ΠΩΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Download Report

Transcript ΠΩΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Πως η τεχνολογία βοηθά τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ)

ΘΕΜΑ Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ και πως συμπεριφέρεται η κοινωνία απέναντί τους

Γενικά:

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες(ή ειδικές ικανότητες. Όπως τα αποκαλούν πολλοί) αντιμετωπίζονται συνήθως με αδιαφορία(στην καλύτερη περίπτωση) ή και με εχθρικότητα και απόρριψη. Στην Ελλάδα αποτελούν το 9,3% του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν καθημερινά πλήθος προβλημάτων που εντείνουν ακόμα περισσότερο την αντικειμενικά δυσκολότερη θέση στην οποία βρίσκονται. Τα εμπόδια στο φυσικό περιβάλλον και η έλλειψη προσβασιμότητας καθιστούν την ομαλή κυκλοφορία και συμμετοχή αυτών των ατόμων σε όλες τις εκφάνσεις του καθημερινού βίου από δύσκολη έως αδύνατη. Σ' αυτήν την κατάσταση έρχονται να προστεθούν οι διακρίσεις και η περιθωριοποίηση που υφίστανται.

Ποια είναι η θέση μας απέναντι στο πρόβλημα;

Φυσικά είναι απαραίτητη η κρατική μέριμνα και η διάθεση περισσότερων πόρων για την υλοποίηση έργων: -μεγαλύτερα πεζοδρόμια, ράμπες, ειδικές θέσεις στα μέσα μεταφοράς - και την βελτίωση αυτών που ήδη υπάρχουν, καθώς επίσης και η πολιτική υποστήριξη για την εύρεση περισσότερων θέσεων εργασίας και την συμμετοχή σε πολιτισμικές εκδηλώσεις για τα άτομα με αναπηρία. -Ωστόσο, η λύση δεν έγκειται μόνο στις κρατικές πρωτοβουλίες. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς του συνόλου για την διευκόλυνση των ατόμων που το μόνο που απαιτούν είναι μια ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, μια απαίτηση η ικανοποίηση της οποίας

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ

.

Προβλήματα:

• • • • • • • •

Επικοινωνίας Κίνησης , μετακίνησης, μεταφοράς Επαγγελματικής αποκατάστασης Μόρφωσης Κοινωνικής απόρριψης ( ρατσισμός, περιθωριοποίηση) Δημιουργίας οικογένειας Αδιαφορίας Εχθρικότητας Και πολλά πολλά άλλα..

Πώς πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε:

Με κατανόηση

Αποδοχή

• •

Να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα Εξυπηρέτηση

Ενημέρωση

Στήριξη ιατρικών προσπαθειών

Φιλική συναναστροφή

Συμπαράσταση

Κατάργηση των Διακρίσεων

Σύμφωνα με τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίζουν νόμους που προάγουν την ισότητα και καταργούν κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες.

• • • ούτε το κράτος, ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε οι πολίτες.

Κατάργηση των Διακρίσεων

Η διάκριση δεν είναι πάντα άμεση, όπως η απροκάλυπτη άρνηση πρόσληψης ενός ατόμου λόγω της αναπηρίας του. Μπορεί να είναι έμμεση, όπως η έλλειψη πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια σε κτίρια ή η λήψη αποφάσεων για λογαριασμό ενός ατόμου με αναπηρία χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του. Για την αποφυγή των έμμεσων διακρίσεων, η νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη «εύλογης μέριμνας» για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Κατάργηση των Διακρίσεων

Είναι σημαντικό να εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία κατά των διακρίσεων και να διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν σε έννομη προστασία.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ (Εργασία και εκπαίδευση )

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000, ανέδειξε στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των Α.Μ.Ε.Α. και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής .

Προτεραιότητες του κράτους στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης

:

•Πρόληψη και αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω στοχευόμενων παρεμβάσεων για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Α.Μ.Ε.Α. όπως : - Συνοδευτικές – Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Κατάρτιση - Προώθηση στην Απασχόληση - Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις (Προκατάρτιση, Κατάρτιση, Προώθηση στην Απασχόληση) - Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

•Ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση με δράσεις όπως

- Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση για την καταπολέμηση των - Ενίσχυση σχεδίων στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης των επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των - Δημιουργία εθνικού φόρουμ για την καταπολέμηση των στοιχείων που θα διατίθενται από το Παρατηρητήριο - Ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο.

- Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

•Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης με δράσεις όπως:

-Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α. ).

-Συνέχιση της στήριξης των δράσεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και του εξοπλισμού για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική ζωή.

- Διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης και στοχευμένη παροχή υποτροφιών, με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού και τα άτομα με αναπηρία.

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Στο διάγραμμα 1 απεικονίζονται οι κύριες αιτίες για την εμφάνιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και προβλήματα υγείας. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην ανεργία, στην ανεπάρκεια των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους αναπήρους και στον κοινωνικό στιγματισμό των ατόμων αυτών. Ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στα ανεπαρκή επιδόματα, γεγονός το οποίο δείχνει την αναποτελεσματικότητα της προνοιακής πολιτικής για τους ανάπηρους και τους χρονίως πάσχοντες στην Ελλάδα.

1. Δράσεις για την Επιχειρηματικότητα των ΑΜΕΑ

2. Πρόκειται να λειτουργήσουν 101 νέες δομές

Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) με στόχο την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων και ατόμων στην διαδικασία ένταξης

στην αγορά εργασίας.

3. Μέτρο για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας: Αναπηρίες, κατάσταση υγείας και

αποτροπή

εξόδου από την αγορά εργασίας 4. Συνεχίζεται και επεκτείνεται η διενέργεια

Προγραμμάτων επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ειδικών κοινωνικών ομάδων1, με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων από

ΑΜΕΑ και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με αριθμό ωφελουμένων 7.400 άτομα.

Πρόσβαση στην Παιδεία

Η εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα άτομα με ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδεύονται: 1) ενταγμένα σε κανονικά τμήματα μέσα σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, 2) σε ειδικά τμήματα ένταξης μέσα σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, 3)σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 4) σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε νοσοκομεία ή στο σπίτι. 5). Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσα από τα προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ. προβλέπει την

εξειδίκευση και επιμόρφωση 10.000 εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε

θέματα εκπαίδευσης όλου του φάσματος των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με χρονικό ορίζοντα το 2004, ενώ έχει προγραμματιστεί επιμόρφωση σημαντικού συμπληρωματικού αριθμού ως το 2006.

6). Στο ίδιο πλαίσιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει αναλάβει την

εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων και την κατάρτιση προδιαγραφών για τη δημιουργία βιβλίων και άλλων

μορφών εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας.

Οι άνθρωποι με αναπηρίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα έκτο του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ σε ηλικία εργασίας, αλλά το ποσοστό απασχόλησής τους είναι συγκριτικά χαμηλό. Τα άτομα με αναπηρία έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να είναι ανενεργά, όπως τα άτομα χωρίς αναπηρία. Ωστόσο, με λίγο περισσότερη βοήθεια από εκατομμύρια Ευρωπαίους με ειδικές ανάγκες θα μπορούσαν να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας.

Μια σημαντικη βοηθεια στα ατομα με αναπηρια είναι η Ένωση για την Πρόοδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη AAATE H ΑΑΑΤΕ στοχεύει στην τόνωση της εξέλιξης της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΑΤ) και στην προσβασιμότητα προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων.

H AAATE θεωρεί κάθε προϊόν ή στη βασιζομενη στην τεχνολογία υπηρεσία που επιτρέπει σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία ή ψυχαγωγία που είναι στενά συνδεδεμένη με την προσβασιμότητα συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως η προσβασιμότητα, Ambient Assisted Living και Σχεδιασμού για Όλους.

Η αποστολή μας “ H τόνωση της προόδου της υποστηρικτικής τεχνολογίας προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων"

Καθημερινή ζωή και τεχνολογία στα ΑΜΕΑ

Η αναπηρία μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω διαφορετικές ομάδες:

Κινητικά ανάπηροι

Άτομα με κινητικές δυσκολίες

Τυφλά άτομα

Άτομα με μειωμένη όραση

Κωφοί

Άτομα με προβλήματα ακοής

Μαθησιακές δυσκολίες

Διανοητικά προβλήματα

Τεχνολογία και υποστήριξη ΑΜΕΑ

Ο όρος <<τεχνολογίες υποστήριξης>> καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών,συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που διευκολύνουν την επικοινωνία και την κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.Οι εφαρμογές τεχνολογίας υποστήριξης είναι βασισμένες στις τεχνολογίες της ασύρματης επικοινωνίας,της ρομποτικής και της εικονικής πραγματικότητας.

Άτομα με προσωρινές αναπηρίες

Κάποιος με σπασμένο χέρι ή διάστρεμμα στον αστράγαλο αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες με κάποιον που πάσχει από μόνιμη αναπηρία στο να ανοίξει μια βαριά πόρτα ή να διακινηθεί σε ένα στενό διάδρομο.Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι για τα άτομα με προσωρινή αναπηρία είναι ακόμα πιο δύσκολο,επειδή δεν έχουν την ίδια πείρα με τα άτομα με μόνιμη αναπηρία.

   Κείμενα κλειστού κυκλώματος σε άτομα που διαθέτουν την ειδική συσκευή διαδίκτυο.

Μορφή υποτιτλισμού που χρησιμοποιείται στην τηλεόραση και σε περιορισμένες κινηματογραφικές αίθουσες και είναι ορατός μόνο αποκωδικοποίησης.Έχει προταθεί και για το Internet,καθώς αυξάνεται ο όγκος του οπτικοακουστικού υλικού που διατίθεται στο Αμφίδρομοι βομβητές Μερικές φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από τους κωφάλαλους ως κινητά τηλέφωνα αντί για την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων.Μεταδίδουν μηνύματα από/προς άλλους βομβητές,καθώς και από/προς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Βασικά αίτια της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία.

Η κοινωνική προκατάληψη, με τον κοινωνικό ρατσισμό, που, ως νοοτροπία, εξακολουθούν να αποτελούν δομικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας.

Η έλλειψη, από πλευράς Πολιτείας, ολοκληρωμένου κεντρικού σχεδιασμού, που να συνδυάζει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι αλλαγές, που συντελούνται στην αγορά εργασίας, στις νέες τεχνολογίες και στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, χωρίς τα άτομα με αναπηρία να υποβοηθούνται με την δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών δομών, ώστε να είναι σε θέση να ενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Η έλλειψη υποδομών πρόσβασης των αναπήρων, όπως προσβάσιμα κτήρια, μεταφορές και άλλα, με συνέπεια τα άτομα με αναπηρία να μη διευκολύνονται να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή.

Κατανομή του δείγματος ΑΜΕΑ ως προς την επαγγελματική κατάσταση

ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

   Τα άτομα με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ζουν 650.000.000 άνθρωποι με αναπηρία, καθώς και ο αριθμός αυξάνεται λόγω της αύξησης των χρόνιων ασθενειών, των τραυματισμών, των πτώσεων, των τροχαίων ατυχημάτων, της βίας και άλλων αιτιών όπως η γήρανση.

 Ο αθλητισμός, μια δραστηριότητα χαμηλού κόστους, ένα αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση θετικών αποτελεσμάτων για την υγεία, την ευημερία και την κοινωνική ένταξη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ζωή των κοινοτήτων και των ΑΜΕΑ, το ίδιο όπως μπορεί για άτομα χωρίς κάποια αναπηρία.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών, σημαντικές έρευνες στον τομέα της άθλησης των ΑΜΕΑ και στην προσαρμογή τους στη σωματική δραστηριότητα, δείχνουν ότι η φυσική δραστηριότητα και ο αθλητισμός συνεπάγονται στη βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των ΑΜΕΑ. Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση των ατόμων αυτών.

Η ένταξη και ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ στην οικογένεια του αθλητισμού έχει ένα στόχο και κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργήσει νέες ευκαρίες για συμμετοχή και ανταγωνισμο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Την ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1948 στο Λονδίνο, ξεκίνησαν και οι αγώνες του Στόουκ Μάντεβιλ στην Αγγλία, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη αθλητική διοργάνωση για αθλητές με αμαξίδιο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, αθλητές με αναπηρία από την Ολλανδία συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έτσι γεννήθηκε το διεθνές κίνημα, που είναι γνωστό πλέον ως Παραολυμπιακό κίνημα.

Οι πρώτοι επίσημα οργανωμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες για αθλητές με αναπηρία έγιναν το 1960 στην Ρώμη, αμέσως μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτοί θεωρούνται ως οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Περίπου 400 αθλητές από 23 χώρες συμμετείχαν σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων(Τοξοβολία, Κολύμβηση, Ξιφασκία, Καλαθοσφαίριση, Επιτραπέζια αντισφαίριση, Στίβος). Έκτοτε, οι Παραολυμιακοί διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, πάντα την ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το 1976 στο Τορόντο, προστέθηκαν και άλλες κατηγορίες αναπηρίας και γεννήθηκε η ιδέα της συγχώνευσης διαφορετικών κατηγοριών αθλητών με αναπηρία για τη συμμετοχή τους σε διεθνες αθλητικές διοργανώσεις. Την ίδια χρονιά έγιναν και οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Χειμερινοί Αγώνες στην Σουηδία. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Σουέλ το 1988 ξεχώρισαν και από το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες φιλοξενήθηκαν στις ίδιες εγκαταστάσεις. Από τότε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες γίνονται πάντα στις ίδιες εγκαταστάσεις με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

Η σωματική άσκηση συμβάλλει σημαντικά στην μείωση εμφάνισης κατάθλιψης ή άλλων διαταραχών της διάθεσης. Οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού, ακόμη και σε περίπτωση που κάποιος έχει κατάθλιψη, βοηθά σημαντικά στην βελτίωση της διάθεσης, την θεραπεία και την ταχεία ανάρρωση. Η καλυτέρευση της φυσικής κατάστασης ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του ατόμου. Μετά από αθλητική δραστηριότητα μειώνεται και το στρες, σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό απ' ότι με άλλες τεχνικές χαλάρωσης. Μέσω της άσκησης αυξάνονται τα επίπεδα σεροτονίνης στον οργανισμό, ορμόνης υπεύθυνης για την ψυχική διάθεση. Συνήθως η άσκηση συμβάλλει καλύτερα στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης απ' ότι τα ίδια τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα.

 Οποιαδήποτε και αν είναι η μορφή της αναπηρίας, η ενασχόληση με τον αθλητισμό μπορεί να παρέχει πολλά. Η πρόσβαση σε αυτόν πρέπει να είναι εύκολη, άλλωστε, σύμφωνα με ειδική νομοθεσία ισχύει ότι: ''Ο αθλητισμός των ΑΜΕΑ είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους''.

Ο αθλητισμός δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για παιχνίδι και συνεργασία αλλά αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο μέσο για να μάθει ένα άτομο με κάποια αναπηρία τα φυσικά του όρια και να αντιληφθεί την έννοια της φυσικής κατάστασης που μπορεί να παραμελεί εάν παραμένει προσκολλημένο στο άμεσό του περιβάλλον. Δεν πρέπει να παρα-βλέπεται ότι η απόσυρση και η παθητικότητα οδηγούν σε περαιτέρω αναπηρία.

  Επιπλέον, ένα άτομο, και ιδίως ένας νέος, με κάποια δυσκολία, σίγουρα θα ευεργετηθεί, σε ορθοπεδικό και νευρολογικό επίπεδο, από την προσπάθεια συντονισμού των κινήσεών του. Η ενασχόληση αλλά και η παρακο-λούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων από ΑΜΕΑ, δίνει στο άτομο την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες ικανότητες και δεξιότητες, τόσο του ίδιου, όσο και των άλλων και αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές.

Τέλος, δίνει στο ίδιο το άτομο πληροφορίες και γνώσεις για την υπάρχουσα κατάσταση, τα δικαιώματα που έχουν και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ Α.Μ.Ε.Α.

 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Η διεθνής Κατηγορία 2.4 mR

   Το σκάφος 2.4mR δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 από μερικούς Σκανδιναβούς σχεδιαστές .

Το έτος 2000 επιλέχθηκε σαν το μονοθέσιο σκάφος για τους Παραολυμπιακούς αγώνες Οι ιδιότητες του σκάφους όπως η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευκολία χειρισμού το κάνουν κατάλληλο για αγωνιστική χρήση ακόμη και από άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες

   Με τα σκάφη 2.4 mR οι ιστιοπλόοι με σοβαρές αναπηρίες συναγωνίζονται με ίσους όρους τους αρτιμελείς και συχνά τους κερδίζουν Οι ανάπηροι το προτιμούν για την ευκολία χειρισμού, την προσαρμοστικότητά του στις ανάγκες τους και την ασφάλεια που τους παρέχει.

το 2.4 mR μπορεί να πιάσει τις μέγιστες επιδόσεις του ακόμη και με κυβερνήτες που έχουν σοβαρές αναπηρίες.

Απλό σκάφος / Σκάφος για AMEA

Οι μαθητές του Α2

: • ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΝΤΟΥΖΑ ΕΡΑΛΝΤ • ΠΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΠΕΤΡΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ • ΣΑΜΠΑΝΑΙ ΕΛΤΟΝ • ΣΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ • ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΤΑΣΣΗ ΦΛΩΡΑ • ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ • ΤΣΕΛΑ ΤΣΕΝΣΙΟΝΑ • ΤΣΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ • ΧΟΤΖΑΙ ΗΛΙΑΝΑ • ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ • ΧΥΣΕΝΙ ΤΖΕΣΙΚΑ • ΧΥΣΕΝΙ ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ ΠΗΓΕΣ: E-yliko.gr

Eio.gr

Aaate.net

Europa.eu