HTAs - Forskerforbundet

Download Report

Transcript HTAs - Forskerforbundet

Torill Rolfsen, tillitsvalgt, Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo
Hovedtariffavtalen i staten
1. mai 2012 – 30. april 2014
Med lønnsplanhefte nr. 49
Lønnstabeller: A og B
Lønnsrammer (LR 1 - 45)
Lønnsplaner for stillingsgrupper
Stillingsgrupper består av et utvalg
forskjellige stillingskoder (SKO)
For hver SKO er angitt lønn i et
lønnsspenn eller lønnsramme,
fellesbestemmelser og opprykksregler
BRUK AV STILLINGSKODER og ARBEIDSTITLER
Hovedtariffavtalen i staten (HTA) gir en oversikt over hvilke
stillingskoder og stillingsbetegnelser som kan benyttes.
Det er ikke adgang til å bruke andre betegnelser enn de
som er avtalt mellom partene.
Det er imidlertid adgang til å bruke arbeidstitler internt i
virksomheten dersom dette er ønskelig.
Begrensninger i bruk av enkelte stillingskoder
Stillingene i staten er inndelt i ulike kategorier:
«Gjennomgående stillinger»
kan benyttes av samtlige virksomheter.
«Stillingskoder under det enkelt departementsområde»
benyttes vanligvis i de virksomheter
hvert departement ivaretar.
PRINSIPPER FOR VALG AV
STILLINGSKODE
UiO har begrenset bruken av stillingskoder i
forhold til HTA.
Stillingsstrukturen ved UiO skal som hovedregel
bestå av de stillingskodene som er definert
gjennom stillingsstrukturdokumentet.
Unntaksvis kan det benyttes andre stillingskoder,
dersom stillingen er så særegen at
oppgave/ansvarsinnhold ikke faller inn under noen
av kodene i UiOs ordinære stillingsstruktur.
I slike tilfeller skal kunngjøringsteksten drøftes
med tjenestemannsorganisasjonene.
ADMINISTRATIVE STILLINGER
1070 Sekretær
1063 Førstesekretær
1065 Konsulent
1408 Førstekonsulent
1363 Seniorkonsulent
1434 Rådgiver
1364 Seniorrådgiver
Begynnerstilling kontor
Avanserte kontoroppgaver
Enklere, rutinepreget "all-round"-saksbehandling
Forvaltningsoppgaver innenfor administrative
fagområder (som regnskap, personal, lønn,
studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, arkiv)
Utviklings- og koordineringsoppgaver, innenfor
tilsvarende felt som førstekonsulent SKO 1408
Utrednings- og utviklingsarbeid som krever stor grad av
selvstendighet.
Benyttes vanligvis ikke til løpende forvaltningsoppgaver
Spesialistrådgiverfunksjon
Forpliktende føringer
Stillingsstrukturdokumentets beskrivelse av
stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav
i de ulike stillingskodene,
skal danne grunnlag for alt arbeid med
stillingsstruktur, bemanningsplaner, utlysing av
stillinger og vurdering av individuelle lønnsopprykk
samt i endrings- / omstillingsprosesser.
Dokumentet skisserer basisoppgaver,
ansvarsnivå og kvalifikasjonskrav knyttet til de
ulike stillingskodene.
Stillingens oppgaveinnhold avgjør hvilken
stillingskode som skal benyttes.
Det er behov for bevisst differensiering knyttet til
oppgave- og ansvarsnivå ved valg av ulike koder.
Konsekvent oppfølging av stillingsstrukturen og
ensartet bruk av de ulike kodene
hvor de aktuelle stillingenes reelle
oppgave- og ansvarsnivå gjenspeiles,
er en viktig betingelse for å oppnå en
gjennomgående struktur.
Bibliotekarstillinger L.pl. 90.205
SKO 1410
Bibliotekar
SKO 1515
Spesialbibliotekar
LR 15 :
Ltr 36-53 (ans.stige 16 år)
Ltr 46-58 (lønnsspenn)
Lønnsspenn:
48-74
SKO 1077
Hovedbibliotekar
Lønnsspenn:
52-84
Universitetsbibliotekarstillinger L.pl. 17.520
SKO 1200
Førstebibliotekar
LR 24 :
Ltr 57-72 (ans.stige 11 år)
Ltr 65-77 (lønnsspenn)
SKO 1199
LR 25
Universitetsbibliotekar Ltr 47-66 (ans.stige 16 år)
Ltr 59-71 (lønnsspenn)
SKO 1025
Lønnspenn:
Riksbibliotekar
77-99
Hva er lønnsnivået ?
LR 21, 37 – 58
LR 15, 36 – 58
LR 22, 36 – 57
Ltr. 48 – 74
LR 20, 36 – 62
51,8 (412)
48,3
(6)
49,5 (189)
53,8
(34)
50,8 (1047)
Ltr. 48 – 73
Ltr. 44 - 75
Ltr. 52 – 84
56,9
60,5
60,4
(336)
(286)
(44)
SKO 1408 -1. konsulent
SKO 1410 - Bibliotekar
SKO 1085 - Avd. Ingeniør
SKO 1515 - Spesialbibliotekar
SKO 1017 - Stipendiat
min Ltr 50: alt.8, 8 år eller alt 9
SKO 1363 - Seniorkonsulent
SKO 1434 - Rådgiver
SKO 1077 - Hovedbibliotekar
500.000
Ltr. 61
Ltr. 57 – 92
Ltr. 59 – 96
LR 24, 57 - 77
LR 24, 57 - 77
LR 25, 47 - 71
LR 24, 57 - 77
65,8
68,0
67,9
60,3
63,9
66,7
(251)
(167)
(531)
(412)
(16)
(9)
SKO 1181 - Senioringeniør
SKO 1364 - Seniorrådgiver
SKO 1011 - 1. amanuensis
SKO 1352 - Post. doc. (maks 4 år)
SKO 1199 - Universitetsbibliotekar
SKO 1200 – Førstebibliotekar
600.000
Ltr.71
Ltr. 50 – 94
Ltr. 54 – 101
Ltr. 68 – 101
71,5
83,3
78,3
(84)
(20)
(827)
SKO 1211 - Seksjonssjef
SKO 1060 - Avdelingsdirektør
SKO 1013 - Professor
400.000
Ltr.47-48
UTLYSNINGSTEKSTENS
BETYDNING
HTAs pkt. 2.3.8,1
Organisasjonene har drøftingsrett på
lønnsplassering ved utlysning av stillinger
GUIDE
FOR
MULIGE
LØNNSENDRINGER
LEDIG STILLING, UTLYSNING og TILSETTING
• Vurdere stillingskode og lønnsalternativer ved ledighet og utlysning
HTA pkt.2.3.8 / Stillingsstruktur
• Søker kan forhandle lønn innenfor de alternativer som står i
utlysningen
Utlysningsteksten
• Rekruttere –forhandle lønn etter krav fra søker utover de utlyste
alternativer
HTA pkt.2.3.4, 2
• Arbeidsgiver kan vurdere lønn på nytt innenfor stillingens
lønnalternativer inntil 12måneder etter fast tilsetting i virksomheten
HTA pkt.2.3.8, 3
• Arbeidsgiver kan vurdere ny lønnsplassering innenfor stillingens
lønnsalternativer ved overgang fra midlertidig til fast stilling
HTA pkt. 2.3.8, 3
I ARBEIDSFORHOLD
• Forhandle ny lønn og/eller endring av kode ved vesentlige endringer i
stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver
HTA pkt. 2.3.4, 1a
• Ekstraordinær innsats
HTA pkt. 2.3.4, 2
• Ekstraordinær innsats, tidsavgrenset ekstra innsats / ansvar
HTA pkt. 2.3.4, 2 og B-avtalen
• Likelønn, kjønnsbetinget
HTA pkt. 2.3.4, 3 og LSL §5
• Forhandle om lønnsendringer ved tilbud om ekstern stilling,
rekruttere og beholde
HTA pkt. 2.3.4, 2
• Årlige lokale forhandlinger (ansiennitet, kompetanse, innsats,
endringer)
HTA pkt. 2.3.3, Lokal lønnspolitikk
• Pålagt overtid
HTA Fellesbestemmelsene §13
AUTOMATISKE OPPRYKK
• Justeringer i forbindelse med årlige
sentrale oppgjør
HTA : Lønnstabell, LR, Lønnsplaner/SKO
• Ansiennitetsopprykk i stillinger med LR
HTA: Lønnsrammer
SPESIELLE GRUNNER
• Seniorpolitiske tiltak – beholde erfaring og verdifull kompetanse
HTA pkt. 2.3.4, 2
• Avlagt doktorgrad, minimum 2.L.tr.
Reglement , RHB 7.7.4
• Professoropprykk
Egen avtale, RHB 7.9.6
• Lederlønn, valgt eller tilsatt leder
Egen avtale, RHB 7.9.1
• Stedfortreder
HTA Fellesbestem. §12.2
• Produktivitetsavtaler / Effektiviseringsprosjekt
HTA pkt. 2.3.5, a og b,
HTA pkt. 2.3.4, 1b
• Minstelønnsavtaler begrunnet i utdanning, ansiennitet, praksis og
tjenester
HTA Lønnsplaner og
Fellesbestemmelsene § 5B
En stilling representere ofte en blanding av
rutinepregede og mer krevende oppgaver.
Stillinger kan også være sammensatt av ulike
typer oppgaver, for eksempel en blanding av
tekniske og administrative oppgaver.
Det utslagsgivende ved valg av stillingskode
i slike tilfeller må baseres på hva som utgjør
hovedtyngden av oppgaver og utgjør grunnpreget.
Offensiv utnyttelse av lønnsalternativene innenfor
koden kan i slike tilfeller være aktuelt, for å
kompensere eventuelle oppgaver og relevante
kvalifikasjonskrav utover basisnivå.
En avdelingsingeniør som har mindre elementer
av overingeniøroppgaver skal ikke nødvendigvis
plasseres i overingeniørstilling, men kan
kompenseres gjennom høyere avlønning på
lønnsrammen for avdelingsingeniør.
”HØYERE AKADEMISK
UTDANNELSE”
SPH 7.3.5,
Dep. kommentarer nr. 5)
-har uttømmende liste.
Regnes fra graden Cand.mag. og tilsvarende
eller høyere eksamener eller grader fra
norske høyskoler eller universiteter
Godskrivningsregler:
1. Ved tilsetting innplasseres arbeidstaker med høyere
akademisk utdanning i ltr. 47 og gis tilsvarende fiktiv
tjenesteansiennitet. Den tjenesteansiennitet arbeidstakeren har
krav på etter de generelle godskrivingsregler i pkt. A kommer i
tillegg. Ved direkte overgang til annen stilling i det statlige
tariffområdet beholdes inntil 6 år av den fiktive
tjenesteansienniteten dersom ikke annet blir avtalt.
2. Ved tilsetting godskrives 3 år av utdanningstiden som
bachelor eller tilsvarende i tjenesteansienniteten.
--------------------------------------------Bibliotekar SKO 1410 er lønnet etter LR 15
For denne lønnsrammen gjelder Godskrivningsregler § 5 B-pkt.2
Tjenesteansiennitet
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
Lønnsramme
NR
Alt.
Lønnstrinn
LR 15
1
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
2
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
3
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
4
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
5
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
6
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
7
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
8
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
9-21 46-58 (lønnspenn – direkteplasseringer – uavhengig av ansiennitet)
20
24
28