แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน

Download Report

Transcript แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน

ี
แนวทางการสน ับสนุนยาและว ัคซน
สาน ักงานหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติจ ัดหา
 Diphtheria antitoxin (DAT)
 ว ัคซนี DTP-HB/DTP/dT
Diphtheria antitoxin
สามารถขอร ับการสน ับสนุนได้ท ี่
รพศ. ทุกแห่ง
รพท. บางแห่ง
สาน ักงานป้องก ันควบคุมโรค ที่ 5,6,9
ศูนย์พษ
ิ วิทยา ร.พ. รามาธิบดี
คุณจารุวรรณ ศรีอาภา
ั สายด่วน 1367
เบอร์โทรศพท์
ั
โทรศพท์
02-201-1084 ถึง 6 กด 5 / 02-201-1083
E-mail address : [email protected]
สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป
ี DTP-HB/DTP/dT
แนวทางการขอเบิกว ัคซน
คล ัง
ี ร.พ.
ว ัคซน
Fax/e-mail
สสจ.
มี
ื
หน ังสอ
Fax/e-mail
จาก
สสจ.
สคร.
มาย ัง
สาน ักต. Fax/e-mail
ตาม
สาน ักต
หล ัง
.
Fax/e-mail
สปสช.
่ ว ัคซน
ี ทาง VMI
สง
e-mail
GPO
ี
ข้อมูลประกอบการเบิกว ัคซน
เหตุผลในการขอเบิก :- เก็บตก ปูพรม
ระบุกลุม
่ เป้าหมายและจานวนกลุม
่ เป้าหมาย
ี ทีต
จานวนว ัคซน
่ อ
้ งการเบิก
ี
ว ันทีเ่ ริม
่ ใชว้ ัคซน
ี
ว ันทีต
่ อ
้ งการได้ร ับว ัคซน
ี
หน่วยงานทีข
่ อเบิกและสถานทีร่ ับว ัคซน
ั มอ
ื่ และเบอร์โทรศพท์
ี
ชอ
ื ถือของผูป
้ ระสานการร ับว ัคซน
ี
ประสานการสน ับสนุน DAT & ว ัคซน
@ กองทุนยา เวชภ ัณฑ์และว ัคซนี สปสช.
- ภญ. วรรณภา
ไกรโรจนาน ันท์
ั
โทรศพท์
: 084-387-8045 / 02-141-4297
E-mail address : [email protected]
@ สาน ักโรคติดต่อทว่ั ไป
ั ์ อยูเ่ จริญ
- นพ. พรศกดิ
ั
โทรศพท์
: 081-427-6276 / 02-590-3196
E-mail address : [email protected]
- นางพอพิศ
วรินทร์เสถียร
ั
โทรศพท์
: 081-647-8831 / 02-590-3199
E-mail address : [email protected]
ี dT
การสน ับสนุนว ัคซน
จ ังหว ัด
จานวน (โด๊ส)
เลย
150,000
หนองบ ัวลาภู
116,570
อุดรธานี
10,450
หนองคาย
19,000
เพชรบูรณ์
12,000
พิษณุ โลก
2,200
รวม
310,220
ข ้อมูลจากสปสช + สานั กต. ณ วันที่ 5 ต.ค. 2555