş olmak ,vücut temizliği (koltuk
altı temizliği, tırnak temizliği)
 İhramdan önce gusül etmek yada abdest almak
(gusül etmek daha faziletlidir)
 Erkeklerin tüm giysilerini ve ayakkabılarını çıkararak
ihram örtüsüne bürünmesi
 İhramdan (niyet ve telbiye’den) önce vücuda güzel koku
sürünmek , elbiseye güzel koku sürmek caiz değildir.
 İhrama büründükten sonra kerahet vakti değilse iki rekat
ihram namazı kılmak, niyeti dil ile sesli yapmak
 Telbiye’yi namazdan sonra yapmak, ihramlı bulunulan
süre içinde her fırsatta telbiye söylemek

İHRAM YASAKLARI









İhramlı iken erkekler herhangi bir giysi ve ayakkabı giymez,
takke takmaz, sargı ve bandaj sarılmaz
Kadınlar ihramlı iken yüzleri kapanmaz
İhramlı iken vücuda, yatılacak yere, ihram örtüsüne parfüm
ve koku sürünmez
Saçlar boyanmaz, kına yakılmaz
İhramlı iken saç,sakal,bıyık,koltuk altı ve vücudun herhangi
bir yerinden tüy koparmak yasaktır
Kaşınırken saç ve sakaldan üç tel düşerse fıtır sadakası
gerekir
İhramlı iken el ve ayakların kendisinin ve başkasının
tırnaklarını kesmek
Kara hayvanlarını avlamak
Harem bölgesinde kendiliğinden yetişen ağaç ve bitkileri
koparmak
İhramlıya mubah olan Şeyler
Kokusuz sabun kullanmak
 Şemsiye kullanmak
 Bele kemer ve para çantası bağlamak
 Çanta ve benzeri şeyleri boyuna asmak
 Yüzük ve kol saati takmak
 İhram örtülerini çıkarıp yıkamak başkasıyla değiştirmek
 Dişleri fırçalamak
 Kan aldırmak,diş çektirmek,iyne vurdurmak,yara üzerine
sargı sardırmak
 Palto ve ceket giymeden omuzlara atmak
 Boyundan aşağı bir bölümü battaniye ile örtmek
 Koku satılan dükkana girmek ve oturmak

KABEYE İLK GİRİŞ
Kabe'yi görür görmez dua etmelisiniz. O sırada yapılan
dualar kabul edilir. Dualar Arapça ya da Türkçe
yapılabilir. Önemli olan dua ederken ne söylendiğinin
bilinmesidir.
 Kâbe’yi ilk gördüğümüz anda yapacağımız dua, en
makbul dualardan biridir.
 : Umreyi yapan kişi Mescid-i Harama sağ ayağıyla
girer, Beytullah’ı görünce 3 defa tekbir ve tehlil getirir
ve dua okur.

TAVAFLA İLGİLİ BİLGİLER
 Niyet:
Tavafın geçerli olması için niyet şarttır.
 “Allahım!senin için umre tavafı yapmak istiyorum.Onu
benim için kolaylaştır ve kabul eyle” der
 Tavafın ilk dört şavtı farz,
 7 şavta tamamlamak vaciptir.
 Tavafı abdestli yapmak gerekir.(vacip)
 Tavaf avret mahalli örtülü yapılır.(vacip)
 Tavafı (Hatimin) dışından yürüyerek yapmak.(vacip)
 Tavaf namazı kılmak.
 . Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz “Hacer-ül Esved
Cenab-ı Hakk’ın eli gibidir” buyurarak bizleri
tavafın her şavtında onu selamlamamızı tavsiye
eder.
Tavafın sünnetleri
Tavafa başlarken Hacr-ül Esved veya hizasına ruknü
Yeman-i tarafından gelmek ve hacerül esved hizasında
niyete başlamak.
 Tavafın başlangıcında ve her şavtın sonunda hacer-ül
esvedi istilam etmek (Bismillahi Allahu Ekber)
 Remel yapmak (Koşmaksızın tavafın il üç şavtında çalımlı
ve süratli bir şekilde yürümek)
 Tavaf süresince ıstıba yapmak (Sağ omuzu ve sağ kolu
açık bırakmak)
 Tavafı mümkün oldukça Kabe’nin yakınından yapmak
 Tavafın şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak
 Tavafı huşu ile yapmak, tavaftan sonra zemzem içmek
 Tavaf esnasında dua etmek-Kuran okumak

Tavaf namazI-zemzem












Tavaf namazı iki rekattır.
Sabah namazının sünneti gibi kılınır.
1. rekatta Kafirun, 2.rekatta ihlas Fatiha’dan sonra okunur
Namaz kılarken omuzlar kapatılmalıdır.
Mümkünse Makam-ı İbrahim’e yakın yerde kılınmalı
Kalabalıksa haremin herhangi bir yerinde kılınabilir
Namazından sonra bol bol dua edilmeli.
Namaz kılanların önünden geçilmemeli.
Duadan sonra doyasıya Zemzem içilmeli.
Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Zemzem
suyundan içen şifa bulur. Ben de ondan içiyorum ve
şöyle dua ediyorum:
Allahumme innî es’eluke ılmen nâfia ve rızgan vâsia ve
şifâen min kulli dâe."
Manası: Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızk ve her
türlü dert için şifa niyaz ediyorum.
TAVAF'A AİT TAVSİYELER-1







- Bütün şavtlarda remel yapmayınız. Çünkü sünnet olan
tavafın ilk üç şavtında remel yapmak olup diğer şavtlarda
normal şekilde yürünür.
- Remelin, ilk üç şavtta, ızdıbanın ise bütün şavtlarda
yapılması sünnettir.
- Kadınların tavaf anında remel yapmaları ve sa’y anında
hervele yapmaları sünnet değildir.
- Namaz kılarken ızdıba yapmayınız.(omuzları kaptınız)
- Makam-ı İbrahim’e ve Kâbe’nin duvarlarına elinizi yüzünüzü
sürüp öpmeyiniz. Bu, sünnete aykırı olan bir bidattir.
- Eğer çok kalabalık ise tavaftan sonra Makam-ı İbrahim’in
arkasında namaz kılmak için ısrar etmeyiniz. Harem-i Şerif’in
herhangi bir yerinde de kılmanız caizdir.
- Kadınların ihramdan çıkarken (saçlarını kısaltırken) saçlarını
erkeklere göstermemeleri gerekir.
TAVAF'A AİT TAVSİYELER-2
Tavaf, Allah Teala’nın eda edilişi esnasında konuşmayı
mubah kıldığı bir namazdır.
 Tavaf esnasında huşu içinde olmalı ve kalbin de başka
şeyler ile meşgul olmaması müstehaptır.
 - Tavafta şavtları peş peşe yapmak müekked sünnettir.
 - Tavaf esnasında parmakları kütletmek ve birbirine
geçirmekten sakınınız.
 - Tavafın, Hatim’in içinden değil dışından yapılması
gerekir. Eğer tavaf, Hatim’in içinden yapılırsa Kâbe’nin
bir kısmı tavaf edilmemiş olur ve o şavt geçersiz sayılır.
 - Tavaf esnasında sesinizi yükseltmeyiniz. Çünkü yüksek
ses tavaf edenleri rahatsız edebilir.

RASULULLAH TAVAF EDERKEN
BUYURDULARKİ:
 “Ey
Kabe ! ne kadar hoşsun, kokun ne kadar
güzel! Şanın hürmetin ne kadar da yüce! Ama,
canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki Allah
nezdinde, malıyla, canıyla mü’minin hürmeti
(dokunulmazlığı) , senin hürmetinden daha
büyüktür. “
 Kabe’ye kalplerini kuvvetlendirmek için gidenler,
mü’min kardeşinin kalbini kırmamalıdır.
SAY nasıl yapılır?
 Tavaf
namazından sonra say için Safa tepesine
geçilir.
 Niyet edilir( Allah’ım senin rızan için umrenin sayını
yapmaya niyet ediyorum)
 İhramlı olarak yapılır
 Tavaftan sonra Safa ile Merve tepeleri arasında
yapılır
 Safa tepesinde başlar Merve tepesinde biter
 7 şavta tamamlanır
 Gücü yetenlerin yürüyerek yapması vaciptir. Merve
tepesine yaklaşıldığında innessafee… ayetini okur.
 Böylece bir şavt tamamlanmış olur.Geriye Safa
tepesine dönülür.7 şavt tamamlanır.
 7. şavtta Merveye gelindiğinde tıraş olunarak
ihramdan
say’in sünnetleri
Sayı tavafı yaptıktan ve tavaf namazını kıldıktın sonra ara
vermeden yapmak
 Abdestli olarak yapmak
 Elbise bedende namaza mani necaset bulunmaması
 Hacer-i Esved istilam ettikten sonra safa tepesine doğru ilerlemek
 Safa ve Merve tepelerine çıkıldığında Kabe’ye yönelerek tekbir,
tehlil ,tahmid ve salavat getirmek ellere açarak dua etmek
 Sayın her şavtında Kabe’yi görebilecek şekilde safa ve Merve
tepeleri üzerine çıkmak en üst kısımlara doğru tırmanmak
mekruhtur
 İki yeşil ışık arasında hervele yapmak.(kadınlar hervele yapmazlar)
 Say sırasın tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olmak
 Sayın şaftlarını peş peşe yapmak

GENEL TAVSİYELER






- Tavaf ve sa’yda insanlara eziyet vermekten kaçınmalıyız.
Irklar arasında üstünlük taslamamalı. Diğer Müslümanları
hakir ve hor görmemeliyiz.
- Kalabalık yerlerde erkekler kadınlara dokunmaktan ve
sürtünmekten kaçınmalı.
Otellere ulaştığımızda önce namaz vaktini ve mescidin
yolunu öğrenmeliyiz,
Onlarca kişi ile bir anda asansörlere yığılma yaparak,
merdivenlere doluşarak yerleşmeye çalışmamalıyız.
- Kaybolma ihtimaline karşı buluşma noktası belirleyiniz.
GENEL TAVSİYELER
 Sabırlı
olmalı, kalp kırmamaya, kimseyi
incitmemeye çalışmalı, başkalarını rahatsız
edecek tavır ve hareketlerden uzak durmalıyız
 İnsanların ne yaptığını takip etmeyi bırakıp
kendi ibadetimize önem vermeliyiz
 Bir kafile içinde olduğumuzu unutmayarak , adap
ve görgü kurallarına riayet etmeli,
 Her işimizi zamanında yapmalı kimseyi
bekletmemeliyiz.
GENEL TAVSİYELER
İhramlı iken küçük ve büyük pisliklerden temiz olmak ve
avret yerinin kapalı olması gerekir.
 Allah sizi hangi dilde dua ederseniz edin anlar. Hatta hiç
konuşmasanız, dua etmeseniz dahi kalbinizden geçeni
bilir. Allah ile kul arasına dil giremez. Çünkü sevginin,
yakarışın dili olmaz.
 - Hacer-i Esved’i selamlarken çok beklememelisiniz.
 - Hacer-i Esved’i öpmek için sıkışıklık ve izdiham
oluşturmamalı. Çünkü Hacer-i Esved’i öpmek sünnet,
kendine
ve başkalarına eziyet vermemek ise vaciptir. Vacibin
uygulanması sünnetten daha evladır.

SEYEHATE DEĞİL İBADETE
 UMRE
, ticari ya da turistik bir seyahat değil, bir
ibadet yolculuğudur.
 Bu yolda atılan her adımın, çekilen her
sıkıntının, bir taraftan sevap kazandırırken diğer
taraftan günahları eriteceğini hiçbir zaman
aklımızdan çıkarmamalıyız.
 Bu yolculuğu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.
 Şimdiden Kur’an okuyup salavatlar getirelim.
SEYEHATE DEĞİL İBADETE
 Döndüğünüz
zaman yine eskisi gibi
olmamalıyız, yenilenmiş olmalıyız.
 Bu yola çıkmak için ruhumuz, aklımız,
imanımız ve bedenimiz ile birlikte karar
vermeliyiz.
 Orada saatlerce çarşı-pazar dolaşarak
vaktinizi boşa harcamayınız. Orada satılan
her şey burada da var
 Vaktinizi Kabede geçiriniz.
Umre bir tür ümmet zirvesidir
Hac ve Umre bir tür ümmet zirvesidir. Orada ulusal
kimlikler değil ümmet kimliği,
Müslüman kimliği geçerlidir.
 Dünyanın neresinden gelirse gelsin oraya gelenlerin
hepsine kardeş olarak bakmalıyız.
 Orada herkes memleketinde giydiği elbiseyi çıkarıp
bembeyaz ihramlara bürünmektedir.
 Orada, takvadan başka hiçbir üstünlüğün Allah katında
değeri yoktur.

YOLCULUKLUĞA ÇIKMADAN ÖNCE





Her gün yürüme alıştırmaları yapın.
İlk gün 500 metre olarak başlayın.
Bu alıştırmalara her gün ilaveler yaparak
günde 5 kilometreye kadar çıkartın.
Açık renkli,ter emen 3-4 takım iç çamaşırı
Banyo havlusu,terlik,makas vb. küçük eşyalar.
Yanınıza az eşya alınız, gidiş ve dönüşte yük
hakkınız bütün havayollarında 30 kg’dır .
YOLCULUĞA AİT TAVSİYELER
Eşyalar verilirken ya da indirilirken herkes kendisine ait
olan eşyayı vermeli veya indirmelidir.
 - Havaalanında belirlenen saatten 1 saat önce bulunmaya
dikkat edin.
 - Havaalanında pasaport, kimlik ve uçak biletleriyle ilgili
işlemler yapılacaktır.
 - Herkesin pasaportu kendisinde olmalı ve herkes
kendisine verilen kart ve pasaportu kontrol etmelidir.

Eşinin de olsa pasaport herkesin kendi elinde olmalıdır.

YOLCULUĞA AİT TAVSİYELER
Eşyaların üzerine kime ait olduğunu gösteren etiket
yapıştırılmalıdır.
 - Uçaklarda, otobüslerde, otellerde size ait bir yer mutlaka vardır,
öncelik kazanmak için acele edip etrafınızı rahatsız ederek kul
hakkına girmeyiniz, unutmayınız ki
 Uçak ya da otobüs sizi almadan kesinlikle hareket
etmeyecektir.
 - Otobüslere binerken, otele geldiğinizde oda anahtarını
alırken, uçaklara binerken ve inerken acele etmeyiniz,
kargaşaya sebep olmayınız,
 Aynı anda sizin gibi onlarca kişiye yardımcı olmaya çalışan
görevlilere çok sabırlı olarak yardımcı olunuz ki, sizin işiniz daha
çabuk bitsin

Dikkat edilmesi gereken
hususlar







Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de gereksiz konuşmalar
yerine zamanı, nafile namaz, dua, zikir, tefekkür ve kuran
okuma gibi amellerle değerlendirilmeli.
Kerahet vakti değilse iki rekat “tahıyyatul-mescid” adı verilen
mescidi selamlama namazı kılınmalı.
Mecbur kalmadıkça namaz kılanların önünden geçilmemelidir.
Cuma namazından sonra Mescid-i Haram ve Mescid-i
Nebevi’de zuhr-ı ahir namazı yerine kaza namazı kılınmalı
Hanımlar Kabe’de mümkün mertebe hanımların namaz kıldığı
yerleri kullanmalıdır.
Yaptığı ibadetleri, tavafları başkalarına söylememeli,
gösterişten sakınmalıdır.
Farz namazları otelde veya otele yakın mescitte kılmak yerine
çok daha sevap olduğu için Mescid-i Haram’da ve Mescid-i
Nebevi!de kılınmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken
hususlar
Yoksul olduğu anlaşılan kimselere sadaka verilerek
yardımcı olunmalı.
 Şartlar ne olursa olsun kimseye kızmamalı, kimseyi
kırmamalı, haklıda olsa sabretmeli, Kuran’ın ifadesiyle
öfkesini yutmalıdır.
 Hediye veya eşya satın almada rekabet yerine, hizmet ve
ibadette yarışmalıdır.
 Diğer Müslümanlarla selamlaşmalı, tebbesüm etmelidir.
 Mütevazi olmalı, kibirden, enaniyetten ve gururdan
sakınmalıdır.
 Kabe’ye yada diğer yerlere bir şey sürmek, çocuk çamaşırı
bırakmak, deve dili getirmek, oralardan taş toprak almak
İslam’a ters düşen hurafelerdir.
 Gerek yeme içmeye gerekse güneş, klima ve hava akımına
karşı sağlığını korumalıdır.

SON SÖZ OLARAK
Rabbim
hepimize iyilerle mebrur
ve makbul haclar, umreler
lütfeylesin…
Oralardan arınarak,
korunarak,
durularak dönmeyi
nasip eylesin.
Amin
TUNA TURİZM
 BEYLERBEYİ, BEYLERBEYİ BAYIRI SK. NO:5
ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 444 15 37
Fax
: +90 216 321 70 70
Gsm
: +90 530 314 91 19
http://www.tunaturizm.com
 E-mail
: [email protected]
 Takip et
: @tunaturizm
 Facebook.com/tuna.tc
