Transcript Giriş

BTP205 – Görsel Programlama
Giriş
1
Bugün…
• Ders hakkında bilgi
• Visual Studio 2013 IDE
• Uygulama Oluşturma
– Konsol uygulaması
– Windows Form uygulaması
– ASP.NET Web Sayfası uygulaması
• C# ve .NET sistemi
2
Ders Bilgileri
3
Ders Bilgileri
Dersi veren
Yard. Doç. Dr. Alper BİLGE
Ofis numarası
7130
E-posta adresi
[email protected]
Web sayfası
http://ceng.anadolu.edu.tr/abilge/
Ders web sayfası (?)
http://ceng.anadolu.edu.tr/
Ders saatleri ve yeri
09:00-13:00, Perşembe
Ders kitabı
Beginning Microsoft Visual C# 2012, Karli Watson,
Christian Nagel et al., Wiley Publishing, 2012.
Illustrated C# 2012, Daniel Solis, Apress, 2012.
4
Ders içerikleri
Hafta 1
Visual Studio Ultimate 2013 IDE, C# ve .NET sistemi, Konsol
uygulaması oluşturma, Windows Form Projesi oluşturma ve
ASP.NET Web Sayfası oluşturma
Hafta 2-3
Açıklama yazma, Değişkenler, İfadeler, İşleçler (Operatörler), Ad
Alanları (namespaces), Akış Kontrolü, İkili İşleçler, Döngüler,
Diziler
Hafta 4-5
Tip dönüşümleri, Numaralandırma, Yapılar, Diziler, Katar
İşleçleri, Fonksiyonlar, Yetkilendirmeler
Hafta 6-7
Hata ayıklama, Özel durum idaresi, Nesne tabanlı programlama,
Arayüzler, Özellikler
Hafta 8-9
Ara Sınav
Hafta 10
Koleksiyonlar, Dizinleyiciler, Yineleyiciler, İşleç yüklemesi
(Operator overloading), Sıralama, Genelleyiciler, Olaylar
Hafta 11-12
Windows Form Uygulamaları: Button, Label, LinkLabel, TextBox,
GroupBox, RadioButton, CheckBox
5
Ders içerikleri (devam)
Hafta 13
RichTextBox, ListBox, CheckedListBox, ListView, ImageList,
TabControl
Hafta 14
MenuStrip, ToolStrip, StatusStrip, SDI ve MDI Uygulamaları,
Kullanıcı Kontrolleri
Final Sınavı
6
Notlandırma
• Arasınav: %30, Ödev: %20, Final: %50.
• Çan eğrisi uygulanacaktır.
• Dönem sonu notunuz %80’den aşağı ise AA
alamazsınız, ancak %80’i geçmeniz AA
alacağınızın garantisi değildir.
• Dönem sonu notunuz %20’den yüksek değilse
DD alamazsınız, ancak %20’yi geçmeniz DD
alacağınızın garantisi değildir.
7
Derse Devamlılık
• Derse devam zorunluluğu vardır.
• Dersin teorik kısmı için 3x14=42 saat üzerinden
12.6 saat devamsızlık sınırı, uygulama kısmı için
ise 1x14=14 saat üzerinden 4.2 saat devamsızlık
sınırı bulunmaktadır.
• Dersin web sayfasını takip etmekle
yükümlüsünüz.
• Duyurular, ödevler ve notlar web sayfası
üzerinden duyurulacaktır.
8
Yazılım İhtiyaçları
• Bu ders kapsamında, Visual Studio 2013 IDE
yazılımına ihtiyacınız olacaktır.
• Visual Studio Express 2013 IDE internet
üzerinden ücretsiz edinilebilir.
9
Visual C# Ayarları
10
Visual C# Klavye Ayarları
• Visual Studio 2013’ü kurduktan sonra, Default
Collection of Settings penceresinde Visual C#
Settings seçeneğini tıklayınız.
• Bu ayarlar C# için klavye komutlarını ve kullanıcı
arayüzünü oluşturacaktır.
– Çalıştır: Ctrl-F5,Hata ayıklama: F5, Build: Ctrl-Shift-B,
vb.
• Bu pencereyi atlarsanız, daha sonra Tools
menüsünden Import and Export Settings
komutunu uygulayarak da yapabilirsiniz.
11
12
13
14
15
Konsol Uygulaması Oluşturma
16
17
18
19
Kodu yazın ve Ctrl-F5’e
basın
20
21
Windows Form Uygulaması
Oluşturma
22
23
24
Form üzerine bir Label
ve bir Button sürükleyip
bırakın
25
Button’a çift tıklayın
26
Kodu yazın ve Ctrl-F5’e
basın
27
Button’a tıklayın
28
ASP.NET Web Sayfası Oluşturma
29
File -> New ->
Project ->
ASP.NET Web
Forms
Application
SEÇMEYİN
30
31
Proje adına sağ tıklayın ve Add > Add New Item seçin
(ya da: Add -> Web Form)
32
33
Tasarım Görünümü’ne
(Design View) geçin
34
Bir Label koyun, Enter’a basın ve
bir Button ekleyin
35
Button’a çift tıklayın.
36
Kodu yazın ve Ctrl-F5’e basın
37
Button’a tıklayın
38
39
Sonuç
• C# ile birçok tipte uygulama geliştirebilirsiniz.
• Windows Form Uygulaması ve ASP.NET
Uygulaması birbirine benzerdir.
• C# ile ayrıca mobil uygulamalar da
geliştirebilirsiniz (sadece Windows Mobil
cihazlar için)
• Uygulama geliştirirken Visual Studio 2013’ün
güçlü IDE’sini kullanabilirsiniz (Visual Studio
Express sürümü ücretsizdir).
40
.NET Sistemi
(.NET Framework)
• Microsoft’un uygulama geliştirme platformu
• Birçok işletim sistemi üzerinde çalışabilir
– Mono Linux ve Mac OS için
– .NET Compact Framework PDA ve akıllı telefonlar için
• Birçok uygulama tipini destekler
– Windows uygulamaları, web uygulamaları, web
servisleri, mobil uygulamalar, vb.
• Birçok programlama dilini destekler
– C#, C++, Visual Basic, Jscript, COBOL, Java, Delphi, vb.
41
.NET Framework Neler Barındırır
• Geliştirilen uygulama dili (C#, VB, vb.) tarafından
kullanılan kodların, Nesne Tabanlı Programlama (NTP)
tekniklerini kullanarak oluşturulmuş kod kütüphanesi
• .NET Common Language Runtime (CLR), .NET
uygulamalarını çalıştırır (JRE’ye benzer şekilde)
• Yazılan kodlar Common Intermediate Language (CIL)
kodlarına derlenir (Java’daki .class dosyalarına benzer
şekilde)
– CIL kodları işletim sisteminden bağımsızdır
• Just-in-time (JIT) compiler CIL kodlarını mevcut işletim
sistemi kodlarına derler
– JIT derleyici gerek duyulduğunda CIL kodlarını derler
42
Yönetimli Kod
(Managed Code)
• .NET Sisteminde yazılan kodlar kendinden
yönetimlidir
• Bu, CLR’nin uygulamanızı, bellek yönetimi,
güvenlik yönetimi, vb. durumlar için
yönetmesi anlamına gelir
• C# ile sadece yönetimli kod yazabilirsiniz
• C++ ile hem yönetimli hem de yönetimsiz kod
yazabilirsiniz
43
Çöp Toplama
(Garbage Collection)
• Yönetimsiz kodlamada, programcı belleği
kendisi yöneterek, ayrılan bellek alanlarının
program sonunda serbest bırakılmasından
kendisi sorumludur
• Yönetimli kodlamada ise bellek ayrımı ve
temizlenmesi CLR tarafından üstlenilir, bu
kavrama çöp toplama denir
• .NET çöp toplama periyodik olarak
kullanılmayan bellek alanlarını temizler
44
C#
• C ve C++ dillerinin gelişmiş, evrimleşmiş
şeklidir
• Sadece .NET platformunda çalışmak üzere
Microsoft tarafından geliştirilmiştir
• Diğer dillerin en iyi özelliklerini kapsayıp,
problemlerini ortadan kaldıracak biçimde
tasarlanmıştır
45
Visual Studio 2013
• Güçlü bir bütünleşik geliştirme ortamı (IDE) sunar
• Kaynak kodu derlemek için gerekli adımları otomatize eder
• Kodu yazarken akıllı biçimde hataları algılar ve doğru yazımı
önerir (Intellisense)
• Tasarım parçaları (designers) içerir ve arayüz elemanlarını
basit sürükle&bırak yöntemiyle eklemeyi mümkün kılar
• Başlangıç projeleri (starter projects) içerir
• Konuşlama (deployment) olanakları içerir
• Hata ayıklama (debugging) olanakları içerir
• vb.
46
Visual Studio Sürümleri
•
•
•
•
Visual Studio Professional
Visual Studio Premium
Visual Studio Ultimate
Visual Studio Express Edition: Ücretsiz, ancak
bazı özellikler bulunmaz
• Visual C# Express: Sadece C# içerir
• Visual Web Developer Express: Sadece web
uygulaması araçları içerir
47
Visual Studio Çözümleri
• Visual Studio’da çözüm dosyaları (solutions)
üretirsiniz
• Çözümler projeleri içerir
• Çözümler birden fazla proje içerebilir
– Bu şekilde paylaşımlı kodlar üzerinde
çalışabilirsiniz
48
Araçlar
(Toolbox)
Tasarımcı
(Designer)
Çözüm
Tarayıcı
(Solution
Explorer)
Özellikler
Penceresi
(Properties
Window)
49
Çözüm (Solution)
Project
Kaynak
Dosyaları
(Source Files)
Kaynak Kod
(Source Code)
50