Raný paleolit - eLearning FPF SU

download report

Transcript Raný paleolit - eLearning FPF SU

Raný paleolit
Ondřej Mlejnek
Opava, 4. března 2014
Oldowan
• První nástroje vyrobené lidmi byly nalezeny ve východní
Africe (2,6-1,7 mil). Jedná se o jednoduché nástroje
vytvořené několika údery – sekáče (chopper, chopping
tool), úštěpy, jednoduchá drásadla, clactonské vruby…
• Nejstarší nástroje snad vyráběli již někteří australopitékové
(Australopithecus garhi – lokalita Bouri), s jistotou ale již
první lidé (Homo rudolfensis, Homo habilis). Po
zpochybnění tzv. osteodontokeratické kultury, která měla
být vyráběna ještě australopitéky (R. Dart) je oldowan,
nazvaný podle Olduvaiské rokle, nejstarší industrií
vyrobenou lidmi.
• Kromě Afriky se oldowanská industrie objevuje i v Asii
(Gruzie – Dmanisi). Evropské nálezy nejsou dostatečně
průkazné.
Olduvaiská rokle
• Oldupai Gorge: Riftové území v severní Tanzanii v
oblasti velkého afrického zlomu ve východní části pláně
Serengeti s nálezy fosilií předků člověka (Paranthropus
boisei, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapins) a
kamenných nástrojů.
• Vulkanické a říční sedimenty. Dobře datovatelné
vulkanické vrstvy člení usazeniny na čtyři komplexy
vrstev: Bed I (1,9-1,7 mil), oldowan (4 vrstvy), Bed II
(1,7 mil – 1,2 mil), mocné až 30 m – mladší oldowan,
acheuléen, Bed III (1,2-0,8 mil) a Bed IV (0,8-0,6 mil).
• Štípaná industrie zpracovaná Mary Leakey, fosilie
Louisem Leakey.
Gona
• Lokalita v riftovém údolí etiopské řeky Gona v
afarském trojúhelníku v provincii Hadar. Místo
nálezu nejstarších kamenných nástrojů
datovaných na 2,6 mil let (Homo rudolfensis
nebo Homo habilis).
• Nejstarší oldowan – jádra a úštěpy. Dobře
datovatelné vulkanické horniny. Zvířecí kosti se
stopami zářezů.
Omo a Turkana
• Řeka Omo protéká jižní Etiopií a vlévá se do
Rudolfova jezera (Turkana). V údolí řeky i na
pobřeží jezera se nacházejí lidské fosilie (Homo
rudolfensis, Homo ergaster - R. Leakey) i
oldowanské nástroje.
• Formace Shungura v údolí řeky Omo – nálezy
oldowanských nástrojů staré 2,4-2,3 mil BP.
• Na východním břehu jezera Turakana se nachází
lokalita Koobi Fora (Richard a Meave Leakey) s
oldowanskými a mladšími nástroji datovanými od
1,9 mil BP a s nálezy lidských fosílií.
Další africké lokality
• Melka Kunture – soubor lokalit u řeky Awash v Etiopii,
nálezy artefaktů starých až 1,7 mil let. 30 vrstev
prozkoumáno, nejstarší nálezy pocházejí z lokality Garba
IV, Karre a Gombore I. Zkoumáno francouzskou a italskou
expedicí.
• Swartkrans – lokalita v JAR. Jeskyně vyplněná
vápencovými sedimenty obsahujícími fosilie
(Paranthropus robustus, Homo habilis) a ve vrstvách I-III i
kamenné nástroje (oldowan). Předci člověka byli loveni
levharty.
• Sterkfontein – další vápencový jeskynní systém v JAR. Vr.
5 obsahuje fosilie Homo habilis a oldowanské nástroje
datované 2-1,5 mil. BP.
Dmanisi
• Lokalita v jižní Gruzii, kde byly nalezeny
nejstarší lidské fosilie a kamenné nástroje
mimo Afriku (1,9-1,7 mil. BP).
• Fosilie (5 lebek) působí poměrně archaicky
(Homo georgicus – snad poddruh Homo
erectus nebo spíš Homo ergaster).
• Jednoduché kamenné nástroje (oldowan).
Zvířecí kosti.
• Datované 1,8 mil let starou vrstvou bazaltu.