2.รายงาน - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

download report

Transcript 2.รายงาน - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

ฝึ กปฏิบัตกิ ารลงข้ อมูล
ระบบฐานข้ อมูล Online โรคจากการประกอบอาชีพฯ
30 สิ งหาคม 2556
จังหวัดอุบลราชธานี
นส.รุจิลดา นาทาม
กลุ่มข่ าวกรองและตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
เว็บไซด์
http://occhealth.ddc.moph.go.th
ประโยชน์ :
 เพือ่ นาข้ อมูลทีไ่ ด้ ไปวิเคราะห์ การเกิดโรค และ
แนวโน้ มการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ งแวดล้ อม
 เป็ นประโยชน์ ในการป้องกัน ควบคุมโรคฯ ต่ อไป
ประกอบด้ วย รายงาน...
1.รายงาน (Occ01) โรค & ภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ
ได้จาก : เข้ารับการรักษาในรพ. เช่น โรคจากสารทาละลาย
,อุบตั ิเหตุ/ บาดเจ็บจากการทางาน (โรค/สิ ทธิ์/ป่ วย/ตาย)
2.รายงาน (Occ02) ข้ อมูลเพือ่ การเฝ้ าระวังโรค & ภัยสุ ขภาพจาก
การประกอบอาชีพ
ได้จาก : ตรวจสุ ขภาพให้สถานประกอบการ/คลินิกโรค แบ่งเป็ น
 ด้านสุ ขภาพ ++ การมองเห็น,ได้ยนิ ,ปอด
 สารชีวภาพ ++ ตะกัว่ ในเลือด , Cd , สารเคมี ฯ
 สภาพแวดล้อม ++ แสง,เสี ยง,ความร้อน,สารเคมี
ประกอบดวย
ราย
้
งาน...(ตอ)
่
3.รายงาน (RAH.06) สิ่ งคุกคามสุ ขภาพของบุคลากรปฏิบตั ิงาน
โรงพยาบาล
ได้จาก : โรงพยาบาลเอง แบ่งเป็ น
 ข้อมูลสิ่ งคุกคามสุ ขภาพ ++แสง,เสี ยง,ความร้อน,สารเคมี
 ข้อมูลสุ ขภาพ
++ ผลตรวจสุ ขภาพประจาปี (ทัว่ ไป)
++ ผลตรวจสุ ขภาพ (ตามความเสี่ ยง) ...มองเห็น ,ได้ยนิ ,ปอด ฯ
++ โรค or อุบตั ิเหตุจากการทางาน ...เข็มตา,โรคผิวหนัง ฯ
เงื่อนไข
 ให้ รพ.เริ่มรายงานผ่ านเว็บไซด์ ฯ ได้ เลย
 แต่ เพือ่ เป็ นการทดสอบระบบ Online …..
จึงขอให้ ส่งในรู ปแบบ paper ด้ วย (จนถึงสิ้นเดือนมีค.57)
หรือส่ งทาง E-mail: [email protected]
สอบถามได้ ทคี่ ุณรุจลิ ดา หรือคุณศิริกลุ เบอร์ 02-5904393 หรือ
02-5904395
 สสจ./สคร.มีสิทธิในการเรียกดูข้อมูล (กาลังดาเนินการให้ รหัส
ทัว่ ประเทศ)
 สคร. เป็ นผู้ตด
ิ ตามกากับให้ รพ.ในพืน้ รับผิดชอบรายงานด้ วย
 สานักฯ จะต้ องแจ้ งความก้ าวหน้ าในการรายงานของรพ.สสจ./
สคร.ทราบทุกไตรมาส
occhealth.ddc.moph.go.th
occhealth.ddc.moph.go.th
การเปลี่ยนรหัสผ่ าน
หน้ าแรก
แก้ ไข / ลบ / ดูข้อมูล
X : ไม่สามารถเข้ าถึงได้
 : เข้ าถึงได้ เฉพาะหน่วยงานตนเอง
: สามารถเข้ าถึงได้
สิทธิการจัดการ
ผู้จัดการระบบ
(Superadmin)
ผู้ดูแลระบบ
(Admin)
ผู้ใช้ งานระบบ
(User)
(รพ.)
ผู้ดูรายงาน
(สสจ./สคร./
ผู้เกี่ยวข้ องอื่น)
เมนูรายงาน
ระบบบันทึกข้ อมูล
ระดับสิทธิ
เพิ่ม
แก้
ไข
ลบ
เรี ยกดู
เรี ยกดู










   

x

x x
x
Down load แบบฟอรมรายงาน
์
(ถาต
้ ้องการ)
 แบบฟอร์ ม OCC 01
และDown load
เอกสารประกอบการ
สอน
 แบบฟอร์ ม OCC 02
 แบบฟอร์ ม RAH. 06
ในรู ปแบบ paper
ได้ที่
http://www.envocc.org
หรื อ เข้า google พิมพ์ “สานักโรคจากการประกอบอาชีพ”
Down load
แบบฟอรมรายงาน
์
(ถ้าตองการ)
้
Down load แบบฟอรม
์
รายงาน
(ถ้าตองการ)
้
 การลง (บันทึก)ข้ อมูล
 การค้ นหาข้ อมูล
 การเรียกดูรายงาน
การลงข้ อมูล ONLINE
OCC 01
หน้ าแรก
แก้ ไข / ลบ / ดูข้อมูล
ถ้ าทาอะไรไม่ ถูก ให้ กลับมาที่
....
”หน้ าแรก”
occhealth.ddc.moph.go.th
1
2
สั งเกต
3
OCC 01
ไตรมาส
ของปี งบประมาณ
การค้ นหาข้ อมูล
1
2
สั งเกต
3
4
การค้ นหาข้ อมูล
การลงข้ อมูล
OCC 02
1
สั งเกต
2
3
แบบฟอร์ ม OCC 02
ไตรมาส
ของ
ปี งบประมาณ
1 (ต้อง =
2+3)
2
3
1 (ต้อง =
2+3)
2
3
การค้ นหาข้ อมูล
1
2
สั งเกต
3
4
การค้ นหาข้ อมูล
การค้ นหาข้ อมูล
การค้ นหาข้ อมูล
การค้ นหาข้ อมูล
การแก้ ไขข้ อมูล
1
2
สั งเกต
3
การลงข้ อมูล
RAH.06
หน้ าแรก
ถ้ าทาอะไรไม่ ถูก ให้ กลับมาที่
....
”หน้ าแรก”
แก้ ไข / ลบ / ดูข้อมูล
1
2
สั งเกต
3
ไตรมาส ???
การค้ นหา/แก้ ไขข้ อมูล
1
2
สั งเกต
3
4
การเรียกดรู ายงาน
การเรียกดูรายงาน
1
2
สั งเกต
3
4
เมนูรายงานด้ านซ้ ายมือของหน้ าจอ
ประกอบไปด้ วยรายงาน จานวน 6 รายงาน ดังนี้
1
2
3
4
5
6
3
ประกอบด้ วย
4
ประกอบด้ วย
5
ประกอบด้ วย
6
ออกจากระบบ:
click ที่เมนู