Seminar-1-financni-politika-5-3-2014

Download Report

Transcript Seminar-1-financni-politika-5-3-2014

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
5. března 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
Hospodářská politika
Finanční politika
Měnová politika
Devizová politika
Fiskální a rozpočtová politika
Daňová politika

3
cílevědomé ovlivňování ekonomických
procesů státem
Hospodářská
politika
finanční
politika
měnová
politika
devizová
politika
fiskální
politika
4
zahraničně
obchodní
politika
mzdová
politika
sociální
politika

5
cílevědomé ovlivňování ekonomických
procesů tvorbou, rozdělováním a užitím
peněžních fondů

jako teorie = finanční věda

jako praxe = finanční právo

A.
B.
C.
D.
E.
F.
6
cílevědomé ovlivňování ekonomických
procesů rozšiřováním či brzděním emise
peněžní masy
Peníze
Měna
Peněžní masa
Měnová jednotka
Emise peněžní masy
Nástroje měnové politiky

zvláštní druh univerzálního zboží

funkce peněz
◦
◦
◦
◦
7
obecný denominátor hodnoty
všeobecný prostředek směny
všeobecný prostředek plateb a převodů kapitálu
prostředek uchování hodnoty

státem upravený druh peněz
měnová suverenita

znaky

◦ stanovená státem
◦ znaky peněz
8
zákonná platidla
žirální peníze
směnky
cenné papíry s krátkou lhůtou splatnosti
9
10
M1
•úzké peníze
M2
•střední peníze
M3
•široké peníze


11
§ 13 zákona o České národní bance
nominální hodnota stanovena
o pevně
o pohyblivě
o volně
1) Neúvěrová
Úvěrová
2) Rozpočtově
úvěrová
3) Obchodně
úvěrová
4) Bankovně
úvěrová
Klasická
Moderní
12


ražba plnohodnotných mincí
mincovní číslo
◦ britské:
 1 troyská unce (31,1 g) = 3 libry 17 šilinků a 10,5
pence
◦ americké:
 1 troyská unce = 20,67 USD (35 USD)

13
Greshamův zákon



14
emise státovek a státních pokladničních
poukázek
nucený oběh
zásada „kupec poslední instance“

vystavování cizích směnek převoditelných
rubopisem
◦ trasant (výstavce)
◦ trasát (dlužník)
◦ remitent (příjemce)
15

a)
b)
16
emise bankovek či žirálních peněz
klasická
moderní

emise bankovek

znaky
◦ zákonné platidlo
◦ převoditelnost tradicí
◦ bezúročnost

17
zlaté krytí bankovek

emise žirálních peněz – poskytování úvěrů
komerčním bankám

emise je kryta aktivy

multiplikační efekt
18
1)
2)
3)
4)
5)
6)
19
Stanovení úrokových sazeb
Operace na volném trhu
Povinné minimální rezervy
Mimořádné facility
Automatické facility
Devizové intervence

diskontní sazba – 0,05 %
◦ depozitní facilita

2T repo sazba – 0,05 %
◦ dvoutýdenní repo operace

lombardní sazba – 0,25 %
◦ marginální zápůjční facilita
20

hlavní měnový nástroj
◦ 2T repo operace

doplňkový měnový nástroj
◦ tříměsíční repo operace

nástroje jemného ladění
◦ devizové operace
◦ operace s cennými papíry
21



22
2%
zvýšení
snížení

2008
◦ dodávací repo operace se splatností dva týdny
a tři měsíce

2011
◦ dodávací repo operace se splatností dva týdny
23


poskytování nebo ukládání likvidity přes noc
(overnight, O/N)
depozitní facilita
◦ diskontní sazba

marginální zápůjční facilita
◦ lombardní sazba
◦ repo operace
◦ minimálně
24


25
nákup či prodej cizích měn za českou korunu
na devizovém trhu
výjimečně (podzim 2013)

cílevědomé ovlivňování ekonomických
procesů působením na tvorbu, rozdělování a
užití devizového fondu

devizy x valuty

cíl

nástroje devizové politiky
26
I.
II.
III.
IV.
V.
27
Změna úrokových sazeb
Operace na devizových trzích
Devalvace/revalvace
(apreciace/depreciace)
Konvertibilita
Devizová omezení

kurz měny
◦ přímo
◦ nepřímo

devalvace
◦ 1 EUR = 40 Kč

revalvace
◦ 1 EUR = 15 Kč
28
1 Kč = 0,04 EUR
1 EUR = 25 Kč


směnitelnost měny
podle okruhu transakcí
◦ běžné platy
◦ kapitálové převody
◦ plná

podle osob
◦ vnitřní
◦ vnější
◦ vnitřní i vnější
29

fiskální politika
◦ součást hospodářské politiky
◦ využívání veřejných rozpočtů k ovlivňování
makroekonomického vývoje (HDP, inflace,
nezaměstnanost)
◦ cíl: stabilita hospodářství

rozpočtová politika
◦ ovlivňování ekonomických procesů tvorbou,
rozdělováním a užitím veřejných rozpočtů
◦ cíl: dlouhodobě vyrovnané veřejné rozpočty
30
Příjmy
31
Výdaje
řádné
řádné
mimořádné
mimořádné


cílevědomé ovlivňování ekonomických
procesů tvorbou příjmové stránky veřejných
rozpočtů
daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá
plnění
◦
◦
◦
◦
◦
◦
32
daně
poplatky
cla
veřejná pojistná
odvody
další
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
33