Pilietinis ugdymas Lietuvoje: k* atskleid*ia 2009 m. ICCS

Download Report

Transcript Pilietinis ugdymas Lietuvoje: k* atskleid*ia 2009 m. ICCS

2012.11.08
P.Gudynas, D.Bigelienė
2015 m. MATEMATIKOS
BRANDOS EGZAMINAI
Marytė Skakauskienė
1
Kodėl rengiamasi organizuoti matematikos
mokyklinį ir valstybinį brandos egzaminus?
Matematikos bendrojo kurso ir išplėstinio kurso programos iš esmės
skiriasi:
 turiniu
 laiku, skirtu kursui išeiti
Ar įmanoma vienu egzaminu įvertinti labai skirtingus kursus?
Matematikos egzaminą laikančių mokinių skaičius sumažėjo nuo
80% iki 40%
Didėja tiksliųjų mokslų specialistų paklausa
Kokie darbai atlikti?

Parengtas BE programos projektas

Su NEC suderintos matematikos brandos
egzaminų galimos organizavimo formos

Pasirengta pristatyti programos projektą
Bendrojo ugdymo tarybai
Kokias esminiais principais
vadovautasi?
Programa parengta vadovaujantis
 Vidurinio ugdymo matematikos bendrąja programa
(toliau – Bendroji programa), patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario
21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283).

Vidurinio ugdymo matematikos programą baigusieji
mokiniai ir laikantys egzaminą, pirmiausia privalo laikyti
mokyklinį brandos egzaminą. Mokiniui, surinkusiam
nustatytą procentą taškų, leidžiama laikyti valstybinį
brandos egzaminą.
Kokiomis nuostatomis vadovautasi?



egzamino programa turi būti konkretesnė už
Bendrąją programą
egzamino užduotys tikrina ne tik matematikos
žinias ir supratimą, bet ir aukštesniuosius
mąstymo gebėjimus
egzamino turinio reikalavimai ir užduočių
vertinimo kriterijai turi būti žinomi iš anksto
Kas sudaro programą?
egzamino tikslas;
 mokinių gebėjimų grupės;
 egzamino užduoties pobūdis;
 egzamino vertinimas;
 mokyklinio brandos egzamino reikalavimai (1 priedas);
 valstybinio brandos egzamino reikalavimai (2 priedas);
 mokyklinio brandos egzamino matematinių formulių
rinkinys (3 priedas);
valstybinio brandos egzamino matematinių formulių
rinkinys (4 priedas)


Kokia egzaminų trukmė?

mokyklinio brandos egzamino – 1,5 val.

valstybinio brandos egzamino – 3 val.
Trys BE pasiekimų lygiai

Patenkinamas pasiekimų lygis

Pagrindinis pasiekimų lygis

Aukštesnysis pasiekimų lygis
P.Gudynas, D.Bigelienė
2012.11.08
Taškų procentinio pasiskirstymo pagal lygius
lentelė
Pasiekimų lygiai
MBE
VBE
Patenkinamas
40
25
Pagrindinis
40
50
Aukštesnysis
20
25
9
BRĖŽINYS SCHEMATIŠKAI ILIUSTRUOJANTIS RYŠĮ TARP
MOKINIO SURINKTŲ VBE TAŠKŲ IR VBE ĮVERTINIMO
BALAIS (Matematika, užsienio kalbos, biologija, chemija, fizika, istorija,
geografija)
Patenkinamas
pasiekimų
Įvertinimas
lygis
balais
Pagrindinis Aukštesnysis
pasiekimų pasiekimų
lygis
lygis
Įvertinimas
„puikiai“
100
VBE
„šimtabalis“
įvertinimas
86
36
16
0
16%
41%
Mokinio 78%
surinkta
užduoties
taškų
procentinė
dalis
93% 100%
Surinkta
VBE
užduoties
taškų
procentinė
dalis
Kas numatyta?
Išbandyti technines galimybes
Parengti bandomąsias užduotis
Esant reikalui keisti užduoties formatą