Ders tanıtım sunumu

Download Report

Transcript Ders tanıtım sunumu

END331
Yöneylem Araştırması I
Dr. Y. İlker TOPCU
www.ilkertopcu.net www.ilkertopcu.org www.ilkertopcu.info
www.facebook.com/yitopcu
twitter.com/yitopcu
Dr. Özgür KABAK
web.itu.edu.tr/kabak/
2
Ders ile ilgili bilgiler
 Kredisi:
3+0
 AKTS Kredisi: 7
 Türü:
Zorunlu
 Dili:
Türkçe
 Web sitesi:
web.itu.edu.tr/topcuil/ya/END331
ninova.itu.edu.tr
3
Dersin içeriği
 Karar verme, Model kurma, Modelleme felsefesi
 Doğrusal programlama (DP)
 Grafik çözüm, Simpleks algoritma, M yöntemi, İki
aşamalı simpleks, Dual simpleks, Düzeltilmiş simpleks
 Lindo ve Excel çözücüleri, GAMS
 Dualite, Duyarlılık analizleri, Tümler gevşeklik
 Ulaştırma modelleri ve çözüm yöntemleri, Geçici
konaklama, Atama
 Ağ modelleri
 Proje yönetimi
4
Dersin amaçları
1. Yöneylem Araştırması (YA)’nın yöntembilimi ile farklı
matematiksel modelleme tekniklerini kullanmayı
öğrenmek
2. Sayısal karar vermede kullanılan çeşitli yöntemleri
öğrenmek
3. Sorunlara en uygun çözümleri bulmak
5
Dersin öğrenme çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
1. farklı matematiksel modelleme tekniklerini
kullanabilme,
2. DP ile modellenen bir problemi çözebilme,
3. bir DP modelinin çözümünü yorumlayabilme,
4. çözümün, problemin bazı parametrelerinin değişmesine
karşı hassasiyetini belirleyebilme,
5. tüm bunları ilgili yazılımları kullanarak yapabilme,
6. bir çözümün en uygun olup olmadığını anlayabilme,
7. ulaştırma ve atama problemlerini, bu problemlere has
bir yöntemle çözebilme ve analiz edebilme,
becerilerini kazanır.
6
Dersin Endüstri Müh. programı ile ilişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
Katkı
1
2
3
a
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
X
b
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
X
c
Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama
X
d
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
X
e
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
f
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
g
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
h
Müh. çözümlerinin küresel ve toplamsal boyutlarda etkisini kavraması için gereken geniş
i
Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olmaları
j
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
X
k
Müh. uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern müh. donanımlarını kullanabilme becerisi
X
l
İş dünyasında uygulama yapma becerisi
X
X
X
X
m Yönetimsel bilgi ve beceri
n
Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişim için sorumluluk ve çevre bilinci sahibi olmaları
o
Özgüveni yüksek olma / girişimci olma
X
X
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
7
Kaynaklar
Ders kitabı
 Winston W.L. (2004) “Operations Research: Applications and
Algorithms”, Brooks/Cole – Thomson Learning
Dersin web sitesi
 Güncel ders notları ve ekler
 Sınav ve ödev çözümleri
 Geçmiş sınav soruları
Kitaplar
 “Operations Research”, "Practical Management Science",
"Introduction to Management Science“, "Quantitative Analysis for
Management”, "Optimization in Operations Research",
"Introduction to Mathematical Programming“
Diğer ders web siteleri
8
Başarı Değerlendirme Sistemi
 Yarıyıl sonu sınavı (%40), 2 Yarıyıl içi sınav (%40),
3 Ödev (%20)
 Tüm sınavlar “defter-kitap açık”
 Eğer yarıyıl sonu sınav notunuz 30'un altında ise veya
not ortalamanız 40'ın altında ise FF harf notu alırsınız
 Eğer aşağıdaki koşulları sağlayamazsanız VF harf notu
alırsınız:
 Yarıyıl içi sınav notlarınızdan biri 30'un üzerinde
olmalı
 Ödev notlarınızdan biri 50'nin üzerinde olmalı
9
Sınavlar
Yarıyıl içi sınav 1
 İlk altı haftanın konuları
 21 Ekim, Akşam 6’da
Yarıyıl içi sınav 2
 Yedinci haftadan sonraki konular
 9 Aralık, Akşam 6’da
Yarıyıl sonu sınav
 Tüm konular
10
Ödevler
Ödev 1
 Modelleme
 16 - 30 Eylül
Ödev 2
 Yazılımlar
 14 - 28 Ekim
Ödev 3
 Çözüm, Duyarlılık Analizi
 11 – 25 Kasım
11
Kopya ve Aşırma
 Yapmayın!
 Bir konuyu anlamak için beraber çalışmak iyidir. Fakat
bu dersteki sınavlarda yanıtlar size ait fikir ve
işlemlerden oluşmalıdır.
 Kopya çekmeye ya da başkasının yaptıklarını aşırmaya
kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir ve F verilecektir.
 Ödevlerde ise en fazla üç kişilik gruplar oluşturarak
ortak bir yanıt raporu verebilirsiniz (tabii ki bu
durumda grupların birbirinden rapor aşırması yasaktır).
12
Program
8-9 Eyl
15-16 Eyl
22-23 Eyl
29-30 Eyl
6-7 Ekim
13-14 Ekim
20 Ekim
21 Ekim
27 Ekim
28 Ekim
3-4 Kas
10-11 Kas
17-18 Kas
24-25 Kas
1-2 Ara
8 Ara
9 Ara
Temel Kavramlar, Doğrusal Programlamaya Giriş, Modelleme
Modelleme (devam), Grafik Çözüm
Simpleks Algoritması, Büyük M Yöntemi
Yazılım Paketleri
KURBAN BAYRAMI
İki Aşamalı Simpleks, İndirgenmiş Maliyet, Gölge Fiyat
UYGULAMA
YARIYIL İÇİ SINAV I (18:00)
Duyarlılık Analizi (Yazılım, Grafik, %100)
CUMHURİYET BAYRAMI
Dualite ve Duyarlılık, Tümler Gevşeklik, Dual Simpleks
Düzeltilmiş Simpleks, Simpleks kullanarak Duyarlılık
Ulaştırma Sorunlarının Formülasyonu, Temel Olurlu Çözüm
Ulaştırma Sorunlarının Çözümü, Geçici Konaklama, Atama
Ağ Modellerine Giriş, Proje Yönetimi
UYGULAMA
YARIYIL İÇİ SINAV II (18:00)
13
Y. Doç. Dr. Özgür Kabak
Ofis adresi
İşletme Fakültesi A311, Maçka, Istanbul
Telefon
(212) 293 1300 /2039 ofis
/2073 sekreterlik
Web sitesi
web.itu.edu.tr/kabak/
E-posta adresi
[email protected]
14

İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent (2011)

Belgium Nuclear Research Centre (SCK.CEN)’da doktora üstü
çalışma (2009-2010)
 Nükleer koruma uygulamaları için bir çok ölçütlü karar verme
yaklaşımı

İTÜ FBE Endüstri Mühendisliği programında doktora (2008)
 Olabilirsel doğrusal programlama ile tedarik zinciri ağ
yapısının modellenmesi ve bir uygulama

Çalışma Alanları
 Yöneylem Araştırması (Matematiksel programlama)
 Tedarik Zinciri Yönetimi
 Bulanık karar verme
15
Prof. Dr. Y. İlker Topcu
Ofis adresi
İşletme Fakültesi C301, Maçka, Istanbul
Telefon
(212) 293 1300 /2069 ofis - (532) 355 5045 cep
Web sitesi
www.ilkertopcu.net, www.ilkertopcu.org, www.ilkertopcu.info,
www.facebook.com/yitopcu, twitter.com/yitopcu
E-posta adresi
[email protected]
16

İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör (2011)

Yöneylem Araştırması alanında doçentlik unvanı (2005)

İTÜ FBE Mühendislik Yönetimi programında doktora (2000)
 Çok ölçütlü sorun çözümüne yönelik bir bütünleşik karar
destek modeli

Leeds University Business School Centre for Decision
Research’da doktora araştırması (1998-1999)

Çalışma Alanları
 Karar Analizi, Çok Kriterli Karar Verme, Grup Halinde Karar
Verme
 Yöneylem Araştırması / Yönetim Bilimleri
 Lojistik Yönetimi, YA’da Etik, İş Etiği, Ulaştırma, Enerji,
İhale Sistemleri, Çizelgeleme
17